ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2015 - zpráva č.11

 

Zpráva č. 11 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 9. 9. 2015

 

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:
prof. MUDr. V. Palička, CSc.


Výbor uctil minutou ticha památku zesnulých:

 • ve věku nedožitých 88 let zemřel dne 8. 7. 2015 prof. Vodrážka, dlouholetý člen společnosti,
 • 24. srpna 2015 zemřel ve věku 72 let prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., vědec a pedagog, člen ČSKB ČLS JEP.

Kontrola zápisu

 • Zápis č. 10/2015 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Doporučení Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů bylo zasláno prof. Škrhovi z České diabetologické společnosti ke kontrole a k doplnění.
 • Stanovisko ČSKB ke stanovení hemoglobinu kvantitativní analýzou vyšlo v časopise KBM. Zestručněná verze byla odeslána dr. Sojkovi (Česká lékařská komora) s žádostí o zveřejnění v časopise Tempus medicorum.
 • Prof. Topolčan navrhuje vytvoření společného doporučení ČSKB a Imunoanalytické sekce SNM k vyšetřování vitamínu D. Výbor souhlasí a navrhuje prof. Průšu spoluautorem za ČSKB.
 • Společné stanoviska ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii při ÚLBLD 1. LF UK a VFN k rozsahu dokumentace dodavatele IVD a laboratorních přístrojů. Příloha č. 1
 • Prof. Průša zaslal členům výboru překlad doporučení odborných společností z Velké Británie, které se týká minimálních retestovacích intervalů, jako opatření proti nadužívání laboratorních vyšetření.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Výbor rozeslal členům dotazník IFCC (Task Force for Young Scientists) určený členům mladším 40 let.
 • ČSKB nebude nikoho nominovat na pozici Young Scientist Member do EFLM WG – Kongresy a postgraduální vzdělávání.
 • Prof. Průša vyplní dotazník Survey for the topics Euromedlab 2017.
 • Prof. Průša vyplní dotazník IFCC Task Force on POCT.
 • Prof. Průša vyplní dotazník EFLM Performance Specifications for the etra-analytical phases.
 • Prof. Racek a prof. Průša se zúčastní General Conference IFCC v Madridu 18.-22.3.2016.
 • prof. Racek informoval o zaslání žádosti pořádání EUROMEDLABU 2019 v Praze; dalšími kandidáty jsou Barcelona a Istanbul.
 • Prof. Zima seznámil výbor se závěrečnou zprávou EUROMEDLABU 2015, který se konal v červnu 2015 v Paříži.
 • Ing. Šprogl zaslal zápisy z jednání EFLM WG Preanalytical Phase a WG Accreditation and ISO/CEN, která proběhla v rámci kongresu EUROMEDLAB v Paříži – zápisy jsou k dispozici u předsedy ČSKB.
 • Celkem 21 klinických biochemiků z ČR je registrováno v registru EC4 jako European Specialist in Laboratory Medicine (EurSpLM).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • prof. Racek informoval o stavu přeložených článků. Urgence překladatelů (termín do 30. 9. 2015).

Web společnosti

 • Průběžná kontrola členy výboru a případná aktualizace webu včetně anglické verze.

Organizace odborných akcí

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015, Brno – doc. Dastych

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
  www.sjezdcskb2015.cz
  • Plenární schůze – 21.9. v 16.45
   Předání cen
   prezentace: zpráva předsedy, vědeckého sekretáře a sekce biochemických laborantů, pokladníka, revizní komise
 • Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

Biolab 2016 – 8.-10.5. 2016, Strakonice – prim. Šimečková

 • Nemocnice Strakonice bude pořádat sjezd biochemických laborantů; nevyužije k tomu práci žádné agentury, prim. Šimečková prezentovala představy vedení OKB Strakonice o organizaci této akce. Postup byl odsouhlasen výborem ČSKB v poměru 5 : 2 hlasům.
  • Odborný garant ČSKB.
  • Pořadatelé z Nemocnice Strakonice garantují pozitivní hospodářský výsledek akce.

Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME) – prof. Zima

 • Meeting se uskuteční ve dnech 1.-2.10.2015 v prostorách Karolina, Praha 1. www.CELME2015.cz; limitované množství zájemců z řad členů ČSKB se může zúčastnit jednání bez nutnosti platby sjezdového poplatku.

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • MUDr. Kubáč informoval o stavu hospodaření společnosti v druhém čtvrtletí 2015.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Hana Vaníčková, Brno; MUDr. Ondřej Kyselák, Brno; Ing. Jaroslav Procházka, Česká Lípa; MUDr. Karin Malíčková, Praha; Mgr. Jana Jašprová, Praha.
 • M. Rajská splňuje veškeré podmínky a výbor souhlasí s udělením grantu.
 • Na webu ČLS JEP je možná online registrace nových členů http://www.cls.cz/online-registrace
 • ČLS JEP připravuje spuštění uzavřených stránek; přístup budou mít členové výboru ČSKB a předseda revizní komise.

Časopis KBM, FONS

 • Ocenění FONS o nejlepší vědeckou bakalářskou a diplomovou práci bude mít dvě kategorie. Podmínky soutěže budou uvedeny v 3. čísle bulletinu FONS.

Sdílení výkonů, registrační listy – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Sdílené výkony odbornosti 801: trvá úkol projednat sdílení výkonů se zástupci České hematologické společnosti, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a České společnosti alergologie a klinické imunologie. Prof. Racek osloví postupně každou společnost a domluví se, jak postupovat.
 • RNDr. Gotzmannová obdržela z VZP databázi výkonů – rozpory ve sdílení i vykazování.
 • MEDESA předložila výboru ke schválení registrační listy ke Stanovení Presepsinu – RNDr. Gotzmannová upraví RL tak, aby mohly být předloženy komisi MZ ČR.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovní den Lékařský dům, Praha 7.10.2015 – kapacita sálu naplněna.
 • 6.-7.11.2015 proběhne v Ostravě 3. sjezd zdravotních laborantů, organizátor ČAZL, www.cazl.cz
 • Biolab 2016 – 8.-10.5. 2016 se bude konat v Srní na Šumavě.

Různé

 • Reakreditace vzdělávacího programu pro analytiky bude v r. 2017, v příštím roce se bude připravovat. Prof. Racek zašle dopis předsedům společností, jejichž odbornosti se podílejí na společném kmeni (lékařská genetika, imunologie, nukleární medicína) s návrhem, aby jednoměsíční povinná praxe na pracovištích nukleární medicíny mohla být absolvována i na izotopovém oddělení v rámci pracovišť klinické biochemie či klinické imunologie podvedením specialistů z oborů klinická biochemie a klinická alergologie a imunologie, kteří jsou držiteli příslušného oprávnění SÚJB.
 • Výbor odsouhlasil podmínky navržené SEKK pro udělení certifikátu účastníkům EHK v oblasti Biochemie a Imunoanalýza.
 • Atestace lékařů se budou konat 3. 12. 2015 na LF UK v Plzni – za členy komise byli navrženi Racek, Dastych, Štern, Musil (za ČLK).
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra informovala dopisem výbor ČSKB o zájmu Urologické společnosti o povolení sdílení výkonu 81347- analýza moče chemicky a mikroskopicky. Urologická společnost musí řádně požádat komisi o sdílení výkonů MZ ČR, ČSKB bude pak vyzvána, aby se k žádosti vyjádřila.
 • Plán akcí společností na rok 2016 (rozpočtované, nerozpočtované) – poslat Mgr. Bunešové do 25.9.
 • Výbor vyslovil souhlas se spolupořadatelstvím 12. ročníku odborné konference „Rutinní analýza nukleových kyselin-RANK 2016“.

Příští jednání se koná dne 22.10.2015 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 29.9.2015

Zpět


česky | english