Časopisy Časopisy a 50 let historie ČSKB

Chronologie úsilí výboru společnosti o vydávání vlastního časopisu v padesátileté historii

1961-1963

 • Nepodařilo se získat publikační možnosti formou časopisu.

1964

 • Opět se nepodařilo vydávat vlastní odborný časopis.

1971

 • Od r.1971 začal pracovat i Federální výbor společnosti, mezi projednávanými body bylo zařazováno pravidelně téma samostatného časopisu společnosti.

1972 - Odborný časopis Biochemia Clinica Bohemoslovaca 

 • Společnost se konečně dočkala svého odborného časopisu.
 • V Nitře začal být vydáván časopis Biochemia Clinica Bohemoslovaca.
 • Šéfredaktorem se stal prof. Hořejší, výkonným redaktorem prim. Cicvárek, který však záhy vážně onemocněl, takže jeho funkci převzal prim. MUDr. V. Okša, CSc. z Nitry.
 • Časopis byl vydáván až do doby rozdělení státu, do r. 1992.

první číslo časopisu 1/1972

titulní strana, několik slov prof. Hořejšího úvodem, obsah, pokyny autorům, tiráž

jedno z posledních č. 2-3/1992

titulní strana, redakční rada, obsah, tiráž

1985 - Informace čs. společnosti klinické biochemie

1991 - FONS

 • Výbor schválil na únorovém jednání rozhodnutí, že Stapro bude vydávat čtvrtletně zpravodaj pod názvem FONS.
 • Členové společnosti jej budou dostávat zdarma.
 • Vydávání časopisu redakčně zajišťuje PharmDr. J. Skalický,
 • Přestávají se vydávat Informace čs. společnosti klinické biochemie

1991 2006 2008

1992

Vyslovena byla nespokojenost s vydáváním časopisu BCB, zvažováno bylo vydávání v Čechách, tato otázka byla také hlavním předmětem jednání Federálního výboru (FV) 3.12.1992.

 • Protože SSKB není schopna ekonomicky a provozně zajistit vydávání časopisu v r. 1993, žádá FV ČSKB, aby zajistila vydávání v nakladatelském středisku ČLS od 1. čísla 1993.
 • Na poslední výborové schůzi ČSKB 16.12.1992 byl vedoucím redaktorem jmenován prof. Kazda a výkonným redaktorem Dr. Votruba.
 • Nebylo rozhodnuto o vydavateli časopisu.

1993 - Klinická biochemie a metabolismus

 • Začal se vydávat časopis Klinická biochemie a metabolismus za redaktorství prof. Kazdy a Dr. Votruby.
 • V tomto roce byla vydána 3 čísla, v dalších letech 4 čísla ročně.
 • Vydavatelem i nakladatelem je ČLS JEP.

1993 2008

2004

 • Předplatitelů časopisu KBM je 344 z České republiky a 101 ze Slovenska.
 • Z ekonomických důvodů je hledána možnost vydávat časopis u jiného vydavatele.
 • Byly domluveny podmínky spolupráce mezi ČSKB a Společností lékařské genetiky k využívání časopisu KBM jako společného publikačního fóra.
 • Prof. Kazda odstoupil z funkce vedoucího redaktora časopisu KBM a žádá o pomoc při hledání svého nástupce.
 • Výbor navrhuje do funkce vedoucího redaktora Dr. Friedeckého a na místo výkonného redaktora Dr. Kocnu.
 • Výbor se rozhodl ukončit spolupráci s NTS ČLS JEP a vydávat časopis KBM u nakladatelství Lexis Nexis cz s.r.o. s tím, že vydavatelem zůstane ČLS JEP.

2005

 • Výbor poděkoval prof. Kazdovi a Dr. Votrubovi za práci ve vedoucích redaktorských funkcích časopisu KBM.
 • Vedoucím redaktorem se stal Dr. Friedecký, výkonným redaktorem Dr. Kocna.
 • Nastala změna ve funkci výkonného redaktora. Místo Dr. Kocny se stala výkonnou redaktorkou Ing. Vávrová.

2006

 • Bylo jednáno se zástupci Stapra o dalším osudu bulletinu Fons a o jeho pravidelném vydávání.
 • Časopis KBM začal být rozesílán zdarma všem vysokoškolákům společnosti.
 • Bilance časopisu KBM se stává positivní, dotace od ČSKB se na rok 2007 snížila na 250.000 Kč.

2008

 • Společnost Lexis-Nexis, zajišťující vydávání časopisu KBM informovala o tom, že v r. 2007 skončil časopis pozitivní bilancí 89,5 tis. Kč.
 • V r. 2008 převzala závazky k časopisu společnost Novatrix s.r.o.
Podklady poskytl K. Kalla (v plném znění publikovány v brožuře věnované jubileu společnosti),
pro webovou prezentaci připravila J. Vávrová
česky | english