ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2009 - zpráva č. 32

Zpráva č.32 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne dne 7. 9. 2009

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof.MUDr. V.Palička, CSc.,prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, Ing. L. Šprongl, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. P. Breinek, doc.MUDr. M. Dastych, CSc.

Hosté: Ing. M. Budina, RNDr. Kratochvíla, pí M. Šenderová, prof. R. Průša


Zápis č.31 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Prof. Zima informoval o prvním návrhu Doporučení týkající se vyšetřování proteinurie a albuminurie v moči a tento text bude dopracováván a předložen k veřejné diskusi.
 • Návrh textu společného doporučení České společnosti pro aterosklerózu a České společnosti klinické biochemie ke sjednocení referenčních rozmezí základních lipidových parametru bude doplněn na základě zaslaných připomínek.
 • Návrh textu dokumentu připraví doc. Soška se spolupracovníky a následně bude zaslán k diskuzi.

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Výbor schválil členství Philippine Association of Medical Technologists (PAMET) v IFCC.
 • Byla provedena kontrola údajů v Handbooku IFCC 2009-2011.
 • Výbor byl seznámen s předběžným programem IFCC General Conference (Korfu, 18. – 19. 4. 2010). Kromě zprávy o činnosti výboru tam bude řada interaktivních workshopů a jednotliví národní reprezentanti byli vyzváni, aby navrhli nové směry a postupy v práci IFCC.
 • Každá národní společnost, která je členem EFCC, bude mít příležitost navhnout jednoho mladého klinického biochemika, který dostane stipendium umožňující jeho účast na kongresu Euromedlab 2013 v Miláně.

Rada pro akreditaci, NASKL – doc. Dastych

 • Zápis z 31. jednání Rady pro akreditaci. Příloha č. 1
 • Výbor projednal návrh postupu pro validaci/ verifikaci metod a souhlasí s připomínkami, které zapracoval Ing. Šprongl.
 • Dále výbor doporučuje, že není vhodné mít jednotné doporučení pro všechny obory. Příloha č. 2, dopis Příloha č. 3
 • Výbor projednal žádost Rady pro akreditaci klinických laboratoří a navrhuje pro další období do Rady pro akreditace doc. Dastycha a Ing. Šprongla.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Výbor konstatoval zvýšený zájem veřejnosti o webové stránky. Informace o Labt Tests on Line byla prezentována v řadě médií.
 • Výbor společnosti se obrátí na další odborné společnosti ČLS JEP s informací o tomto projektu a žádostí o informování členů dalších společností.
 • Předseda společnosti se obrátil na ministryni zdravotnictví se žádostí o umístění loga Lab Tests on Line na web MZ ČR.
 • Výbor společnosti obdržel velmi kladné hodnocení evropských představitelů o rozsahu a činnosti Lab Tests on Line v České republice a má nejvíce přeložených vyšetření. Příloha č. 4
 • Prof. Racek připraví na příští schůzi výboru ČSKB (říjen 2009) přehled zbylých testů, které bude třeba přeložit ještě v tomto roce (je jich asi 10). Členové výboru navrhnou testy pro LTO, které nejsou v původní verzi, dále budou přeložena hesla – screening a v příštím roce budou přeloženy – nemoci.
 • Prof. Racek domluví schůzku s předsedou Společnosti všeobecného lékařství dr. Seifertem, na které se bude jednat o cestách, jak dostat prostřednictvím proaktických lékařů informaci o projektu k pacientům.

Web společnosti

 • Webové stránky jsou průběžně aktualizovány, prof. Zima poděkoval Ing. Vávrové za pravidelnou aktualizaci webových stránek.

Organizace odborných akcí – Sjezd 2009, Biolab 2010 –prof. Zima, prof. Průša, M. Šenderová, Ing. Vávrová

Sjezd 2009

 • M. Šenderová seznámila členy výboru s rozpočtem sjezdu, předložila seznam sponzorů a informovala o technickém zabezpečení Sjezdu, včetně společenských akcí. V současné době je zaregistrováno 528 účastníků a 39 firem.
 • Prof. Průša připraví evaluační dotazník pro účastníky sjezdu.
 • Dne 20. září dopoledne v den zahájení bude pro zájemce možnost prohlídky biochemické laboratoře ve FN Motol a VFN Praha.
 • Ing. Vávrová zpracovala podklady pro tisk abstrakt a textů do sborníku abstrakt sjezdu, který bude publikován v rámci č. 3/2009 časopisu KBM, přiřadila číslování posterů a pro CBT připravila seznamy přednášek a seznamy posterů.
 • Výbor děkuje zejména Ing.Vávrové a prof. Průšovi za vynikající přípravu tiskových materiálů.

Biolab 2010

 • Výbor společnosti navrhuje témata pro BIOLAB 2010: molekulární biologie a genetika, vzdělávání ZL, osteoporóza, vyšetřování ledvin, preanalytika. Na příští zasedání výboru budou navrženi garanti jednotlivých bloků – upřesnění názvů Rychnovská.
 • První informace o Biolabu bude rozdána účastníkům sjezdu společnosti v září 2009 formou informačního letáčku, následně budou spuštěny webové stránky – www.biolab2010.cz  

Příprava výroční schůze – prof. Zima

Členové výboru připravují podklady pro plenární schůzi, která se uskuteční v rámci sjezdu ČSKB:

 • Předání ocenění:
  • Hořejšího medaile RNDr. Friedeckému
  • Čestná členství (MUDr. Verner, pí Kakrdová, pí Sedláková) a čestná uznání(RNDr. Bilyk a MUDr. Buryška) bude předána při záhajení sjezdu.
  • Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci v roce 2008“ bude udělena práci prof. Vítka a spol.
  • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2008“ bude udělena prof. Jaborovi a kol. za publikaci: Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí, Grada Publishing, Praha, 2008, 560 s., ISBN 978-80-247-1221-5
  • Cena ČSKB a firmy Beckman Coulter bude udělena MUDr. Cibíčkové a MUDr. Cibulkovi a školitelům jejich disertačních prací 
 • Zpráva o činnosti výboru - Zima
 • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů - Vávrová, Rychnovská
 • Zpráva o hospodaření - Šprongl
 • Zpráva revizní komise - Louženský
 • Zpráva o KVVOPZ – Gotzmannová
 • Příprava voleb do výboru ČSKB – Zima, Vávrová
  • schválení způsobu voleb – výbor navrhuje korespondenční dvoukolové volby
  • Zvolení volební komise

Certifikace 2010 – prof. Zima a zástupci SEKK – Ing. Budina, RNDr. Kratochvíla

 • Výbor konstatuje velmi dobrou spolupráci se SEKK nejen v oblasti EHK, ale i dalších oblastech laboratorní medicíny.
 • Výbor schvaluje dokument certifikace 2010- Příloha č. 5, Příloha č. 6 a Příloha č. 7
 • Výbor souhlasí s povinnými 2 cykly EHK – kostní markery.
 • Výbor souhlasí s experty pro určování cílových hodnot cyklu CSF – RNDr. Ing. Petr Kelbich a MUDr. Kateřina Mrázová.

Zpráva pokladníka - Ing. Šprongl, prof. Zima

 • Výbor se seznámil s výsledky ankety – návrhy čerpání dotací IFCC, které budou prezentovány na sjezdu společnosti. Příloha č. 8
 • Ing. Šprongl informoval o hospodaření společnosti v I. pol. 2009.
 • Výbor společnosti bude diskutovat možnost zakoupení multilicence pro on-line přístup pro členy společnosti a časopis CCLM.
 • Bude proveden přehled odebíraných časopisů se zjištěním, kde jsou příslušné časopisy jsou v ČR k dispozici.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Na základě výpisu členské evidence ČLS JEP byla provedena revize adresáře a plateb členů ČSKB, při nedoplatku za rok 2008 odesláno členovi upozornění.
 • Nové členství: MUDr. Jan Lejsek (Praha).
 • Redakční rada časopisu KBM je svolána po skončení sjezdu na úterý 22.9.

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Výbor sekce biochemických laborantů připravil a schválil zprávu o činnosti za r. 2009, která bude součástí zprávy na členské schůzi ČSKB na sjezdu v Praze.
 • Výbor předložil návrh dvanácti témat pro odborné akce (BIOLAB a pracovní konference).
 • Místopředsedkyně výboru Bc. Martina Bunešová se zúčastnila dne 3.9.2009 ve fakultní nemocnici v Motole společného jednání zástupců zdravotních laborantů všech odborných společností. Opakovaně zde bylo projednáno a odsouhlaseno sepsání žádosti na MZ ČR o rozšíření platových tříd pro zdravotní laboranty o třídy 11 a 12 v souvislosti s již dříve podanou žádostí o úpravu té části katalogu prací, která již v současné době neodpovídá správnému ohodnocení zdravotních laborantů. Na MZ ČR jsou projednávány i návrhy změn vyhlášky č.321/2008 Sb. („kreditní“) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. („vyhláška o činnostech“), kde v § 33 – Laboratorní asistent se navrhuje používat Praktický laborant, což by mělo mimo jiné návaznost na platové zařazení.Po projednání podaných připomínek bude členská základna informována.
 • Dne 10.9.2009 se výbor sejde na svém dalším jednání, kde hlavně dopracuje plán odborných akcí pro rok 2010 pro včasné odeslání k zařazení do vzdělávacího programu ČSKB.

Různé

 • Prof. Zima informoval o jednání na VZP týkající se ambulantní praxe pro lékaře z oboru klinická biochemie. Příloha č. 9
 • Výbor se seznámil s navrženými úpravami vzdělávacího programu v oboru klinická biochemie, jak byl předložen akreditační komisí.
 • Výbor společnosti upozorňuje členy na zaslání návrhu odborných akcí v roce 2010 profesoru Rackovi nejpozději do 15.9.2009.
 • Výbor vydal kladné doporučení pro Ing. Jakubu Ručku a Mgr. L. Roubalovou pro práci odborných posuzovatelů v odbornosti klinická biochemie pro ČIA.
 • Prof. Zima informoval o jednání ke standartizaci bilirubinu a k sjednocení referenčních rozmezí. Na základě jednání zástupců firem a představitelů České pediatrické a neonatologické společnosti bude provedena srovnávací studie na vybraných analytických systémech na podzim letošního roku.
 • Výbor společnosti zašle vyjádření p. Hrnčiarovi, kdy mu sdělí, že odborná společnost definuje pouze nepokročitelné meze personálního vybavení pracoviště a kvalifikační požadavky na vedoucí pracovníky.
 • Výbor společnosti souhlasí se spolupořadatelstvím sympozia k 60. výročí odběrového systému BD Vacutainer, které se uskuteční ve dnech 20.-21.11.2010 v Praze.
 • Výbor souhlasí se spolupořadatelstvím národního kongresu České společnosti pro trombózu a hemostázu v roce 2010.
 • Výbor souhlasí s uvolněním částky 30.000,- Kč. na podporu konference Aktuality v klinické biochemii organizovanou v Nových Hradech v roce 2010. Garantem akce je prof. Racek.
 • Výbor obdržel návrh vyhlášky, kterou se stanoví odborná hlediska pro posuzování kvality zdravotní péče, ke které neměl zásadní připomínky.
 • Výbor informuje členy společnosti o umístění odkazu týkající se preanalytických problému www.specimencare.com na stránky společnosti.
 • Prof. Zima informoval o Dodatku č. 1 k Dohodě o realizaci pilotního projektu „Screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen“, kterým se prodlužuje termín projektu do konce roku 2009 s předložením zprávy do 31.3.2010.
 • Prof. Zima informoval o vyjádření k personálnímu obsazení pracovišť pro Krajský úřad Jihočeského kraje.
 • Výbor společnosti souhlasí s úpravou registračního listu zdravotnického výkonu č. 81747 a 81749.
 • Výbor společnosti se obrátil na laboratorní sekci ČSAKI se žádostí o sdílení kódu 91189 a 91355 téže odbornosti 801.
 • Výbor společnosti obdržel žádost o spolupráci při screeningu celiakie.
 • Výbor společnosti obdržel žádost ředitele ČIA o nominaci reprezentanta do centra technické normalizace ČIA. Výbor navrhuje Ing. Luďka Šprongla. 

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v ráci své agendy

Vloženo: 25.9.2009

Zpět


česky | english