ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2012 - zpráva č. 24

Zpráva ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 1.11.2012

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, MUDr. M. Verner


Kontrola zápisu č. 23/2012

 • Zápis č. 23/2012 byl schválen bez připomínek.

EFLM, IFCC - prof. Racek

 • EFLM General Assembly v Dubrovníku dne 12. 10. 1012 se zúčastnil se předseda ČSKB prof. Zima a národní reprezentant prof. Racek.
 • Na jednání registrační komise EC4 13. 10. 2012 v Dubrovníku byl schválen nový název profese: místo European Specialist in Clinical Chemistry (EurClinChem) to bude European Specialist in Laboratory Medicine (EuSpLM). Tyto změny bude třeba projednat s národními vládami a bude to ještě dlouhodobý proces.
 • EFLM zaslala strategický plán na r. 2012-13, který dá případným zájemcům prof. Racek k dispozici.
 • Do 15. listopadu by měly všechny národní společnosti vyplnit dotazník IFCC o výuce pediatrické laboratorní medicíny (http://www.survaymonkey.com/s/CMX82BZ)
 • Do 15. prosince se očekává vyplnění dotazníku IFCC o stanovení glukózy v režimu POCT (https://www.surveymonkey.com/s/IFCCglucoseEQA)

Lab Tests Online – prof. Racek

 • Revize prvé skupiny textů z r. 2008 (97 laboratorních vyšetření) byla provedena a patřičné úpravy na webu byly uskutečněny. V následujícím týdnu osloví Z. Tesařová překladatele druhé „várky“ testů z r. 2009 o provedení revize. Jsou tam nejen metody biochemické, ale i z jiných laboratorních oborů. Je pravděpodobné, že někdo z původních překladatelů nebude ochoten revizi provést, pak budeme muset rozhodnout, koho o revizi požádat.
 • K podpisu byla odeslána smlouva o poskytnutí sponzorského daru projektu LTO mezi CZEDMA a ČSKB.
 • Výbor souhlasí s odměnou pro prof. Racka za práci pro LTO.

Organizace odborných akcí

FONS

 • Výbor společnosti děkuje společnosti Stapro za oraganizaci odborného programu a organizaci Sympozia. Akce se zúčastnilo 207 účastníků, 88 zástupců z 22 vystavujících firem.

24. International sympozium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Konference AACC zdárně proběhla, účastnilo se jí 256 účastníků .

Sjezd 2013 Olomouc – doc. Adam, M. Šenderová

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • XI. celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci.
 • Byl diskutován připravovaný odborný program, navržení koordinátoři bloků připravují program jednotlivých témat, diskuse o plenárních přednáškách a technicko-organizačních otázkách sjezdu, oslovení sponzorů.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční na jaře 2014 v Ostravě.

EuroMedlab 2017

 • Výbor předloží návrh na organizaci Euromedlabu v Praze v roce 2017.
 • Ve dnech 12.-13. 4. 2013 se uskuteční v Praze konference „Patient safety“. Výbor diskutoval program a přípravu této akce – oslovení společností atd.

Karlova Studánka – 5.-7.12.2012

 • 31. regionální pracovní dny klinické biochemie se uskuteční ve dnech 5.-7.12.2012.
 • Program je připraven.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Sympozium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze.
 • http://www.efim2013.org/

Zpráva pokladníka + časopisy – Ing. Šprongl

 • Stav za 1. pololetí 2012:
  • Náklady: 606134 (materiál 137720,65; služby 111715; osobní náklady 157267; ostatní 205432,35)
  • Příjmy: 1 438 000,50 (dary 1 123 148; členské příspěvky 179020; ostatní 135 832,50)
 • Na účtu společnosti je tedy 831866,50, na rezervním fondu 4 057 868,28
 • K odběru časopisu CCLM se zatím přihlásilo 35 pracovišť.
 • Děkujeme firmě SEKK za finanční dar společnosti.
 • Výbor schvaluje update antivirového programu pro Ing. Vávrovou.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Plán akcí ČSKB v roce 2013. Příloha č. 2
 • Nově přijatými členkami ČSKB jsou: Mgr. Martina Ščuglíková (Fryšták) a MUDr. Petra Brzková (Pardubice).

Časopis KBM

 • Výbor souhlasí s vyplacením odměn recenzentům.
 • Výbor na základě ankety proběhlé na sympoziu FONS volí navrhovanou variantu č. 1 pro nový vzhled časopisu KBM. Příloha č. 1

Ceny společnosti – Ing. Vávrová

 • Výbor rozhodl udělit Hořejšího medaili v roce 2013 prof. RNDr. M. Tichému, CSc.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Na žádost kolegů ze Zlína proběhl, za velkého zájmu účastníků, opakovaně seminář „Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků“, 4.10.2012, seminář byl velmi dobře organizačně zajištěn (poděkování patří Bc. Jahodové, VL biochemie Baťova nemocnice, Zlín). Velký dík patří všem přednášejícím, kteří přijeli přes celou republiku a ten den museli překonat dálniční kolaps.
 • Sekce biochemických laborantů zpracoval témata na pracovní dny r. 2013.
 • Z důvodu informování odborné i laické veřejnosti výbor zpracuje článek o systému a potřebách vzdělávání zdravotních laborantů.
 • Podrobnosti viz zápisy z jednání výboru biochemických laborantů.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Na MZ ČR byly odeslány připomínky k návrhu zákona 96 (zákon o zdrav. povoláních).

Sazebník výkonů – prof. Zima

 • Zápis z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR ze dne 30.8.2012, 20.9.2012 a 18.10.2012. Příloha č. 3, příloha č. 4 a příloha č. 5
 • Bude vytvořeno společné stanoviskoVZP a odborných společností, aby pro laboratorní obory platil nový Sazebník od roku 2013.

Různé

 • Výbor zaslal dopis Ing. Šlajsové z VZP ohledně článku v Infoservisu VZP – Vyšetření v režimu POCT – Externí hodnocení kvality. Příloha č. 6
 • Dopis na MZ ČR ohledně zařazení odbornosti 881 do seznamu zdravotních výkonů. Příloha č. 7
 • Společnost alergologie a klinické imunologie neodsouhlasila žádost ČSKB o sdílení výkonu 91189 (stanovení celkového IgE). Bude vyvoláno další jednání.
 • Dne 19.6.2012 byla Českou onkologickou společností schválena Sekce preventivní onkologie. Záměrem je vytvořit společnou platformu pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí, familiárním rizikem, výzkumem. http://www.linkos.cz/odborne-sekce-cos/sekce-preventivni-onkologie/
 • Proběhne jednání předsedů společností ohledně vzniku problematiky „Laboratorní medicíny“.
 • 2nd EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase se bude konat ve dnech 1.-2.3.2013 v Záhřebu.
 • Do atestačních komisí byli Ministerstvem zdravotnictví ČR z navržených osob za ČSKB určeni: prof.Palička, prof. Průša, prof. Racek a prof. Zima.

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z lékařských fakult ohledně výuky klinické biochemie.
  • Dosud nepřišlo vyjádření z LF Olomouc, LF Hradec Králové a z LF MU Brno.

   Příští jednání se koná dne v Praze dne 10. prosince v 9,30 hod.

   Zapsal: T. Zima
   Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 14.11.2012

Zpět


česky | english