ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2002 - zpřáva č.7

Zpráva č.7 z jednání výboru ČSKB konaného 13.11.2002 v Hradci Králové


PDF ke stažení Příloha [133.69 KB]

Přítomni: Dr. Friedecký, Dr Gotzmannová, doc. Jabor, Dr. Louženský, prof. Palička, prof. Racek, pí. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová.

Omluveni: Dr. Kalla, pí. Rychnovská 

Členové výboru gratulovali prof. Paličkovi ke zvolení do funkce člena výkonného výboru IFCC.

1. Zpráva pokladníka, finanční situace (ing. Šprongl, prof. Palička)

 • společnost obdržela dar od IFCC v hodnotě 400 000,- CHF. Dar je určen na podporu aktivit a projektů ČSKB v horizontu 10 let (každý rok 0,1 částky). IFCC jmenovalo 3 členy z řad organizátorů Euromedlabu 2001 (prof. Palička, doc. Jabor, ing. Vávrová) z pětičlenné „správní rady“, jejíž členové budou zodpovídat za čerpání finančních částek na určené účely (vyjmenovány v předávacím dopise). Dalšími členy bude podle požadavků IFCC pokladník (v současném volebním období ing. Šprongl) a předseda (místopředseda) ČSKB. Pátým členem byl proto v tajném hlasování zvolen prof. J. Racek. ČSKB musí koncem každého roku předat IFCC zprávu o využití finančních prostředků.
 • návrh aktivit na čerpání z fondu IFCC a forma zveřejnění členské základně bude řešena v průběhu ledna a února 2003, aktuální nabídky budou zveřejněny na webu ČSKB

2. Inventarizace majetku ČSKB

 • Proběhne obvyklým způsobem do konce listopadu, zodpovídá předseda revizní komise.

3. Návrh diferenciace udělovaných cen ČSKB

 • Výbor projednává a upřesňuje návrh diferenciace udělovaných cen včetně kritérií. Definitivní schéma bude zveřejněno na webové stránce Společnosti do konce ledna 2003.

4. Návrh uspořádání Česko-Polsko-Slovenského symposia

 • Výbor projednal výzvu prof. Naskalského (Krakow) k založení tradice symposií v příslušném regionu a podporuje myšlenku uspořádat symposium formou jednodenního setkání v rámci národních sjezdů společností. První setkání by se mohlo uskutečnit v ČR v rámci VI. Celostátního sjezdu ČSKB (s tématy EQA, konsolidace laboratoří, vzdělávání, další spolupráce mezi jednotlivými národními společnostmi). Variantně se rovněž uvažuje o širším setkání předsedů národních společností nebo o jiné, podobně zaměřené akci. Polská strana bude zatím pouze informována o variantách, které přicházejí v úvahu.

5. Příprava VI. sjezdu ČSKB – prof. Palička

 • Výbor řešil organizační otázky spojené s přípravou kongresu, jmenoval organizační a vědecký výbor, navrhl časový harmonogram a programové složení, garanty bloků, zabýval se otázkou pozvání zahraničních hostů atd. Základní informace jsou zveřejněny na www.cskb.cz , kde budou také průběžně doplňovány a aktualizovány. Tištěnou formu pozvánky včetně přihlášky obdrží členové ČSKB poštou koncem března, formuláře budou k dispozici rovněž na webové stránce.
 • Hlavními tématy sjezdu jsou:
  Akreditace
  Kasuistiky
  Molekulární biologie
  POCT
  Edukace
  Oponentura doporučení ČSKB
  Posterová sekce

6. Revize existujících doporučení ČSKB 

 • probíhá, aktualizace jsou označovány na webové stránce Společnosti.

7. Příprava doporučení ČSKB 

 • Znaky analytických metod (Dr. Friedecký)
  V rámci programu zvyšování kvality ve zdravotnictví byl výbor ČSKB požádán o přípravu doporučení zaměřeného na Znaky analytických metod. Doporučení vypracuje dr. Friedecký základem bude CD-ROM „Analytická kvalita“.

8. Návrh delegátů plenární schůze ČLS JEP

 • Plenární schůze ČLS JEP se bude konat 31. 1. 2003. Výbor ČSKB navrhuje delegáty:
  dr. Kallu, doc. Jabora, ing. Vávrovou.

9. IFCC agenda (doc. Schneiderka)

 • ALPS-ADRIA (5. - 10.10. 2004) – ČSKB se pokusí být garantem jednoho z přednášených témat, návrhy témat je třeba odeslat do 5. 12. 2002.
 • Divize chemie a lidského zdraví IUPAC žádá o navržení členů do této komise, výbor odpověď zváží s ohledem na přínos této komise.

10. Registr laboratoří (prof. Palička, doc. Jabor, dr. Friedecký, ing. Šprongl)

 • RL bude dobrovolným „sdružením“ laboratoří, které se svým vstupem do RL hlásí ke kvalitnímu způsobu práce. Dobrovolnost vstupu laboratoří do registru sice ztíží rozšiřování registru a dostupnost dat, ale členové RL budou spojeni obdobným zájmem o obor. Doc. Jabor rozešle návrh charakteru registru ostatním členům výboru. Je nutné rozhodnout, kdo bude fyzicky spravovat data a kdo bude mít přístup k obsahu registru. Pověření členové výboru (doc. Jabor, Dr. Friedecký, ing. Šprongl) zpracovávají podrobnosti registru, prof. Palička koordinuje postup s ostatními odbornými společnostmi.

11. Doporučení ČSKB:

 • Podmínky pro lokální používání (nasmlouvání) laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT – definitivní znění je publikováno na www.cskb.cz

12. Doporučení ČSKB: 

 • Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony hrazené ze zdravotního pojištění – definitivní znění je publikováno na www.cskb.cz

13. Bulletin FONS

 • Výbor považuje nedodržování termínů vydávání bulletinu FONS za závažnou chybu, na kterém se ovšem mohou podílet také autoři jednotlivých sdělení. Výbor trvá na dodržování závazných termínů a na zodpovědných korekturách článků.

14. Různé

 • nově přijatí členové: Mgr. Lenka Dítětová, dr. Markéta Jelínková, PhD., Jaroslava Leharová
 • firma Olympus má zájem o ustanovení ceny za vědeckou studentskou práci, podrobnosti zatím nejsou jasné. V případě, že výbor bude osloven jako garant udělování ceny, bude podmínkou členství uchazeče ve společnosti a určitý profit pro společnost. Již nyní lze vypracovat postup pro oslovení potencionálních zájemců o členství v řadách studentů prostřednictvím pedagogů
 • česká účast v Kyotu – ve formě přehledného seznamu odborných sdělení bude zasláno do FONSu (doc. Jabor)
 • prof. Racek: informace z Kyota o činnosti bývalé komise IFCC pro Curriculum development: je možné se zapojit do její činnosti. Výbor se přiklání k tomu, aby role ČSKB nebyla „konzumní“, ale aktivní ve smyslu nabídek vlastních lektorů, školicích míst, „letních škol“ a podobně.
 • dopis dr. Pokorného (VZP) týkající se výkonu 81441 „glukóza testačním proužkem a glukometrem“: současné Doporučení ČSKB o glukometrech neřeší fázi před testováním (kdo iniciuje testování, kde, jaké jsou povinnosti majitelů, laboratoří atd.) ani další otázky (např. finanční), problém je nutné řešit systémově. Doc. Jabor navrhne Dr. Pokornému, že by bylo vhodné iniciovat setkání na úrovni předsedů odborných společností a Dr. Pokorného s cílem zajistit racionální používání glukometrů, navrhnout postupy pro posouzení jejich kvality, zajistit prostředky na příslušná testování a definovat povinnosti zúčastněných subjektů.

Vloženo: 15.11.2002

Zpět


česky | english