ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2016 - zpráva č. 18

Zpráva č. 18/2016 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 30.6.2016

Přítomni: RNDr. H. Benáková, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: M. Beranová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. R. Průša, CSc.
Hosté: RNDr. J. Loucký, doc. K. Šafarčík, prof. O. Topolčan


 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 17/2016 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Prof. Racek rozeslal aktualizované Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku zástupcům jednotlivých sekcí. V řešení je také způsob získání certifikátu k provádění cytologického vyšetřování likvoru. Prof. Racek požádal doc. Dundra o vyjádření, zda je možné pořádat kurzy společně pro lékaře i nelékaře. Doporučení bude odesláno zúčastněným společnostem.
 • Doporučení k vyšetření lipidů bez lačnění (společné doporučení EAS a EFLM). Návrh společného stanoviska České společnosti pro aterosklerózu a ČSKB vypracuje prof. Soška do konce prázdnin.

Odbornost 815 a její přičlenění k odbornosti 801 – dr. Loucký, doc. Šafarčík, prof. Topolčan

 • Jednání s členy výboru Sekce imunoanalytických metod SNM. Rada imunoanalytických metod domluví navrhované změny s výborem Společnosti nukleární medicíny a v případě souhlasu zašle dopis o požadovaných změnách na MZ a kopii ČSKB.
 • Dohodnuté změny budou zaslány i ČIA a NASKL, aby s nimi seznámili své auditory.
 • Dále je potřeba doladit vykazování výkonů 815 - napsat na pojišťovny, na ČLS JEP a na MZ ČR.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Výbor schválil účast prof. Racka na jednání registrační komise EC4 dne 21. září ve Varšavě.
 • Zasedání pracovní skupiny pro preanalytiku v Bělehradě – Ing. Šprongl podal zprávu z jednání.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Jsou aktualizovány všechny články o screeningu. Další články budou dopracovány přes prázdniny.
 • CZEDMA zaplatí HON Code pro LabTestonline.
 • Od příštího roku bude český správce webu.
 • Vyšetření pro vydavatelství Economia – popularizace laboratorních vyšetření.
 • Byla schválena odměna pro prof. Racka za práci na Lab Test on Line ve výši 20 000 Kč.

Web společnosti – prof. Racek

 • Výbor požádá dr. Kocnu a dr. Rajdla o doplnění edukačních aktivit.
 • Dr. Gotzmannová zajistí vyvěšení sdílených kódů.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – Ing. Springer

 • Výbor navrhuje jednotné proškolování odborných posuzovatelů odborníky z ČIA.
 • Zápis z 57. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP. Příloha č. 1

Organizace odborných akcí

Biolab 2016 – 8.- 10.5.2016, Šumava, Srní – Mgr. Bunešová

 • www.biolab2016.cz
 • Akce skončila se ziskem ve výši 150 000,- Kč po odečtení všech výloh.
 • ½ zisku zůstane v pořádající nemocnici Strakonice, druhá ½ bude převedena na účet ČSKB.

FONS 2016 – Pardubice, 11. – 13. 9. 2016

 • Při zahájení symposia se předají čestná členství prof. Zimovi a dr. Holečkovi a dále se předají ceny za nejlepší bakalářské a disertační práce. Odsouhlasení finanční odměny 5 000 Kč. Ceny za nejlepší práci z oboru klinická biochemie se budou předávat v rámci plenární schůze.
 • Příspěvky na plenární schůzi – prof. Racek, doc. Dastych, zpráva pokladníka a Mgr. Bunešová podá zprávu ze sekce laborantů.

Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Pozvánky pro zástupce EFLM a pro předsedu Slovenské společnosti klinické biochemie.
 • Hořejšího přednášku bude mít prof. Palička a čtvrtá přednáška bude vyžádána od odborníka doporučeného firmou.
 • MUDr. Verner rozešle návrhy odborných bloků.

CELME 2017

 • Návrh na konání CELME 2017 v říjnu 2017 v Praze.

Časopis KBM, FONS

 • Cena za nejlepší dizertační a bakalářskou práci (2. ročník) – výzva byla rozeslána na všechny vysoké školy.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

MUDr. Kubáč seznámil výbor s aktuálním stavem hospodaření společnos

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych, prof. Racek

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Mgr. Veronika Jůzová, ÚVN Praha; Bc. Michaela Pospíšilová, FN Brno; Bc. Iva Kochová, nem. Třebíč; MUDr. RNDr. Michal Říháček, MOÚ Brno; MUDr. Jan Vojtíšek, Č. Budějovice; Ing. Tereza Fenclová, Kladno; Mgr. Libor Kubošek, Benešov; Mgr. Kateřina Pilátová, MOÚ Brno; Mgr. Martin Kačáni, ÚVN Praha; Ing. Tereza Popelková, FN Motol.
 • Cena za nejlepší odbornou práci – byl schválen návrh odborných posuzovatelů.
 • Výbor schválil udělení Ocenění pro nejlepší edukační pomůcku. Cena se uděluje členům i nečlenům ČSKB, tuzemským i zahraničním odborníkům.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Cytologie likvoru – prof. Racek zaslal Společnosti českých patologů žádost o sdílení výkonů 87447, 87513 a 87517. – Výbor patologů souhlasí se sdílením výkonů. Pokud jde o náplň kurzů pro lékaře, probíhá jednání s Českou lékařskou komorou. Prof. Racek osloví prof. Jirsu, zda by IPVZ nemohl organizovat tyto kurzy pro nelékaře.
 • Prof. Racek zaslal Společnosti klinické farmakologie žádost o sdílení výkonů 99111 a 99113; současně požádal o zaslání podrobností k požadovanému kurzu a zkoušce z farmakokinetického zhodnocení hladiny léku (absolvování bude požadováno pro povolení sdílení). Zatím nepřišla odpověď.
 • Frekvence výkonů odbornosti 801 – navrhované frekvence byly odsouhlaseny, před odesláním na MZ ČR pracovní skupině k Seznamu výkonů zjistí dr. Gotzmannová, zda nebudou požadovat přepracovat registrační listy všech výkonů, kterých se změněná frekvence týká.
 • Návrh na nový výkon (proPSA a PHI) - návrh vypracovává Společnost nukleární medicíny ve spolupráci s ČSKB. Po doplnění položek dle číselníku bude předložen na pracovní skupinu k Seznamu výkonů.
 • Aktualizace registračních listů (RIA – neradioaktivní imunoanalýza) – registrační list podle připomínek dr. Gotzmannové připravují navrhovatelé. Nebylo doporučeno otvírání registračních listů.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Ve dnech 15. - 17.6.2016 se Mgr. Bunešová účastnila jednání na NCONZO, které se týkalo výhradně zdravotních laborantů, klinických laboratoří a s tím spojené legislativy. Jedna z přednášejících - Mgr. L. Hladíková (ředitelka oboru vzdělávání MZČR) předložila aktuální stav novelizace vyhlášky č. 96/2004 Sb., který mimo jiné ruší kreditní systém a registraci vázanou na tento kreditní systém. Stále se jedná o mezikrok, kdy novelizace není v platnosti. Účastníci jednání ihned reagovali na informace předložené L. Hladíkovou a odeslali k rukám ministra zdravotnictví MZČR připomínky k danému návrhu.
 • V současné době se připomínkuje návrh novelizace - 55/2011 Sb. ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

KVVPOZ - RNDr. Gotzmannová

 • 21.6.2016 se konala harmonizační schůzka odborných posuzovatelů ČIA pro oblast laboratoří klinické biochemie. Zápis z jednání Příloha č. 2
 • Problematika detašovaných pracovišť – závěr a doporučení pro odborné posuzovatele a laboratoře. Příloha č. 3

Různé

 • Frekvence vykazovaných výkonů – proběhlo jednání, při kterém došlo jen k minimální úpravě navrhovaných frekvencí.
 • Reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře – doc. Seifert navrhuje sepsání menší monografie. Prof. Racek napíše dopisy předsedům odborných společností.
 • Praktičtí lékaři a laboratorní vyšetření – Krajský úřad Zlínského kraje zamítl požadavek praktického lékaře na rozšíření poskytovaných služeb o některé výkony odbornosti 801.
 • Akreditace pracovišť pro vzdělávání analytiky – stále není akreditován dostatečný počet pracovišť.
 • Garanti cyklů SEKK – byli schváleni noví supervizoři pro některé cykly – Příloha č. 4; místo dr. Friedeckého byl jako supervizor pro kontrolní cyklus Vyšetření acidobazické rovnováhy navržen dr. Kubáč.
 • Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie – úprava délky povinné praxe, aby většina praxe mohla být provedena na mateřském pracovišti. Navrhuje se úprava délky teoretických kurzů.

Příští jednání se koná dne 7.9.2016 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 18.8.2016

Zpět


česky | english