ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2003 - zpráva č.9

Zpráva č. 9 ze schůze výboru ČSKB ze dne 16.1.2003 v Olomouci


PDF ke stažení Příloha [198.92 KB]

Přítomni: prof. Racek, ing Šprongl, dr. Kalla, doc. Štern, dr. Gotzmannová, dr. Bilyk, doc. Schneiderka, ing. Vávrová, pí. Rychnovská, dr. Friedecký, doc. Jabor, pí. Sedláková
Omluveni: prof. Palička
Hosté: dr. Skalický

1. Zpráva pokladníka - ing. Šprongl

 • dle sdělení prof. Paličky bylo uzavřeno vyúčtování Euromedlabu, zisk činí 2 470 000 Kč celkem, z toho 2 200 000 Kč bylo převedeno z účtu Nadace Medica na podúčet ČSKB ČLS JEP za podmínek 20 % ročního čerpání po dobu 5 let. V rámci převodu je třeba v ČLS JEP zajistit inventarizaci dataprojektoru (pořizovací cena 270 000 Kč) zakoupeného z výtěžku IV. Sjezdu ČSKB a používaného pro zajištění odborných akcí Společnosti, který byl doposud inventářem Nadace Medica. Zajistí ing. Šprongl.
 • Časopis KBM - ztráta za rok 2002 byla podle dohody se sekretariátem ČLS JEP podpořena částkou 100 000,- Kč navíc k již dohodnuté částce 50 000 Kč. Součástí dohody je i dodatek o novém jednání úhrady případné ztráty časopisu za rok 2003. NTS ČLS JEP poskytne podrobnou analýzu výdajových a příjmových položek v roce 2002, bude předmětem jednání na další schůzi výboru.
 • výbor pověřuje doc. Jabora, aby nabídl společnostem laboratorních oborů nebo sekcím společností bez vlastního publikačního fóra možnost využívat KBM k publikování odborných sdělení s možností členství v redakční radě i případné změny v tiráži či názvu časopisu
 • výbor ČSKB přijal žádost ing. Bally o uvolnění z redakční rady KBM a pověřil doc. Jabora, aby za dlouholetou práci ve prospěch oboru klinické biochemie a dlouholeté členství v redakční radě KBM poděkoval ing. Ballovi osobním dopisem
 • výbor společnosti kooptoval dr. Skalického a ing. Vávrovou do redakční rady KBM
 • do příštího jednání výboru všichni členové výboru zváží nejvhodnější body strukturovaného abstraktu (s přihlédnutím k řešení v prestižních časopisech), definitivní návrh bude postoupen redaktorům a striktně vyžadován u všech původních prací (nebude se týkat přehledů a pod.)

2. Grant pro mladé klinické biochemiky

 • Výbor rozhodl o vypsání dvou grantů pro účast na zahraničních kongresech – podpora pěti účastníků na Euromedlabu 2003 v Barceloně a dalších pěti účastníků na jiném zahraničním kongresu v částce 30 000 Kč na osobu. Podmínky byly zveřejněny na webu a rozeslány na adresář e-mailů členů Společnosti http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anot_2003.html

3. Ceny společnosti klinické biochemie

 • Systém cen ČSKB byl schválen včetně dotací, přehled je zveřejněn na http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/system_ceny_SKB.html
 • Podmínkou vyplacení dotace Hořejšího ceny je existence publikace, pravidla ČLS JEP jiný způsob výplaty neumožňují. Laureát Hořejšího ceny v roce 2003 získá příslušnou dotaci za publikaci (brožura s ISBN), která bude obsahovat:
  1) slavnostní přednášku laureáta proslovenou při předání ceny,
  2) kompletní biografii autora,
  3) kompletní bibliografii autora,
  4) jiné materiály.
 • Technické detaily vydání publikace pro rok 2003 navrhne výbor, který rovněž rozhodne o způsobu úhrady nákladů.
 • Doc. Jabor zajistí předání diplom za zásluhy o rozvoj oboru prof. Maškovi a zajistí rovněž podklady pro zveřejnění na webu Společnosti.
 • ing. Šprongl zjistí podmínky, jak vyplácet podíly autorům oceněných publikací, jedná-li se o kolektiv autorů

4. Spolupráce s laboratoří pro výzkum aterosklerózy

 • výbor doporučil firmě SEKK nepokračovat ve spolupráci s touto laboratoří vzhledem k problémům v kontrolních cyklech, doc. Jabor bude informovat vedoucího pracoviště (doc. Poledne),
 • výbor navrhuje firmě SEKK, aby novým a jediným supervizorem kontrolního cyklu lipidů byl ing. D. Novotný (Olomouc)

5. Doporučení

 • Likvor (doc. Adam) - požadavky na personální, přístrojové vybavení a paletu vyšetření - diferenciace podle typu zařízení
 • Diabetes (dr. Friedecký) – výbor bude stanovisko publikovat s tím, že další diskuse s diabetologickou společností budou následovat
 • návrh úvodní části Doporučení o kontrole POCT zařízení (glukometry a další) předložil doc. Jabor (viz příloha programu), je nutné navrhnout novelizovaná kriteria pro kontrolu glukometrů (dr. Friedecký) a příslušný registrační list (dr. Pollak), doc.Jabor se účastní jednání na ústředí VZP dne 4.2.2003 (Dr. Pokorný)

6. VI. sjezd ČSKB v Hradci Králové

 • na http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2003/sjezd03/HK03.htm jsou zveřejněny základní informace a předběžný časový harmonogram
 • výbor navrhl koordinátory jednotlivých bloků, kteří budou osloveni v nejbližším termínu.
 • záštitu nad sjezdem převzali děkan lékařské fakulty, ředitel FN Hradec Králové a primátor města Hradec Králové

7. Přehled stanovisek - doc. Štern

 • doc. Štern vypracoval dokonalý přehled témat, kterými se zabýval výbor v minulém volebním období. Všichni členové výboru posoudí, která projednávaná témata bude vhodné koncipovat jako stanoviska a zveřejnit. Bude projednáno na příští schůzi výboru. Výbor doporučuje provádět upgrade stávajícího přehledu 1x za půl roku.

8. Dr. Skalický - FONS

 • pozitivní bilanci časopisu za rok 2002 umožnila inzerce firmy Bayer, kde byl dohodou realizován a zaplacen roční objem inzerce
 • příspěvky do FONSu jsou dodávány na hranici termínu uzávěrky i déle, větší problémy jsou s inzercí firem, které nejsou schopny včas dodat inzerci ani ji hradit, v této souvislosti projednávána nutnost finanční rentability časopisu
  závěr: problémy s inzercí a pozdní dodání příspěvků nesmějí ohrozit plánované termíny vydání bulletinu FONSU, inzerenti budou vyzváni předsedou společnosti k dodržování termínů, rentabilita bulletinu je žádoucí
 • korektury článků - budou kontaktováni členové výboru ohledně posouzení článku, oslovení odborníci jsou povinni odeslat obratem své vyjádření dr. Skalickému
 • korektura čísla se bude provádět ve formátu PDF před konečnou jazykovou úpravou, obdrží všichni členové výboru

9. Registrační listy

 • dr. Beránek - připomínky k RL společnosti genetiků (prof. Macek) ohledně časů provádění metody, které povedou k prodražení výkonu
 • 22. 1. proběhne schůze pracovní skupiny ohledně oprav a připomínek k neschváleným registračním listům, přítomen bude doc. Jabor a dr. Gotzmannová
 • dr. Pollak urguje připomínky k vysvětlujícímu materiálu registračního listu (viz zápis č. 8), zasílat přímo jemu

10. IFCC - doc. Schneiderka

 • aktualizace adres výboru IFCC
 • na oznámení americké společnosti o grantu pro rozvojové země bude ČSKB reagovat v tom smyslu, že ČR není rozvojovou nýbrž kandidátskou zemí pro EU
 • nformace - imunologický kongres v Řecku
 • http://www.bcn2003.org/ sjezdu v Barceloně
 • kongres ALPS ADRIA

11. Registr laboratoří

 • oficiální zahájení první etapy existence registru byla oficiálně zahájena zveřejněním materiálů na www společnosti 11.1. 2003 http://www.cskb.cz/registr/reg_navrh.htm
 • registrační formuláře budou shromažďovány u dr. Gotzmannové
 • koordinační činnost pro ostatní laboratorní obory - prof. Palička
 • doc. Jabor se účastní přípravy Národních standardů pro laboratorní obory spolu s dr. Chaloupkovou, je připravena první skupina standardů D05-D10 (http://www.cskb.cz/registr/Standardy.htm ), po vypracování prvního návrhu výkladu k prvkům těchto standardů a návrhu check-listu provede úvodní oponenturu dr. Friedecký a ing. Šprongl a předají výboru k dalšímu řízení.

12. Různé

 • Doktorandské studium
  • výbor konstatoval, že nemá přehled o skupině studentů v systému doktorandských studií. Prof. Racek byl pověřen navržením způsobu, jak tyto informace zjistit. Důvodem pro tuto aktivitu jsou plánované odborné akce spojené s podporou studujících.
 • komise SUKL výbor žádá doc. Průšu, aby k materiálům, které jako člen komise získává ze SUKL, přidal komentář, zda se problematika týká či netýká klinické biochemie a ke kterým konkrétním bodům je nutné stanovisko ČSKB a jaký s ohledem na jednání komise navrhuje postup
 • Společné jednání VR ČLK a předsedů oborových komisí ČLK 15.1.03
  • Celoživotní vzdělávání
   U nás zůstává liberální způsob, řízený ČLK. Systém certifikátů a kreditních bodů.( l hod. vzdělávací akce = 1 kreditní bod.)
  • Mezinárodní akce- OS ČLK po předložení dokladů o účasti přidělí kreditní body.
   Po 5 letech je možno požádat příslušné OS ČLK o udělení diplomu o vzdělávání. Ten se vydává bezplatně po získání 150 kreditních bodů, nebo certifikátů a kreditních bodů.
   (1 certifikát je 30 kreditních bodů).
  • Vnitřní struktura ČLK
  • Oborové komise jsou poradním orgánem VR ČLK. VR ČLK je poradním orgánem představenstva.
  • Práce oborových komisí ČLK
  • Doporučeno posílat pro vzájemnou informovanost zápisy z jednání výboru Společnosti na VR ČLK. Podrobný zápis z jednání viz příloha.
   Požadavek VR ČLK na tvorbu sítě pracovišť oboru klinické biochemie
   Síť by měla být tvořena shora se silnou rolí státní správy (MZd).
   V koncepci oboru klinická biochemie http://www.cskb.cz/Zapisy/konc/konc0211.html je uvedeno, kde se zřizují pracoviště oboru klinické biochemie.
   Mělo by se vycházet z tohoto materiálu a ze splnění věcného a personálního vybavení, zvláště pak ze Stavovského předpisu č. 2/02.
   Je třeba, aby ČLK informovala ředitele zdravotnických zařízení, např. prostřednictvím Asociace nemocnic, o platnosti Stavovského předpisu č. 2. http://www.clk.cz
 • CRP QuikRead
  • systém kontroly pro stanovení CRP QuikRead navržen, školení uživatelů zajištěno, plátci zdravotní péče informováni, spolupráce s výrobcem a firmou SEKK zajištěna, zodpovídá doc. Jabor (další jednání 7.2.2003 na ústředí VZP – Dr. Pečenka)
 • nově přijatí členové: D. Matoušková (Ústí n.L.), Mgr. J. Veverka (Hořovice), J. Gotthardtová (Přerov), Ing. J. Králová (Třebíč), RNDr. A. Mikušková (Šlapanice), Bc. P. Coufalová (Ostrava), J. Houdková (Č. Budějovice), B. Přikrylová (Č. Budějovice)
 • příští schůze výboru – 11.2.2003, FN Motol
 • ostatní
  • screening karcinomu prostaty – schůzka 29.1., jednáním za výbor pověřen doc. Jabor
  • Z. Rychnovská – rozeslány pozvánky na Biolab, přihlášky do 15.2.
  • Dr. Kalla – ředitelé nemocnic nevědí nic o usnesení č. 2 ČLK o personálním vybavení laboratoří, zajistí dr. Kalla
  • prof. Racek – uveřejnit oficiální recenzi o knize prof. Zimy v KBM, doc. Jabor napíše návrh na cenu lékařské společnosti

Zapsala: J. Sedláková
Za správnost: doc. Jabor

Vloženo: 3.1.2003

Zpět


česky | english