ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2007 - zpráva č. 13

Zpráva č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007


PDF ke stažení Příloha [172.67 KB]

Přítomni:
pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. H. Benáková, prof.MUDr. Vladimír Palička, CSc., RNDr. M. Radina

Hosté: MUDr.Verner, M. Šenderová, MUDr. Kocna, Ing. Jirsa, PharmDr. Skalický, Ing. Schwarz, Ph.D., Ing. Minář 

1. Doporučení společnosti – stav, SIKK, nové návrhy - prof. Zima

 • Ing. Šprongl předložil výboru poslední znění Doporučení o vnitřní kontrole kvality, které výbor projednal a schválil. Doporučení vstoupí v platnost spolu s příručkou o vnitřní kontrole kvality pravděpodobně v září 2007. Příloha č. 1
 • Prof. Zima informoval o přípravě Doporučení o kardiálních markerech a o jednání s prof. Englišem.
 • Prof. Zima projedná s prof. Paličkou stav přípravy Doporučení o endokrinopatiích a přípravy společného doporučení se Společností všeobecného lékařství. 

2. EC4, IFCC, FESCC – prof. Racek

 • Prof. Racek informoval o zasedání EFCC, který poprvé zasedá 5.6.2007 v Amsterdamu. Na programu zasedání budou informace o přípravě vzniku EFCC, jeho ustavení a volby výboru EFCC.
 • Registrační komise EC4 bude nadále pokračovat. Registrace se bude týkat „nelékařů“ (analytiků a farmaceutů), kteří chtějí působit v zemích EU. 
 • ČSKB obdržela návrh na nominaci na ceny IFCC s termínem zaslání leden 2008, výbor se uvedeným návrhem bude zabývat na podzim 2007.

3. Rada pro akreditaci – zástupce ČSKB – prof. Zima

 • Výbor schválil druhého člena rady za ČSKB doc. Dastycha. Informaci o schválení druhého člena ČSKB v Radě pro akreditaci zašle prof. Zima prof. Paličkovi, předsedovi Rady pro akreditaci. 

4. FONS – prof. Zima


 • Ing. Jirsa a PharmDr. Skalický informovali výbor o úpravách bulletinu FONS a předložili výboru rozpočet časopisu FONS pro rok 2007.
 • Výbor diskutoval zejména aktuálnost informací a obsahovou náplň časopisu FONS. Byla diskutována možnost dotazu členů společnosti a pracovišť z hlediska okruhu čtenářů časopisu FONS.
 • Výbor po diskusi konstatoval, že uzavře smlouvu se společností STAPRO o spolupráci při vydávání bulletinu FONS v roce 2007 a na podzim 2007 vyhodnotí, zda změny, které představitelé STAPRO týkající se bulletinu FONS deklarovali, se naplnily.
 • Ing. Jirsa připraví a předloží k podpisu závěrečnou verzi smlouvy o spolupráci při vydávání časopisu FONS.

5. KBM –Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová informovala o připravovaném 2.a 3. čísle časopisu KBM. V časopisech KBM bude uveřejňován přehled akcí ČSKB.
 • Mgr. Borecký se z důvodu nemoci omluvil z dnešního zasedání (pozván na další zasedání dne 20.6.), a tak nebyl předložen, ani projednán dodatek č.2 ke smlouvě o vydávání KBM.

6. Příprava plenární schůze – prof. Zima, členové výboru a RK

 • Prof. Zima připomněl přípravu plenární schůze. 

7. 13.00 – web společnosti – Ing. Vávrová, Ing. Schwarz – IBA, Ing. Minář

 • Ing. Schwarz z Institutu biostatistiky a analýz prezentoval členům výboru novou podobu webových stránek společnosti. Členové výboru diskutovali vzhled a úpravu navrhovaných stránek, ke kterým měli technické připomínky. Obecně se navrhovaná struktura a úprava webu líbila a navrženy byly pouze drobné úpravy. Ing. Schwarz zašle upravený návrh smlouvy (úprava nákladů na servisní činnost) prof. Zimovi. Ing. Schwarz zašle do 8.6.2007 členům výboru upravenou verzi stránek se zapracovanými poznámkami z diskuse.
 • Doc. Dastych navrhuje pokusit se o alternativu zkumavek na úvodní webové stránce a nabízí spolupráci s autory webu. 

8. Organizace odborných akcí – Sjezd ČSKB – příprava – MUDr. Verner

 • MUDr. Verner informoval o odborném programu konference a komunikaci s přednášejícími.
 • MUDr. Kocna připraví do 7.6.2007 abstrakta pro Sjezd ČSKB 2007 a zašle je členům vědecké komise dle pořadí:
  abstrakta v pořadí 1-20 zhodnotí prof. Jabor,
  abstrakta v pořadí 21-40 zhodnotí Dr.Kalla,
  abstrakta v pořadí 41-60 zhodnotí Dr.Buryška,
  abstrakta v pořadí 61-80 zhodnotí doc.Štern,
  abstrakta v pořadí 81-100 zhodnotí prof. Kazda,
  Zamítnutá abstrakta pak následně posoudí prof. Palička, prof. Zima, prof. Racek.
 • Medailon pro oceněné v rozsahu 2 stran formátu A4 připraví a předají MUDr. Kocnovi v elektronické podobě do 16.6.2007:
 • doc. Dastych připraví medailon o prof. Chromém 
 • MUDr. Verner připraví medailon o MUDr. Čechovi 
 • RNDr. Gotzmannová požádá RNDr. Kratochvílu, aby připravil medailon o RNDr. Pollakovi 
 • Ing. Vávrová požádá prof. Jabora, aby připravil medailon o prof. Englišovi 
 • Ing.Vávrová připraví medailon o RNDr.Louženském 
 • Výbor odsouhlasil společenský program na nedělní večer. 
 • M. Šenderová informovala o časovém rozvrhu firemních workshopů. CZEDMA bude fakturována plocha pronájmu stánku dle ceníku, náklady na workshop ve výši 10.000,- Kč. 
 • Seznam sponzorů Sjezdu společně se seznamem vystavovatelů i s kontakty bude umístěn v suplementu KBM. 
 • M. Šenderová osloví firmy, které se ještě nepřihlásily na Sjezd.

9. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti, sponzoři - Ing. Šprongl

 • ČLS JEP zaslala předsedovi společnosti ČSKB informace o hospodaření za I.Q 2007.
 • Ing. Šprongl seznámil výbor se stavem hospodaření za I.Q 2007. 
 • Ing. Šprongl a RNDr. Louženský provedou revizi a přehled umístění knih nakoupených společností a informaci předloží na příštím zasedání výboru.

10. Zpráva vědeckého sekretáře – nové přihlášky, granty - Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová předložila výboru nové přihlášky o členství v ČSKB – přijaty byly: Jarmila Holušová (Ostrava), Michala Bendová (Vlašim), Marta Nováčková (Náměšť n.Osl.), Martina Tesárková (Merklín u Přeštic) a Marie Králová (Stod).
 • Ing. Vávrová potvrdila souhlasný výsledek elektronického vyhodnocení posouzení žádosti o přidělení cestovního grantu Mgr. Vyskočilové – jedná se o účast na 12th International Symposium on Purine and Pyrimidine Metabolism in Man (24.-28.6.2007, Chicago, Illinois, USA) s prací: 
  Vyskočilová P., Kuchyňová H., Opluštilová L., Horník P., Adamová K., Friedecký D. and Adam T.: Membrane transport and metabolism of aminoimidazoleribosides in erythrocytes.
   Ing.Vávrová převzala výtisk z databáze členské evidence a provede pravidelnou revizi.

11. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová


 • RNDr. Gotzmannová informovala o jednáních v souvislosti s akreditací pracovišť dle zákona 96. 
 • Po zveřejnění vzdělávacího programu ve věstníku MZČR bude možno žádat o akreditaci pracovišť pro výuku .

12. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Výbor byl informován doc. Dastychem a Z. Rychnovskou o předběžném termínu konání Biolabu 2008 ve dnech 1.-3.června 2008 v Brně. Výbor na příštím zasedání projedná návrhy na program a organizační zabezpečení.
 • Z. Rychnovská informovala o úspěšném konání Regionální konference biochemických laborantů v Prostějově, které bylo přítomno 220 účastníků. Přednesený odborný program měl vysokou úroveň. Část účastníků využila nabídky prohlídky OKB Nemocnice Prostějov, odpoledního doprovodného programu a společného posezení. Pokladníkovi výboru ČSKB byla zaslána faktura za pronájem přednáškového sálu v Prostějově. 
 • Z. Rychnovská dále informovala o přípravě opakovaného konání Pracovní konference sekce biochemických laborantů dne 4.6.2007 ve výukovém centru FN Hradec Králové. Změna jedné z přednášek bude uvedena.

13. Různé

 • Výbor se zabýval žádostí doc. Čecháka o možnou finanční podporu Mezinárodní konference učitelů chemických oborů na lékařských fakultách ČR a SR. Výbor žádosti nevyhověl z důvodu plánovaného rozpočtu a vyrovnaného hospodaření společnosti.
 • Zástupci CZEDMA reagovali dopisem na stanovisko uveřejněném na webu společnosti. Problematiku IVD a možné návrhy projedná s představiteli CZEDMA Ing. Šprongl. 
 • Byl zaslán návrh na rozdělení oborů z ČLK v rámci návrhu novely zákona 95/2006. Obor klinická biochemie patří mezi základní obory i v předloženém návrhu. 
 • Prof. Zima zaslal dopis prof. Müllerovi z Ústavu laboratorní diagnostiky z Vídně u příležitosti jeho odchodu do důchodu a poděkoval mu za mnoholetou spolupráci. 
 • Na dotaz Ing. Nožičkové z OKB Nemocnice Břeclav týkající se uznávání kreditů zodpoví RNDr. Gotzmannová. 
 • Ing. Kračmar z FNKV, KDD požádal výbor ČSKB o souhlas s výkonem - novorozeneckého screeningu cystické fibrózy (CF). Tento výkon má být sdílen s Českou společností nukleární medicíny. Výbor souhlasí s navrženým kalkulačním listem. Formální dopracování návrhu provede Dr. Gotzmannová ve spolupráci s Dr. Čecháčkem.


  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 21.5.2007

Zpět


česky | english