ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2009 - zpráva č.34

Zpráva č.34 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 25. 11. 2009

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, Ing. L. Šprongl, prof.MUDr. V.Palička,CSc.,prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. P. Breinek
Hosté: MUDr. Malina, M. Šenderová


Zápis č.33 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Výbor souhlasí se zapracováním připomínek k návrhu společného stanoviska České společnosti pro aterosklerózu a České společnosti klinické biochemie ke sjednocení mezí pro hodnocení lipidových parametrů v krvi pro dospělou populaci. Definitivní verzi připraví prof. Zima a doc. Soška.
 • Prof. Racek připravuje návrh doporučení pro vyšetřování proteinurií.

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Výbor odsouhlasil členy výboru, kteří se zúčastní konference IFCC na Korfu ve složení Prof. Zima, Prof. Palička, Prof. Racek a Ing. Šprongl.
 • Do komise pro plazmatické proteiny (Committee on Plasma Proteins, C-PP) nebude ČSKB navrhovat žádného kandidáta.
 • Prof. Racek osloví dr. Friedeckého, zda souhlasí s návrhem za kandidáta do komise návaznosti v laboratorní medicíně (IFCC Committeee of Traceability in Laboratory Medicine. C-TLM).
 • The Philippine Association of Medical Technologists byla přijata za člena IFCC.
 • Prof. Zima zaslal předsedkyni EFCC návrh aktivit, které doporučuje ČSKB jako hlavní aktivity EFCC pro nadcházející období. 

Rada pro akreditaci, NASKL – doc. Dastych

 • Na webu ČSKB je vyvěšena platná definice Nepodkročitelná personální minima od roku 2007
 • Definice školitele je specifikována v komentáři k navrhovaným změnám ve vzdělávacím programu oboru klinická biochemie.
 • Doporučené sdílení jednotlivých kódů výkonů laboratorních odborností – členové výboru obdrželi seznam sdílených výkonů od rady pro akreditace a RNDr.Radina zašle členům výboru seznam sdílených kódů z VZP. Členové výboru je zkontrolují a zašlou návrhy na možné sdílení výkonů či naopak vyřazení výkonu ze sdílení jinou spoečností. a zašlou na e-mail sekretariátu ČSKB do 3. 1. 2010.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Došlo k propojení webových stránek ČLS JEP a webového portálu LabTestsOnline.cz.
 • Členové výboru zkontrolují seznam vyšetření na www.labtestonline.org a navrhnou případné doplnění o nová hesla – vyšetření do 3.1.2010
 • Výbor společnosti doporučuje překladateli hesel z mikrobiologie, aby přizval odborníka z oboru mikrobiologie k úpravě překladu hesel.

Příprava voleb – prof. Zima, Ing. Vávrová

 • Proběhla uzávěrka adresáře členské základny pro první kolo voleb. Všechny podklady pro CBT budou připraveny a do 10.12.2009 předány agentuře CBT, která zajistí tisk a distribuci.
 • Náklady spojené s distribucí a zajištěním tisku budou hrazeny z prostředků společnosti.
 • Termíny:
  • 4.1. 2010 budou rozeslány volební lístky 1. kola
  • 20.1. 2010 ukončení 1. kola
  • 28.1. 2010 vyhodnocení 1. kola
  • příprava 2. kola voleb - volební komise projedná s těmi, kteří dostanou nejvíce hlasů, zda souhlasí s kandidaturou a eventuální prací v nových orgánech společnosti, požádá je o písemné prohlášení, jak si v případě zvolení představují svou činnost pro Českou společnost klinické biochemie v nastávajícím období.
  • 1.3. 2010 budou rozeslány volební lístky 2. kola
  • 20.3. 2010 ukončení 2. kola
  • 25.3. 2010 vyhodnocení 2. kola; volební komise vyhlásí výsledky voleb
 • Průběžné informace budou zveřejňovány na webové stránce České společnosti klinické biochemie (www.cskb.cz ) 

Časopis KBM – Ing. Vávrová, prof. Zima

 • Smlouva o spolupráci při vydávání časopisu Klinická biochemie a metabolismus se společností STAPRO s.r.o. - výbor souhlasí s drobnými korekcemi v návrhu smlouvy.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2009 – vyúčtování – M. Šenderová

 • Výbor společnosti schvaluje vyúčtování IX. Celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie. Získané prostředky budou použity pro uhrazení nákladů spojenými s volbami do výboru společnosti a pro přípravu konference BIOLAB v roce 2010.

BIOLAB 2010

 • výbor souhlasí s uzavřením Komisionářské smlouvy o zajištění akce BIOLAB 2010 mezi společností CBT a ČLS JEP.
 • Aktuální informace o akci jsou umístěny na stránkách Biolabu 2010

Setkání mladých biochemiků – MUDr. Malina

 • Setkání mladých klinických biochemiků zaměřené na aktuální problémy mladých lékařů v oboru klinická biochemie proběhne ve dnech 24-25. únoru 2010 v Písku.
 • Výbor souhlasí s uvolněním částky maximálně do 100 000,- Kč z dotace IFCC.
 • Výbor doporučil MUDr. Malinovi, aby program byl koncipován do dvou dnů a zaměřen na aktuální otázky oboru a doporučuje, aby MUDr. Malina podrobněji specifikoval zaměření a program setkání.

FONS 2010

 • Bylo projednáno a schváleno schéma programu sympozia klinické biochemie FONS 2010, které se uskuteční ve dnech 20.-21. září 2009, výbor doporučuje uspořádat konání akce ve dvou dnech.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ve spolupráci s revizní komisí byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku společnosti za rok 2009.
  ČLS JEP zaslala přehled hospodaření ČSKB za 3. čtvrtletí 2009 společně s pokyny a termíny pro vyúčtování dokladů v souvislosti s koncem roku 2009.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor potvrdil výši členských příspěvků pro rok 2010 ve stejných částkách jako v předchozím roce. Pro VŠ se přičítá částka 100,- jako podíl na předplatném časopisu Klinická Biochemie a metabolismus.
 • Ing. Vávrová zajistí vyplnění a odeslání návratky příslušných údajů organizační složky klinické biochemie zpět členské evidenci ČLS JEP.
 • Výbor odsouhlasil přijetí nových členů společnosti: Mgr. Petra Bukovská (Chýně), Tereza Čiefová (Králův Dvůr), Václava Havránková (Praha), Mgr. Česla Mencner (Třinec), Mgr. Monika Hedelová (Benátky n.Jizerou), Ing. Terezie Sedláčková (Přeštice)

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Příští výbor společnosti projedná aktuální otázky vzdělávání VŠ nelékařů, bude pozván prof. Jabor.

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Na základě písemné žádosti prof. Zimy ve věci Specializačního vzdělávání biochemických laborantů v oboru klinická biochemie obdržel výbor společnosti dopis Mgr. Mikulkové z NCO NZO Brno (příloha č. 1 ). Výbor upozorňuje, že v tuto chvíli jsou akreditována pro teoretickou část pouze pracoviště NCO NZO, Katedra laboratorních metod MU Brno, kde je odborným garantem doc.Dastych a Biovendor. Další pracoviště, které mají zájem o akreditaci pro výuku teoretické části specializačního vzdělávání pro zdravotní laboranty v oboru KB se zvažují. Aktualizovaný seznam akreditovaných zařízení je umístěn na webových stránkách MZ ČR
 • Z. Rychnovská podala informaci ze schůze výboru Sekce BL ze dne 21.10.2009
 • Kladně byla všemi účastníky hodnocena pracovní konference v Lékařském domě v Praze dne 5.11.2009. na téma „Markery zánětu“. Přednášky byly pozvanými autory velmi hezky zpracované, zajímavé a přehledné. Pro velký zájem bude toto téma opakováno 18. března 2010 ve Výukovém centru FN Hradec Králové.

Různé

 • Sjezd České nefrologické společnosti se uskuteční v červnu 2010 a výbor společnosti souhlasí se společným sympoziem na této akci.
 • Je nutné dopracovat definitivní verzi Vzdělávacího programu v oboru klinická biochemie, na které pracuje akreditační komise. Prof. Racek zašle do 30. 11.2009 upravený návrh na MZ ČR
 • Výbor navrhuje za nové členy akreditačních komisí dle zákona 95/2004 Sb. ve složení – prof. Jabor, prof. Racek, prof. Palička, prof. Zima, prof. Průša, doc. Štern, doc. Dastych, doc. Soška, MUDr. Verner, MUDr. Malina.
  Prof. Zima obdržel zápis z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ze dne 6. 10. 2009.
 • Výzva prezidenta ČLK k připomínkování vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na personální vybavení zdravotnických zařízení.
 • Výbor společnosti považuje návrh vyhlášky o úhradách zdravotní péče pro rok 2010 za neodpovídající z hlediska nákladů v oblasti laboratorní diagnostiky oboru klinická biochemie a žádá, aby výše úhrady poskytované péče neklesala a to jak v segmentu ambulantní, tak lůžkové péče.

Příští jednání:
13. ledna 2010 - Praha
17. února 2010 - Praha


Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 29.12.2009

Zpět


česky | english