ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2006 - zpráva č.41

Zpráva č.41 ze schůze výboru konané dne 29.3.2006 v Praze


PDF ke stažení Příloha [364.85 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. Schneiderka, doc. Štern, ing. Vávrová,
Omluveni: prof. Palička
Hosté: dr. Lerch, dr. Friedecký

1. Volby 2006 - dr. Lerch

  • Prim. Lerch seznámil výbor s průběhem a závěry druhého kola voleb. Výsledky obou kol včetně počtu hlasů budou zveřejněny na webu: http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/volby/volby_2006/VK_zapis.htm
  • Dále dr. Lerch informoval přítomné o souvislostech s trestním oznámením, které bylo podáno na neznámého pachatele pro narušení průběhu voleb. Podnětem bylo poslání předstírané e-mailové korespondence předsedy volební komise při oslovení kandidáta druhého kola. V průběhu vyšetřování a lokalizace serveru, odkud byla zfalšovaná korespondence odeslána, se k autorství podvrženého dopisu přihlásil na oddělení policie ČR ve Znojmě prim. MUDr. David Stejskal z Nemocnice Šternberk. Výbor rozhodl, že případ bude medializován (formou zprávy z jednání výboru), dr. Stejskal bude předsedou výboru vyzván k veřejné omluvě a ke zvážení svého dalšího setrvání ve společnosti. (návrh dopisu předsedy dr. Stejskalovi viz příloha č.5
  •  Výbor se rovněž zabýval anonymním dopisem rozesílaným před ukončením prvního kola voleb do výboru ČSKB. Anonymní autor se mimo jiné označil za člena 9 odborných společností ČLS JEP. Ačkoli výbor společnosti má k dispozici informaci, že pouze jediný člen ČSKB je členem 9 odborných společností, nejsou žádné přímé důkazy, že by dotyčný člen byl i autorem příslušného anonymního dopisu a relativní shoda mezi navrhovanými kandidáty pro volby a výsledkem prvního kola voleb mohla být náhodná. Na kauzu anonymního dopisu výbor nebude dále reagovat 
  •  Výbor děkuje volební komisi a jmenovitě přim.MUDr. Lerchovi za pomoc při organizaci voleb, gratuluje zvoleným a děkuje za dosavadní práci členům, kteří již nebudou pokračovat v práci ve výboru ČSKB.

2. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl)

Vyúčtování za rok 2005 není doposud k dispozici. 

3. Rada pro akreditaci, Registr, NASKL (doc. Jabor, ing. Šprongl)

• Registr klinických laboratoří - v příloze č.1 je bilance registru odbornosti 801, v současné době Registr klinických laboratoří v části veřejných dat přebírá NASKL (ing. A. Fischerová). Vydaná Osvědčení druhé etapy Registru odbornosti 801 jsou platná, registraci nově vstupujících laboratoří do Registru vyřizuje NASKL (informace na www.naskl.cz). Vydávání osvědčení 2. etapy bylo k 31.3.2006 ukončeno. Dokumentace Registru (formuláře s výsledky druhé etapy, korespondence a podobně) bude zapečetěna a uschována - zodpovídá dr. Bilyk.
• Vyplněný dotazník posuzovatele NASKL dr. Musilové bude předán ing. Fischerové, která ho podstoupí ČIA. Výbor projednal a odsouhlasil žádost RNDr. J. Souška, Ph.D. o práci posuzovatele. Souhlasné stanovisko bude sděleno ing. Fischerové a ČIA.
• Rada pro akreditaci - doc. Jabor rozdal přítomným materiál k problematice nepodkročitelného personálního zajištění v integrované (víceoborové) laboratoři. Úkolem by se měla zabývat Rada na svém dalším jednání. Členové výboru se k principu tabulky vyjádří elektronicky, doc. Jabor ji předá zástupcům hematologů, imunologů, nukleární medicíny. (příloha č.2)
• dne 14.4. proběhne seminář pro registrované laboratoře dne v aule Pedagogické fakulty v Praze, program je zajištěn, včetně přidělení kreditních bodů.

4. FONS 2006 - organizační záležitosti

přípravy plynule pokračují, rozeslána první informace o sjezdu

5. Časopis KBM, redakční rada (ing. Vávrová, dr. Friedecký)

• Dodatek smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva o spolupráci při vydávání časopisu Klinická biochemie a metabolismus uzavřená 26.11.2004 je ve fázi doladění textu
• Obsah č.2 KBM/2006 je připraven k předání odpovědné redaktorce

6. Encyklopedie laboratorní medicíny, Metrologická příručka (doc. Jabor)

• doc. Jabor předložil výboru návrh na finanční podporu knižního vydání Metrologické příručky, které je naplánováno na tento rok, forma distribuce by byla stejná jako u příručky Preanalytická fáze. Výbor schválil způsob distribuce a rozhodl o podpoře vydání příručky částkou max. 100 000 Kč.

7. Společná komise ČSKB a CZEDMA pro metrologické otázky (dr. Friedecký, dr. Kubíček)

Výbor očekává avizované nové uspořádání organizační struktury CZEDMA a bezprostředně poté budou navázány přímé kontakty a těsná spolupráce. Rozpracovaný materiál dr. Friedeckého k IVD problematice (příloha č.2 zápisu č.40) bude předán reprezentantům CZEDMY k vyjádření.

8. Akreditační komise postgraduálního vzdělávání v KB (doc. Jabor, prof. Racek)

• Výbor znovu upozorňuje na možnost zajistit vzdělávání lékařů v oboru na vlastních pracovištích (viz zápis č. 40) a upozorňuje, že je nutné k žádosti o akreditaci přiložit všechny požadované listiny: řádně vyplněný evaluační dotazník s přílohami, kopie osvědčení a diplomů (stačí neověřené) všech školitelů. Ve třech výtiscích se odesílá na MZ ČR, kolek 1000,- Kč je na první žádosti, další dvě jsou kopiemi, přikládá se 1x CD s dokumentací a elektronickými skeny osvědčení a diplomů.
 Důkladně je třeba uvést údaje o školitelích – lékařích i analyticích (kvalifikace, úvazek). V případě, že školitel splní požadavek délky praxe v průběhu roku 2006, je vhodné na tuto skutečnost upozornit.

9. IFCC a EC4 agenda (doc. Schneiderka)

• IFCC vyzývá národní společnosti, aby se ucházely o pořádání generální konference IFCC v roce 2007. Zvážit možnost pořádání v Praze - odpovědět do 28.4.2005, úkol bude předán novému výboru
• Výzva IFCC ke jmenování vhodné osoby do funkce editor IFCC newsletter - nebude navrhován kandidát z ČR
• Hlasování o referenční metodě IFCC alfa-amyláza - dr. Friedecký sumarizoval důvody pro hlasování ve prospěch navrhované referenční metody, kladnou odpověď odeslal doc. Schneiderka 31.3.2006
• Národní společnosti jsou vyzvány ke jmenování referenčních měřících laboratoří pro vybrané metody - pracoviště se sofistikovaným přístrojovým vybavením (mezinárodní síť) - odpověď do 30.4. - bude řešit již nový výbor
• Informace IFCC o možnosti vyslání člena národní společnosti (věk pod 40 let) na 3měsíční studijní pobyt, finanční podpora ve formě stipendia 1000 CHF, kandidáta vybere národní společnost . Nabídka bude zveřejněna na stránkách ČSKB.
• EC4 konference v květnu - Vilnius - zúčastní se ing. Šprongl a prof. Racek
• Jako první člen Národní registrační komise se zaregistruje v Evropském registru pro klinické chemiky prof.Racek, poplatek uhradí ČSKB, zkušenosti s praktickou registrací prof. Racek sdělí členské základně ČSKB
• Přehled odborných mezinárodních akcí lze nalézt na adrese: http://www.ifcc.org/congresses.asp

10. Doporučení ČSKB

• Finalizace doporučení o VVV (doc. Jabor) – čeká se na vyjádření zainteresovaných odborných společností - změny ze strany genetiků - doc. Jabor urgoval prof. Goetze; připomínky gynekologické společnosti zprostředkoval prof. Zima, doporučení dokončí nový výbor
• Doporučení o diabetu - výbor požádá SEKK o provedení ankety k aplikaci vybraných prvků doporučení v praxi v rámci příslušných kontrolních cyklů

11. Zpráva vědeckého sekretáře (ing. Vávrová)

• Výbor projednal žádost Mgr. Romany Široké o cestovní grant k uhrazení nákladů spojených s účastí na XIV International Symposium on Atherosclerosis (Řím, 18.-22.6.2006) s doložením přijetí abstraktu práce: Široká R., Trefil L., Racek J., Cibulka R.: Asymmetric dimethylarginine - Comparison of HPLC and ELISA methods. Práce prošla recenzním řízením KBM a je připravena k publikaci. Výbor souhlasí s přidělením cestovního grantu.
• noví členové: Eva Červená (Vyškov), Vladimíra Gashiová (Prostějov), Kateřina Chudožilová (Prostějov), Mgr. Andrea Kašná, Ph.D. (Bílovice), Jitka Komínková (Tasov), Eva Křížová (Praha), Renata Pinkasová (Praha), Vilma Rybářová (Jesenice u Prahy), Pavlína Šantorová (Rudná), Marta Škultétyová (Hořice v Podkrkonoší), Věra Štěpánková (Vlašim), Hana Tesková (Vlašim), Květuše Vaňatová (Vestec), David Vyroubal (Slatinice), Mgr. Michal Zemánek, Ph.D. (Uherský Brod)

12. KVVPOZ (dr. Gotzmannová)

• Zápis z jednání pracovní skupiny č.2 DŘ dne 16.2.2006 (příloha č. 3). Současný stav lze hodnotit jako neudržitelný, vede k podcenění kvalifikace a ve svých důsledcích vede k ohrožení kvality práce v laboratořích.

13. Sekce zdravotních laborantů (Z. Rychnovská)

• Na regionální konferenci biochemických laborantů ve Vsetíně dne 27.4.2006, se přihlásilo více jak 150 účastníků, proto muselo být změněno místo konání akce. Pro příští akce bude nutno přikládat přihlášku pro účast. Byl podán návrh, aby výbor sekce biochemických laborantů ČSKB zvážil pro příští akce stanovení účastnického poplatku pro jednodenní semináře.
• BIOLAB 2006 – přihlášeno je více jak 300 účastníků, 27 odborných přednášek a 22 posterů a 2 workshopy. Předběžný návrh rozpočtu je zatím minusový vzhledem k menším než očekávaným příspěvkům vystavovatelů a sponzorů. Doc. Jabor požádal členy výboru o pomoc při zajišťování finanční podpory Biolabu. Organizační výbor Biolabu přijal některá úsporná opatření.
• Výbor vznese námitku MSV a MZČR k zařazení laborantů a VŠ analytiků dle katalogu prací (s politováním zároveň konstatuje, že odborná společnost nebyla vyzvána ke konzultaci při tvorbě těchto pravidel)

14. Různé

• výbor uctil minutou ticha památku RNDr. Jiřího Fischera, CSc., životopisné údaje budou uvedeny na webu společnosti v rubrice čestných členů (zajistí doc. Jabor a ing. Vávrová)
• výbor jednomyslně schválil návrh předsedy doc. Jabora na udělení Purkyňovy ceny prof. MUDr. Jaroslavu Masopustovi, DrSc. Návrh zaslaný prof. Blahošovi viz příloha č.4
• kongres HOSPImedica Brno 2006 s tématikou laboratorních vyšetřovacích metod a jejich aplikací v ordinacích praktického lékaře, organizace se ujal prof. Palička a doc. Jabor
• mimořádný pracovní den - šedesátiny prof. Paličky - 27.6. v Hradci Králové – návrh programu by měl být upřesněn při příštím jednání výboru
• 11. European Forum on Quality Improvement in Health Care, jako řečníci vystoupí prof.Palička a doc. Jabor
• informace o analýze dat poskytnutých VZP (dr. Bilyk, doc. Štern), výbor děkuje oběma za pečlivý rozbor a snahu pokračovat ve vyhodnocení dat odbornosti 801 na základě cílených dotazů (podněty možno zaslat e-mailem), výbor se rozhodl ocenit tuto náročnou práci mimořádnou finanční odměnou 5000,- Kč každému.
• Uspořádání kvalifikačního kurzu pro JVŠ je prozatím komplikováno neuspokojivou komunikací mezi MZČR a IPVZ v této otázce
• Informace o disproporcích výsledků v kontrolním cyklu EHK SEKK – TM. Doc. Štern projednal s ing. Charamzou situaci v distribuci dvou typů protilátek v soupravách CA 19-9 pro analyzátory Architect, takže se problém s EQA nebude opakovat a SEKK je připraven na přechodné používání dvou typů protilátek v soupravách CA 19-9.
• Výbor se distancuje od zavádějících informací z oblasti chemometrie, které ve svých sděleních uvádí prim Ambrožová. 

Zapsaly: J. Sedláková a J. Vávrová
Za správnost:A. Jabor

Vloženo: 30.3.2006

Zpět


česky | english