ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2009 - zpráva č.33

Zpráva č.33 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 7. 10. 2009

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, doc.MUDr. M. Dastych, CSc.,prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. P. Breinek, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, Ing. L. Šprongl, prof.MUDr. V.Palička,CSc.
Hosté: MUDr. I. Lerch


Zápis č.32 byl schválen bez připomínek.

Informace o členské schůzi a sjezdu 2009 – prof. Zima, členové výboru

 • Výbor děkuje prof. Průšovi za výbornou přípravu sjezdu, koordinátorům bloků za přípravu programu a společnosti CBT za organizaci sjezdu.
 • Na sjezdu bylo zaregistrováno 580 účastníků, kterým byl předložen dotazník spokojenosti s návrhy témat. IX. celostátní sjezd v Praze byl velmi dobře hodnocen.
 • Fotografie ze sjezdu jsou umístěny na webu
 • Přílohou č. 1 je zpráva o činnosti výboru a zpráva vědecké sekretářky.
 • Na plenární schůzi dne 21. 9.2009 proběhly volby do výboru společnosti. Voleb se zúčastnilo 66 členů společnosti, kteří jednomyslně zvolili komisi pro sčítání hlasů ve složení doc. Dastych, RNDr.Trnková a ing. Špirková. Byl jednomyslně zvolen 2 kolový korespondenční způsob voleb a odhlasovalo se, že členové volební komise budou voleni veřejně.
 • Jednotlivě byli voleni členové komise pro volby do výboru ve složení – Lerch, Pollak, Breinek, Ženková, Štern, Pilová.
 • Předsedou volební komise byl navržen a zvolen Lerch. Příloha č. 2
 • Na plenární schůzi proběhla diskuse o dalším vzdělávacím programu v oboru klinické biochemie. Vzdělávací program bude v definitivní verzi pravděpodobně 1/2010.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Návrh společeného stanoviska České společnosti pro aterosklerózu a České společnosti klinické biochemie k sjednocení mezí pro hodnocení lipidových parametrů v krvi pro dospělou populaci. Návrh textu je v současné době dokončován doc. Soškou a následně bude rozeslán k diskusi.
 • Doporučení o vyšetřování proteinurie – prof. Racek a prof. Zima návrh textu prof. Tesaře upraví na charakter doporučení; následně bude zaslán k diskusi členům výboru společnosti a bude vrácen k oponentuře nefrologické společností.

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Prof. Racek připraví pro IFCC výroční zprávu o činnosti ČSKB v roce 2009.
 • MUDr. Kocna se stal na návrh předsedy CPD členem working group IDL, která je součástí divize CPD.
 • Výbor souhlasí s členstvím Algerian National Association of Medical Analysis Laboratories v IFCC.
 • Prof. Racek pošle členům výboru oblasti, které plánují řešit komise a pracovní skupiny EFCC; členové výboru posoudí priority těchto oblastí a vyjádření výboru bude zasláno prezidentce EFCC prof. Horvath.
 • Prof. Racek zašle Registrační komisi EC4 souhlas s tím, že vzdělávání lékařů v oboru klinická chemie ve Švédsku odpovídá požadavkům této komise. 

Rada pro akreditaci, NASKL – doc. Dastych

 • Doc. Dastych informoval o zasedání Rady pro akreditaci. Zápis z 32. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. října 2009 je Přílohou č. 3.
 • Vedoucí laboratoře je definovaný platnou legislativou MZ ČR. V případě, že v laboratoři není plně kvalifikovaný lékař musí být pod supervizí plně kvalifikovaného lékaře, pokud v laboratoři není plně kvalifikovaný analytik musí pracovat pod supervizí plně kvalifikovaného analytika.

Lab Tests on Line – prof. Racek, prof. Zima

 • Oprava chyb v textech dosud přeložených metod probíhá.
 • Prof. Racek vyplnil do zaslané tabulky podklady pro společnou žádost všech evropských editorů Labtests On Line o udělení HON Code – certifikátu, který potvrzuje, že webové stránky Labtests On Line splňují náročná kriteria neziskového vzdělávacího webového portálu v oblasti zdraví.
 • Bylo rozděleno 25 zbývajících testů a navrženi překladatelé; předpokládá se, že překlady budou hotovy a připraveny k vložení na web do konce roku 2009.
 • Překlady kapitol v sekci Screening probíhají.
 • Z nových metod, užívaných v ČR a nezahrnutých v US verzi Labtests On Line, byly jmenovány PAPP-A a Prokalcitonin. RNDr. Radina zajistí vytvoření návrhu textu (česky a anglicky) pro PAPP-A.
 • Prof. Racek, Z. Tesařová a Ing. Nováková budou v pondělí 12. října jednat s doc. Seifertem, předsedou Společnosti všeobecného lékařství, o rozšíření povědomí o projektu Labtests On Line mezi pacienty prostřednictvím praktických lékařů.

Příprava voleb – prof. Zima, Ing. Vávrová,prim. Lerch

 • Uzávěrka adresáře členské základny pro volby bude k 30.11.2009, stejně tak i příprava materiálů, poslední korekce provedou členové výboru v elektronickém připomínkování. Všechny podklady pro CBT budou připraveny a předány do 10.12.2009, která zajistí tisk a distribuci.
  • Termíny:
   • 4.1.2010 rozeslat volební lístky – 1.kolo (CBT)
   • 20.1. 2010 ukončení 1. kola
   • 25.1.-29.1. 2010 vyhodnocení 1. kola
   • příprava 2. kola voleb
   • do 22.2.2010 předat materiály 2. kola CBT
   • 1.3. rozeslat 2. kolo (CBT)
   • 20.3. ukončení 2. kola
   • 25.3. vyhodnocení 2. kola
   • V 1. polovině dubna 2010 se sejde odstupující a nově zvolený výbor

Časopis KBM – Ing. Vávrová, prof. Zima

 • Společnost vypsala výběrové řízení pro zajištění nakladatelských činností spojených s vydáváním časopisu Klinická biochemie a metabolismus, z důvodu ukončení dosavadní spolupráce s firmou Novatrix. Na základě předložených návrhů oslovených firem vybral výbor společnosti pro další spolupráci firmu Stapro. Zástupce firmy bude pozván na příští jednání výboru. V mezidobí projedná Ing.Vávrová se zástupci společnosti Stapro harmonogram plynulého převzetí nakladatelských povinností a přípravu návrhu nové smlouvy s ČLS JEP. Počátkem listopadu proběhne jednání s firmou Stapro o přípravě smlouvy – prof. Zima a Ing.Vávrová.

Organizace odborných akcí – Biolab 2010

 • BIOLAB 2010

  • Pokračují přípravy ze strany pořadatelů i organizátorů této odborné akce. Připravuje se webová stránka. Úvodní slovo – prof. MUDr. V. Palička, CSc. a Z. Rychnovská, odborná témata byla schválena včetně garantů z řad VŠ i laborantů. Ve spolupráci s výborem ČSKB je nutno ještě doplnit složení vědeckého a organizačního výboru BIOLABu 2010.
 • Odborné akce 2010

  • MUDr. Malina zažádal o příspěvek na uspořádání akce „Setkání mladých klinických biochemiků“, která se uskuteční v Písku v 2/2010. Výbor navrhuje pozvat MUDr. Malinu na příští zasedání výboru, aby předložil konkrétní návrhy k plánované akci.
  • Byl připraven návrh odborných akcí pro rok 2010 – Příloha č. 4, který bude zaslán ČLS JEP. 

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Do 31.10.2009 je nutné sestavit finanční rozpočet plánované činnosti pro rok 2010 a odevzdat na ekonomické oddělení ČLS JEP.
 • Zjistit podmínky pro zakoupení multilicence full textu časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). Byl vznesen dotaz jak na vydavatele (Walter de Gruyter), tak na možného zprostředkovatele( MEGABOOKS). Vydavatel na opakovaný dotaz nereaguje. Zprostředkovatel získává informace problematicky; multilicence jde zřejmě na jednu IP adresu, ne na více.
 • Výbor odsouhlasil zrušení odběru časopisu Journal of Chromatography pro další rok.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor schválil předložené přihlášky do společnosti, novými členkami ČSKB se stávají Mgr. Iva Bartušková (Hradec Králové) a Mgr. Monika Drastíková (Hradec Králové).
 • Administrativně bylo podáno ČLS JEP oznámení o udělení ocenění a výzva k výplatě dotovaných cen udělených v rámci IX.sjezdu ČSKB. 

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Z. Rychnovská podala informaci z výboru sekce biochemických laborantů ze dne 10. 9.2009 ( zápis je již na webu ČSKB).
 • Z MZ ČR od náměstkyně pro zdravotní péči MUDr. M. Hellerové přišla odpověď výboru sekce biochemických laborantů na zaslanou žádost o řešení současných problémů profese zdravotní laborant. Tato odpověď je zveřejněna na webu ČSKB u zápisu č.4 /2009 sekce BL.
 • Ve shodě s výborem ČSKB byla vybrána odborná témata pro BIOLAB 2010 v Hradci Králové a zároveň stanoveni odborní garanti :
  • Preanalytické procesy – RNDr. Bedřich Friedecký, Bc. Martina Bunešová
  • Osteoporóza – prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Miloš Nejedlý
  • Vyšetření ledvin – prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., Marie Vémolová
  • Molekulární biologie a genetika – Pharm. Dr. L. Plíšková, Bc. Jana Blažková
  • Vzdělávání zdravotních laborantů – Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., Jaroslav Chaloupka
  • Varia – Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., Zdeňka Rychnovská
 • Sekce BL pořádá dne 5.11.2009 v Lékařském domě pracovní konferenci na téma „Markery zánětu“. Program je zveřejněn na webu. Za výbor ČSKB se zahájení zúčastní p. prof. MUDr. T. Zima, DrSc. nebo pí. prim. RNDr. H. Benáková. 

Různé

 • Dne 6.10. 2009 proběhlo jednání pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů na MZ ČR. Byl schválen kód stanovení pozitivní a negativní stanovení HER-2 neu v séru a vyšetření tandemovou hmotnostní spektrometrií pro novorozenecký screening dědičných metabolických poruch a Vyšetření tandemovou hmotnostní spektrometrií pro selektivní screening dědičných metabolických poruch.
 • Je vytvořen přehled dostupnosti časopisů, který je umístěn na webu v sekci "Zahraniční časopisy". Příloha č. 5
 • ČIA zaslala oznámení o zrušení platnosti Osvědčení o akreditaci: Biochemicko-hematologická laboratoř Laboma
 • České Budějovice a Písek, Explora Brno. Byla pozastavena platnost Osvědčení Agilabu Praha 3.
 • Ve dnech 20. – 21.11. 2009 se uskuteční Sympózium k 60. výročí odběrového systému BD Vacutainer.
 • Dne 20. 10.2009 se koná v Praze seminář k problematice zpracování DNA.
 • Neformální jednání s prezidentem ČLK MUDr. Kubkem o možnostech vzájemné spolupráce odborných společností a ČLK se uskuteční 3. 11.2009. 

Příští jednání: 25.11. 2009 - 11,30 Praha
Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 21.10.2009

Zpět


česky | english