ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2005 - zpráva č.29

Zpráva č. 29 ze schůze výboru ČSKB konané dne 13.1.2005 v Praze


PDF ke stažení Příloha [155.2 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Racek, Z. Rychnovská, doc. Schneiderka, J. Sedláková, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: prof. Palička
Hosté: doc. Adam 

1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl)

• vyúčtování za rok 2004 není prozatím na ČLS JEP uzavřeno,
• zakoupeny 3 ks desetisvazkového vydání "Encyclopedia of Analytica Science" (Elsevier Academic Press, druhé vydání) v celkové hodnotě 300000,- Kč. Knihy budou umístěny na pracovištích: OKBH Nemocnice Kladno, ÚKBD LF a FN Hradec Králové a P&Lab, Nový Jičín, kde jsou k dispozici zájemcům
• poplatky EC4 pro registrační komisi
• doc. Jabor požádá vedoucí sekretariátu ČLS JEP ing. Vičarovou, aby úhrada poplatků IFCC byla provedena z rezervního fondu,
• smlouva o spolupráci při vydávání FONSu na rok 2005 se připravuje
• byly rozeslány dopisy sponzorům (generální sponzor MEDESA, hlavní sponzoři Pliva Lachema, SEKK, DADE Behring, Olympus)

2. NASKL - informace o prvním školení auditorů dne 10.-11.12.2004 (ing. Šprongl)

• Úvodního školení auditorů se zúčastnilo 58 zájemců o tuto činnost. Organizátoři byli s politováním nuceni z kapacitních důvodů odmítnout některé přihlášené, proto byl stanoven náhradní termín I. cyklu školení na 4.-5.2.2005. II. cyklus školení auditorů je plánován ve dvou možných termínech 4.-5.3.2005 a 22.-23.4.2005. Účastníci I.cyklu školení obdrželi "Osvědčení o účasti" vystavené SZÚ. Byla diskutována rovněž otázka, zda je vhodné, aby některým auditorům hradil registrační poplatek zaměstnavatel.
• Ing. Šprongl informoval o průběhu schůzky zástupců NASKL a ČIA dne 6.1.2005, na které obě strany projevily zájem o vzájemné uznávání Výbor bere na vědomí zápis- viz Příloha č. 1, svou činností bude i nadále podporovat především aplikaci národních akreditačních standardů a rozvoj činnosti vlastního akreditačního orgánu pro oblast klinických laboratoří (tj. NASKL ČLS JEP).

3. Rada pro akreditaci, druhá etapa Registru klinických laboratoří

Členové Rady se během dvou zasedání dohodli na společných bodech ohledně vzájemných kompetencí Rady a NASKLu, a dále spolupráce v rámci odborných společností a plátců zdravotní péče - viz Zápis z 12. zasedání Rady pro akreditaci - viz Příloha č. 2.
Registr klinických laboratoří, informace o druhé etapě (dr. Bilyk)
• Ze 175 registrovaných laboratoří vyplnilo a k 31.12.2004 odeslalo formuláře 127 laboratoří. Těmto laboratořím bude zaslána část evidovaných dat k písemnému odsouhlasení.
• Vyhovující laboratoře obdrží certifikát "Osvědčení o účasti v 2. etapě" s platností na 2 roky.
• Výbor zvažuje další formy ocenění laboratoří, které dobrovolně vstoupily do Registru a absolvovaly vyplňování poměrně náročných formulářů.
• Závěry druhé etapy budou zveřejněny na webu cskb a v bulletinu FONS.
• Pro splnění podmínky k udělení "Osvědčení o odborné způsobilosti klinické laboratoře" přijal výbor stanovisko k minimálnímu personálnímu zajištění pracovišť odbornosti 801 (viz Příloha č. 3). Toto stanovisko zároveň reflektuje na výzvu VZP definovat nepodkročitelné minimum personálního zajištění v laboratorních oborech (odpověď dr. Pečenkovi napíše doc. Jabor)

4. Koncepce oboru - aktualizace (ing. Vávrová)

Byly diskutovány připomínky ke koncepci, další aktualizovanou verzi redukovanou ve smyslu odkazování na platnou legislativu zákonů 95/2004 a 96/2004 připraví ing. Vávrová

5. Komentář k doporučení o diabetu od dr. Buryšky (doc. Jabor)

• Autor doporučení dr. Friedecký podal námět k vytvoření algoritmů, výboru byla předložena schémata algoritmů diabetu pro dospělé a pro gestační DM.
• K uzavření diskuse bude potřebné mezioborové vyjádření, členové výboru si materiál do příští schůze prostudují.
• Změna v postupu při provádění OGTT (místo kapilární krve se odebírá krev žilní), tato změna předpokládá rovněž změnu v registračním listu vyšetření; budou vykazovány 3 - 2 odběry žilní krve pro OGTT. Změnu registračního listu navrhne Dr. Gotzmannová.

6. Doporučení o TAT (doc. Jabor)

Úkol trvá. Před zveřejněním bude z doporučení zatím vynechána část týkající se hematologických vyšetření, kterou zpracuje ČHS.

7. KBM 

- současný stav, příprava prvního čísla, úvaha o honorování příspěvků (doc. Jabor)
• změny v designu a grafice časopisu odsouhlasí redakce na schůzce během února 2005
• databázi předplatitelů má nakladatelství Lexis Nexis, oznámení o změně předplatného čtenářům zajistí ing. Vávrová, jakmile obdrží podklady z nakladatelství
• otázka "progresivní" češtiny - výbor schvaluje tuto změnu
• diskutována možnost uvolnění případné finanční částky na odměny recenzentům, šéfredaktorovi a redaktorům (cca 40-80 000 Kč na rok) z peněz ČSKB

8. IFCC a EC4 agenda (doc. Schneiderka)

• dva uchazeči o pořádání Euromedlabu 2009: Chorvatsko - Záhřeb a Rakousko – Innsbruck
• výzva IFCC k navržení členů do názvoslovné komise
• výzva IFCC k připomínkám ke statutu IFCC
• žádost sekretariátu IFCC o aktualizaci kontaktů na předsedu Společnosti a oznámení o úpravách webových stránek IFCC
• výzva IFCC k delegování zástupce ČSKB na 8.Světový kongres 2008 (Fortaleza)
• EC4 rozeslala dokument „Competence to be a consultant in clinical chemistry…“

9. VII. sjezd v Olomouci (doc. Schneiderka)

• požádat o záštitu nového ředitele FN Olomouc,–(doc. Jabor)
• připravuje se elektronická přihláška a registrace
• upravují se detaily odborného programu
• firmy požádány o přípravu programu workshopů
• návrhy na udělení čestného členství zahraničním pracovníkům oboru

10. Biolab 2005 (pí. Rychnovská)

• předloženy grafické návrhy materiálu pro účastníky sjezdu, informace jsou zveřejněny na webu společnosti: http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2005/Biolab05/biolab05_1.htm
• schváleno čestné členství pro pí. H. Hlaváčkovou
• schůzka vědeckého výboru se bude konat 25.4. 2005 ve 14:00 hodin v ÚKBLD VFN Praha v místnosti přípravny. Termín pro dodání abstrakt je 19.4.
• výbor souhlasí s návrhem, že první (prezentující) autor z řad SZP bude osvobozen od úhrady registračního poplatku

11. Zpráva vědeckého sekretáře

• noví členové: Mgr. Michala Vosátková (Praha), Ing. Ivana Kališová, Ph.D. (Praha), Ing. Ladislav Trefil (Plzeň), RNDr. Jaroslav Filípek, CSc. (Brno)
• poznámky k inventuře - výbor má zájem na průběžné evidenci odborné literatury, která je poskytnuta členům společnosti, vyzývá proto rovněž RK k aktivní spolupráci při aktualizaci těchto seznamů při každoroční inventární činnosti,
• překlad textů pro webovou stránku - ing. Vávrová žádá členy výboru o pomoc při výběru a tvorbě textů pro překlad - charakteristika společnosti, vzdělávání, informace o časopise KBM a bulletinu FONS, překlady doporučení ČSKB (Doporučení o validaci zajistí firma SEKK)
• výbor vypisuje pro rok 2005 patnáct grantů pro účastníky mezinárodních kongresů s aktivní účastí, podmínky jsou zveřejněny na webové stránce http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anot.html

12. Různé

• MZ ČR - expertní skupina pro celiakální sprue - žádost o stanovisko výboru k projektu "Screening celiakální sprue (verze 4)" - bude přeposláno členům výboru, uzavřít v únoru
• Byla podána informace o současném stavu projektu screeningu karcinomu prostaty (doc. Jabor)
• dr. Bilyk podal stručnou informaci o postupu prací při přípravě tisku preanalytické příručky
• V přítomnosti doc. Adama, autora dopisu zaslaného předsedovi společnosti, proběhla diskuse, při které byly vyjasněny názory týkající se spolupráce při tvorbě doporučení o vyšetřování likvoru a při vzdělávacích aktivitách týkajících se této oblasti.
• doc. Jabor upozornil výbor na roli ČSKB v postmarketingovém hodnocení výrobců, bude nutné vypracovat strategii, konzultovat postup s CZEDMA, SEKK, referenčními laboratořemi, bude nutné vypracovat a zveřejnit způsoby prezentace výsledků hodnocení výrobků IVD, výbor se touto problematikou bude zabývat na dalších jednáních

Vloženo: 30.1.2005

Zpět


česky | english