ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen-duben 2013 - zpráva č. 28

Zpráva č. 28/2013 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 12.4.2013

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., Ing. L. Šprongl,  prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 
Omluveni: RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc.


Výbor uctil minutou ticha památku zesnulého MUDr. Jana Rokyty.

Kontrola zápisu č. 27/2013

Zápis č. 27/2013 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Doporučení ČSKB, ČOS a ČSNM - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi byla zaslána ČOS a ČSNM – sekce imunoanalytických metod se připravuje.
 • Výbor začne připravovat aktualizaci doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace a proteinurie na základě nového mezinárodního doporučení.
 • Akademie věd ČR společně s Federací evropských lékařských akademií vydala příručku „Spotřebitelské genetické testy.  Příloha č. 1

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • EFCC Committee on Congresses and Conferences  (C-CC) nabízí národním společnostem možnost prezentovat své aktivity na stánku EFCC v rámci kongresu Euromedlab v Miláně.
 •  
 • IFCC ruší funkci Vice Presidenta a nahrazuje ji funkcí President Elect (funkční období 1 rok) a Past President (2 roky).
 •  
 • Prof. Jabor byl jmenován řádným členem IFCC Committee on Nomenclature, Properties and Units (C-NPU), funkční období březen 2013 – prosinec 2015.
 •  
 • Ing. Šprongl byl ustanoven jako corresponding member v nově ustavené pracovní skupině EFLM Accreditation and ISO/CEN Standards (WG-A/ISO).
 • Ing. Springer je corresponding member pracovní skupiny „How should Glucose Meters be Evaluated for Critical Care“ v rámci IFCC Task Force on Point of Care Testing.
 • EFLM General Assembly se bude konat v rámci kongresu Euromedlab v Miláně dne 19. 5. 2013. Na programu bude mj. volba výboru EFLM a bude se vybírat místo pro konání kongresu Euromedlab v r. 2017. Zúčastní se prof. Racek a bude hlasovat jako národní reprezentant ČR v IFCC.
 • V rámci kongresu Euromedlab bude příležitost setkat se s předsedy jednotlivých komisí EFLM.
 • EFLM připravila dotazník pro laboratoře o využívání kardiálních markerů u akutního koronárního syndromu a srdečního selhání. Ing. Vávrová rozešle informaci o dotazníku všem členům ČSKB se žádostí o vyplnění za každou laboratoř.
 • Výbor schválil pracovní cestu Ing. Špronglovi na jednání komise EFLM v Miláně.
 • EFLM-Roche Award for Laboratory Medicine obdrží prof. Blaton (Belgie).
 • Nominace do IFCC Committee on Congresses and Conferences (C-CC) bude diskutována v září 2013.

Lab Tests Online – prof. Racek   

 • Byl připraven a distribuován leták pro praktické lékaře, informující o projektu Lab Tests Online.
 • Probíhá revize překladů laboratorních vyšetření z roku 2009.
 • Již se přihlásilo pět partnerů projektu Lab Tests Online v ČR.
 • Koordinační schůzka národních editorů Lab Tests Online se bude konat ve dnech 2. - 3. 5. 2013 v Berlíně; za ČSKB se zúčastní prof. Racek, za CZEDMA Mgr. L. Novák.
 • Ministr zdravotnictví MUDr. Heger vyslovil svoji plnou podporu k projektu Lab Tests Online. Příloha č. 2

Rada pro akreditaci

 • Zápis z jednání Rady pro akreditaci ze dne 18.3.2013. Příloha č. 3
 • Výbor se pozastavuje nad tím, jak některé odborné společnosti mají vyšší požadavky – personální minima než je vyhláška, avšak zároveň žádají MZ ČR o výjimku uvedené vyhlášky, neboť ji nejsou schopni naplnit. Tato minima považuje výbor za idealistická a nereálná. Srovnání nepodkročitelných minim a vyhlášky  99/2012 -  6 z 12 odborností má zcela, nebo částečně nižší doporučená minima než jsou požadavky vyhlášky. Např. nesoulad odbornosti 813, kde minima doporučují jako garanta buď lékaře nebo nelékaře, kdežto vyhláška požaduje účast obou.

Web společnosti – aktualizace – doc. Schneiderka

 • Probíhá revize anglické verze webu.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013, Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
  XI. celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v hotelu Clarion. Odborný program je připraven. Příštího jednání výboru se zúčastní prof. Adam a M. Šenderová z CBT. 

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční  25. – 27.5. 2014 v Ostravě. Probíhají přípravy konference.

Symposium ČSKB „Patient safety“

 • 12.4.2013 se uskuteční Symposium ČSKB „Patient safety“ v posluchárně 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2.

EuroMedlab2017

 • Výbor společnosti ve spolupráci s CBT odeslal informace o návrhu na pořádání Euromedlabu v Praze v roce 2017 společnostem v rámci EFLM.
 • Propagační materiály budou distribuovány v rámci GA v Miláně.

Symposium EFLM,  ČSKB a EFIM

 • Symposium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze. (Ian Watson, Tomáš Zima)
 • http://www.efim2013.org/ 

Zpráva pokladníka

Sponzoři společnosti:

 • Generální sponzor: SEKK s.r.o.
 • Hlavní sponzor: ROCHE s.r.o., Sysmex CZ s.r.o.
 • Sponzoři: Erba Lachema s.r.o., Tecom Analytical Systems CS s.r.o., LACOMED spol. s r.o., MEDISTA spol. s r.o., MEDESA s.r.o., Dialab spol. s r.o.
 • Pět partnerů projektu LTO – CZEDMA

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor odsouhlasil nové členy společnosti a žádost na slevu z důvodu MD. Novými členy ČSKB jsou: Mgr. Monika Šrámková (Praha), Jana Březinová (Praha), Lucie Křížová (Veverská Bítýška), MUDr. Ludmila Bystroňová (Ostrava), Ing. Jakub Michal (Praha) a Mgr. Milada Nezvedová (Znojmo).
 • Výbor diskutoval opakované žádosti o změnu výše členských příspěvků u členů s vysokoškolským vzděláním, kteří pracují na pozici zdravotního laboranta a jejich VŠ vzdělání je z jiného oboru. Výbor doporučuje takovým žádostem o výjimku vyhovět.
 • Úřad vlády ČR, odbor výzkumu, vývoje a inovací, oznámil postup pro vytvoření nového Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Výbor pověřil redakci časopisu KBM zpracováním podkladů a podáním žádosti ve stanoveném termínu do 7.5.2013.

Jubilea – prof. Zima, Ing. Vávrová

 • Výbor nominoval na čestné členství pro rok 2013 RNDr. Miloše Votrubu a Sekce biochemických laborantů nominovala Bc. Janu Blažkovou.
 • Výbor navrhl a doporučil prezidiu ČLS JEP udělit čestné členství ČLS JEP I. Watsonovi.
 • Výbor navrhl a odsouhlasil udělení čestného členství ČSKB B. Gougetovi.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor BL navrhl k udělení četného členství Bc. J. Blažkovou.
 • Pracovní den „Analýza moči“ v Lékařském domě (130 účastníků) proběhl s pozitivním ohlasem a pro velký zájem bude opakován 2.10.2013 opět v Lékařském domě.
 • Výbor odeslal na MZ ČR návrhy možných náplní činností pro laboratorního asistenta. Příloha č. 4
 • Reakce na zápis z jednání k oboru Zdravotní laborant na MZ dne 22.2.2013 – zápis z jednání jsme rozporovali, níže jsou uvedené hlavní body:
 • MZ ČR navrhlo zrevidovat, popřípadě snížit počet specializací a část z nich, které lze upravit nižším počtem hodin, upravit v rámci certifikovaných kurzů se získáním zvláštní odborné způsobilosti pro konkrétní činnosti. Není záměrem a nebylo ani uvedeno, že by se mělo specializační vzdělávání zcela rušit.
 • Závěry byly napsány jako souhrn úkolů, které z jednání zazněly, nebylo to konstatování závěrů k rušení specializací, jak bylo některými účastníky pochopeno.
 • Otázkou pro odborníky je, zda by nebylo přínosné zkrátit délku SV a SV upravit.
 • MZ proto navrhlo, aby byla provedena revize stávajících jednotlivých oborů specializačního vzdělávání, popřípadě upravena náplň a délka specializačního studia.
 • Stejný požadavek byl vznesen na revizi a úpravu nepodkročitelného minima a vyhlášky č. 39/2005 Sb.
 • Ministerstvo zdravotnictví zajistí legislativní úpravu požadavků do připravovaných vyhlášek, ale nároky a požadavky na úpravu jednotlivých vyhlášek a metodických pokynů musejí vzejít od oborníků z praxe, popřípadě od vzdělavatelů.

Akreditace laboratoří – ČIA, NASKL - prof.  Zima

 • Zatím nebylo stanoveno datum jednání ohledně úhradové vyhlášky pro rok 2014. Prof. Zima se obrátí na Ing. Šlajsovou.
 • Předsednictvo ČLS JEP se obrátilo na pracovní skupinu MZ ČR pro Seznam zdravotních výkonů, aby přímé náklady byly přeřazeny z režie a požaduje,  aby byla adekvátně kalkulována režie výkonů, tak jak bylo přislíbeno ministerstvem.
 • Z návrhu zápisu jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů ze dne 28.3.2013 vyplývá, že modelace novely seznamu výkonů bude provedena ze strany ministerstva ve výši 1,- Kč za bod.
 • Proběhla diskuze, jak definovat laboratoř jako jednotku z hlediska definice personálních minim:
  • technické vybavení dle vyhlášky MZ ČR
  • personální vybavení - stejná organizace v rámci jedné obce se vzdáleností 15 km vzdušnou čarou od sídla laboratoře

Vzdělávání v oboru KB – akreditovaná pracoviště – prof. Zima

 • Aktuální seznam akreditovaných pracovišť z webu MZ ČR – příloha č. 5
 • Aktualizace a doplnění literatury z klinické biochemie  a případné úpravy požadavků na přípravu budou zaslán výboru do 10.5.2013. Žádost rozešle prof. Zima členům výboru a SOR.

Různé 

 • Vyjádření výboru ke schvalování výsledků lékařky z Prevedigu (atestace z interny I. stupeň).  Pokud má uznaný interní kmen, pak může schvalovat výsledky – odpoví prof. Zima.
 • Výbor ČSKB nevyhoví žádosti o udělení dočasné výjimky z nepodkročitelných mezí personálního vybavení v laboratoři OKB – P-P Klinika Kladno na základě schváleného odborného stanoviska, které vydal výbor v srpnu 2010.
 • Zásady vyplňování obsahu vybraných položek výkonů  z  MZ ČR bude předáno RNDr. Gotzmannové.
 • Vědecká rada ČLK se seznámila s Memorandem o společném postupu při projednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816. VR ČLK podporuje snahy o úspory, které budou dosaženy racionalizací indikací a zlepšením revizní činnosti zdravotních pojišťoven. VR ČLK nesouhlasí s paušálním postižením těchto odborností plošným snížením úhrad, které má kompenzovat nedostatky v kontrolní a smluvní činnosti zdravotních pojišťoven.
 • Ing. Nosek z MZ ČR reagoval na Prohlášení odborných společností k úhradové vyhlášce. Příloha č. 6
 • Výbor diskutoval problematiku nové IVD direktivy projednávané v EU parlamentu.

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z lékařských fakult ohledně výuky klinické biochemie.
 • Dosud nepřišlo vyjádření LF Hradec Králové a z LF MU Brno.
 • RNDr. Gotzmannová vypracuje připomínky k personální vyhlášce (specifikuje vzdělání a specializační vzdělání) s Ing. Vávrovou, která zašle podklady vzdělávání farmaceutů.

Příští jednání se koná 13. května 2013 v 9.30 hod, v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2

Zapsal: T. Zima  
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 24.4.2013

Zpět


česky | english