ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2018 - zpráva č.3

Zpráva č. 3/2018 ze schůze výboru ČSKB konané v Pardubicích, dne 16.9.2018

Přítomni: RNDr. H. Benáková, Mgr. M. Bunešová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, MUDr. P. Malina, Ph.D.,
MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: M. Beranová, RNDr. D. Gotzmannová


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 2/2018 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Doporučení o diagnostice diabetu bude aktualizováno s ohledem na nové světové doporučení o použití POCT stanovení glukózy v kritické péči o pacienta – doc. Springer, RNDr. Friedecký – poslat připomínky do 15.10. prof. Rackovi, který následně zařídí dokončení s diabetologickou společností.
 • Prof. Racek doplní připomínky k unifikaci jednotek při vyjadřování výsledků včetně kostních markerů a pošle zpět členům výboru k odsouhlasení finální verze.
 • Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner – termín 31.12.2018.
 • Štítná žláza – v přípravě je evropské doporučení, aktualizace českého doporučení bude provedena až v návaznosti na toto nové doporučení.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner

 • Seznam zástupců v mezinárodních organizacích je přílohou č. 1.
 • Kvůli nedostatku zájemců z ČR pro práci ve výborech připraví dr. Pikner dopis členům společnosti, ve kterých je osloví, aby případní zájemci o práci v evropské komisi kontaktovali výbor společnosti.
 • 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, Antalya se koná ve dnech 10.-13. 10.2018.
 • Zápis z 11th EFLM General Meeting (Mannheim, červen 2018) je k dispozici na adrese: https://www.eflm.eu/site/page/a/1058/
 • 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase (Zagreb, 22. – 23. 3. 2019) podporuje účast mladých vědců udělením cestovních grantů; více zde: https://www.eflm.eu/site/page/a/1050

Lab Tests on Line, 10 let projektu – prof. Racek

 • http://www.labtestsonline.cz,
 • http://www.laboratornitesty.cz
 • Zažádáno o obnovení HON Code.
 • Update kapitoly Screening – plně aktivní.
 • Prof. Racek pošle dopis překladatelům článků v sekci „Nemoci a obtíže“ s žádostí o aktualizaci stránek.
 • 10 let projektu Lab Tests on Line. Akce se bude konat v prostorách Karolina, Praha 1 dne 17.10.2018. Akci zahájí prof. Zima, rektor Karlovy Univerzity. Zvaní hosté: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. za Českou kardiologickou společnost, prof. MUDr. Jindřich Finek, Ph.D. za Českou onkologickou společnost, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA za Českou diabetologickou společnost, prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D. za Českou společnost pro aterosklerózu, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D. za MZ ČR, Ing. Ladislav Fridrich, CSc. za Svaz zdravotních pojišťoven, Ing. Švehlík za VZP a členové výboru ČSKB.

Web ČSKB

 • Průběžná kontrola a aktualizace. Web bude převeden na jiného správce.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Springer, MUDr. Verner

 • Rada pro akreditaci bude zasedat v Olomouci během sympozia LABAUTO 2018.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2018 Jihlava

 • sjezd skončil se ziskem 26 887 Kč. Peníze budou převedeny na podporu Sjezdu ČSKB do roku 2019. Po odborné stránce sjezd splnil očekávání. Výbor děkuje všem organizátorům sjezdu za dobře odvedenou práci.

BIOLAB - příprava Praha

 • 50. Biolab se bude konat v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.

FONS – 16.-18.9. 2018 – Pardubice, organizuje p. Adamec, Stapro

 • Sympozium klinické biochemie FONS 2018.
 • Čestné členství obdržel pan doc. Malbohan a pan prof. Topolčan.
 • Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2017“: doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
 • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2017“: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.; prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.
 • Plenární schůze ČSKB se konala v rámci sympozia. Přílohou zápisu jsou zprávy členů výboru: Příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č.4.

XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Plzeň

 • Vzhledem k rekonstrukci auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se sjezd přesouvá do Plzně. Záštitu převezme prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Sjezd společnosti se bude konat ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.

 • Příprava odborných bloků – členové výboru témata pro odborné bloky – 6 odborných bloků, navrhnou zahraniční řečníky. Prof. Racek pošle program posledních tří sjezdů

Akce ČSKB v roce 2019

 • Zajistí Mgr. Bunešová prostřednictvím Ing. Vávrové. Je nutné u každé akce doplnit plánovaný počet účastníků a rozpočet.

Karlova Studánka

 • XXXVII. Regionální pracovní dny klinické biochemie, 12.-14.12.2018

Adventní laboratorní seminář Liblice 2018

 • Komplexní diagnostika - spolupráce klinika a laboratoře – seminář se koná ve dnech 29.-30.11.2018 v Liblicích. Pořádá Ing. Šprongl.

Časopis KBM, FONS

 • Redakční rada zasedala v rámci sympozia FONS – 16.-18.9.2018.
 • Vzhledem k GDPR se musí aktualizovat smlouva se Staprem. Problematiku GDPR za ČSKB řeší MUDr. Verner. Prof. Racek osloví prof. MUDr. Olivera Rácze, CSc., předsedu Slovenské společnosti klinické biochemie ohledně aplikace opatření GDPR vzhledem k adresátům ze Slovenské republiky.
 • Stále trvá výzva členům společnosti k zasílání publikací, kazuistik, přehledných článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč

 • Hospodaření ČSKB v roce 2017 skončilo ziskem po zdanění ve výši. 26 333,35 Kč. Tato částka byla uložena do fondu ČSKB jehož výše nyní činí 5 182 591,33 Kč. Detailní zpráva je v příloze č. 2, zpráva revizní komise v příloze č. 3.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: Mgr. Karolina Kettnerová, Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN Praha, Mgr. Jana Tomanová, Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno.
 • Stav členské základny je obsahem přílohy č. 4.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny

 • ELF skóre pro diagnostiku jaterní fibrózy – schváleno, bude v Seznamu zdravotních výkonů pro r. 2019.
 • Návrh na nový registrační list „Stanovení interleukinu 6“ připravuje Dr. Malina.
 • Společnost se pokusí změnit návaznost u výkonu HE4, registrační list pro výkon pro GRP zpracuje doc. Springer.
 • Reakce na výsledky jednání na ústředí VZP s dr. Brabcovou ohledně přehledu odborností, které vykazují výkony 801 (prof. Racek, dr. Verner, prof. Zima).
 • Další jednání s Českou společností klinické farmakologie ohledně farmakokinetiky proběhne během sjezdu České společnosti klinické farmakologie (Brno, 8. – 9. 11. 2018)
 • Proběhla výběrová řízení na krajských úřadech: Cytogenetická laboratoř Brno, NL Biolab Klatovy, NL Lab Imuno Alergo České Budějovice za přítomnosti zástupců ČSKB.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovní den sekce BL ČSKB se uskutečnil 3.10.2018 v Lékařském domě v Praze na téma Metabolický syndrome. Přihlášeno 110 účastníků, kapacita přednáškového sálu naplněna.
 • 6.9.2018 proběhlo jednání zástupců ČAZL a sekce ZL ČAS s ministrem zdravotnictví o dorovnání platových tříd zdravotních laborantů na stejnou úroveň se zdravotními sestrami. Více informací bude sděleno na jednání prezídia ČAZL 26.9.2018 ve FN Ostrava. Podrobnosti budou uveřejněny v zápisu z následujícího jednání výboru BL ČSKB.
 • Termíny odborných seminářů sekce BL ČSKB v roce 2019 (Lékařský dům, Praha) byly stanoveny na 10.4. a 9.10. Témata budou diskutována a dodatečně zveřejněna na webu ČSKB.
 • Zástupcem do prezídia ČAZL za odbornost klinická biochemie byla za odstoupivši Hanu Horákovou nominována Bc. Jana Blažková z FN Hradec Králové.

Různé

 • Vzdělávací program z KB pro lékaře – na MZ byly zaslány drobné připomínky k textu vzdělávacího programu; je předpoklad, že bude brzy schválen v definitivní podobě. Specializační vzdělávání trvá 4,5 roku, navazuje na interní nebo pediatrický kmen, má redukovánu praxi na pracovištích ostatních oborů a akreditovaných pracovištích, splňuje podmínky EFLM pro vzdělávání Evropského specialisty v laboratorní medicíně (EuSpLM).
 • Výbor schválil Seznam supervizorů a jimi supervizovaných programů EHK pro rok 2019. Příloha č. 5
 • Ing. Lochmanová (ČIA) – požadavky na vedoucího OKB (laboratoře) – podle názoru výboru ČSKB jím může být lékař či bioanalytik se specializací v klinické biochemii.
 • Reakce na dopis ČGPS ministrovi zdravotnictví. Ve spolupráci s SLG byl odeslán dopis ministru zdravotnictví ohledně současného stavu prenatální diagnostiky a možností NIPD (neinvazivní prenatální diagnostiky).

Příští jednání se koná dne 17.10.2018 v Císařském sále, přízemí Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1, v 11.30.

Zapsala: RNDr. Benáková, M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 11.10.2018

Zpět


česky | english