ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2005 - zpráva č.31

Zpráva č.31 ze schůze výboru ČSKB konané dne 15.3.2005 v Praze


PDF ke stažení Příloha [169.42 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Palička, prof. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, ing. Vávrová,
Omluveni: doc. Štern
Hosté: dr. Kocna, dr. Friedecký, pí. Šenderová (CBT) 

1. Zpráva pokladníka

• dosud není k dispozici vyúčtování za rok 2004,
• na účtu jsou potvrzeny příjmy daru IFCC na letošní rok a sponzorských příspěvků,
• dr. Bilyk je výborem pověřen aktualizací seznamu knih zakoupených v r.2004 dle požadavků členů ČSKB, aktualizovaný seznam s regionálním přiřazením bude poté zveřejněn na webu společnosti,
• výbor doporučuje, aby se nákup odborné literatury v letošním roce realizoval v závěru prvního pololetí a pověřuje ing. Vávrovou vypsáním nabídky, nabídka bude rozeslána na elektronický adresář členů a zveřejněna na webových stránkách, termín k přijímání návrhů upřesní pokladník, při rozhodování o nákupu bude mít přednost méně dostupná zahraniční literatura,
• ADSL a Internet Expres pro pracoviště sekretariátu na Kladně se s určitými obtížemi postupně realizuje, předpokládané náklady včetně zabezpečení by neměly přesáhnout 35 000 Kč.

2. Registr klinických laboratoří

• Dr. Bilyk přednesl průběžnou zprávu o stavu hodnocení druhé etapy Registru
 -148 laboratoří zapojeno do druhé etapy, část nevyhověla základním požadavkům (minimální personální požadavky, Z-skóre, laboratorní příručka) 
 - ve spolupráci s SZÚ jsou připravena k tisku Osvědčení druhé etapy Registru pro registrované laboratoře (dva typy osvědčení - "úspěšné splnění podmínek" a "účast" odlišená barvou tisku)
• Doc. Schneiderka navrhuje vytvořit veřejně dostupnou databázi vzorových laboratorních příruček (elektronických odkazů) laboratoří zapojených v Registru
• 29.4.2005 se uskuteční seminář pro registrované laboratoře odbornosti 801, 
 - byly vyzvány ostatní odborné společnosti k účasti a prezentaci svých aktivit, 
 - cílem semináře je publikovat aktuální verze standardů, checklistů a výkladů k těmto materiálům,
• Výbor žádá své zástupce v Radě pro akreditace, aby vyzvali další obory k součinnosti a akcentovali registraci v ostatních laboratorních oborech, reaguje tak na množící se požadavky na jednotnou registraci laboratoří pro více odborností

3. Rada pro akreditaci

• ke spolupráci s Radou pro akreditaci se na podzim přihlásila Česká společnosti pro informatiku ve zdravotnictví a počátkem roku Společnost soudního lékařství a toxikologie a Společnost transfuzního lékařství
• na základě dohody mezi Radou pro akreditaci, VZP, svazem pojišťoven a IPVZ bude dne 29.3.2005 uspořádán seminář pro revizní lékaře, kde budou za spolupráce ostatních OS zveřejněna "nepodkročitelná minima" personálního zajištění a další prvky zajištění kvality práce v laboratořích

4. NASKL

• připravuje se aktualizovaná verze Národních akreditačních standardů, která by měla být dokončena v termínu duben 2005, vytištěná verze ve formě brožury bude k dispozici pro registrované laboratoře v odbornosti 801 na semináři pro registrované laboratoře (plné znění aktualizované verze – pdf formát je k dispozici na http://www.cskb.cz/registr/Standardy.pdf );
• změny standardů jsou výsledkem dvou pracovních setkání zástupců jmenovaných Radou pro akreditaci v říjnu a listopadu 2004, kdy došlo k doplnění a revizi standardů, dále k odstranění duplicit a přepracování BOZP standardů; změny ve standardech C-01 až C-08 ohledně LIS provedli doc. Jabor a ing. Zámečník v únoru 2005. Do změn byly implementovány i připomínky ze společné práce při školení auditorů NASKL v prosinci 2004, únoru a březnu 2005.
• připravují se výklady, check-listy a 2 typy neshod pro práci auditorů NASKL

5. Koncepce oboru

• proběhla konečná redakce textu koncepce, bude publikována a předána na MZ ČR a předsednictvu ČLS JEP (doc. Jabor), plné znění včetně pdf formátu je k dispozici na webu: http://www.cskb.cz/Zapisy/konc/konc0211.html

6. Informace z redakční schůzky KBM

(dr.Friedecký, doc.Jabor, dr. Kocna, ing.Šplíchalová, p. J. Šprongl, ing.Vávrová)
• Na schůzce byla vyhodnocena korektura prvního čísla časopisu a řešeny zásadní technické připomínky.

7. IFCC, EC4

• návrh odborného programu na Fortaleza Congress v roce 2008 v Brazilii - doporučená témata: Protection against free radicals, Antioxidants, Mitochondrial disorders (odešle doc. Schneiderka)
• kurz EBM v Maďarsku 21.-24.9.2005, registrace do 1.7.2005
• výbor bere na vědomí příležitost nominace dvou členů do komise pro vzdělávací programy, stávající člen této komise prof. Racek konstatuje, že práce této komise nebyla v uplynulém období příliš intenzívní
• Výbor využije možnost nominovat do 15.4.2005 kandidáty do funkcí EC4: na funkci pokladníka navrhuje ing. Šprongla, na funkci člena výboru je navržen prof. Racek,
• Výbor na výzvu EC4 navrhuje prof. Tichého k účasti v pracovní skupině pro laboratorní vyšetření kardiálních onemocnění (do 15.4., odešle doc. Schneiderka),
• sestavení pořadí kandidátů nominovaných na Cenu evropského klinického chemika, výbor odhlasoval pořadí a udělil body takto: 1. Prof. Moss 10 points, 2. Prof. Tryding 8 points, 3. Dr. Beastall 6 points, 4. Prof. Hochstrasser 4 points, 5. Prof. Bohuon 2 points (odpoví doc. Jabor)
• dr. Tim Reynolds, předseda anglické odborné společnosti klinických patologů, se rozhodl pořádat 22. a 23.6. 2006 národní sjezd své společnosti v Praze (kongresové centrum) obrátil se na výbor s žádostí o nominace českých řečníků - výbor navrhne na příští schůzi, do té doby se zjistí stav příprav, organizační agentura (pravděpodobně CBT - zjistí ing. Šprongl)
• registrace EC4 - prof. Racek informoval, že byl registrační komisi poskytnut standard vzdělávání oboru v ČR s návrhem, aby registrace bioanalytiků s deseti lety praxe a kvalifikační zkouškou získanou před r. 2001 byla akceptovatelná pro EC4, příští schůzka registrační komise se bude konat v průběhu Euromedlabu v Glasgow

8. Biolab 2005

• Přípravy pobíhají dle harmonogramu, rozeslány materiály, pozváni čestní hosté, rezervovány ubytovací kapacity (270 pokojů)
• 25.4.2005 schůzka organizačního a vědeckého výboru v Praze, bezprostředně po jednání výboru, od 14:00
• stop termín pro přihlášky k aktivní účasti je 19.4.2005

9. Doporučení o TAT

Návrh textu je dlouhodobě zveřejněn na webu, dokončeno, definitivní opravené znění ke zveřejnění zašle doc. Jabor ing. Vávrové (Příloha 1), veřejně přístupno na adrese: http://www.cskb.cz/Doporuceni/TAT.htm

10. Doporučení o časové identifikaci vzorků

dokončeno, doplněny reakce na připomínky, definitivní opravené znění ke zveřejnění zašle doc. Jabor ing. Vávrové (Příloha 2), veřejně přístupno na adrese http://www.cskb.cz/Doporuceni/cas_ident.htm

11. Doporučení o validaci

• Výbor doporučuje upřesnit část týkající se revalidace/reverifikace a podrobněji vyložit určení meze stanovitelnosti dle NCCLS
• Výpočet nejistoty - v současné době není jednotný názor za způsob výpočtu nejistoty měření v klinických laboratořích, výbor proto pověřil dr. Friedeckého sestavením návrhu, který by se využíval do konce roku 2006 jako pracovní verze (Doporučení ČSKB "Nejistota 2005 - 2006)

12. Zpráva vědeckého sekretáře

• Nově přijati: Mgr. Renata Jirásková (Náchod), Renáta Tymráková (Nový Jičín), Petra Lipšajová (Suchdol nad Odrou), Radka Uhliariková (Velké Albrechtice), Bc. Veronika Kotrsová (Nový Jičín), MUDr. Martin Leníček (Praha), Ing. Jan Kříž (Havlíčkův Brod), Ing. Hana Kučerová (Praha 4)
• Výbor vyhověl dvěma žadatelkám o redukci výše členských poplatků z důvodu MD

13. Různé

• Pracovní den zdravotních laborantů dne 14.4.2005 v Hradci Králové - téma Preanalytická fáze, program sestaven, distribuován a zveřejněn (http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2005/BL_HK_050414.htm )
• Doporučení o likvoru - prim. Kalla informoval o postupu prací
• Žádosti o přijetí do řad auditorů NASKL lze řešit pouze prostřednictvím krajských konzultantů, kteří dotyčného zájemce doporučí výboru ČSKB, okruh auditorů není uzavřen, případní zájemci mohou kontaktovat krajské konzultanty (seznam je zveřejněn na www.cskb.cz)

zapsala J. Sedláková
za správnost doc. Jabor, ing. Vávrová

Vloženo: 30.3.2005

Zpět


česky | english