ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2004 - zpráva č.20

Zpráva č.20  z jednání výboru ČSKB konaného dne 26.2.2004 v Pardubicích


PDF ke stažení Příloha [173.95 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, p. Nejedlý, pí. Sedláková, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová, doc. Schneiderka
Omluveni: dr. Friedecký, dr. Kalla, prof. Palička, prof. Racek, pí. Rychnovská 

FONS 2004 - schůzka vědeckého výboru s organizátory

- upřesnění složení vědeckého výboru, místo dr. Kožicha (mimo ČR v době konání) pravděpodobně prof. Zeman (koordinátor bloku prim. Šťastná, upřesní dr. Kožich)
- doc. Jabor osloví prof. Goetze ohledně FONSu
- do konce března dodat organizátorům definitivní názvy úvodních přednášek k blokům (bude odsouhlaseno na schůzi výboru 25.3. v Kladně)
- úvodní přednáška symposia bude zaměřena na informatiku a právní otázky (zajistí Stapro)
- upřesněny názvy bloků
- termín pro přihlášení přednášek do 14.5.2004
- veškerá odpovědnost za výběr přednášejících a posouzení abstrakt je na koordinátorech bloků
- veškeré přihlášky abstrakt (přednášek i posterů) do 14.5.2004
- sekci posterů a přihlášky k posterům koordinuje dr. Skalický
- vědecký výbor se sejde 15.6.2004 k posouzení programu a všech přihlášených příspěvků
- na webových stránkách symposia FONS 2004 budou dostupné názvy přihlášených posterů (s uvedením autorů) k nahlédnutí pro koordinátory a pro případný výběr přednášejícího z řad autorů posterů
- doc. Jabor pošle p. Adamcovi kontakt na prof. Goetze a zástupce pro blok dědičných poruch metabolismu

Jednání výboru

 

1. Zpráva předsedy - Národní registrační komise (doc. Jabor)

- Národní registrační komisí se rozumí profesní komise posuzující, zda registrující splňuje požadavky EC4 pro vstup do Evropského registru EC4 (EurClinChem)
- Národní registr VŠ pracovníků ve zdravotnictví bude evidovat pracovníky podle zákona, není jasný vztah tohoto registru k registru EC4
- doc. Jabor - bude konzultovat s prof. R. Jansenem (president EC4) varianty existence "oborového" registru s vazbou na registr EC4

2. Zpráva pokladníka

- výroční zprávu o čerpání finančních prostředků z daru IFCC odsouhlasena, odešle doc. Jabor
- z účelového fondu ČLS JEP lze hradit zahraniční přednášející, zahraniční cesty autorů grantů, apod.

3. KBM a spolupráce se SLG ČLS JEP

- ztráta časopisu za rok 2003 byla vyčíslena na 286 393,0 Kč
- doc. Jabor požádá dr. Malinovou o podrobné vyúčtování, po jeho předložení výbor doporučí hradit ztrátu za rok 2003 ve výši 150 000,0 Kč
- od 2. čísla KBM bude časopis sdílen se Společností lékařské genetiky, editorial byl odeslán, 3. nebo 4. číslo bude obsahovat příspěvky genetiků (resp. číslo bude věnováno problematice lékařské genetiky)
- návrh dohody mezi oběma společnostmi není dosud k dispozici, doc. Jabor znovu osloví Dr. Votrubu
- přechod pod jiné nakladatelství - předsednictvo ČLS JEP odsouhlasilo na svém jednání princip, že vydavatel a nakladatel mohou být dva různé subjekty. ČSKB vypíše výběrové řízení na nakladatele časopisu KBM formou inzerátu do bulletinu FONS a na www.cskb.cz, zařídí ing. Šprongl do konce února 2004, sekretariát ČSKB tento inzerát odešle také do NTS ČLS JEP

4. IFCC (doc. Schneiderka)

- do komise IFCC POCT bude navržen ing. Šprongl (zajistí doc. Schneiderka), termín do 27.2.2004
- výbor formuloval odpovědi na otázky dotazníku ke kampani o diabetu mellitu, konstatoval však, že je dotazník formulován nepřesně a nelze vyplnit jednoznačné vyjádření, na tuto skutečnost bude reagovat v odpovědi doc. Schneiderka,
- konečnou editaci příspěvků členů výboru do elektronického časopisu IFCC provede a konečnou verzi odešle doc. Schneiderka
- formuláře pro zahraniční cesty členů výboru (Amsterodam, Tunisko) vyplněny a odeslány

5. Příprava symposia v Praze „Evaluation and implementation of the European Syllabus“

- odsouhlasen termín akce (13.-15.11.2004), místo konání (Praha, hotel Extol Inn) a název akce, počet účastníků plánován do 50 osob, doc. Jabor osloví CBT ohledně nové nabídky (menší počet účastníků), ČSKB je spoluorganizátorem akce a bude se podílet na krytí nákladů akce společně s FESCC
- prof. Zima požádal o možnost zúčastnit se sympozia, akceptováno s potěšením

6. BIOLAB 2004 - připomínky k probíhající organizaci (M. Nejedlý)

- přihlášeno 90 účastníků
- 15.3.2004 termín pro přihlášky abstrakt přednášek i posterů
- doc. Jabor se ujme úvodní přednášky a zahájení
- schůzka členů vědeckého výboru proběhne dne 18.3. od 10:30 hodin u prof. Zimy, ÚKBLD VFN a LF UK Praha, za výbor bude přítomen ing. Šprongl

7. Informace o přípravách 7. sjezdu ČSKB v Olomouci (doc. Schneiderka)

- organizátorem sjezdu, jehož pořadatelem je ČSKB, bude agentura CBT, ČSKB bude odborným garantem, garanci bude firmě CBT fakturovat
- odborný program bude probíhat v hotelu Sigma Olomouc
- členové výboru navrhnou na příštím jednání představy o odborném programu
- přijat návrh uspořádat v rámci sjezdu polodenní symposium se zahraničními delegáty okolních zemí
- připravit předběžnou objednávku pro zablokování hotelů (zajistí CBT)
- odsouhlasen termín 11. - 13. 9. 2005

8. Příprava semináře pro registrované laboratoře dne 15.4.2004 v Lékařské domě (doc. Jabor, ing. Šprongl)

- seminář se koná 15.4.2004 od 10:00 do 14:00 hodin, bylo zveřejněno na www.cskb.cz a formou e-mailových a písemných pozvánek rozesláno vedoucím registrovaných laboratoří
- seminář je v souhlase s Preambulí registru určen pro zástupce registrovaných laboratoří
- vzhledem ke kapacitě sálu je možná účast 1 zástupce za každou laboratoř registrovanou v Registru klinických laboratoří
- návrh programu bude upřesněn (předpokládaný program:
- Dr. Bilyk - Přehled přihlášených laboratoří, prezentace na webu,
- doc. Jabor - Nové národní standardy a Registr v roce 2004,
- ing. Šprongl - Systém sebehodnocení laboratoří,
- Dr. Chaloupková - Hierarchie národních standardů zvyšování kvality,
- přednáška hosta - zajistí Dr. Chaloupková

9. Příprava kreditního systému VŠ (Dr. Gotzmannová)

- od 1. 3. 2004 platí zákon o nelékařských povoláních, prováděcí vyhlášky se teprve připravují, jednou z nich je i kreditní systém (na dobu 6 let - 40 kreditů), na tento systém bude navazovat Národní registr MZ ČR. Problémem je rozdílné hodnocení odborných akcí ČLS JEP a komory VŠ v počtu bodů
- vypracovat nezávazný návrh oceňování odborných akcí (Dr. Gotzmannová)

10. Informace o postgraduálním vzdělávání zdravotních laborantů (M.Nejedlý)

- na školní rok 2004/2005 bude PSS otevřeno podle počtu přihlášených zájemců
- studium PSS v oboru klinické biochemie bude pokračovat zatím beze změn
- sekce pracuje na aktualizaci informací zveřejněných na www.cskb.cz

11. Publikace Preanalytická fáze

- podklady byly rozeslány k posouzení, projekt je ve fázi připomínkování
- přiděleno ISBN
- možnosti a způsob distribuce budou aktuálně zveřejněny prostřednictvím zpráv ČSKB

12. Registrační listy (dr. Gotzmannová)

- Výbor vyzval dva odborníky k posouzení požadavku na podání RL pro Bone TRAP prof. Štěpána, stanovisko obou oponentů je souhlasně negativní - pro hrazení z veřejného pojištění nejsou v současné době důkazy plynoucí z metaanalytických studií
- autorovi registračního listu v tomto smyslu odpoví doc. Jabor

13. Doporučení

  • Doporučení o vrozených vývojových vadách - doc. Jabor dosud neobdržel přepracovanou verzi od společnosti nukleární medicíny, požádá prof. Topolčana o toto znění
  • Likvor - doc. Adam přislíbil vypracovat novou variantu doporučení v souladu se současnými poznatky (zodpovídá sekretariát)
  • Hyperhomocysteinémie - posudek doc. Sošky doporučuje věnovat se pouze analytické a preanalytické problematice, protože pro klinickou část dosud nejsou k dispozici potřebné důkazy plynoucí z metaanalytických studií (konečnou verzi připraví Dr. Friedecký, doc. Soška a doc. Jabor) 

14. Různé

- schůzka ke sdíleným kódům a konsolidaci se zástupci hematologické společnosti (doc. Pecka, prof. Penka) s doc. Jaborem dne 12.3. v Praze, Dr. Gotzmannová poskytla současně platný seznam sdílených hematologických výkonů pro odbornost klinické biochemie (801)
- Úvodní informace o vzdělávacích programech, atestace lékařů Informace o vzdělávání lékařů - v přípravě, doc. Jabor seznámil s principy atestace lékařů - společný interní kmen a specializovaná příprava.
- Proklamace podpory Národního onkologického programu - prof. Vorlíčkovi souhlasně odpověděl doc. Jabor
- Cena společnosti Olympus (http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/Cena_Olympus-CSKB.html) - zatím není registrován žádný uchazeč
- Pravidla pro odborné akce pořádané firmou a garantované ČSKB stanoví výbor ve spolupráci s CZEDMA
- Metodika pro nasmlouvání úseků provádějících akutní laboratorní vyšetření charakteru POCT, odpověď VZP

15. Noví členové

Mgr. Lucie Korecká (Pardubice), Dagmar Rybářová (Ostrava) , Mgr. Radoslava Zemanová (Brno), Mgr. Jana Hajdová (Hustopeče n. Bečvou), Markéta Polášková (Kopřivnice).

16. Žádost dr. Friedeckého o uvolnění z výboru ČSKB

Dr. Friedecký požádal výbor ČSKB, aby přijal jeho rezignaci na funkci ve výboru k polovině funkčního období s tím, že i nadále bude rád odborně s výborem spolupracovat ve prospěch celé odborné společnosti. Výbor chápe osobní důvody a žádosti vyhověl. Vzhledem k dlouholetému působení dr. Friedeckého ve výboru ČSKB a k vysoce významné práci pro obor vyslovil výbor Dr. Friedeckému poděkování za dosavadní činnost a bude s jeho odbornou pomocí nadále počítat.

17. Kooptace do výboru

Výbor akceptoval rezignaci dr. Friedeckého a na základě výsledků voleb z dubna 2002 kooptoval za svého stálého člena doc. MUDr. Petra Schneiderku, CSc.

18. Termíny schůzí výboru:

26.3. 2004, 9:00 hodin - OKBH Nemocnice, Kladno
15.4. 2004, 14:00 hodin - Lékařský dům, Praha
20.5. 2004, od 9:00 hodin - jednání spojeno se zasedáním vědeckého výboru symposia FONS, prostory firmy Stapro, Pernštýnské náměstí, Pardubice
17.6. 2004, od 9:00 hodin - ÚKBLD VFN 1. LF UK, Praha

19. Nově zřízené elektronické adresy sekretariátu ČSKB

Pro zjednodušení komunikace členů společnosti se sekretariátem ČSKB byly zřízeny a jsou aktivně zprovozněny elektronické adresy:
sekretariat@cskb.cz (schránku spravují pí. Sedláková a dr. Bilyk)
registr.laboratore@cskb.cz (pro komunikaci týkající se registru laboratoří, schránku spravuje dr. Bilyk)

Vloženo: 20.2.2004

Zpět


česky | english