ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2006 - zpráva č.6

res/file/zapisy-vyboru-cskb/2006_2007/6/zpr6_P7.pdfZpráva č.6 ze schůze výboru ČSKB konané dne 17. října 2006 v Praze


PDF ke stažení Příloha [552.43 KB]

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. G. Louženský, RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc.
Hosté: RNDr. Friedecký, Ph.D., Ing. M. Budina, RNDr. J. Kratochvíla, Mgr. P. Borecký, Ing. M. Žoha 

1. Hodnocení plenární schůze

• Prof. Jabor předložil zprávu o činnosti výboru ČSKB za minulé období (Příloha č. 1).
• K průběhu FONSu byly připomínky k časové organizaci programu. Hlavní připomínky se týkaly nezahrnutí přestávek mezi přednáškovými bloky a nedodržení časového harmonogramu programu. Program FONSu byl jinak hodnocen kladně. Nikdo nevystoupil s dalšími připomínkami k plenární schůzi.

2. Web společnosti (Ing. Vávrová)

• Ing. Vávrová požádala výbor o projednání základních otázek přístupu k dalšímu fungování webové stránky ČSKB. Jedná se především o rozhodnutí o přístupu výboru k formě spravování webové stránky, otázky organizačního a obsahového uspořádání stránky a v neposlední řadě ujasnění pravidel redakčního režimu fungování stránky.
• Ing. Vávrová předložila výboru osnovu pro postup a organizaci webové stránky ČSKB. Výbor konstatoval, že stránka obsahuje aktuální a potřebné údaje pro členy společnosti a je hojně navštěvována. Je však vhodné řešit nový design a uspořádání stránky.V diskusi byla navržena nová struktura stránky.
• V současné době je nutné provést revizi obsahu stránek a členové výboru si rozdělili jednotlivé části stránky pro jejich kontrolu a revizi s termínem do 31.10.2006- garanti za jednotlivé oblasti:
o Ing. Šprongl – partneři, kvalita
o prof. Jabor, prof. Racek – věda a vzdělávání
o prof. Zima – doporučení, výbor, stanoviska
o RNDr. Radina – korektura obsahu, prolink, odkazy
o Z. Rychnovská - Sekce biochemických laborantů
o Ing. Vávrová – společnost, časopis KBM, konzultanti, zápis
o RNDr. Louženský – aktuální seznam knih – (Ing. Šprongl zašle seznam knih).
• Dr. Radina připraví návrh pro výběrové řízení na inovaci stránek společnosti a správce. Návrh předloží na příštím zasedání.
• Po aktualizaci stránek v české verzi se bude výbor zabývat výběrem textů, které budou součástí anglické verze webu ČSKB.

3. Časopis KBM

• Prof. Zima přivítal vedoucího redaktora dr. Friedeckého a představitelé společnosti LexisNexis -
ředitele Mgr.P. Boreckého a editora zodpovědného za KBM Ing.M. Žohu. Představitelé LexisNexis informovali výbor společnosti o spolupráci nakladatelství s redakcí časopisu a odpovědnou redaktorkou, kterou hodnotí jako bezproblémovou zejména díky práci Ing. Vávrové. V průběhu roku došlo k navýšení nákladu časopisu na 1100 výtisků a potvrdil se již loni nastoupený trend zlepšení ekonomické bilance časopisu. Současná kalkulace časopisu vychází z reálných příjmů 435 300,-Kč a kvalifikovaného odhadu výdajů do konce roku zahrnujících tiskové náklady, distribuci, redakční práce včetně honorování recenzí, DTP a marže nakladateli v částce 333 200,-Kč. Pozitivní bilance počítá s profitem 100 000,-Kč. ČSKB dotovala v roce 2006 předplatné svým členům částkou 290 000,- Kč, na základě pozitivního výsledku tuto dotaci pro rok 2007 sníží na 250 000,- Kč.
• Nakladatel vidí jednu z možností dalšího vývoje časopisu také ve změně technologie tisku. Výbor se nedomnívá, že je přechod na plnobarevný formát časopisu nezbytný. V případě potřeby – barevné fotografie, schémata, reklama je možná barevná příloha.
• Výbor schvaluje výši odměny pro recenzenty ve výši 500,- Kč za recenzi (beze změn oproti roku 2005), seznam recenzentů a recenzovaných prací a podklady pro výplatu za uplynulý rok připraví v průběhu listopadu Ing.Vávrová.
• Výbor se obrací na nakladatelství se žádostí o oslovení potencionálních inzerentů z řad firem s cílem zvýšit příjem z reklamy časopisu.
• Snahou redakční rady a výboru společnosti je zařazení časopisu do mezinárodních databází – Scopus, Medline. Prof. Zima zjistí podmínky, které jsou nutné pro zařazení našeho časopisu KBM do těchto databází.
• Vedoucí redaktor zdůraznil, že kvalita časopisu se odvíjí od kvality příspěvků, ty pak od kvality přispěvovatelů - vyzval výbor k další aktivitě ve smyslu, že se jeho členové budou podílet na autorství prací a budou vyzývat další potenciální autory ke spolupráci.
• Spolu s vedoucím redaktorem byl domluven termín zasedání redakční rady na 21.11.2006 v 9,00 – ÚKBLD Praha, pozvánky členům redakční rady připraví a rozešle Ing.Vávrová do 31.10.2006.
• Výbor poděkoval dr. Friedeckému a Ing. Vávrové za jejich vynikající práci při vedení časopisu. Poděkoval též společnosti LexisNexis za jejich spolupráci, která bude pokračovat i v dalších letech.

4. SEKK – spolupráce, certifikace 2007

• Prof. Zima přivítal představitele SEKK Ing. Budinu, dr. Friedeckého a dr. Kratochvílu. Výbor konstatoval, že spolupráce mezi ČSKB a SEKK je kvalitní a mnohaletá, což je doloženo uzavřenou smlouvou o spolupráci.
• SEKK předložil k projednání Seznam supervizorů a jimi supervidovaných kontrolních cyklů platný od 1.1.2007. Výbor schvaluje předložené supervizory kontrolních cyklů (Příloha č.2).
• Byl předložen dokument Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality, kde u analytu - albumin a gama-globuliny elektroforéza – byly doplněny doporučené metody - elektroforéza na agaróze a kapilární elektroforéza. Výbor předložený dokument schválil (Příloha - č.3 a č.4).
• Výbor poděkoval představitelům společnosti SEKK za práci v oblast externího hodnocení kvality.

5. Doporučení společnosti (prof. Zima)

• Prof. Zima informoval o přípravě aktualizace jednotlivých doporučení – doporučení o vnitřní kontrole kvality bude předloženo na příštím zasedání, doporučení týkající se kardiomarkerů bude předloženo na jaře 2007.
• Byly předloženy aktualizace dvou doporučení, které byly zaslány členům výboru cca 2 týdny před zasedáním k prostudování a doplňujícím návrhům – koordinátor aktualizace prof. Zima
• Aktualizace doporučení č. 1 – Doporučení k systému externího hodnocení kvality (EHK)
V návrhu byl doplněn vztah EHK k analytickému systému a dva odstavce týkající se konkrétních organizátorů EHK byly vypuštěny. Upravený návrh byl schválen (Příloha č. 5).
• Aktualizace Doporučení o správném zavádění a používání POCT.
V diskusi byly vzneseny některé připomínky technického rázu týkající se doporučení, např. nahrazení slova jakost slovem kvalita. Aktualizované doporučení nahrazuje následující dokumenty:
 Zabezpečování jakosti měření glukometry při použití v režimu point-of-care testing
 Podmínky pro lokální používání (nasmlouvání) laboratorního vyšetření v režimu POCT
 Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření v režimu POCT
Upravený návrh doporučení byl schválen (Příloha č. 6)

6. Organizace odborných akcí (prof. Zima, prof. Jabor)

• Sjezd 2007 – prof. Zima informoval o uzavření smlouvy mezi CBT a ČLS JEP. Prim. Verner oslovil všechny koordinátory bloků se žádostí přípravy odborného programu. Příprava sjezdu bude jedním z hlavních bodů příštího jednání.
• Prof. Jabor informoval o symposiu Labmed – IFCC –2. symposium Education and training in Clinical Chemistry and Laboratory, který se má konat v Praze 17.-19.11.2006. Pro akci se podařilo zajistit finanční prostředky ve výši 10000,- EUR (podpora firmy Abbott), 5000,- SFR (podpora IFCC), zajistit kvalitní odborný program, získat oficiální záštitu IFCC, umístit informci o akci na home page IFCC a provést dva hromadné mailingy na více než 4000 emailových adres evidovaných v IFCC. První hromadný mailing byl vlivem rekonstrukce webového systému IFCC opožděn. V současné době je přihlášeno méně než 20 účastníků. Výbor po diskusi s organizátory akce zvažuje při nízkém počtu účastníků akci zrušit. Rozhodnutí bude do 24.10.2006.

7. Akreditace pracovišť dle zákona 95 a 96 (prof. Jabor)

• Prof. Jabor informoval o připravované novele zákona č.95/2004 Sb. a jednání předsedů akreditačních komisí na MZ ČR. Jsou diskutovány počty oborů a jejich uvedení v zákoně nebo prováděcí vyhlášce, dále jsou návrhy na obory základní a nástavbové. Obor klinická biochemie ve všech diskutovaných návrzích je řazen mezi základní obory.
• Prof. Jabor předložil informaci o současném stavu akreditovaných pracovišť (Příloha č.7).

8. EC4, IFCC, FESCC - (prof. Jabor – prosím o doplnění přesných názvů komisí)

• Výbor společnosti souhlasí s předloženým návrhem na sloučení EC4 a FESC do EFCC. http://www.fescc.org
• Výbor schvaluje služební cestu pro Ing. Šprongla a prof. Racka na zasedání EC4 v Budapešti – prosinec 2006, výbor společnosti bude zastupovat prof. Racek.
• Výbor nebude nominovat kandidáta do Executive Committee Membership within the EMD, nebude nominovat na ocenění IFCC/Abbott Award for significant contributions to molecular diagnostics, nebude nominovat do Committee on Plasma Proteins (C-PP).
• Rozdělení dotace IFCC rok 2006 a 2007– Ing. Šprongl připraví zprávu o čerpání v roce 2006 a návrh na čerpání v roce 2007 na příští zasedání výboru.

9. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti (L.Šprongl)

• Ing. Šprongl spolu dr. Radinou připraví návrhy dopisů s oslovením sponzorů společnosti pro rok 2007.
• Rozpočet plánovaných akcí společnosti na rok 2007 byl řádně předán na sekretariát ČLS JEP.
• Publikace objednané v rámci nákupu odborné literatury dle požadavků členů ČSKB jsou postupně předávány na jednotlivá pracoviště.

10. Zpráva vědeckého sekretáře (J.Vávrová)

• Výbor souhlasí s přijetím nových členů ČSKB: Ing. Milena Kazilová (České Budějovice), Mgr. Jana Veselková (Nejdek), RNDr. Jiří Lukeš (Štěpánov), Ing. Jana Kuncová (Žďár nad Sázavou), Alena Korberová (Praha 5 - Motol), Tatiana Zambojová (Praha), Blanka Jedličková (Praha 5), Tomáš Franěk (Poděbrady).
• Pozn.: Dle praxe předchozích let dohodne Ing.Vávrová se členskou evidencí ČLS JEP, aby nově přijatí v měsících říjnu-prosinci byli oficiálně zaevidováni k 1.1.2007, protože ČLS JEP prozatím nepočítá s časovou diferenciací výše členských poplatků a účtuje kdykoli přijatým platbu za celý kalendářní rok.
• Výbor souhlasí s přidělením grantů vypsaných k podpoře účasti na “2nd Symposium on Education and Training in Clinical Chemistry" prof. Průšovi, doc. Schneiderovi a doc. Šternovi.

11. Sekce biochemických laborantů (Z. Rychnovská)


• Z. Rychnovská informovala o akcích sekce.
• Výbor souhlasí s návrhem Ing. Vávrové, aby byl s vedením ČAS a s kreditní komisí ČAS dohodnut celoroční režim možnosti zálohové úhrady manipulačních poplatků nezbytných pro vyřízení "Souhlasného stanoviska" k žádostem o udělení kreditů pro akce sekce biochemických laborantů. ČSKB by poskytla kreditní komisi zálohu na všechny akce zařazené do plánu odborných akcí ČSKB, ČAS by provedl celoroční následné vyúčtování. Z. Rychnovská se obrátí na představitelé ČAS. Zodpovídá – Z. Rychnovská, Ing.L. Šprongl
• Na program listopadového jednání výboru bude zařazen bod spolupráce výboru ČSKB při realizaci postgraduálního vzdělávání laborantů. Na jednání pozveme RNDr. P.Hložkovou (NCO a NZO).
• Na zasedání výboru v prosinci 2006 nebo lednu 2007 bude pozvána Mgr. Beránková ohledně programů pregraduálního vzdělávaní laborantů.

12. Různé

• Prof. Zima informoval o jednání s prof. Brdičkou ohledně společných výkonů v oblasti molekulární biologie, kdy návrh pro jednání připraví Společnost lékařské genetiky.
• Prof. Zima informoval o jednání s novým předsedou České hematologické společnosti dr. Čermákem ohledně vzájemné spolupráci a komunikaci mezi společnostmi.
• Výbor se obrátí na právní kancelář ohledně výkladu ke statutu rizikového pracoviště a dodatkové dovolené vzhledem k novým právním normám.
• Výbor se seznámil s informací ČLK týkající se informovaného souhlasu. Výklad k informovanému souhlasu pro běžný odběr krve je popsán v Národních akreditačních standardech a výbor považuje tento výklad za dostačující.
• Návrh zápisu připravený sekretariátem společnosti bude rozeslán členům výboru přítomným na zasedání k doplnění a upřesnění. Úpravy budou provedeny do 1 týdne od rozeslání. Poté budou jednotlivé připomínky zapracovány do nového návrhu, který bude zaslán všem členům výboru před zasedáním k připomínkám. Definitivní verze bude schválena na dalším zasedání výboru.

Příští jednání: 21. listopadu 2006, seminární místnost ÚKBLD, VFN Praha:
• v 9.00 – redakční rada
• v 10.30 hod – výbor společnosti
Další jednání: 13.12. ve 12.30 Karlova Studánka

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 30.10.2006

Zpět


česky | english