ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2004 - zpráva č.26

Zpráva č.26  ze schůze výboru ČSKB konané dne 12.10.2004 v Praze


PDF ke stažení Příloha [300.4 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, dr. Louženský, prof. Racek, Z. Rychnovská, J. Sedláková, ing. Vávrová
Omluveni: ing. Šprongl, prof. Palička, doc. Schneiderka, doc. Štern
Hosté: RNDr. Pollak 

1. Zpráva pokladníka, návrhy na plánované nákupy a fakturace do konce roku 2004

• v listopadu 2004 uzavřít návrhy na nákup kancelářských potřeb pro sekretariát a členy výboru, případně další návrhy
• pokladník sestaví seznam došlých požadavků na nákup odborné literatury, rozešle k posouzení, definitivní seznam k nákupu bude uzavřen na příštím jednání

2. NASKL - školení inspektorů

• termín školení 10.-11.12., SZÚ, Praha
• není vyjasněn mechanismus správy dat Registru klinických laboratoří na serveru SZÚ, problém je nutné převést na Radu pro akreditaci (zajistí ing. Šprongl)

3. Registr laboratoří - připomínky k checklistům, závěr druhé etapy (Dr. Bilyk)

• Sekretariát rozeslal část B formuláře druhé etapy, průběžně eviduje a zpracovává již vyplněné
• Předlohy checklistů jsou dostupné na webové stránce společnosti na adrese: http://www.cskb.cz/registr/checklisty_web.htm

4. Registr pracovníků (Dr. Gotzmannová)

Výbor pověřil dr. Gotzmannovou vypracováním přehledu současných požadavků pro pracovníky oboru v kontextu s platnou legislativou - Příloha č.1

5. Vzdělávání VŠ dle zákona 96/2004

• Výbor byl seznámen s navrhovanými směry postgraduálního vzdělávání vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v oboru. Navrhován je koncept společného mezioborového vzdělávacího kmene a následná specializace v jednotlivých laboratorních oborech. V současné době probíhají jednání na úrovni zástupců zainteresovaných kateder IPVZ, odborných společností a KVVOPZ
Předběžné návrhy představili za KVVOPZ dr. Pollak a za KKB IPVZ doc. Jabor a doc. Štern

6. Kontrola současných verzí rozpracovaných nebo aktualizovaných doporučení

• o časové identifikaci laboratorních vyšetření - doc. Jabor a ing. Zámečník doplní text o připomínky, definitivní text bude rozeslán členům výboru a poté zveřejněn obvyklým způsobem
• o časové dostupnosti výsledků vybraných laboratorních vyšetření (TAT) - verzi respektující připomínky z tohoto jednání viz Příloha č.2 bude vhodné konzultovat s anesteziology, hematology, upravená verze bude poskytnuta k veřejné diskusi na webu společnosti
• o validaci - aktualizovaný text byl zveřejněn na webu, znění doporučení bude uzavřeno na příští schůzi výboru 16.11. v přítomnosti hlavního autora dr. Friedeckého
• o likvoru - prozatím není dokončena analytická specifikace jednotlivých metod užívaných v likvorologii, výbor zvažuje možnost použití "analytického experimentu", který by financovala ČSKB
• o vrozených vývojových vadách - řeší se
• o homocysteinu - doc. Jabor požádá prof. Hyánka o vypracování nové verze v co nejstručnější podobě s odkazem na materiál "Facts and Recommendations about Total Homocysteine Determinations: An Expert Opinion" v Clinical Chemistry (50:1, 2004, str. 3 - 32). O recenzi bude požádán znovu doc. Soška a Dr. Kožich.

7. KBM

• Došlo k jednání mezi dr. Votrubou za KBM a ing. Vičarovou za ČLS JEP, ČLS časopis neodprodá, připravila návrh smlouvy mezi ČLS JEP a novým nakladatelem LexisNexis
• Obě strany dávají přednost formě "nenásilného přechodu", ČLS JEP zůstává i nadále vydavatelem časopisu KBM.
• Problém inzerce: inzerenti FONSu a KBM by si neměli konkurovat. Inzerenti FONSu nebudou využíváni nakladatelstvím Lexis Nexis pro inzerci v KBM, pravidla by měla být vyjasněna mezi nakladatelstvím a dr. Skalickým.
• Upřesnit detaily ve smlouvě týkající se: podílu na spolupráci, vyúčtování, případných ztrát
• Návrh dr. Friedeckého k nové podobě časopisu (nové rubriky)
• Editorialy - odborný charakter, téma vážící se k práci v tomtéž nebo minulém čísle – požádat člena redakční rady nebo uznávaného odborníka, pokusit se vytvořit seznam autorů pro editoriály
• Původní vědecké práce - naděje, že bude rozšířena pracemi z lékařské genetiky a aplikací molekulární biologie
• Zcela chybí rubrika „Technická sdělení“
o analogie short communication, technical briefs – krátká sdělení, zkušenosti s metodami, kontrolní systémy, pozorování neshod, interferencí, závad apod.
o rubriku by mohli využívat pracovníci z praxe v menších laboratořích
• Otevřít rubriku „Dopisy redakci“
krátká sdělení z praxe s nejnutnější dokumentací a s minimem odkazů na literaturu,
informace vyčtené z jiných literárních zdrojů
• Poznámky vedoucího redaktora – forma občasníku … lze začít např. pokusem o zvýšení impakt faktoru
• Texty doporučení – otevřena i pro další obory
• Edukace – oslovit občas autora s žádostí o přehledný článek týkající se aktuálního tématu
• Rezervovat prostor pro pracovníky IPVZ – tématické plány apod.
• Mladí autoři a abstrakta z mezinárodních akcí
• Rozšířené souhrny doktorských prací

8. Symposium FESCC

• Přidělení grantů pro české účastníky - výbor podpoří účast žadatelů: doc. Štern, dr. Kocna, doc. Schneiderka, prof. Racek, prof. Tichý

9. VII. sjezd v Olomouci

• Výhody budou poskytnuty:
- Max. 1 zahraniční anglicky přednášející host na blok, cesta se nehradí, ubytování 2 noci, odpuštění sjezdového poplatku
- čestní členové - hrazena 1 noc, hrazen sjezdový poplatek
- počet dalších čestných hostů maximálně do 20 osob (zahraniční hosté, předsedové společností - ubytování 2 noci, hrazen sjezdový poplatek)
- Přednášející neplatí sjezdový poplatek
- Koordinátoři bloků neplatí sjezdový poplatek a ubytování 2 noci

10. Biolab 2005

• Byl diskutován návrh hlavních témat sjezdu
o Diabetes mellitus - koordinátoři RNDr. B. Friedecký + za výbor sekce BL M. Bunešová
o Autoimunita - koordinátor v jednání + za výbor sekce J. Chaloupka
o Mezioborová spolupráce - koordinátoři MUDr. L. Dlouhý + za výbor sekce M. Nejedlý
o Vzdělávání ZL – koordinátoři Ing. Vávrová + za výbor sekce Z. Rychnovská
o Varia – koordinátoři RNDr. I. Bilyk + za výbor sekce M. Vémolová

11. Zpráva vědeckého sekretáře

• Výbor potvrdil navrhovanou výši členských příspěvků pro rok 2005, která zůstává ve shodných relacích s r. 2004
• Výbor České společnosti klinické biochemie nesouhlasí s navrhovanou možností automatického vyřazení neplatících členů z centrální členské evidence
• Změna účtu pro úhradu členských příspěvků: ČLS JEP oznámila změnu bankovního domu a č.ú. Účet u KB bude k dispozici až do 31.12.2005, ale členská evidence bude veškeré složenky zasílat již s novým účtem u ČSOB (190837708/0300, variabilní symbol = členské číslo dle centrální evidence).
• Seznam zahraničních členů – členská evidence vyhověla opakované žádosti výboru ČSKB a dle zápisu č. 5 z jednání výboru ČSKB dne 6.9.2002 překontrolovala a opravila duplicity členství zahraničních čestných členů společnosti
• Noví členové: MUDr. N. Cibiček (Hranice), MUDr. L. Cibičková (Hranice), M. Čihulová (Praha)

12. Různé

• registrace zdravotních laborantů - aktuální informace podá Z. Rychnovská na pracovním dnu sekce biochemických laborantů 11.11. v Praze
• prim. MUDr. Šťastná požádala o sponzorský příspěvek na výrobu Metabolické příručky, výbor žádost zamítl
• dr. Kalla informoval o zápisu z VR ČLK - vydávání certifikátů o účasti lékařů na odborných akcích, které jsou rozděleny do více (tematických) celků (certifikát = 30 kreditních bodů, odpovídá celodenní odborné akci)
• sdílení kódů s genetiky - návrh připravený Dr. Beránkem s Prof. Mackem je schválen a odeslán na VZP
o kódy, které je nutno zaslat na genetickou společnost a požádat o rozšíření sdílení odborností 801: 94119 (izolace a uchování lidské DNA/RNA/); 94123 (PCR analýza lidské DNA); 94125 (membránová hybridizace lidské DNA se značenou sondou) - žádost předána SLG, která ji projedná na nejbližším zasedání svého výboru
• dr. Bilyk - vykazování prováděných výkonů a jejich sumarizace je organizována podle kódu ze Seznamu zdravotních výkonů. Tento systém nezachytí všechny v laboratořích prováděné výkony. Výboru byl předložen návrh vykazovat prováděné výkony pomocí kódů NČLP.

Zapsali: J. Sedláková, dr. Bilyk

Vloženo: 30.10.2004

Zpět


česky | english