ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2015 - zpráva č. 10

Zpráva č. 10 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 30.6.2015

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. R. Průša, CSc.


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 9/2015 byl schválen bez připomínek. 

Doporučení společnosti

 • Doporučení ČSKB ve spolupráci s Českou kardiologickou společností „Používání kardiálních troponinů v diagnostice akutního koronárního syndromu“ vyšlo v časopise KBM a bude vyvěšeno na webu společnosti. Bude to doporučení ČSKB, vytvořené se spoluautorstvím kardiologů.
 • Doporučení Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů bylo zasláno místopředsedovi České diabetologické společnosti prof. Škrhovi ke kontrole a k doplnění.
 • Stanovisko ČSKB ke stanovení hemoglobinu kvantitativní analýzou vyšlo v časopise KBM. Zestručněná verze vyjde v časopise Tempus medicorum (připraví dr. Kocna).
 • Prof. Topolčan navrhuje vytvoření společného doporučení ČSKB a Imunoanalytické sekce SNM k vyšetřování vitamínu D. Výbor souhlasí a navrhuje prof. Průšu spoluautorem za ČSKB; výbor ČSKB zatím nedostal od prof. Topolčana žádný návrh.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Prof. Průša vyplnil a odeslal IFCC dotazník (survey on the current practices in the use of critical values in paediatric laboratory medicine).
 • Informace o kongresu EuroMedLab v Paříži, který se konal ve dnech 21.-25.6.2015.

Web společnosti

 • Ve složce “Kalkulátory” bude výpočet nejistot měření nahrazen linkem na URL SEKK (Ing. Vávrová).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • prof. Racek rozešle členům výboru seznam článků, vložených na US stránky Lab Tests Online v r. 2014 k překladu.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Springer

Organizace odborných akcí

 • Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015, Brno – doc. Dastych

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • www.sjezdcskb2015.cz
 • M. Šenderová a doc. Dastych informovali o stavu příprav sjezdu v Brně.
 • EFLM 2015 – Edukační konference

 • Edukační sympozium, které se konalo ve dnech 24.-26.4.2015 proběhlo úspěšně a s mírným ziskem.
 • Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME) – prof. Zima

 • Meeting se uskuteční ve dnech 1.-2.10.2015 v prostorách Karolina, Praha 1. www.CELME2015.cz
 • EuromedLab 2019

 • Připravuje se návrh pro kandidaturu Prahy na pořádání Evropského kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny EuroMedLab 2019.
 • BIOLAB 2016

 • připravuje se termín a místo konání; organizačně bude sjezd zajišťovat OKB Strakonice.

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • MUDr. Kubáč informoval o vyúčtování I. čtvrtletí 2015.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: MUDr. Fialová (Boskovice), E. Šafaříková (Praha), Mgr. Bystroňová (Karviná), Mgr. Rybaříková (Karviná), Mgr. Halamová (H. Králové).
 • Výbor rozhodl o udělení Čestného členství MUDr. Petru Kocnovi, CSc. za celoživotní přínos pro společnost.
 • Výbor rozhodl o udělení ceny ČSKB „ Za nejlepší publikaci z oboru klinická biochemie a laboratorní medicíny za rok 2014“ prof. Martě Kalousové za práci „Pregnancy-associated plasma protein A associates with cardiovascular events in diabetic hemodialysis patients“; Atherosclerosis 236 (2014) 263-269.
 • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2014“ byla výborem rozdělena mezi dvě, do soutěže zaslané práce: N. Cibíček a kol.: Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicíně; učební text a M. Beňovská, O. Wiewiorka: Mikroskopické vyšetření moče; e-publikace.
 • Výbor navýšil granty (cestovné) pro podporu účasti členů ČSKB na zahraničních kongresech ve výši 30.000,- Kč a 5.000,- Kč účastníkům celostátní odborné akce ČSKB.

Novela zákonů o zdravotnických pracovnících č. 95 a 96

 • Mgr. Bunešová zpracovala připomínky k zákonu č. 96/2004 Sb., které byly po odsouhlasení výborem a na pokyn předsedy ČSKB odeslány na MZČR. Příloha č. 2
 • Za KVVOPZ zaslala připomínky k připravované novelizaci zákona 96 RNDr. D. Gotzmannová. Jako zásadní připomínka byl poslán požadavek ustavení oborových akreditačních komisí jako poradní organ MZČR pro akreditace vzdělávacích programů, kvalifikačních kurzů, funkčních kurzů a odborné průpravy. Dále byla vznesena připomínka k celoživotnímu profesnímu vzdělávání, které se má přesunout na povinné a sledované zaměstnavatelem Za kalendářní rok to má být dle jednotlivých profesí zdravotnických pracovníků 12 hod. pro profese, které spadají pod KVVOPZ, z toho nejvýše 2/3 může absolvovat u zaměstnavatele. KVVOPZ navrhovala snížit počet hodin u zaměstnavatele, jelikož je nezbytně nutné pro rozvoj oborů školit se a vzdělávat na jiné úrovni než zabezpečí zaměstnavatel na vlastním pracovišti.

Časopis KBM, FONS

 • Ocenění FONS o nejlepší vědeckou bakalářskou a diplomovou práci bude mít dvě kategorie. Podmínky soutěže budou uvedeny v bulletinu FONS. Na ocenění vítězné práce se bude podílet firma Stapro (bakalářská práce) a ČSKB (dizertační práce).

Sdílení výkonů, registrační listy – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Sdílené výkony odbornosti 801: trvá úkol projednat sdílení výkonů se zástupci České hematologické společnosti, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, Společnosti klinické farmakologie a České společnosti alergologie a klinické imunologie - prof. Racek připraví dopis a pošle výboru k posouzení
 • Prof. Racek osloví postupně každou společnost a domluví se, jak postupovat.
 • RNDr Gotzmannová projednala problematiku sdílení výkonů s odbornou společností 807, 823 pro cytologii likvoru. Výbor se bude zabývat i touto nesrovnalostí. Odbornost 823 povolila odbornosti 801 vykazování 9 výkonů a to pro přípravu cytologických preparátů.

Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření

 • Výbor ČSKB schválil text stanoviska k uvolňování výsledků laboratorních vyšetření. Příloha č. 3

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Diskutovalo se o možnosti elektronické přihlášky na pracovní dny v Lékařském domě, v Praze.
 • Metodický pokyn - "Doporučený postup pro odběr žilní krve", předseda POUZP - Bc. T. Válek poděkoval za spolupráci a materiál byl předán na MZ v rámci projektu Zdraví 2020 a je již zapracován v akčním plánu.
 • Ve dnech 6. -7. 11. 2015 proběhne v Ostravě 3. sjezd ČAZL (www.cazl.cz), pro zdravotní laboranty, členy ČSKB je zvýhodněný registrační poplatek.

Různé

 • Prof. Racek pošle ředitelce odboru zdravotního dohledu MZ ČR Mgr. L. Bohuslavové stanovisko výboru k žádosti Krajského úřadu Zlínského kraje, týkající se laboratorního vyšetřování u diabetiků. Podle názoru výboru ČSKB nejsou přístroje Super G (glykémie) a DS 5 (glykovaný hemoglobin) určeny pro vyšetření v ambulancích, ale v laboratořích klinické biochemie.

Příští jednání se koná dne 9.9.2015 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 13.7.2015

Zpět


česky | english