ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2013 - zpráva č. 26

Zpráva č. 26/2013 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 29.1.2013

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: Mgr. M. Bunešová, prof. MUDr. V. Palička, CSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.,


Výbor ČSKB obdržel smutnou zprávu, že 27.11.2012 zemřel prof. Hermann Wisser, čestný člen naší společnosti. Příloha č. 1.
Nekrolog vyjde v KBM 1/2013.

Kontrola zápisu č. 25/2012

 • Zápis č. 25/2012 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Probíhá aktualizace Doporučení ČSKB, ČOS a ČSNM – sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi.
 • Výbor schvaluje společné stanovisko s CZEDMA Stanovisko k vigilanci diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Vigilance neboli poprodejní dozor (dohled) je důležitým prvkem systému řízení kvality jak výrobců a dodavatelů diagnostických zdravotnických prostředků, tak i jejich uživatelů. K účinné ochraně pacientů před případnými nežádoucími příhodami a poškozením zdraví v souvislosti s použitím diagnostických zdravotnických prostředků je nutná součinnost obou stran. Na straně laboratoře je třeba správně reagovat na zmíněné BEZPEČNOSTNÍ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ V TERÉNU případně na BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ V TERÉNU. Žádoucí reakcí je poskytnutí zpětné vazby oznamovateli-výrobci nebo dodavateli, že byla informace přijata. V řízené dokumentaci laboratoře je třeba vést záznamy o přijetí oznámení včetně jeho archivace, stejně jako záznamy o prokazatelném seznámení personálu laboratoře s jeho obsahem a provedeném nápravném opatřením. Příloha č. 2

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Na základě požadavku EFLM o vyplnění dotazníku o stanovení odezvy laboratoří bylo společností osloveno 264 laboratoří v ČR a celkem bylo vyplněno 49 dotazníku z reprezentativního vzorku laboratoří.
 • ČSKB nebude navrhovat nikoho na EFLM-Roche Scientific Award for Laboratory Medicine.
 • Výbor souhlasí se začleněním Asociace klinické chemie a laboratorní medicíny Černé Hory do EFLM.
 • Na místo člena IFCC Committee on Molecular Diagnostics (C-MD) navrhuje výbor ČSKB doc. Beránka z ÚKBD LF UK a FN v Hradci Králové.
 • Na pozici člena IFCC working group How should Glucose Meters be Evaluated for Critical Care navrhuje výbor ČSKB Ing. Springer z ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze.
 • Na místo člena EFLM working group on Congress and Postgraduate Education (C-ET) navrhuje výbor ČSKB doc. Dastycha z OKN FN v Brně.
 • Na místo člena IFCC Committere on Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM) navrhuje výbor ČSKB Ing. Šprongla z Centrální laboratoře Šumperské nemocnice.
 • Na místo člena EFLM working group Patient Focused Laboratory Medicine navrhuje výbor ČSKB prof. Průšu z ÚKBP 2. LF UK a FN Motol v Praze a dr. Rajdla z ÚKBH LF UK a FN v Plzni.
 • Na funkci Chair of the EFLM Communications Committee nebude ČSKB navrhovat žádného kandidáta.

Lab Tests Online – prof. Racek

 • Prof. Racek bude urgovat, aby Z. Tesařová zaslala překladatelům textů z r. 2009 požadavek na revizi překladů.
 • Současně bude urgovat překladatele článků, které byly vloženy na US web v r. 2012.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013 Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • XI. celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci.
 • Sjezd je ve fázi příprav. Na příští jednání výboru bude pozván prof. Adam a paní Šenderová z CBT.
  V současné době koordinátoři bloků dokončují sestavení přednášejících v jednotlivých blocích a jsou dokončeny názvy bloků sekcí.
 • Byli osloveni sponzoři.
 • Je diskutováno téma a přednášející pro 3. plenární přednášku.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční na jaře 2014 v Ostravě.

Sympozium ČSKB „Patient safety“

 • 12.4. 2013 se uskuteční Sympozium ČSKB „Patient safety“ ve 14.00 v posluchárně 1.LF UK, Kateřinská 32, Praha 2. Příloha č. 3

EuroMedlab 2017

 • Výbor společnosti ve spolupráci s CBT odeslal návrh na pořádání Euromedlabu v Praze v roce 2017.
 • O pořádání EuroMedlabu 2017 se uchází města Praha, Barcelona, Atény.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Sympozium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze. (Ian Watson, Tomáš Zima)
 • Symposium je připraveno a organizační výbor přímo oslovuje přednášející.
 • http://www.efim2013.org/

Zpráva pokladníka + časopisy – Ing. Šprongl

 • Byly uhrazeny poplatky za členství ČSKB v IFCC a v EFLM pro rok 2013.
 • Ing. Šprongl připraví dopisy se žádostí o sponzorství pro rok 2013.
 • Společnost STAPRO zaslala vyúčtování časopisu FONS za rok 2012 s kladným ziskem, který bude převeden na účet společnosti.
 • Cena časopisu KBM zůstává i v roce 2013 stejná a finanční prostředky za rok 2012 budou využity pro ročník 2013.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor projednal a schválil dvě žádosti o cestovní grant (Mgr. Monika Drastíková, MUDr. Mgr. Lenka Kotačková) na Euromedlab 2013 v Miláně s tím, že žadatelky doloží přijetí abstraktu a splní podmínky publikace rozšířeného abstraktu v časopise KBM.
 • Výbor schválil připravené žádosti snížení základního členského příspěvku ČLS JEP na 100,- Kč u členů ČSKB, kteří v roce 2013 dosáhnou věku 70 let.
 • Nově přijatými členkami ČSKB se stávají: Martina Strejcová (Rumburk), Mgr. Sabina Suldovská (Příbram), RNDr. Jana Zralá (České Budějovice), Iveta Suchánska (Příbram), Mgr. Lenka Grohmannová (Bohuňovice) a Ing. Romana Slouková (Tábor).

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • 22.2. proběhne jednání na MZ ČR, laboranty bude zastupovat Mgr. M. Bunešová, náplň jednání:
 1. Činnost zdravotního laboranta.
 2. Obory specializačního vzdělávání zdravotních laborantů a jejich náplň.
 3. Minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání – příprava nové vyhlášky, která má nahradit vyhlášku č. 39/2005 Sb.
 4. Úprava „nepodkročitelného minima“ vytvořeného v roce 2002, zvážit možnost vytvoření metodického pokynu, který by dále specifikoval požadavky na studijní program Zdravotní laborant.
 • Výbor zpracoval článek, který přibližuje problematiku vzdělávání zdravotního laboranta i poskytovatelům vzdělávání viz FONS I/2013.
 • První pracovní den biochemických laborantů (problematika vyšetřování moče) proběhne 10.4.2013 v Lékařském domě v Praze, program na webu.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Pokračují jednání ohledně vzniku Komory nelékařských profesí. Po vyjasnění struktury budou připravovány stanovy a další dokumenty nutné pro fungování Komory.

Sazebník výkonů – prof. Zima

 • Výbor společnosti konstatuje, že veškeré podklady pro revizi sazebníku a její projednání v komisi bylo ukončeno a uzavřeno. MZ ČR předpokládá vydání nového sazebníku k 1.7.2013 s platností od 1.1.2014.
 • Na zaslaný dopis Společnosti klinické alergologie a imunologie ohledně sdílení výkonu 91189 Stanovení IgE jsme obdrželi odpověď, že výkon nebude uvolněn pro odbornost 801, ale můžeme jej vykazovat kódem 93113 odbornosti 815/nukleární medicína/, který je sdílen s odborností 801.
 • RNDr. D. Gotzmannová upozornila na nutnost vypracovat stanovisko ČSKB, pro případné požadavky pojišťoven, nastavit platby dle akreditovaných metod z přílohy, která je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci .

Různé

 • Ministr MZ ČR reagoval na námitky proti návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013. Pro poskytovatele v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 815, 818, 819, 822 a 823 se stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč. v případě, že je poskytovatel v hodnoceném období držitelem certifikátu ISO ČSN 15189 nebo NASKL II. V opačném případě je hodnota bodu ve výši 0,55. Příloha č. 4
 • Ing. Nosek, náměstek pro ZP MZ ČR vyzval odborné společnosti, aby do 15.2. 2013 předložili návrhy na ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče. Výbor společnosti se již opakovaně vyjádřil k dané problematice a stanovisko je stejné. Příloha č. 5 a Příloha č. 6
 • Prof. Ulrichová z ÚLCHB LF UP Olomouc zaslala vyjádření ohledně výuky KB. Příloha č. 7
 • ČLK požádala odborné společnosti, aby podali návrhy na úpravu/ upřesnění/ jednotlivých položek k připravovanému zákonu o Kategorizaci zdravotnických prostředků.
 • Ing. Springer bude zvána na jednání Meziresortní a mezioborové pracovní skupiny pro vzácná onemocnění. Příloha č. 8
 • Výbor ČSKB ČLS JEP vyjádři podporu připomínkám EFLM k draftu IVD Regulace (viz přílohy doplnit ), plně se s připomínkami ztotožňuje, toto stanovisko bude zasláno na MZV. Příloha č. 9, č. 10. č. 11
 • Prof. Zima byl zvolen předsedou Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařů, místopředsedou byl zvolen prof. Adam pro obor klinická biochemie na rok 2013. V roce 2012 v oboru KB atestovalo 5 lékařů. Atestační zkoušky proběhnou v roce 2013 v měsíci červnu na 1. LF UK a na podzim na LF Olomouc. Výbor společnosti požádá KOR a MZ o rozšíření odborníků pro atestační zkoušky za odbornou společnost a též se obrátí na ČLK o rozšíření zástupců ČLK v atestační komisi. Příloha č. 12, č. 13

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z lékařských fakult ohledně výuky klinické biochemie.
  • Dosud nepřišlo vyjádření LF Hradec Králové a z LF MU Brno. Výbor zašle opakovaně dopis prof. Táborské a nově doc. Živnému, který je novým přednostou na ÚKBD LF a FN Hradec Králové.
  • RNDr. Gotzmannová vypracuje připomínky k personální vyhlášce (specifikuje vzdělání a specializační vzdělání) s Ing. Vávrovou, která zašle podklady vzdělávání farmaceutů.


Příští jednání se koná dne 26. února 2013 v 9.30 v Praze.

Zapsal: T. Zima
Za správnost: T. Zima a členové výboru

 

Vloženo: 24.2.2013

Zpět


česky | english