ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2013 - zpráva č. 31

Zpráva č. 31/2013 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 3.9.2013

verze před definitivním schválením

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V. Palička, CSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.
Hosté: Prof. RNDr. T. Adam, Ph.D., M. Šenderová


Kontrola zápisu č. 30/2013 

 • Zápis č. 302013 byl schválen bez připomínek

Doporučení společnosti

 • Výbor vítá iniciativu RNDr. Friedeckého ohledně aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu. Výbor navrhuje tým ve složení Friedecký, Kratochvíla, Rajdl, Jabor. Po přípravě doporučení bude následně vyvoláno jednání s představiteli České kardiologické společnosti.
 • Výbor připravuje aktualizaci doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace a proteinurie na základě nového mezinárodního doporučení bude osloven také dr. Šálek.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • EFLM meetings Guidelines uvádí – Prahu jako místo pro EFLM Conference on Education.
 • EFLM obnovila dohodu o spolupráci s časopisem CCLM, jeho impact factor roste (nyní je již 3,009).
 • Mexická společnost „Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico“ byla přijata jako 88. člen IFCC.
 • Výroční zpráva IFCC za rok 2012 je k dispozici na adrese: http://www.ifcc.org/ifcc-communications-publications-division-(cpd)/ifcc-publications/ifcc-annual-reports
 • Zpráva o zasedání výkonného výboru (Executive Board) IFCC v průběhu kongresu EuroMedLab v Miláně je k dispozici na adrese: http://www.ifcc.org/executive-board-and-council/ebminutes
 • Všechny volby v rámci IFCC budou probíhat elektronickou formou.
 • Zápis General assambly EFLM – Příloha č. 1
 • IFCC vydala dokument nazvaný „Shaping the future of Laboratory Medicine“; kromě hodnocení trendů v laboratorní medicíně tam navrhuje zrušit pravidlo členství pouze jedné odborné společnosti z jednoho státu. Mohlo by tam být tedy neomezené množství společností a zanikl by status přidruženého členství (Affiliate Members).
 • Na předchozí dokument IFCC reagoval výbor EFLM dokumentem „EFLM Board view on IFCC Structural Changes“; nesouhlasí s návrhem povolit členství více společnostem z jedné země a navrhuje pro ostatní společnosti zřídit forum of Laboratory Medicine. ČSKB podporuje názor EFLM.
 • Do EFLM Working Group IVD Directive nebude ČSKB navrhovat žádného kandidáta.
 • ČSKB navrhuje prof. Racka jako korespondujícího člena IFCC Task Force on Chronic Kidney Disease (TF-CKD).
 • Výbor souhlasí s účastí prof. Racka na zasedání Registrační komise EC4 v Paříži ve dnech 13. – 14. 11. 2013.
  EFLM meetings Guidelines uvádí Prahu jako místo pro EFLM Conference on Education.

Certifikace 2014 – prof. Zima

 • Výbor schvaluje Certifikaci 2014 – EHK SEKK

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013, Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • XI. celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v hotelu Clarion.
 • Prof. Adam s M. Šenderovou informovali o finálních přípravách sjezdu, sjezd je připraven po odborné, technické i společenské stránce. Rozpočet sjezdu je vyrovnaný.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční 25. – 27.5.2014 v Ostravě v hotelu Clarion.
 • Probíhají přípravy konference, současně byl spuštěn web.
 • Výbor schvaluje odborná témata sjezdu
 • laboratorní diagnostika v těhotenství
 • kvalita laboratorní práce
 • nové trendy v biochemii
 • vzdělávání – pouze v případě novinek
 • varia
 • Výbor souhlasí s uzavřením komisionářské smlouvy se společností CBT na organizování Biolabu 2014

Sjezd 2015 – návrhy

 • Výbor odsouhlasil pořádání 12. sjezdu v roce 2015 v Brně, hlavní organizátor doc. Dastych.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Symposium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze. (Ian Watson, Tomáš Zima)
 • http://www.efim2013.org/

Karlova Studánka, 4.-6.12.2013

 • Přípravu setkání biochemiků v Karlově Studánce zajišťuje Ing. Šprongl.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Novými členy se se souhlasem jednání výboru stávají Mgr. Gabriela Svobodová (Prostějov), Mgr. Michal Smažák (Klokočov, SR), Mgr. Eva Šimáková (Praha)
 • Ing. Vávrová připraví a rozešle výzvu členům pro sumarizaci podkladů kalendáře odborných akcí pro rok 2014. Podklady budou zasílány prof. Rackovi. Termín do 30.9.2013.

Ceny společnosti – Ing. Vávrová

 • Hořejšího medaile za celoživotní přínos k rozvoji české klinické biochemie a laboratorní medicíny bude na XI. celostátním sjezdu ČSKB předána prof. RNDr. Miloši Tichému, CSc.
 • Výbor potvrdil návrh odborné komise k udělení ceny „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2012“ Mgr. Kateřině Mičové a spolupracovníkům za práci:
  Mičová K., Friedecký D., Faber E., Adam T.: Isotope dilution direct injection mass spectrometry method for determination of four tyrosine kinase inhibitors in human plasma. Talanta 2012; 97: 303-13.
 • Cenu ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2012“ uděluje výbor společnosti Prof. MUDr. Antonínu Kazdovi, DrSc. a spolupracovníkům za monografii:
  Antonín Kazda et. al.: Kritické stavy. Metabolická a laboratorní problematika. Galén, Praha, 2012. ISBN 978-80-7262-763-9.

Výroční schůze + volby do výboru společnosti – příprava

 • Výroční schůze se uskuteční v rámci Sjezdu v Olomouci v září 2013.
 • Výbor žádá členy, aby připravili příslušné prezentace.
  • zpráva předsedy
  • zpráva vědecké sekretářky a sekce biochemických laborantů
  • předání cen
  • zpráva pokladníka
  • zpráva revizní komise
  • zpráva o kultivaci sazebníku
  • příprava voleb výboru ČSKB
 • Návrh volební komise: Lerch, Švagera, Hložková, Los, Pilová, Moučková-Sedláková, Ženková

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Členové výboru připravují oslovení členské základny ohledně voleb do nastávajícího volebního období pro práci ve výboru ČSKB
 • Výbor souhlasí s úhradou částky 5000,- kč na platbu k zajišťování kreditů ke vzdělávacím akcím pro zdravotní laboranty

KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

Zástupci KVVOPZ jsou v přípravném výboru Komory nelékařských profesí, kde se účastníme tvorby dokumentů a struktury. Příloha č. 2

Akreditace a certifikace – stanovisko výboru

 • Setkání předsedů odborných laboratorních společností se konalo dne 6.8.2013 kdy hlavním tématem byl společný postup pro definovaní požadavků na akreditaci laboratoří z hlediska úhrady péče. Po diskuzi se představitelé společností domluvili, že po projednání ve výborech společností se sejdou dne 19.9. a připraví společný dokument.
 • 12.8.2013 předseda Rady pro akreditace prof. Palička oslovil společnosti a členy rady, aby připravili podklady pro jednání specifikace požadavků na akreditované laboratoře.
 • Dne 28.8.2013 zaslal předseda rady prof. Palička dopis, ve kterém informuje o iniciativě vůči MZ ČR . Příloha č. 3. Výbor se domnívá, že Rada nemůže upravovat stanoviska výborů odborných společností tak, jak je v dopisu Ing. Noskovi uvedeno! „Rada je bude harmonizovat tak, aby byla vyvážená.“ To je v rozporu se základními dokumenty ČLS JEP, kdy klíčovou roli mají odborné společnosti a nikoliv poradní orgány předsednictva. Dle sdělení našich představitelů v Radě – doc. Dastycha a Ing. Šprongla – tato iniciatitiva s nimi nebyla diskutována. O postupu bude informován předseda ČLS JEP prof. Blahoš. Příloha č. 4
 • Výbor společnosti diskutoval problematiku počtu metod a přístupů v laboratoři a navrhuji použít jako základní kritérium 50% nejfrekventovanějších výkonů z hlediska vykazované péče. Na základě toho doporučuje tyto analyty:
  GLUKÓZA
  KREATININ
  STANOVENÍ C - REAKTIVNÍHO PROTEINU
  A L T
  A S T
  UREA
  CHOLESTEROL CELKOVÝ
  DRASLÍK
  BILIRUBIN CELKOVÝ
  TRIACYLGLYCEROLY
  KYSELINA MOČOVÁ
  SODÍK GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA (GGT)
  Glykovaný hemoglobin
  Acidobazická rovnováha
  Troponin
  TSH
 • Pokud laboratoř nevykazuje – neprovádí některý z výše uvedených výkonů, pohlíží se na laboratoř s tím, že plní stanovené spektrum metod.
 • U sdílených výkonů je nutno splnit požadavky své vlastní odbornosti, která je uvedena ve smlouvě se zdravotními pojišťovnami.

Různé

 • MZ ČR nemá námitek proti změně okruhů zkušebních otázek pro specializační obor klinická biochemie a doporučené literatury. Nové okruhy zkušebních otázek budou platné od roku 2014.
 • Výbor vyhověl žádosti doc. Beránka z ÚKBD, FN Hradec Králové a souhlasí s možností využívání hromadné korespondence se členy společnosti v rámci Projektu raritních vyšetření a zároveň souhlasí se vzájemným propojením webů.
 • Zápis z jednání akreditační komise MZ ČR ze dne 18.6.2013. Povinná praxe v základním kmeni bude probíhat na vlastním pracovišti. Bude upraven dovětek ve vzdělávacích programech. Příloha č. 5
 • Výbor souhlasí, aby ing. Šprongl nadále působil jako členem Odborného výboru pro technickou normalizaci při ČIA.
 • Meeting JCTLM se uskuteční ve Sevres (Francie) ve dnech 4. - 5.9.2013.
 • Výbor řeší žádost Mgr. Kašprákové o souhlas posuzovatele ČIA.
 • Výbor souhlasí s novým registračního listu Presepsin do seznamu výkonů – zajistí Dr.Gotzmannová.
  Nové výkony:
  • Stanovení kyseliny hyaluronové
  • Stanovení NGAL
  • Stanovení chromograninu A
  • Stanovení autoprotilátek proti specifické tyrozinkináze
  • Stanovení holotranskobalaminu
  • Stanovení LP-PLA2
  • Stanovení CK MB mass
  • Kvantitativní analýza moče – automatický analyzátor
  • Písemná interpretace klinickým biochemikem -lékařem
  Výbor zašle vyjádření VZP týkající se opakovaného vykázání výkonu 09119 – odběr žilní krve u oGGT, v novém sazebníku je opakovaný odběr již kalkulován. Příloha č.6
 • Labkvalita 2013 – konference klinických laboratořích SR se uskuteční ve dnech 6.-8.10.2013 ve Štrbském plese.
 • Zápis z jednání pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 16.5.2013 – část organizační záležitosti – téma režie, mzdy a přístroje. Příloha č. 7
 • V červnu 2013 se uskutečnilo jednání představitelů České diabetologické společnosti (prof. Škrha, prof. Pelikánová, prof. Kvapil, prof. Rušavý) a ČSKB (prof. Zima, ing. Springer), týkající se postupu testování glukometrů z hlediska jejich kvality a plnění požadavků odborných doporučení. Na základě jednání výbor souhlasí, aby hodnocení osobních glukometrů probíhalo v rámci celé ČR dle jednoho protokolu, který vychází z požadavků normy EN ISO 15197, doporučení NACB „Summary Guidelines and Recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus (2011) a českého doporučení „Diabetes mellitus - laboratorní dignostika a sledování stavu pacientů (2012)“. Zkušební laboratoř musí být akreditována dle ISO 15189 nebo ISO 17025 a ke srovnání používat jako referenční akreditovanou metodu stanovení glukózy a postup testování systému glukometr – proužek musí být také akreditován. O tomto stanovisku bude informován výbor České diabetologické společnosti.

Příští jednání se koná 10. října 2013 v 9.30 hod, v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

Vloženo: 16.9.2013

Zpět


česky | english