ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2017 - zpráva č. 23

Zpráva č. 23 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 7.3.2017


Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 22/2017 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Aktualizace stávajícího Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 – doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner – termín aktualizace do 9/2017.
 • Aktualizace Stanoviska výboru ČSKB k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu z roku 2003. MUDr. Kubáč připraví text dotazníku. Dotazník bude následně rozeslán do laboratoří a na základě došlých odpovědí výbor aktualizuje doporučené hodnoty močového sedimentu.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Nové logo EFLM – European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
 • Prof. Zima byl nominován do poradního sboru společného kongresu EFLM a UEMS v říjnu 2018 v Turecku, Antalyi.
 • Prof. Průša do 14.4. vyplní a odevzdá dotazník týkající se spokojenosti členů s prací v IFCC.
 • Na stránkách IFCC je el. verze časopisu The Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (eJIFCC) – odkaz z našich webových stránek.
 • Prof. Průša vyplní dotazník EFLM o harmonizaci měření FLC a elektroforézy bílkovin.
 • Prof. Průša pošle doporučující dopis ČSKB pro NVKC k organizaci Wordlab/EuroMedLab 2023 v Amsterdamu.
 • Česká republika se nebude ucházet o pořádání kongresu EuroMedLab 2021 – žádné kongresové centrum v ČR nesplňuje požadavky EFLM.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Schůzka koordinační rady LTO se konala 3.2.2017 – tuzemské webové stránky LTO.
 • Výbor odsouhlasil návrh smlouvy mezi CZEDMA a ČSKB.
 • Značný nárůst účastníků stránek od roku 2008.
 • Prof. Racek seznámil výbor se závěrečnou zprávou týkající se Dne krve redakce Economia v Plzni.
 • V rámci aktualizace LTO zkontroluje doc. Springer, zda nedošlo ke změnám v těhotenském screeningu.

Web společnosti – prof. Racek

 • Změna loga EFCC na webových stránkách ČSKB provedena.
 • Prolink na sjezd ČSKB v září 2017 v Českých Budějovicích.
 • Z důvodu přesunu Ing. Šprongla ze Šumperské nemocnice do Kladenské nemocnice se již nebudou konat Regionální pracovní dny klinické biochemie v Karlově Studánce.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, doc. Springer

 • Chybí odborní posuzovatelé ČIA – oslovit potencionální spolupracovníky.

Organizace odborných akcí

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 17. – 19.9.2017 v Českých Budějovicích.
 • Webové stránky sjezdu www.sjezdcskb2017.cz
 • Ve webové formě registrace doplnit výčet osvobození od účastnického poplatku ve stejném rozsahu jako při XII. sjezdu ČSKB v Brně.

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • CELME 2017 5. – 6. října 2017 v Praze.

Časopis KBM, FONS

 • Prof. Kalousová (vedoucí redaktorka KBM) informovala výbor o aktuálním stavu časopisu KBM. Stabilizoval se přísun článků, nové číslo vyjde v březnu, byla podána žádost na Medline. Autorům doporučuje zasílat i klinické studie, oslovit postgraduální studenty.
 • Pan Adamec (Stapro) sdělil, že v loňském roce skončil časopis s menší ztrátou a to především z důvodu nedostatku článků, došlo k výměně recenzentů a zvýšily se náklady.
  Dále poklesl příjem inzerce po odchodu firmy LabMark. Je potřeba oslovit nové inzerenty.
 • FONS – cenu v soutěži o nejlepší diplomovou práci v oblasti klinické biochemie za rok 2015/16-získala Felicia Waloczek Garcia N´Dua z Karviné.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Firma DiaSorin se stane kolektivním členem ČSKB. Vyúčtování členského poplatku bude řešeno ve spolupráci s Ekonomickým oddělením ČLS-JEP.
 • ČSKB rozešle dodavatelům materiálů pro klinické laboratoře dopis s prosbou o sponzorský příspěvek na rok 2017.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: Mgr. Petra Horáková, Zlín; Ing. Jana Kochová, Domažlice; Mgr. Alexandra Tomancová, Ph.D., Brno; Mgr. Iveta Kozarová, Ostrava; Radka Vachková, Hradec Králové; Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., Praha; Ing. Jana Hrudíková, Zlín.
 • Výbor projednal a schválil žádost o snížení členských příspěvků z důvodu MD: Mgr. Klára Mušálková.
 • Na sjezdu v Českých Budějovicích obdrží prof. Palička Hořejšího medaili. Čestné členství bude uděleno doc. Ing. Pavolu Blažíčkovi, CSc. z Bratislavy a MUDr. Jaroslavu Čechovi z Jindřichova Hradce a Petru Coufalovi od Sv. Anny z Brna.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Na Odbor úhrad ZP MZČR byl zaslán návrh s doplněním výkonu Vyšetření aktivity biotinidázy v rámci novorozeneckého screeningu s fluorescenční detekcí (81753). Byla doplněna věta, že vyšetření lze účtovat na r.č. matky, pokud není uvedeno r.č.novorozence.
 • Registrační listy odbornosti 222 budou vyvěšeny na stránkách naší společnosti, Sdílené kódy Společnosti pro transfúzní lékařství zašle dr. Gotzmannová Ing. Vávrové.
  Vysvětlení tohoto sdělení: Odbornost 222 požádala o zrušení sdílení výkonů naši odbornost již v roce 2012 při kultivaci výkonů. Jelikož nedošlo k úpravě v seznamu výkonů, je tato problematika řešena opět až teď. Seznam výkonů, které již odbornost 222 nebude sdílet s odborností 801, bude uveden na stránkách ČSKB. Zdravotnická zařízení, která mají ještě tyto výkony nasmlouvána a provádějí je, budou muset nasmlouvat tyto výkony pod odbornost 818 nebo 222. Pokud nebudou mít personální obsazení pro tyto odbornosti, tak je nemohou od 1.1.2018 vykazovat. Platnost této dohody vyjde v Seznamu výkonů platném od 1.1.2018. Příloha č. 1
 • Stanovení volných lehkých řetězců FLC – dr. Gotzmannová se dohodla s doc. Andrýsem, že odbornost alergologie a klinické imunologie podá změnu názvu pro již existující výkon, který byl připraven při kultivaci seznamu výkonů.
 • FGF23 – navrženo podání nového výkonů pro 801 – sdílet s 813 a 815.
 • HE4 – návrh výkonu je podán.
 • Stanovení žlučových kyselin – zvažuje se vypracování registračního listu.
 • Prof. Slanař – člen výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii obeznámil výbor s problematikou ohledně sdílení výkonů 99111 s 99113.
  Klinická farmakologie je v dikci dvou společností – Česká společnost klinické farmakologie (doc. Grundmann, Ostrava) a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii. Se sdílením výkonu 99111 se vyjádřil výbor ČSKFT souhlasně. Se sdílením výkonu 99113 však obě společnosti reagovali negativně. Doc. Grundmann požaduje pro klinického biochemika školení v Ostravě dovršené zkouškou, další výhradou je, že klinický biochemik nemá znalosti s farmakokinetickými softwary. Zatím jsou oba výkony sdílené a teprve po projednání a podání do pracovní skupiny MZČR by mohlo dojít ke změně.
  • Dotaz pro klinické biochemiky - kolik by bylo potencionálních žadatelů, kteří vykazují tento výkon a chtěli by si udělat doplňující kurz?
  • RNDr. Gotzmannová zjistí ze statistiky roku 2014 počty vykazovaných výkonů a pracoviště, která je vykazovala.
  • Výbor dodá počet uchazečů a domluví se farmakology o způsobu školení.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Ve dnech 10. – 11. 11. 2017 proběhne v IKEM, Praha celostátní sjezd zdravotních laborantů pod hlavičkou ČAZL (www.cazl.cz).
 • Provedena aktualizace kontaktů na webu ČSKB.
 • Probíhá práce ba připomínkování vyhlášky o činnostech.
 • Souhrn činnosti výboru BL ČSKB za r. 2016 vyjde tiskem v aktuálním čísle bulletinu FONS.

Různé

 • Ing. Nováková a Ing. Stříž z České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA) informovali výbor o Kodexu etické obchodní praxe (smlouva CZEDMA a ČSKB v rámci projektu Lab Tests Online). Stanovisko CZEDMA k etickému kodexu je přílohou č. 2 zápisu.
 • MZ má za to, že poskytovatel zdravotních služeb může poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, přičemž každé takovéto zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb personálně zabezpečeno v souladu personální vyhláškou. Podle MZ žádný zákon ani vyhláška nezná termín „detašovaná laboratoř“. S tímto stanoviskem seznámilo MZ Český institut pro akreditaci (ČIA).
 • Vzhledem k novelizaci zákona č. 95 bude třeba připravit nový vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře. Vzdělávání v klinické biochemii navazuje na interní či pediatrický kmen, který se bude prodlužovat na 30 měsíců. Následuje 24 měsíců vlastního výcviku v klinické biochemii – bude třeba upravit tuto část; nezbytné z hlediska kompatibility s Evropským sylabem je zařazení povinné praxe v laboratoři lékařské genetiky.
 • Výbor ČSKB definitivně upravil dobu praxe v rámci společného kmene ve vzdělávacím programu analytiků v klinické biochemii.
 • Dne 23. 2. 2017 proběhla schůzka zástupců odborných společností k vyhledávání nemocných s hereditárním deficitem lipoproteinové lipázy, a to vzhledem k tomu, že nyní existuje možnost cílené léčby této závažné choroby; přesné požadavky na vyhledávání budou formulovány v druhém kole.
 • Výbor ČSKB podpořil žádost Společnosti lékařské genetiky a genomiky o podporu v jednání se zdravotními pojišťovnami, které požadovaly hlášení signálního kódy, kterým by se sděloval výsledek testování závažných genetických chorob.
 • Prof. Dušková ze Společnosti českých patologů potvrdila údaj, že školení v cytologii mozkomíšního moku a následné zkoušky se budou konat pod hlavičkou IPVZ.
 • Výbor odsouhlasil finanční odměnu pro sekretářku prof. Racka ve FN Plzeň.


Příští jednání se koná dne 18.4.2017 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 6.4.2017

Zpět


česky | english