ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2003 - zpráva č.17

Zpráva č. 17 ze schůze výboru ČSKB konané dne 4.11.2003 v Ostravě


PDF ke stažení Příloha [131.46 KB]

Přítomni: doc. Jabor, ing. Šprongl, ing. Vávrová, dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, dr. Kalla, prof. Racek
Omluveni: dr. Friedecký, prof. Palička, doc. Štern, doc. Schneiderka, pí. Rychnovská, pí. Sedláková
Host: MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

1. Návrh rozpočtu na rok 2004, vyúčtování skript prof. Masopusta - ing. Šprongl

Pokladník informoval o:
a) formálních připomínkách ze strany ČLS k plánu rozpočtovaných odborných akcí na r. 2004,
b) o finančních nákladech na vydání skript prof. Masopusta „Patobiochemie buňky“, účetně je nutno tuto záležitost uzavřít do konce roku, kromě příspěvku společnosti se na vydání sponzorsky podílely firmy: Pliva-Lachema, BioVendor, Dr. Komárek, Roche Diagnostics, Immunotech, JK Trading, Stapro, Olympus - výbor děkuje sponzorům,
c) aktuálním stavu na účtu ČSKB (fakturace za časopisy, vyúčtování zhotovení Hořejšího medaile, zřízení podúčtu sekce biochemických laborantů, průběžném účtování za 6. sjezd ČSKB),
d) předpokládaných platbách do konce roku 2003.
Výbor bere na vědomí současnou pozitivní finanční bilanci společnosti a navrhuje využití finančních rezerv určených pro podporu vzdělávání v rozdělení do oblastí:
- zjistit stav redakčních příprav a přispět na vydání publikace „Preanalytická fáze“ (uzavřít na příštím jednání)
- podpořit projekt Encyklopedie laboratorní medicíny na CD ROM částkou 100 tis. Kč
- nabídnout členské základně možnost objednání odborné literatury (knih i elektronických médií) s ohledem na dostupnost a využití pro členy ČSKB daného regionu (text nabídky připraví a v nejbližším termínu elektronicky rozešle ing. Vávrová, žádosti sumarizuje ing. Šprongl a na příštím jednání výbor rozhodne o rozdělení finančních prostředků cca 200 tis. Kč)

2. Registr laboratoří - schválení dalšího postupu - doc. Jabor

Výbor souhlasí s definitivní strukturou textu pro vydávané osvědčení laboratořím: laboratoř (název organizace), IČO, potvrzení platnosti osvědčení na dobu 2 let, podpisy prof. Paličky (předseda Rady pro akreditaci klinických laboratoří při ČLS JEP ), za ČLS JEP vždy podpis předsedy odborné společnosti – pro ČSKB doc. Jabora, dr. Chaloupkové (garant Registru) a dr. Volfa (ředitel SZÚ).

3. Kontinuální vzdělávání analytiků - Dr. Gotzmannová

Výbor má zájem na přípravě podmínek pro budoucí registrace analytiků a lékařů v registru EC4 a proto také respektuje požadavky EU na kontinuální vzdělávání. U kategorie vysokoškolsky vzdělaných odborníků by mělo být obdobou kreditního systému ČLK. Současnou situaci v projednávání zákona o nelékařských profesích a informace o vyhlášce, kterou se stanoví kreditní systém kontinuálního vzdělávání, připraví ke zveřejnění ve FONSu 4/2003 dr. Gotzmannová.
Výbor žádá komoru vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, aby v nejbližším možném termínu aktivovala tuto činnost a podílela se na stanovení pravidel pro přidělení kreditů odborným akcím ČSKB a KKB IPVZ.

4. Společné prohlášení ČSKB a RLKB o akreditaci - doc. Jabor

Výbor schvaluje konečnou verzi po editaci, její plné znění je zveřejněno na webové stránce na adrese: http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/stanoviska/akredit_SKB-RL.htm .

5. Hodnocení 6. sjezdu - ing. Vávrová, ing. Šprongl

- Fakturace sjezdu probíhá, finanční bilance sjezdu bude pozitivní
- Výbor rozesílá poděkování sponzorujícím firmám
- Výbor doporučuje, aby při přípravě příštího sjezdu byl přizván do organizačního výboru zástupce CZEDMA
- Na základě dodatečné kontroly po zaslání požadovaného počtu výtisků Národní knihovně byla zjištěna nesrovnalost v přiděleném ISBN, správně má sborník Pokroky v klinické biochemii 2003 přiděleno ISBN 80-239-1885-0, autoři publikující ve sborníku byli obesláni žádostí o opravu údaje, oprava je zveřejněna rovněž na webu společnosti
- Sborník, podrobný program včetně fotodokumentace zůstává zveřejněn na webové stránce společnosti

6. Texty pro publikování v bulletinu FONS č. 4

Členové výboru dodají požadované texty pro redakční úpravu čtvrtého čísla bulletinu FONS nejpozději 10.11.2003.

7. Členské příspěvky na rok 2004

Presidium ČLS JEP rozhodlo zvýšit základní poplatek z dosavadní částky 150,- Kč na 250,- Kč nediferencovaně vzhledem k věku člena a bez přihlédnutí na počet jeho členství ve složkách ČLS JEP. Protože se výbor společnosti s tímto rozhodnutím neztotožňuje a uvědomuje si pravděpodobnost úbytku členů vlastní členské základny především z řad sekce biochemických laborantů, důchodců a mladých odborníků ve věku do 35 let, rozhodl o plošném snížení členských příspěvků pro činnost vlastní odborné společnosti ve výši 50,- Kč na každého svého člena.

členský příspěvek pro ČSKB 

r. 2003 (Kč)  vs r. 2004 (Kč)
důchodci MUDr. 100,- Kč vs  50,-Kč
pracující MUDr. 250,-Kč  vs 200,-Kč 
do 35 let MUDr. 250,-Kč vs 200,-Kč 
do 30 let MUDr. 100,-Kč vs 50,-Kč 
důchodci ostatní VŠ 100,-Kč vs 50,-Kč 
pracující ostatní VS 250,-Kč vs 200,-Kč 
do 35 let ostatní VŠ 250,-Kč vs 200,-Kč 
do 30 let ostatní VŠ 100,-Kč vs 50,-Kč 
důchodci SZŠ 50,-Kč vs 0,-Kč 
pracující SZŠ 120,-Kč vs 70,-Kč 
do 35 let SZŠ 120,-Kč vs 70,-Kč 
do 30 let SZŠ 100,-Kč vs 50,-Kč 
podíl na činnost ČLS JEP + 150,-Kč vs +250,-Kč 

Výbor společnosti s politováním konstatuje a se znepokojením sleduje klesající význam ústředí ČLS JEP pro jednotlivé odborné společnosti a snižující se podporu z ústředí členům těchto společností. Výbor se bude tímto problémem zabývat, považuje za prioritu postupovat v zájmu řadových členů České společnosti klinické biochemie, a to nejen v otázce členských příspěvků.

8. Příprava 6. pediatrického kongresu 2004 – host MUDr. Slaný

Pediatrický kongres se bude konat ve dnech 8.-11.9.2004 v Ostravě. ČSKB je vyzvána ke spolupráci na přípravě sekce č. 4 „Vyšetřovací a zobrazovací metody v pediatrii“, v němž se předpokládá využití 60 min. Vítány budou rovněž náměty pro aktivní příspěvky v ostatních tématických blocích:
1. dětská int. a res. péče
2. neonatologie
3. dět. chirurgie (a urologie)
4. vyšetřovací metody v pediatrii (biochemie, RTG, zobrazování apod.)
5. dět. neurologie (+ rehabilitace)
6. očkování
7. aktuální problematika praktického dětského lékaře
8. infektologie, antimikrobiální léčba, sepse, febrilie...
9. výživa a choroby GITu
10. dět. onkologie, hematologie onkol. i neonkologická
11. varia
Výbor děkuje za nabídku spolupráce, připraví konkrétní návrh programu pro blok č.4 a alternativně nabídnutých témat do poloviny prosince. Členové výboru si připraví podněty na příští jednání 4.12.

9. Nově přijatí:

Mgr. Z. Švagera (Ostrava), Bc. T. Karlík (Budišov nad Budišovkou), MUDr. I. Zemanová (Jindřichův Hradec), Mgr. P. Fryčák (Olomouc), Ing. M. Čikešová (Tábor).
Výbor konstatuje, že některé přihlášky jsou členskou evidencí postoupeny k projednání s více než dvouměsíční prodlevou.

10. Různé

a) Výbor žádá Revizní komisi o provedení pravidelné inventury v období od 1.11. do 30.11.2003
b) Prof. Zima informuje o udělení akreditace v oboru klinická biochemie pro habilitace a jmenovací řízení
c) Dr. Kalla seznámil výbor se zápisem ze schůze vědecké rady ČLK
d) Dr. Kalla se bude podílet na příspěvku ČSKB pro uspořádání storočenky ČLS JEP
e) Dr. Bilyk zpracuje statistická data ÚZIS týkající se našeho oboru a připraví přehled do FONSu
f) Doc. Jabor požádá prof. Kazdu o zápis z jednání redakční rady časopisu KBM
g) Objednávky časopisů a knih na r. 2004
h) Průběžná informace k možné činnosti profesionálního sekretariátu – dle konzultace s ekonomickým odd. ČLS JEP je možné uzavřít rámcovou smlouvu s externím spolupracovníkem. Výbor schválil vytvoření sekretariátu.
i) Návrh dalšího postupu pro dosud neuzavřené a/nebo nesplněné úkoly – výbor využije poslední letošní zasedání k inventuře vlastních rozpracovaných úkolů

Zapsala: J. Vávrová
Za správnost: doc. Jabor

Vloženo: 30.11.2003

Zpět


česky | english