ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2016 - zpráva č. 15

Zpráva č. 15/2016 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 24.2.2016

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: prof. MUDr. V. Palička, CSc.
Hosté: p. Adamec, prof. Kalousová, Ing. Vávrová, MUDr. Mrázová


 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 14/2016 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • K připravující se aktualizaci Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku z roku 2005 navrhl výbor skupinu pro aktualizaci ve složení Mrázová, Růžičková, Ženková, Zeman. Prof. Racek osloví ke spolupráci výše jmenované s termínem aktualizace do 30.4. Průběžně bude probíhat jednání s patology.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek

 • Prof. Průša odeslal IFCC 8.3. výroční zprávu naší společnosti za rok 2015.
 • Výbor souhlasí s proplacením letenky pro prof. Racka, který se zúčastní General Conference IFCC v Madridu.
  Prof. Průša rozešle členům výboru výroční zprávu EFLM za rok 2015. Zpráva bude rovněž vyvěšena na webu společnosti.
 • ČSKB již nadále nebude hradit předplatné časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine z důvodu zvyšování částky za předplatné.
 • Na webu společnosti budou vyvěšeny informace o kongresu IFCC- EFLM – EuroMedLab 2017, Atény, 11.-14.7.
 • Výbor souhlasí s uhrazením výdajů pro Ing. Šprongla, který se zúčastní jednání pracovní skupiny preanalytické fáze na zasedání EFLM.
 • Možnost čerpání cestovního grantů pro mladé biochemiky pro účast na kongresu EFLM-UEMS ve Varšavě. Podmínkou je věk do 35 let a 1. autor na posteru. Bližší informace na webu.
 • MUDr. Ivan Šebesta se stal corresponding member v pracovní skupině EFLM WG-CPE.
 • Výbor ČSKB nebude navrhovat žádného kandidáta na členství v IFCC Committee on Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM), IFCC Committee on Reference Intervals and Decision Limits (C-RIDL), ani v IFCC Committee on Analytical Quality (C-AQ).
 • Dotazník IFCC pro analytiky a lékaře byl rozeslán všem členům ČSKB.
 • Prof. Průša vyplnil a odeslal 3.2. dotazník IFCC o spolupráci mezi IFCC a ČSKB.
 • V EFLM Corner vyšel článek o kongresu ČSKB konaném 9/2015 v Brně. Příloha č. 1

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • CZEDMA souhlasí, že bude od roku 2017 tuzemským správcem webové příručky laboratorních testů (LTO).
 • CZEDMA uhradí poplatek za aktualizaci HON Code.
 • Jsou přeloženy nové testy a vloženy na stránky LTO.
 • Prof. Kožich zajistí aktualizaci laboratorních metod sekce novorozenecký screening; aktualizaci v sekci prenatální zajistí Ing. Springer. Termín do 31.5., prof. Racek připraví aktualizaci kapitoly Screening u dospělých.
 • Prof. Racek zašle přehled kapitol určených k aktualizaci (3. várka překladů) členům výboru.
 • CZEDMA připravuje prvé číslo elektronického magazínu, jehož hlavní náplní bude projekt Lab Tests Online v ČR.

Web společnosti

 • Na webu společnosti vznikne nová „záložka“ s platnými doporučeními a stanovisky výboru, vztahující se k procesu akreditace.
 • Aktualizaci stanovisek výboru k akreditaci zajistí dr. Benáková.
 • Výbor nominoval Ing. Springer regionálním odborníkem a konzultantem pro Prahu a RNDr. Beňovskou pro Jihomoravský kraj. Výbor děkuje doc. Šternovi a RNDr. Breinkovi, kteří tuto funkci ve svých regionech doposud vykonávali. Aktualizovaný přehled krajských konzultantů je k dispozici na webu ČSKB.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Springer

 • Doc. Dastych, Ing. Springer – příští jednání Rady proběhne 14.3.2016.

Organizace odborných akcí

Biolab 2016 – 8.- 10.5.2016, Šumava, Srní

Sjezd biochemických laborantů pořádá Nemocnice Strakonice.

 • Na webu konference je vyvěšen program a informace o dopravním spojení
 • Výbor souhlasí s posunutím výhodnější registrace do 31.3.
 • Termín pro odeslání abstrakt je do 10.3.

FONS 2016 – 18. – 20.9.2016, Pardubice

 • Připravuje se program a byli osloveni vedoucí bloků
 • plenární schůze bude 19.9. po skončení přednášek
 • Výbor navrhl udělit čestné členství dr. Holečkovi a prof. Zimovi
 • Návrhy na Cenu za nejlepší publikaci a edukaci zasílat do 31.5.

RANK 2016 – Cena Dalibora Novotného

Časopis KBM, FONS –prof. Kalousová, Ing. Vávrová, p. Adamec (Stapro)

 • Prof. Kalousová a Ing. Vávrová informovaly výbor o činnosti redakční rady časopisu KBM:
  • proběhla aktualizace složení redakční rady, která byla rozšířena o tři experty ze zahraničí a vedoucího KKB IPVZ prof. Jirsu
  • připravuje se aktualizace a úprava pokynů pro autory a kontrolního listu podle požadavků aktuální legislativy
  • redakce bude usilovat o indexaci v Medline, žádost bude připravena a podána v nejbližším možném termínu
  • vedoucí redaktorka navrhuje vyhlásit vyhodnocení nejlepší práce v časopise za daný rok
 • P. Adamec informoval výbor o stavu hospodaření časopisu KBM a bulletinu FONS.
 • Do soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci za rok 2015 byly přihlášeny 2 diplomové a 1 bakalářská práce. Vyhodnocení provedla hodnotící komise ve složení: doc. Dastych, Mgr. Bunešová, Ing. Jirsa, prof. Bílková, doc. Beránek, doc. Štern.
  Oceněná Bc-práce Bc. Martina Červenková: Stanovení referenčních hodnot matrixových metaloproteináz 2, 3, 9 a asymetrického dimethylargininu
  Oceněná diplomová práce Mgr. Aneta Kovářová: Enzymem funkcionalizované nanočástice jako značky protilátek v imunosenzorech
  V příštích letech bude potřeba více rozšířit informaci o vyhlášení Nejlepší vědecké bakalářské a diplomové práce.

Zpráva pokladníka (dr. Kubáč)

 • Výbor rozešle dopisy firmám se žádostí o sponzorské dary.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • výbor souhlasí s novými členy: Ing. Alice Štítková, Zlín; RNDr. Miroslava Beňovská, Brno; Mgr. Ondřej Wiewiorka, Brno; Mgr. Ivana Bučinská, Praha; MUDr. Martin Martiak, Žilina; Mgr. Jana Davídková, N. Město na Moravě; Aneta Bendová, Praha; Mgr. Petra Procházková, Ostrava; Ing. Jitka Honzíková, Praha.
 • Členové obdrží výzvu o aktualizaci svých adres pro členskou evidenci ČLS JEP.

Žádost o sdílení výkonů, aktualizace sazebníku, omezení frekvencí, registrační listy (cytologie likvoru) – dr. Gotzmannová, prof. Racek, dr. Mrázová

 • Výbor projednal s dr. Mrázovou návrh registrační listu – Písemná interpretace mikroskopické analýzy likvoru. MUDr. Mrázová, která je supervizorem SEKKu pro EHK likvor, upraví návrh podle připomínek členů výboru a následně bude návrh odeslán na MZ ČR. Výbor ČSKB navrhuje zorganizovat v režii klinické biochemie akreditovaný kurs „Cytologické vyšetření likvoru“ zakončený příslušnou kvalifikační zkouškou.
 • Prof. Racek osloví Ing. Budinu, aby v rámci likvorového cyklu doplnil větu se žádosti o zaslání certifikátů nebo absolvování kurzu – likvor.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor BL ČSKB byl osloven Mgr. A. Strnadovou, hlavní sestrou ČR, v rámci vnitřního připomínkového řízení - Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdrav. povoláních. Návrhy změn se tentokrát týkaly navrhovaného vzdělávání tzv. "praktické sestry". Jelikož se návrhy týkaly změn ve vzdělávání nově vznikající profese "praktické sestry", výbor BL ČSKB nezasílal na MZČR žádné připomínky.
 • Pracovní den v Lékařském domě dne 13.4.2016 (Vnitřní prostředí, biochemické monitorování nemocných intenzivní a resuscitační péče) je připraven a zájemci se přihlašují na adrese - Miloslava.kapustova@fnol.cz
 • pracovní den v Lékařském domě dne 5.10.2016 (Nádorová onemocnění prsu a prostaty) je připraven a zájemci se mohou přihlašovat na adrese petr.coufal@fnusa.cz

KVVPOZ – dr. Gotzmannová

 • Dr. Gotzmannová se 9.3. zúčastní jednání ČIA a odborných posuzovatelů klinické biochemie.

Různé

 • Zástupci výboru ve složení Racek, Gotzmannová, Zima připravují jednání s Dr. Havlasovou z VZP ohledně výkladu úvazku dle vyhlášky 99/2012 pro nepřetržitý provoz. Dr. Benáková zkonzultuje “minimální úvazek” s právním oddělením VFN.
 • Jednání se Sekcí nukleární medicíny (dr. Loucký, doc. Šafarčík) ohledně přechodu odbornosti 815 pod odbornost 801. Dr. Loucký připraví dopis na MZ ČR a kopii pošle výboru ČSKB.
 • Prof. Racek osloví příslušné odborné společnosti, aby se podílely na přípravě reakreditace společného vzdělávacího kmene pro bioanalytiky (klinická biochemie, lékařská genetika, nukleární medicína, imunologie a alergologie). Činnost bude koordinovat prof. Jirsa z IPVZ, jehož katedra bude žádost o reakreditaci podávat; dá se předpokládat úprava vzdělávacího programu (délka praxe na jednotlivých oborech).
 • Prof. Racek požádá dr. Kalu, aby připravil pro ČLS JEP stručnou historii ČSKB.
 • Je potřeba aktualizovat Doporučené diagnostické a léčebné postupy z roku 2008 (nakladatelství Grada). Autoři, kteří se na doporučení podíleli, budou v nejbližší době osloveni.
 • 10.3. se uskuteční jednání ohledně problematiky genetických markerů – nádorů vyšetřovaných v krvi. Jednání se zúčastní zástupci České společnosti klinické biochemie a Společnosti českých patologů.

Příští jednání se koná dne 5.4.2016 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 14.3.2016

Zpět


česky | english