ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2008 - zpráva č.23

Zpráva č. 23 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 9.9.2008

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. P. Breinek, prof.MUDr. V. Palička, CSc., Ing. L. Šprongl
Hosté: Ing. Nováková, Z. Tesařová, M. Šenderová

text před definitivním schválením dne 14.10.2008


Kontrola zápisu

Zápis č.22 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – kardiomarkery, nádorové markery, GFR – prof. Zima

 • Výbor čeká na vyjádření druhého stanoviska Doporučení ČSKB a ČKS ke stanovování biochemických markerů strukturního a funkčního poškození myokardu. Dle příslibu prof. Aschermana z České kardiologické společnosti bude do 20.9. stanovisko dodáno.
 • Výbor schvaluje společné Doporučení ČSKB, ČOS a ČSNM – sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi. Příloha č. 1
 • Česká nefrologická společnost informovala o přípravě doporučení týkajícího se stanovení glomerulární filtrace. Navržený text bude zaslán k doplnění ČSKB a bude připraveno společné doporučení.
 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP připravuje implementační semináře společného doporučení o laboratorním vyšetření v jednotlivých krajích, na kterých vystoupí zástupci naší společnosti.

FCC, EFCC – prof. Racek

 • Výbor obdržel pozvání na 2. International Scientific Meeting on Standardization in clinical enzymology, který se uskuteční 25.11. 2008 v Miláně v Itálii.
 • ČSKB se bude ucházet o možnost uspořádat v r. 2010 další generální konferenci IFCC. Společnost CBT připraví a odešle přihlašující materiály do 15.9. 2008.
 • IFCC organizuje stipendijní pobyty pro mladé klinické biochemiky (lékaře i analytiky do 40 let věku). Školicí pobyty v laboratořích v různé délce (od krátké návštěvy až po roční pobyt, obvyklá doba - 3 měsíce) podpoří IFCC stipendiem 1000 CHF/měsíc. V každém případě je třeba předem vytipovat laboratoř, kde se uchazeč hodlá školit, domluvit, že ho přijme a co se tam bude učit nebo na jakém se bude podílet výzkumu. Jedná se tedy o individuální domluvu mezi naší a zahraniční laboratoří, IFCC pobyt podpoří uvedeným stipendiem a úhradou letenky v ekonomické třídě. O možnosti byli členové informování e-mailem. Podrobnosti lze najít na webových stránkách IFCC a ČSKB
 • EFCC a společnost Roche vyhlásily „The EFCC-Roche Scientific Award for Laboratory Medicine“, kritériem je významný přínos navrženého pro klinickou chemii na evropské úrovni a jeho příspěvek musí být dobře znám. Žádáme členy, aby návrhy zasílali do 31.10. 2008 na adresu sekretariátu společnosti. Příloha č. 2
 • Výbor odsouhlasil účast prof. Racka a Ing. Šprongla na zasedání registrační a akreditační komise EFCC, které se bude konat dne 6.11.2008 v Paříži.
 • Zástupcem firem do Executive Boardu IFCC byl zvolen prof. Thomas Brinkmann

Rada pro akreditaci – doc. Dastych

 • Informace ze zápisu z 28. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 23. června 2008 v LD ČLS v Praze. Příloha č. 3

Web společnosti – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s možností archivace a uchování obsahu webových stránek společnosti Národní knihovnou ČR.
 • Publikace 50 let České společnosti klinické biochemie bude umístěna na webu společnosti v PDF formátu do konce roku 2008.

Příprava členské schůze + ceny společnosti – prof. Zima, Ing. Vávrová, členové výboru

 • Členové výboru připravili podklady pro členskou schůzi, která proběhne na sympoziu FONS 2008 v Pardubicích dne 15. 9. 2008 s následujícím programem
  • Čestná členství a ocenění
  • Zpráva o činnosti výboru - prof. Zima
  • Zpráva vědeckého sekretáře - Ing.Vávrová
  • Zpráva o hospodaření – prof. Racek
  • Zpráva revizní komise - RNDr. Louženský
  • Diskuse
 • Na základě vyjádření posuzovatelů a po projednání ve výboru se výbor rozhodl udělit cenu za nejlepší publikaci v roce 2007 Dr. R. Cibulkovi z FN Plzeň.

Publikace k výročí společnosti a příprava oslavy – prof. Zima, Prof. Průša

 • Pracovní den se uskuteční 10.10.2008 v posluchárně Ústavu lékařské chemie a biochemie (dříve 1.chemie) v Kateřinské 32, Praha 2 od 13.30 hodin. Organizační zajištění provede prof. Zima, M. Beranová.
 • Ing. Vávrová zašle čestným a vyznamenaným členům společnosti pozvání s programem.
 • Publikace k výročí společnosti je připravena a bude distribuována všem členům společnosti po 10.10. 2008.
 • Výbor děkuje prof. Průšovi za editaci a uspořádání publikace a dále prim. Kallovi za významný podíl na této monografii.

Lab Tests on line – prof. Zima, prof. Racek, Ing. Nováková, Z. Tesařová

 • Z. Tesařová a Ing. Nováková informovaly členy výboru o současné fázi labtestonline. Byla přeložena vybraná hesla, která jsou vložena na webovské stránky a překladatelé – garanti budou požádáni o korekturu svých textů.
 • Slavnostní spuštění stránek se uskuteční dne 10.10.2008 při příležitosti slavnostního shromáždění k 50. výročí vzniku společnosti, budou vydány též záložky propagující tento projekt.
 • Tisková konference ke spuštění webu labtestonline a výročí společnosti se bude konat dne 14.10.2008 v Praze, Faustův dům, 10.00 hod., kde vystoupí prof. Racek, prof. Zima, Ing. Nováková. Zároveň bude vydána tisková zpráva pro novináře.

Organizace odborných akcí

 • BIOLAB 2008
  • M. Šenderová informovala, že vyúčtování dopadlo kladně a zisk je 19.600,- Kč, výbor souhlasí s vyúčtováním BIOLABU 2008 a zisk bude použit pro IX. Celostátní sjezd ČSKB.
 • FONS 2008 se koná ve dnech 15.-16.9.2008 v Pardubicích.
 • IX. celostátní sjezd ČSKB 2009 se bude konat ve dnech 20.-22.9.2009 v Praze v Národním domě na Smíchově.
 • Výbor projednal schéma sjezdu a budou osloveni koordinátoři bloků se žádostí o přípravu bloku do 30.11. 2008. Příloha č. 4
 • V rámci IFCC programu „Visiting Lectures“ byl pozván odborník v biochemickém vyšetření a posuzování infekčních chorob a chorobných stavů prof. Chris Lam z Hong Kongu. Prof. Lam přiletí do Prahy 2.11.2008, přednáška je plánovaná na 4. 11. ve 14.00 v posluchárně ÚKBLD. Ubytování pro prof. Lama s manželkou bude zajištěno na Univerzitě Karlově ve dnech 2.-5.11.2008.

Zpráva pokladníka – prof. Zima

 • Výbor obdržel od pokladníka společnosti zprávu o stavu hospodaření společnosti za 1. a 2. čtvrtletí 2008
  • Příjmy celkem 1 536 725,- Kč.
  • Náklady celkem 373 663,1 Kč
  • Stav 1 163 062,24 Kč
  • Z plánu dotace IFCC zatím nečerpáno
 • Sponzoři:
  • Generální – Synlab, Siemens
  • Hlavní – Immunotech, Olympus, Pliva, Roche, SEKK, Sysmex
  • Medesa, Medista, Randox, DOT
 • Výbor obdržel nabídku obnovení předplatného časopisů na rok 2009 firmy Minerva. Otázka definitivního objednání časopisů bude projednána na příštím výboru.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Byly vyřešeny platby Jiřího Panáka, který je členem společnosti a cestovní grant na Biolab 2008 může být zpětně vyplacen.
 • Výbor navrhl, aby Cena společnosti o nejlepší publikaci byla v příštích letech udělována za jednu konkrétní publikaci, nikoli za soubor prací. Ostatní kritéria pro přihlášení publikace se nemění.
 • Výbor schválil nové členy společnosti: MUDr. Jitku Kolářovou (Praha), Ing. Petru Pilátovou (Smilovice), Veroniku Bigasovou (Třinec), Ing. Evu Klímovou (Kroměříž), Mgr. Marka Švestáka (Velké Losiny), Romana Vosláře (Praha), Štěpánku Moučkovou (Praha).
 • Ing. Vávrová upozornila na problém s uveřejňováním textů KBM (abstrakt a fulltextů s roční latencí) na stránkách ČLS JEP. V případě nedostupnosti dosavadního postupu budou texty KBM zveřejňovány na webových stránkách společnosti.
 • Ing Vávrová informovala o přípravě plánu odborných akcí pro rok 2009. Výbor vyzývá členy společnosti, aby návrhy akcí zasílali do 15. 9.2008 prof. Rackovi.
 • Výbor schvaluje nákup PC a vybavení a kancelářských potřeb pro činnost vědeckého sekretáře a výkonného redaktora KBM.
 • Ing. Vávrová rozeslala elektronicky členům společnosti informaci ČLS JEP o novém kartovém systému pro členy ČLS.

Sekce biochemických laborantů

 • Z. Rychnovská podala informaci o jednání výboru Sekce BL ze dne 27.6.2008 ( zveřejněno na webu ČSKB)
 • Informace o přípravě plánu odborných akcí Sekce BL na r. 2009 – do 15.9.2008 bude zaslán prof. MUDr. Rackovi
 • Upozornění na vyhlášku č. 321 z 19.8.2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
 • Do plánu odborných akcí Sekce BL na r. 2008 byla přidána pracovní konference na téma „Monoklonální gamapatie a volné lehké řetezce“. Konat se bude v Lékařském domě v Praze dne 20.10.2008 od 12 do 16 hod.
 • V současné době je nejen velký nedostatek sester, ale také laborantů. Vycházejí i Bc. z vysokých škol, které nemají akreditaci pro zdravotnictví. Pro tyto absolventy neexistuje možnost žádného kurzu, kterým by se po jeho absolvování stali zdravotnickými pracovníky. Nutnost co nejdříve předložit MZ návrhy na schválení doplňujícího studia – výbor ČSKB toto bude podporovat.

Různé

 • Byl diskutován podnět Dr. Englišové k odborným garantům POCT a výbor se tímto problémem bude zabývat na příštím zasedání.

Příští jednání:
14.10. 2008 v 11.00, Praha
27.11.2008 v 9.30, Praha
6. 1. 2009 v 9.30, Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 9.10.2008

Zpět


česky | english