ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2003 - zpráva č. 14

Zpráva č. 14 ze schůze výboru ČSKB konané dne 19. 6. 2003 v Opočně


PDF ke stažení Příloha [133.39 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Friedecký, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Kalla, prof. Palička, prof. Racek, pí. Rychnovská, pí. Sedláková, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová

Omluveni: doc. Schneiderka
Hosté: dr. Čecháček, zástupci CZEDMA (ing. Welzl, ing. Holoubková, ing. Nováková) 

1) Registr klinických laboratoří (RKL) - uzavření I. etapy, rozhodnutí o udělení certifikátu

 • 30.6.2003 končí první etapa RKL, následovat bude vydání certifikátu o registraci přihlášeným laboratořím, které splňují základní podmínky registru, možnost přihlášení a registrace pro další laboratoře pokračuje i po 30.6.2003. Certifikát pro laboratoře zajistí dr. Chaloupková. Další postup (včetně rozhodnutí o laboratořích, které nesplňují podmínky pro vstup RKL) bude jednotlivě probrán na schůzi pracovní skupiny dne 2.7. od 10:00 hodin v IPVZ Praha (učebna 0), účastní se: dr. Gotzmannová, ing. Šprongl, doc. Jabor, dr. Kalla, prof. Racek).

2) Spolupráce s Českou společností nukleární medicíny - sekcí imunoanalytických metod

 • Program screeningu poruch štítné žlázy - prof. Racek a prof. Topolčan dohodnou základní strategii přípravy dokumentu do příští schůze výboru v září 2003 
 • „Návrh postupu předkládání zdravotnických projektů celostátního významu“: výbor ČSKB doporučuje předložit návrh předsednictvu ČLS JEP (prof. Racek oznámí prof. Topolčanovi rozhodnutí výboru) 
 •  Výbory obou společností se shodly na potřebě zásadní revize stávajícího doporučení ČSKB pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství. Výbor pověřuje prof. Racka a dr. Gotzmannovou účastí v pracovní skupině. 
 •  Screening vrozených vývojových vad (informace o stavu prací - Dr. Čecháček),
  Dr. Čecháček seznámil výbor s návrhem na přepracování textu doporučení s původní pracovní skupinou, která doporučení vypracovala. Návrh vychází z představy výběru supervizních laboratoří, které by dohlížely na laboratoře provádějící screening s počtem vyšetření méně než 1500/rok s možností hodnocení genetikem, který nebude dosažitelný v místě vyšetření.
  Po diskusi výbor ČSKB princip supervizních laboratoří odmítá a přiklání se naopak k centralizaci s cílovým stavem spíše jednotek než desítek laboratoří.
  Do pracovní skupiny jsou za výbor jmenováni dr. Gotzmanová a prof. Racek.
  Úkol: na příštím jednání výboru předloží dr. Čecháček evidenci laboratoří, které provádějí screening Downova syndromu včetně počtu vyšetření.

3) Validace a verifikace, CZEDMA, CE značka (hosté: ing. Welzl, ing. Holoubková, ing. Nováková)

 • Z diskuse:
  - direktiva IVD činí z laboratoří poskytovatele kvality a validity dat. Verifikace je nevyhnutelná, dobře kategorizovatelná, odlišná pro různé systémy (platí shoda o zhruba 3 kategoriích postupů validace)
  - CE značka zaručuje fakt, že systém prošel určitým validačním procesem
  - validace a verifikace musí být rychlá a jednoduchá
  - od 1.5.2004 nesmí být v ČR prodávány jiné výrobky než výrobky s CE značkou
  - na IPVZ proběhne seminář o validaci (jaro 2004)
  Úkol: do schůze výboru v září 2003 navrhnou dr. Friedecký a ing. Šprongl základ doporučení o validaci. Návrh bude předložen výboru a zástupcům CZEDMA. Doporučení musí být dokončeno před 1. 1. 2004.

4) 6. sjezd v Hradci Králové

 • sponzoři: předpokládaný finanční obnos od firem 1 240 000,00 Kč, nyní zajištěno kolem 90 % této částky.
 • posterová sekce - akceptována část návrhů doc. Živného
 • je nutné, aby všichni koordinátoři urgovali zaslání abstrakt
 • schůzka koordinátorů a vědeckého výboru o programových blocích proběhne 8. 7. 2003 od 10:00 hodin v Hradci Králové
 • smlouva mezi ČLS JEP a CBT je ve fázi připomínek na straně CBT
 • nakladatelské středisko ČLS JEP bude propagovat časopis KBM
 • další obsáhlá diskuse k detailům sjezdu

5) Doporučení o vyšetření likvoru 

 • dr. Friedecký doplní analytické aspekty v novelizovaném doporučení a rozešle k diskusi. Termín - 2. září 2003.

6) Registrační listy

 • Registrační list dr. Kocny (Název: Okultní krvácení imunochemicky, popis výkonu: Imunochemický (selektivní) test pro průkaz krve ve stolici-není určen pro screening) - výbor zajistí dalšího oponenta, technickou dokumentaci předloží dr. Kocna
 • výbor nemá námitky proti kódu pro okultní krvácení imunochemicky, zdůvodnění nutnosti zavedení výkonů je ale plně v kompetenci gastroenterologů (výbor žádá Dr. Kocnu o zprostředkování spolupráce)
 • nový návod na vyplňování registračního listu zveřejněn na adrese: http://www.cskb.cz/Doporuceni/registr_listy/jak_navrhRL.htm od 14.6.2003

7) IFCC

 • Výbor zatím nepodporuje členství ČSKB v ELM (EUROPEAN LABORATORY MEDICINE)

8) Léková komise

 • Výbor akceptoval žádost doc. Průši o ukončení jeho činnosti v této komisi, ale prozatím nejmenoval náhradníka. Vzhledem k závažnosti tématu (klinická práce v ambulancích pro klinické biochemiky) bude problematika zařazena jako bod programu na příští schůzi výboru v září 2003.

9) Postoj k nové kalibraci HbA1c

 • Výbor vypracoval Doporučení ke změně kalibrace HbA1c ve smyslu rozhodnutí IFCC, které bude prezentováno na schůzce představitelů výboru, firem a vedení referenční laboratoře dne 20. 6. 2003. Za výbor se účastní dr. Friedecký a doc. Jabor. Znění doporučení je zveřejněno na adrese: http://www.cskb.cz/Doporuceni/HbA1c.htm

10) Personální zajištění oboru

 • Výbor připraví na říjnové jednání definitivní znění „Výkladu k Závaznému stanovisku ČLK č.2/2002“, jehož pracovní verze je zveřejněna na adrese http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/stanoviska/personal.htm

11) Vydávání výsledků chemického a morfologického vyšetření moče

 • doc. Jabor odešle definitivní odpověď prim. Hornychovi a stanovisko bude zveřejněno dostupnými elektronickými prostředky.

12) Skripta prof. Masopusta „Patobiochemie buňky“

 • Prof. Masopust osloví sponzory společně s předsedou ČSKB, reálný odhad nákladů = 150 000 Kč/1000 výtisků, peníze od sponzorů budou postupně ukládány na účtu ČSKB na základě smlouvy o účelovém daru, ČSKB v předstihu požádá firmu STAPRO o vydání skript na její náklady, po vydání proběhne proúčtování mezi ČSKB a firmou STAPRO tak, aby účelové sponzorské prostředky byly plně využity ve prospěch vydání skript (případný dotisk).
  Úkol: řeší doc. Jabor a ing. Šprongl

13) Zpráva pokladníka

 • stav účtu společnosti,
  - zisk z Biolabu 2003 - 14 000 Kč, sekce zdravotních laborantů nemůže mít zvláštní účet do příštího jednání výboru vypracuje ing. Šprongl evidenci časopisů a knih

14) Cena společnosti Olympus - zveřejněno ve Fonsu a na www stránkách ČSKB:

http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/Cena_Olympus-CSKB.html

15) Agenda členské základny

 • Noví členové
  Řeháková Hana (Praha), Pourová Ludmila (Praha), Medová Irena (Praha), Mgr. Šilarová Jana (Ústí nad Orlicí), MUDr. Prokschová Hana (Tábor), Bouchnerová Eva (Praha), ing. Novák Petr (Nové Strašecí), Bednářová Zdeňka (Hranice), Vítková Jarmila (Hranice).
 • Členské příspěvky některých slovenských a českých členů nejsou uhrazeny, všichni neplatící byli upozorněni na potřebu vyrovnat dluh do 30.6.2003, kontrola účtu bude vyžádána v červenci, neplatiči budou poté z evidence členů vyřazeni, seznam bude zveřejněn.

Vloženo: 30.6.2003

Zpět


česky | english