ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2015 - zpráva č. 8

Zpráva č. 8 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 7.4.2015

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc.


Kontrola zápisu 

 • Zápis č. 7/2015 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace doporučení „Používání kardiálních troponinů v diagnostice akutního koronárního syndromu“. Doporučení bylo zasláno České kardiologické společnosti ke kontrole a připomínkám; pracovní skupinu k tomu účelu vytvořenou, vede prof. Rokyta z FN Plzeň. Doporučení bude po odsouhlasení publikováno v časopise KBM a zveřejněno na webových stránkách ČSKB.
 • Ing. Springer informovala výbor o schůzce autorů ohledně aktualizace Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, která se konala dne 10.3. Doporučení bude zasláno ke schválení výboru České diabetologické společnosti.
 • Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou, vypracované MUDr. Kocnou bude publikováno v časopise České lékařské komory Tempus medicorum (zajistí prof. Racek) a vyvěšeno na web ČSKB. Dále bude Stanovisko zasláno vedoucím představitelům MZ ČR a VZP.
 • Členové výboru do příštího jednání zkontrolují stávající Doporučení na webu společnosti a navrhnou případné změny.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Prof. Palička byl přijat jako Corresponding member do WG Patient focused laboratory medicine (EFLM).
 • Dr. Franková byla přijata jako Corresponding member do WG Postanalytical phase (EFLM).
 • Prof. Průša vyplní dotazníky IFCC a EFLM (Professional leadership, Practical knowledge and skills, Harmonization in total testing process).
 • Do nově vytvářené pracovní skupiny „Task-and_Finish group (TFG) EFLM „Standardization of the colour coding for blood collection tube closure“ nebude ČSKB nominovat žádného člena.
 • Během EFLM General Aseembly před kongresem EuroMedLab v Paříži se bude diskutovat o strategickém plánu na r. 2014-15 s národními reprezentanty členských zemí EFLM.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Místo Libora Nováka se o vkládání textů na webové stránky Lab Test Online Stará Jiří Dundáček; provedl aktualizaci a revizi všech vložených textů.
 • Na příští schůzi výboru ČSKB připraví prof. Racek seznam nových článků (vyšetření a chorobných stavů), vložených na US stránky v r. 2014.
 • HONCode exspiroval; podle údajů EDMA bude o jeho obnovení zažádáno centrálně pro všechny evropské národní mutace.

Web společnosti – aktualizace webu – Ing. Vávrová, doc. Dastych

 • Průběžně probíhá aktualizace webových stránek.
 • Jsou hotové prolinky na mezinárodní společnosti EFLM a IFCC.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Springer

 • Doc. Dastych společně s Ing. Springer informovali výbor o jednání na Radě pro akreditaci. Zápis z Rady je přílohou č. 1

Organizace odborných akcí

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015,Brno – doc. Dastych

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • www.sjezdcskb2015.cz
 • Probíhá příprava odborného a doprovodného programu; na příští jednání výboru ČSKB bude pozvána M. Šenderová z CBT.

EFLM – 2015 – prof. Racek, prof. Zima

 • www.educationPrague2015.cz
 • Konference se bude konat v hotelu Novotel Praha, Kateřinská 38, Praha 2 ve dnech 24.-26.4.2015.
 • Přípravy probíhají ve spolupráci s Education and Training Committee EFLM a firmou CBT.
 • Registrační poplatek je od 1. 3. ve výši 150 EUR.

Přednáška prof. Ferrari

 • Přednáška prof. Maurizia Ferrariho s názvem „P4 Medicine: Predictive, Peventive, Personalized, and Participartory. A new trend in Laboratory Medicine“ se konala 23.4.2015 v posluchárně ÚLBLD VFN Praha a 1. LF UK.

Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME) – prof. Zima

 • Meeting se uskuteční ve dnech 1.-2.10.2015 v prostorách Karolina, Praha 1. Členové výboru ČSKB byli vyzváni, aby prof. Zimovi zaslali informaci o případném zájmu o účast na této akci.

EuromedLab 2019

 • Připravuje se návrh pro kandidaturu Prahy na pořádání Evropského kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny EuroMedLab 2019 (hlasování proběhne v červnu 2015 v rámci kongresu EuroMedLab v Paříži).

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • V roce 2014 činily výnosy ČSKB 943 980,77 Kč. Náklady ČSKB byly 551 840,47 Kč, hospodářský výsledek po zdanění je 328 747,30 Kč, tato suma bude převedena do rezervního fondu jehož výše k 31.12.2014 je 5 042 662,54 Kč.
 • Zpráva o čerpání podpory od IFCC za rok 2014. Příloha č. 2
 • Zpráva pokladníka za rok 2014. Příloha č. 3

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Mgr. Petra Valášková, RNDr. Kateřina Levová, PhD., Mgr. Sylva Plánková, Jana Raisová, MVDr. Lenka Jourová, Ing. Iva Hiklová, Mgr. Eliška Krejzová.
 • Výbor vyslovil souhlas s výkonem posuzovatele NASKL ČLS JEP pro RNDr. Pavla Šafaříka, OKB Krajská nem. T. Bati a.s., Zlín.

Časopis KBM, FONS

 • V časopisu FONS již vycházejí informace o proběhlých akcích, garantovaných ČSKB

Sdílení výkonů, registrační listy – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Sdílené výkony odbornosti 801 - prof. Racek pošle zdůvodnění k odsouhlasení členům výboru. Jednání s odbornými společnostmi (hematologie, imunologie, mikrobiologie) se zúčastní prof. Racek, MUDr. Verner, RNDr. Gotzmannová.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Předsedkyně byla pověřena účastí na 3. evropském kongresu o preanalytické fázi v Portu a přednesením referátu o činnosti v této oblasti v České republice. Referovalo 12 národních representantů z evropských zemí. Bylo vystaveno 185 posterů, z čehož byly 2 z ČR. Podrobná zpráva bude uvedena v bulletinu FONS.
 • 4. evropský kongres o preanalytické fázi proběhne v Amsterodamu v roce 2017.
 • Účast (7.4.2015) na MZČR na pracovním jednání k návrhu novely vyhlášky č. 99/2012 Sb. O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
 • Dne 4.5.2015 proběhne v Poslanecké sněmovně diskusní dopoledne s poslankyní Mgr. J. Pastuchovou konající se pod záštitou Výboru pro zdravotnictví PSP ČR. Za výbor se účastní M. Bunešová a M. Kapustová.
 • Výboru byl předán návrh na metodický pokyn - "Doporučený postup pro odběr žilní krve", který předsedkyni předal předseda POUZP, Bc. T. Válek, s žádostí o připomínkování a spolupráci. Metodický postup je chystán pro MZČR, který by jej měl vydat ve své dikci.
 • ČAS - proběhly volby do prezidia. Výsledky z voleb: prezidentka- PhDr. Martina Šochmanová, MBA, viceprezidentka - Bc. A. Skalická (zdrav. laborantka). Bližší info na www.cnna.cz
 • 29.4.2015 proběhne pracovní konference biochemických laborantů v Lékařském domě, sál je již plně obsazen.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Pokračuje se na přípravě podkladů pro Komoru nelékařských profesí.

Různé

 • Podařilo se vrátit výkony k jednání na MZ ČR. Požadované výkony budou zařazeny do nově vydaného Seznamu výkonů. Bude to v návaznosti za zrušení cca 60 výkonů, které výbor společnosti považuje za obsolentní.
 • Byla zřízena pracovní skupina Nevědecké, léčebné a diagnostické metody ČLS JEP. Vedoucím pracovní skupiny je prof. Beneš.
 • Výbor navrhl námět na nové doporučení – Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření.

Příští jednání se koná dne 5. května 2015 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

 

 

Vloženo: 27.4.2015

Zpět


česky | english