ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2005 - zpráva č.33

Zpráva č.33 ze schůze výboru ČSK konané dne 19. května 2005 v Hradci Králové


PDF ke stažení Příloha [218.17 KB]

Přítomni: dr. Bilyk, dr. Gotzmannová, doc. Jabor, dr. Louženský, prof. Palička, Z. Rychnovská, J. Sedláková, doc. Schneiderka, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová
Omluveni: dr. Kalla, prof. Racek
Host: dr. Friedecký 

1. Zpráva pokladníka

Pokladník předložil podrovbý rozbor hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004.
Další informace: 
 - je plánováno zasedání EC4 na podzim v Praze 
 -  vyúčtování Sympozia FESCC, dle sdělení má FESCC zájem na úhradě finančního deficitu, firma CBT předá aktuální stav vyúčtování prof. Blatonovi 
 -  FESCC má zájem na pokračování akce na jaře 2006, doc. Jabor požádá CBT o návrh smlouvy mezi FESCC a CBT s podrobným návrhem rozpočtu tak, aby akce skončila jako zisková. Organizační a vědecký výbor akce sestaví výbor ČSKB. 
 - EC4 poplatky je třeba uhradit z rezervního fondu – úkol požádat ing. Vičarovou o provedení (doc. Jabor)

2. Rada pro akreditaci, NASKL - pravidla nepodkročitelného minima (prof. Palička, doc. Jabor)

 • Prof. Palička informoval o názorové situaci v Radě, kdy se zástupci jednotlivých OS snaží definovat základní principy kvalitní práce laboratoří - nepodkročitelná minima v oblasti personálního zajištění, zajištění IQC a EHK. 
 •  NASKL musí být veden profesionálně, tato otázka se intenzívně řeší
 •  MZČR předpokládá, že NASKL bude orgánem posuzující splnění podmínek kvality práce klinických laboratoří podle specifikací Rady pro akreditaci
 • Výbor klinické biochemie projevil zájem navázat bližší spolupráci s hematologickou společností, zejména při zpracování materiálů o tzv. nepodkročitelných minimech a jejich rozšíření o kritérium kvality
 • O spolupráci s Radou pro akreditaci a o Registr klinických laboratoří projevili zájem představitelé plátců.
  Příloha č. 1 - zápis z jednání Rady ze dne 23.5.2005
  Příloha č. 2 - zápis z jednání Rady ze dne 13.6.2005
 • Obsáhlá diskuse se týkala problematiky laboratoří, které vykazují dlouhodobou neúspěšnost v EHK. Existující systém, kdy referenční laboratoř oslovuje neúspěšné laboratoře s nabídkou odborné pomoci, byl hodnocen jako schůdný s nutností vyhodnocení jeho efektivity.
 • NASKL - pro činnost NASKL byla odhlasována půjčka ve výši 50 000,- Kč (Zpráva č. 28), ing. Šprongl odstoupil z funkce ředitele, výběrovým řízením bude do prázdnin vybrán z navržených uchazečů nový kandidát. V přípravě jsou nové webové stránky NASKL, které by měly být zprovozněny do prázdnin.

3. Registr klinických laboratoří, zpráva o semináři 29.4. (dr. Bilyk)

 • Druhou etapou prošla většina registrovaných laboratoří. Předběžná zpráva byla zveřejněna ve FONS 1/2005. Laboratoře, které obdržely jen osvědčení o účasti, byly seznámeny s možností opravy po předložení provedených změn. Celkem bylo 12 laboratořím vydáno opravené osvědčení o úspěšné účasti v druhé etapě (6 laboratoří splnilo kritéria z-skóre za rok 2004 a 6 laboratoří splnilo podmínky personálního zabezpečení pracoviště). 
 •  Dne 29.4.2005 proběhl seminář věnovaný výsledkům druhé etapy Registru klinických laboratoří odbornosti 801. Zúčastnilo se přibližně 120 účastníků z registrovaných pracovišť, v závěru byly rozdány brožury "Národní akreditační standardy pro klinické laboratoře, verze 2, duben 2005" (zveřejněno na http://www.cskb.cz/registr/Standardy.htm ).
 •  Zpráva o semináři - viz Příloha č. 3.
 •  Byly aktualizovány checklisty standardů D-04 až D-12 (zveřejněno na http://www.cskb.cz/registr/Chechlisty.pdf ), které budou výchozími pro plánovanou třetí etapu registru. Materiály budou rozeslány členům výboru k připomínkám do 29.6.2005.

4. Časopis KBM (doc. Jabor, ing. Vávrová)

 • první číslo vydáno 
 • druhé číslo připraveno, pro třetí číslo jsou příspěvky připravovány 
 • sladěna práce recenzentů 
 • málo předplatitelů, potíže s databází předplatitelů, výzva předplatitelům by mohla být distribuována rovněž účastníkům SEKK 
 • doc. Jabor poděkuje prof. Goetzovi (SLG) za spolupráci 
 • ohledně spolupráce s NT servisem a vyřešení některých bodů spolupráce navštíví doc. Jabor ředitelku sekretariátu ČLS JEP, ing. Vičarovou

5. BIOLAB 2005

 • registrováno 270 účastníků 
 • sponzorům nabídnuty přednášky
 • program připraven, zveřejněn na webu a distribuován elektronicky na adresář členů

6. VII. sjezd v Olomouci

 • Doc. Schneiderka podal průběžnou informaci o probíhajících přípravách sjezdu.
  • technické otázky přípravy sborníku (max. počet znaků) 
  •  webová stránka kongresu je dostupná z webu ČSKB a je umístěna na adrese http://www.cbttravel.cz/cskb05/ 
  •  potvrzena záštita sjezdu IFCC, od FESCC prozatím nepřišla oficiální odpověď

7. IFCC agenda (doc. Schneiderka)

 •  dějištěm Euromedlabu 2009 bude Innsbruck 
 • proběhly volby do výboru EC4, činnosti EC4 postupně splynou v r. 2007 s FESCC
  EUROMEDLAB 2005 
 • počet zaregistrovaných účastníků 3103 z 81 zemí (155 Čechů), 84 vystavujících firem
 •  v rámci kongresu proběhla jednání několika pracovních skupin při EC4, IFCC a FESCC 
 • komise pro vzdělávání se zúčastnili se doc. Jabor a prof. Racek – stále je mnoho nejasností, v diskusi se projevil zásadní odklon od harmonizace v rámci EU směrem k identifikaci rozdílů mezi jednotlivými zeměmi 
 •  komise pro akreditaci se za ČSKB zúčastnil ing. Šprongl - viz Příloha č. 4 
 • sešel se přípravný vědecký výbor Euromedlabu 2007 v Amsterdamu – topics lze ještě doplnit – návrhy: sekce kasuistik, sekce kontroverzí, metaloproteinázy, diabetes/standardizace … 
 • Výbor děkuje všem českým aktivním účastníkům na Euromedlabu v Glasgow za reprezentaci české klinické biochemie, vysoce hodnotí především výbornou prezentaci přednášky ing. Budiny a spolupracovníků, doc. Jabor zašle ing. Budinovi poděkování

8. Doporučení ČSKB 

 • Doporučení o validaci – probíhá veřejná diskuse, některé názory jsou otištěny ve FONSu a na webu společnosti
 • Doporučení bylo přeloženo, anglická verze bude zveřejněna na webu společnosti, ing. Šprongl ji rozešle členům pracovní skupiny pro akreditaci při EC4 (http://www.cskb.cz/Doporuceni/Validation_engl.pdf ) 
 • Příprava doporučení o transportu materiálu a preanalytické fázi - doc. Jabor oslovil ing. Sedláka, ing. Gottwalda a dr. Slabíka ohledně spolupráce (mají odpovědět do 29.6.2005), zatím pozitivně reagovali prof. Racek, dr. Kratochvíla 
 • Doporučení o likvoru - úkol trvá 
 • Doporučení o diagnostice diabetu – termín aktualizace současného textu doporučení ve smyslu posledních mezinárodních dohod a poznatků je závislý na oficiálním vyjádření České diabetologické společnosti

9. Preanalytická příručka 

Text předmluvy bude opraven podle připomínek členů výboru, další editace textu bude 3.6., verze bude rozeslána členům výboru a recenzentům ke kontrole, bylo přiděleno ISBN, stále trvá termín předání do tiskárny v červnu, příručka by měla být rozeslána registrovaným laboratořím zdarma.

10. Smlouva s firmou SEKK

Smlouva s firmou SEKK byla opravena podle připomínek zúčastněných stran, připraveno k podpisu

11. Zpráva vědeckého sekretáře 

 •  výbor rozhodl nevyhovět žádosti o grant, kde autor nesplnil základní podmínky pro jeho udělení 
 • výbor rozhodl ocenit celoživotní přínos Dr. J. Kamarýta udělením Čestného uznání „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“, které bude předáno na VII. Sjezdu ČSKB v září v Olomouci 
 • Nově přijati: Mgr. Barbora Hlaváčová (Praha), MUDr. Zdeňka Tondlová (Praha), Ing. Šárka Žáková (Otrokovice), MUDr. Zuzana Solařová (Slaný) 
 • Uzávěrka pro přihlášení prací do soutěže o Cenu ČSKB "Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2004“ je 4 týdny před konáním VII. Celostátního sjezdu klinické biochemie, tedy 12. srpna 2005

12. Různé 

 • kreditní systém – pro zjednodušení agendy vyřizující přidělování kreditních bodů dle zákona 96/2004 by bylo vhodné, aby ČSKB jako odborná společnost požádala o registraci oprávnění k přidělování kreditů 
 • cena CZEDMA – hodnotitelská komise ustavená výborem společnosti posoudila práce přihlášené do soutěže a předala své hodnocení pořádající organizaci, výsledky budou vyhlášeny na sjezdu  
 •  diskutován návrh doc. Schneiderky na pořádání česko-slovenských sjezdů 
 • předseda ČLS JEP dr. Blahoš - 75 let, doc. Jabor napíše blahopřejný dopis

Vloženo: 30.5.2005

Zpět


česky | english