ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2010 - zpráva č. 3

Zpráva č. 3 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 22.6. 2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. V.Palička, CSc., prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. G.Louženský, Ing. L. Šprongl, MUDr. M. Verner
Hosté: p. Adamec


Kontrola zápisu č. 2/2010

 Zápis č. 2/2010 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Prof. Racek zapracuje došlé připomínky k Doporučení k vyšetřování proteinurie a do konce června rozešle Doporučení členům výboru a představitelům ČNS k definitivním úpravám.
 • Mgr. Bunešová bude koordinovat přípravu Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře do konce listopadu 2010.
 • Výbor připravuje aktualizaci Doporučení Validace a verifikace metod, Doporučení POCT, Doporučení pro vyšetřování parametrů hormonů štítné žlázy a aktualizaci Doporučení diagnostika a sledování diabetes mellitus, vše s termínem do září 2010.

IFCC, EFCC

 • Prof. Racek a prof. Zima vyplnili dotazníky pro EFCC WG Professional Qualifications a pro EFCC-UEMS congress in Lisbon, 13-16 October 2010. Příloha č. 1 a příloha č. 2
 • Prof. Racek vyplnil na webových stránkách IFCC dotazník týkající se vyšetřování onemocnění ledvin v ČR.a vyplní obdobný dotazník týkající se e-learningu a distančního vzdělávání, pro Committee on Education and Curriculum Development. O vyplnění dotazníku v rámci diskusního fóra pro mladé vědce bude požádán dr. Cibíček.
 • ČSKB nebude navrhovat žádného uchazeče na čtyři uvolněná místa členů výboru IFCC (volby v Berlíně 2011), ani nikoho na některou z prestižních cen udílených IFCC.
 • Členové ČSKB, kteří projevili zájem o zajištění přístupu k elektronické verzi časopisu CCLM a nedostali přístupové heslo, se musí sami aktivně o toto starat a dotázat se v redakci časopisu.
 • IFCC bude požádána, aby vyplněné webové dotazníky bylo v budoucnu možno před odesláním vytisknout.
 • Členové ČSKB budou znovu upozorněni na možnost registrovat se u Registrační komise EC4; registrace stvrzuje odbornost příslušného pracovníka v klinické chemii a laboratorní medicíně a ten pak může být zaměstnán v kterékoli zemi Evropské unie.
 • Simone Zérah, předsedkyně Registrační komise EC4, byla zvolena do funkce viceprezidentky CEPLIS (European Council of the Liberal Professions).
 • Prof. Palička navrhl, aby reakce výboru ČSKB na dotazníkové akce IFCC a EFCC byla dostupná všem členům a byla zveřejněna buď jako příloha zápisu nebo přímo (např. ve FONSu). Obdobně by měly být zveřejněny i závěrečné zprávy IFCC a EFCC.

Rada pro akreditaci

Výbor společnosti trvá na nutnosti průkazu kvality Auditem I jen pro omezenou dobu. (možné maximálně 2x opakovat).

Lab Tests on Line

 • Spuštění nové verze evropských stránek projektu Lab Tests Online se opožďuje z důvodu neshody mezi US tvůrci a organizací EDMA ohledně vzhledu stránek, loga atd. Podle poslední informace je možné spustit novou verzi koncem června.
 • Výbor se na příštím zasedání rozhodne, zda bude na českých stránkách LTO možnost odpovídat na dotazy pacientů či nikoli.
 • Probíhají překlady sekce Nemoci a chorobné stavy; veškeré kapitoly budou přeloženy do konce června 2010 a následně vloženy. Tím bude přeložena celá náplň Lab Tests Online a bude probíhat jen aktualizace vložených kapitol a překlady nových, vytvořených v USA. Na příští schůzi výboru ČSKB se rohodne, zda vytvoříme text k nějakému vyšetření, které se v našich laboratořích provádí a není v US verzi.
 • Česká mutace Lab Tests Online (www.labtestsonline.cz) obdržela dne 6. 5. 2010 prestižní certifikát HONCode, který stvrzuje, že tento internetový portál ze zdravotnicví splňuje sérii náročných kritérií, mj. tvorbu odborníky, nekomerční přístup, cílení na pacienty apod.

Web společnosti (aktualizace, anglická verze )

 • Doc. Schneiderka informoval o společné schůzce, na které s ing. Vávrovou formulovali strukturu aktuializace a doplnění anglické verze www stránek. Příprava bude probíhat v prázdninovém období.
 • Ing. Vávrová navrhuje zvážení přechodu k jinému správci serveru po zkušenostech s několikadenním řešením kolize webu.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2010

 • prof. Zima poděkoval organizátorům za výbornou přípravu Biolabu. Akce skončila s velmi kladným hodnocením.
 • Společnost CBT předloží v září vyúčtování z akce.
 • Na webu jsou archivovány prezentace z Biolabu společně s fotografiemi z akce http://www.biolab2010.cz/

FONS 2010

P. Adamec informoval výbor o přípravách akce FONS 2010, která se uskuteční ve dnech 20. – 21. 9. 2010 v Pardubicích. Příprava konference probíhá bez problémů.

Sjezd Plzeň 2011

 • Sjezd 2011, se uskuteční ve dnech 25 - 27.9. 2011 v Parkhotelu v Plzni.
 • prof. Racek požádá IFCC a EFCC o záštitu na kongresu.
 • Členové společnosti zaslali návrhy témat na sjezd, ze kterých výbor vybral následující témata (možné garanty bloků navrhne prof. Racek do příští schůze výboru ČSKB):
  • Vyšetření mozkomíšního moku a laboratorní diagnostika v neurologii
  • Hodnocení laboratorních testů v neonatologii, pediatrii a geriatrii
  • Nové markery kardiovaskulárního rizika
  • Biochemická genetika aneb když genetik používá biochemické testy
  • Laboratorní diagnostika anémií
  • „Omické“ metody – současnost a perspektivy
  • Pojetí kvality jako integrované činnosti lékařů, analytiků, laborantů a vedení ZZ
  • Varia – fórum mladých klinických biochemiků

2. Evropské symposium kvality a managementu v laboratorní medicíně

 • uskuteční se  s telemostem Lisabon – Praha, v zasedací místnosti 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 dne16.10.2010.
 • Zájemci o účast se mohou do 10. října 2010 přihlásit na sekretariat@cskb.cz

Ceny společnosti

Členové výboru společnosti připraví do poloviny července 2010 charakteristiku nominovaných na čestná členství společnosti v roce 2010. Prof. Zima napíše o prof. Štěpánovi, MUDr. Buryška napíše o MUDr. Blažejovi a prof. Engliš napíše o MUDr.Cheníčkové.
Komise pro hodnocení nejlepší odborné práce předloží na zasedání výboru dne 9.8. návrhy na ocenění.
Výbor společnosti rozhodl udělit Cenu za edukaci pro rok 2009 prof. Průšovi a kol. – Průvodce laboratorními nálezy 2.

Příprava výroční schůze

Příprava výroční schůze ČSKB, která se uskuteční v rámci FONSu

 • Zpráva o činnosti výboru – prof. Zima
 • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů – Ing. Vávrová, Mgr. Bunešová
 • Zpráva o hospodaření – Ing. Šprongl
 • Zpráva revizní komise – RNDr. Louženský
 • Zpráva o KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová
 • Čestná členství a ocenění

Nepodkročitelná minima

Výbor diskutoval problematiku nepodkročitelných minim pro odbornost 801 – klinická biochemie. Návrh úpravy na základě diskuze výboru připraví prof. Zima a zašle výboru k připomínkám. Upravená verze bude projednána na zasedání výboru dne 9.8.2010.

Koncepce oboru společnosti

Výbor společnosti obdržel připomínky k současné koncepci a vyzývá členy o event. další připomínky, které je možné zasílat do 8.8.2010. Dne 9.srpna 2010 v 9.30 v Praze se sejde výbor společnosti, aby projednal aktualizovanou verzi koncepce oboru, kterou před schválením zveřejní k možné diskusi.

Zpráva pokladníka

Stav pokladny k 31.3.2010:

z celkové částky 410 311, 80 Kč bylo uhrazeno mimo jiné:

129 637,- Kč - časopis CCLM
142 214,- Kč - poplatky IFCC a EFCC
11 105,- Kč - cestovné,
13 082,- Kč – akce mladí lékaři biochemici – Písek
69 361,- Kč - osobní náklady

Příjmy 1 499 060, 31 Kč :

1 113 148,- Kč - dar IFCC
163 010,- Kč - členské příspěvky
66 666,67 - sponsorství
89 996,67 - FONS
6 1239,17 – KBM
4 999,80 - poplatky z registru

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Novými členy ČSKB se po projednání výborem stávají: Mgr. Martin Klepárník (Brno), RNDr. Pavel Koupil, CSc. (Bruntál), Mgr. Jana Krhutová (Frýdlant n.O.), Radka Matějová (Praha 2), Eva Pařízková (Jaroměř), Jana Tomečková (Brno), Blanka Sajbenová (Klobouky u Brna), MUDr., Mgr. Lenka Kotačková (Praha 11), MUDr. Jiří Novák (Protivín), Mgr. Gabriela Sikorová (Jablunkov), Jaromíra Kolářová (Praha 5), Libuše Moravcová (Praha 6), Jana Tošnerová (Praha – Stodůlky).
 • Výbor souhlasí s přidělení cestovního grantu MUDr. Norbertu Cibičkovi, Ph.D. k účasti na 32. ESPEN kongresu v Nice ve dnech 5.-8.září 2010.
 • Ing.Vávrová informovala o aktuální situaci vyúčtování grantů přidělených na Biolab 2010.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

Výbor společnosti obdržel včera žádost o výádření se ke Vzdělávacímu programu.

 • Členové výboru zašlou Dr. Gotzmannové do 24.6. připomínky ke Vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie.
 • Výbor konstatuje, že krátká doba k připomínkování je velmi nevhodná pro kvalitní zpracování připomínek a sdělí toto stanovisko (s žádostí o prodloužení termínu) zadavateli.

Sekce biochemických laborantů

 • Sekce předala návrhy odborných témat na sjezd ĆSKB v Plzni 2011.
 • Předávání informací do laboratoří ČR (viz zápis č.5/2010 na webu ČSKB).
 • V Časopisu lékařů českých vyjdou zprávy z odborného semináře biochemických laborantů a článek o Kardiomarkerech z Biolabu 2010.

Různé

 • Členové společnosti, kteří projevili zájem o zajištění přístupu k elektronické verzi časopisu CCLM, se mají obrátit na editorku časopisu Heike Jahnke, mailová adresa heike.jahnke@degruyter.com, která jim sdělí uživatelské jméno a heslo.
 • Společnost českých patologů vyjádřila nesouhlas k plošnému sdílení kódů 87449 a 87513 s odborností 801 (cytologické vyšetřování I a II). Při jednání s prof. Ryškou předsedou Společnosi českých patologů byl podpořen stávající systém vykazování cytologických vyšetření mozkomíšního moku klinickým biochemikem, který má osvědčení o úspěšném absolvování kurzu zaměřeného na cytologii likvoru. Pokud toto nebude VZP akceptovat, pak jsou obě společnosti připraveny vypracovat nový kód „cytologická analýza likvoru“.
 • Česká hematologická společnost schválila sdílení kódů 96837 Erytropoetin – stanovení hladiny v séru pro odbornost klinická biochemie.
 • Česká endokrinologická společnost předložila MZ ČR žádost o zařazení laboratorního vyšetření štítné žlázy těhotných žen do preventivních prohlídek.
 • Probíhají jednání v rámci Rady pro screening kolorektálního karcinomu provádět screening pomocí kvantitativních imunochemických postupů TOKS (FIT).
 • Ve vnějším připomínkovém řízení je novela vyhlášky č. 185/2009 Sb. týkající se rozšíření kmenů specializačního vzdělávání a zařazení oboru soudního lékařství mezi základní obory. Bylo dohodnuto, že se počet základních kmenů rozšíří na 16.
 • ČLK chce zmapovat pravidla tvorby úhradových standardů v zemích EU .
 • Sdružení poskytovatelů ambulantní laboratorní zdravotnické péče se obrátilo na výbor společnosti s problémem týkajícím se úhrad této péče z veřejného zdravotního pojištění.Výbor společnosti podporuje a prosazuje, aby laboratorní segment byl dostatečně a kvalitně financován.
 • Vzhledem k současně probíhají úpravě kódů v oblasti lékařské genetiky prof. Zima s prof. Mackem povedou společné jednání s ředitelem VZP Pokorným o sdílení genetických kódů.
Příští jednání se koná 9.8.2010 v 9.30 hod. v Praze.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agend
y

 

Vloženo: 21.7.2010

Zpět


česky | english