ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2008 - zpráva č.25

Zpráva č.25 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 27. 11. 2008

Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., prof. MUDr. V. Palička, CSc.
Hosté: Mgr. P. Borecký


Kontrola zápisu č.24

 • Zápis č.24 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – kardiomarkery – prof. Zima

 • Předseda společnosti připraví dopis Dr. Janotovi z kardiologické společnosti, aby definitivní verzi návrhu doporučení o Kardiomarkerech dopracovala do konce února 2009, aby byla k dispozici oběma stranám.

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Výbor odsouhlasil návrh na přijetí „Peruvian Association of Clinical Laboratory Professionals – APPLAC“ za řádného člena IFCC.
 • Výbor odsouhlasil návrh na přijetí „Sudanese Society of Clinical Biology – SSCB“ za řádného člena IFCC.
 • Na dotaz, zda národní společnost má specifickou skupinu pro pomoc mladým vědcům, odpovídáme, že nikoliv, podporujeme však jejich účast na mezinárodních kongresech cestovními granty. Týká se to členů ČSKB do 35 let věku a musí mít aktivní účast.
 • Prof. Racek požádal kancelář IFCC, aby na své internetové stránky přidala odkaz na českou verzi Labtests On Line; bylo oznámeno, že žádost byla předána dr. E. Jacobsovi, který má jako předseda IFCC Communication and Publication Division webové stránky IFCC.
 • Opětovná pozvánka k účasti předsedy ČSKB či jiného kompetentního zástupce na 2nd International Scientific Meeting on "Standardization in clinical enzymology: a challenge for the theory of metrological traceability" dne 25. 11. 2008 v Miláně. Prof. Panteghini chce návštěvu využít k propagaci pořádání kongresu Euromedlab 2013 v Miláně. Prof. Zima se z časových důvodů nemůže zúčastnit, za výbor ČSKB se zúčastnil
  Ing. Šprongl.
 • Kandidatury za členy komisí a pracovních skupin IFCC:
  • Committee on Molecular Diagnostics (C-MD); výborem navržení prof. Průša a dr. Beránek návrh odmítli.
  • Committee on Nomenclature, Properties and Units (C-NPU) – výborem navrženi prof. Jabor či dr. Friedecký; dr. Friedecký s nominací souhlasí, avšak podklady pro nominaci neposlal.
  • Committee on Plasma Proteins (C-PP) – výborem navržený prof. Tichý nominaci nepřijal.
  • Committee of Evidence Based Laboratory Medicine (C-EBLM) – nikdo z členů výboru nenavrhl vhodného kandidáta.
  • Committee on Clinical Molecular Biology Curriculum (C-CMBC) – nikdo z členů výboru nenavrhl vhodného kandidáta.
  • Committee on Analytical Quality (C-AQ) – za kandidáta navržen dr. Stančík z OKB nemocnice Valašské Meziříčí
  • Committee on Congresses & Conferences (C-CC) – za kandidáta navržen prof. Zima, který je dosud korespondujícím členem uvedené komise.
 • Prof. Racek se zúčastnil zasedání Registrační komise EC4 (RC-EC4) v Paříži dne 6. 11. 2008. Postřehy z jednání:
  • návrh nových webových stránek RC-EC4 je k nahlédnutí na adrese www.dtpstudio.de/ec4register ; žádost o připomínky;
  • bude nový vzhled potvrzení o registraci Evropského specialisty v klinické chemii a laboratorní medicíně, vycházející z toho, že RC-EC4 je součástí EFCC; různý název specialisty v národních jazycích nebude na diplomu zohledněn;
  • málo nových registrací a zejména opakovaných registrací po uplynutí pětileté lhůty (jen asi 25 %);
  • diskutována možnost propojení národních registrů s registrem EC4, Nizozemí požádáno o zkoušku, národní reprezentant popsal hlavní problém – nelze nutit leny národní společnosti k registraci. Registrace jako specialista v rámci EU není individuální členství;
  • na účtu RC-EC4 je poměrně velká částka, národní reprezentanti požádáni o návrhy, jak ji využít (podpora vzdělávání v laboratorní medicíně, účasti na vědeckých kongresech apod.);
  • další schůze RC-EC4 bude v Innsbrucku v rámci Euromedlabu dne 10. 6. 2009 dopoledne, odpoledne je General Assembly EFCC.
 • Prof. Zima obdržel zápis z jednání výboru IFCC, který zasedal v rámci 20. kongresu konaného ve Fortaleze v Brazilie dne 28.9.2008. (Příloha)

Rada pro akreditaci – Ing. Šprongl

 • Výbor navrhuje Ing. Šprongla do pracovní skupiny o validacích a certifikacích v rámci Rady pro akreditaci.- Příloha č.1
 • Výbor odsouhlasil, aby se při vydávání výsledků samoplátcům vyšetření postupovalo dle požadavků normy ČIA (krit. 5.8.13 ISO 15189) – povinně a postupů doplněných instrukcí z Přílohy C.4.2, kdy laboratoř nabídne samoplatcům konzultaci lékařem nebo VŠ odborníkem příslušné kvalifikace – Příloha č.2
 • Prof. Racek předložil členům výboru zápis ze schůze předsedů akreditačních komisí se zástupci MZ ze dne 27.11.2008, kde se zúčastnil jako místopředseda akreditační komise. Příloha č. 3

KBM – Ing. Vávrová, Mgr. Borecký

 • Mgr. Borecký předložil výboru výroční hodnocení spolupráce společnosti Novatrix a České společnosti klinické biochemie. Výbor diskutoval o jednotlivých bodech zprávy, zejména o ekonomické bilanci a perspektivě spolupráce ČSKB s nakladatelem - společností Novatrix při vydávání časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

Web společnosti

 • Od června 2008 není k dispozici přístup k elektronickým datům časopisu KBM na serveru ČLS JEP. Tato skutečnost byla urgována Ing. Vávrovou a ČLS JEP doposud neposkytla žádné vysvětlení. Výbor ČSKB požádá předsedu České lékařské společnosti prof. Blahoše o vysvětlení a nápravu popsané situace.

Lab Tests on line – prof. Racek, prof. Zima

 • Mgr. Hořejší nabídl ČSKB možnost uveřejňovat informace o Lab Tests on line v časopise Medical Tribune pro odbornou veřejnost. Ing. Nováková a Z. Tesařová navrhnou časopisy, kde by se uveřejňovaly informace labtestonline pro laickou veřejnost.
 • Výbor pozve na příští schůzi 6.1.2009 Mgr. Hořejšího, Ing. Novákovou a Bc.Tesařovou.
 • Nová hesla budou rozdělena dle následujícího:
  • RNDr. Radina zajistí překlady mikrobiologických hesel.
  • Prof. Racek zajistí rozdělení dalších hesel dle oborů a domluví se s příslušnými odborníky.
  • Překlad 56 biochemických hesel bude rozdělen mezi: Ing. Šprongl, doc. Dastych, Dr. Valík, prof. Průša, prof. Palička, prof. Racek.
  • Překlad slovníku bude domluven na výboru dne 6.1.2009.

Organizace odborných akcí – prof. Racek

 • IX. celostátní sjezd ČSKB 2009 se bude konat ve dnech 20.-22.9.2009 v Praze v Národním domě na Smíchově.
  • Informace o sjezdu jsou k dispozici na webových stránkách sjezdu http://www.sjezdcskb09.cz/  
  • CBT předložilo výboru Komisionářskou smlouvu o zajištění akce a předběžný rozpočet sjezdu, se kterým výbor souhlasí. Smlouva bude zaslána na ČLS JEP k podpisu.
  • Na přístím zasedání bude projednáván program sjezdu.
 • V rámci IFCC programu „Visiting Lectures“ přednášel v Praze ve VFN dne 4.11.2008 odborník v oblasti laboratorního vyšetřování, zejména v oblasti zánětlivé reakce prof. Chris Lam z Hong Kongu. Zprávu o jeho pobytu zaslal IFCC prof. Zima

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Bylo zajištěno řádné provedení fyzické inventarizace majetku společnosti za rok 2008 ve spolupráci s revizní komisí
 • Ing. Šprongl seznámil výbor s aktuálním stavem účtu společnosti.
 • Dále seznámil výbor s aktuálním stavem čerpání dotace IFCC. Ing.Vávrová a prof. Racek projednají s prof. Jaborem čerpání dotace, respektive přípravu smlouvy týkající se Encyklopedie.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Novými členy ČSKB s evidencí od 1.1.2009 se staly Jana Kaiserová (Praha), Mgr. Michaela Sladká (Praha) a MUDr. Michaela Dušková (Praha).
 • Podle aktuálního výpisu členské základny ČSKB poskytnutého členskou evidencí ČLS JEP provede ing. Vávrová obvyklou revizi adresáře včetně vyřazení členů, kteří doposud neuhradili členské příspěvky za rok 2007.
 • Ing. Vávrová zajistí do 15.12. vyplnění a odeslání návratky příslušných údajů organizační složky klinické biochemie zpět členské evidenci ČLS JEP.
 • Výbor rozhodl ponechat výši členských příspěvků ČSKB pro rok 2009 ve stejné výši jako v roce 2008. Základní poplatek pro ČLS JEP na rok 2009 byl stanoven na částku 280 Kč.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Seznam výkonů - z MZ ČR byl zaslán k připomínkování ČLS JEP. ČSKB však k připomínkování nebyl doručen. Tím byla ČSKB vyloučena z možnosti podat návrh na opravu nositelů výkonů označených L2 na L3, které neodpovídá odborné způsobilosti požadované ČSKB. Termín připomínkování byl již ukončen.
 • Podle novelizovaného zákona 96/2004 Sb. je účast na celoživotním vzdělávání včetně specializačního považováno za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (Zákoník práce).

Sekce biochemických laborantů

 • Z. Rychnovská informovala o kladné hodnocení programu a průběhu pracovní konference biochemických laborantů ze dne 6.11.2008 v Lékařském domě v Praze.
 • Žádost Sekce BL o zaslání zálohového předplatného na r. 2009 kreditní komisi ČAS – schváleno výborem – zajistí Ing. Šprongl.

Různé

 • Doc. Adam z laboratoře dědičných metabolických poruch UP v Olomouci požádal výbor ČSKB o záštitu nad akcí 24. Dny o dědičných metabolických poruchách, konaných ve dnech 13.-15.5.2009 v Lázních Jeseník, se kterou výbor souhlasí.
 • Výbor společnosti souhlasí s návrhem registračního listu zdravotního výkonu na zařazení do seznamu výkonů ohledně vyšetření funkce štítné žlázy v počátku těhotenství.
 • Výbor společnosti se stotožňuje s podnětem prof. Jabora a dr. Škrabálka a zašle svoje stanovisko k úhradě výkonu stanovení CRP při opakovaném vyšetření v jednom dni. Příloha č. 4
 • Výbor společnosti zajistí aktualizaci závazného stanoviska ČLK č. 2/2002 k personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie tak, aby odpovídalo schválenému stanovisku výboru. Současně výbor upozorňuje, že toto závazné stanovisko není v souladu s nositelem výkonu podle seznamu výkonů zdravotních pojišťoven. Materiál připraví RNDr. Radina
 • Výbor navrhuje použít 30.000 Kč. z dotace IFCC pro vzdělávácí akci Novinky v klinické biochemii 3 v Nových Hradech v roce 2009 a předloží tento návrh k finacování z prostředků IFCC příslušné skupině. Vzdělávací seminář je zařazen mezi akce garantované ČSKB, personální zodpovědnost za odborný program má prof. Racek.

ČSKB projednal žádost ČDS a nedoporučuje přijetí výkonu Stanovení HbA1c v ambulanci z důvodu dostatečné dostupnosti (více než 250 laboratoří v systému EHK); nejedná se o akutní vyšetření, tudíž není splněn žádný z požadavků pro zavedení výkonu v režimu POCT dle doporučení ČSKB. Příloha č. 5


Příští jednání: 6. 1. 2009 v 9.30, Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 17.12.2008

Zpět


česky | english