ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2012 - zpráva č. 19

Zpráva č. 19 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 4.4.2012.

 

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. V.Palička, CSc .
Hosté: M. Šenderová


Kontrola zápisu č. 18/2012

 • Zápis č. 18/2012 byl schválen bez připomínek.

EFCC, IFCC

 • Ing. Šprongl přijal nabídku stát se korespondenčním členem IFCC Task Force on Point of Care Testing (TF-POCT).
 • Výbor se rozhodl nominoval dr. Šálka na funkci člena IFCC Task Force on the Impact of Laboratory Medicine on Clinical
 • Management and Outcomes (TF-IOC) a dr. Stančíka na funkci člena IFCC Committee on Analytical Quality (C-AQ). Prof. Racek osloví navržené a v případě ejjich souhlasu s nominací zašle příslušné materiály do oceláře IFCC.
 • IFCC General Conference 2012 se uskuteční ve dnech 17.-20.11.2012 v Kuala Lumpur (Malajsie). Zúčastní se prof. Zima a prof. Racek.
 • 2nd EFCC-UEMS European Joint Congress Laboratory medicine at the clinical interface se koná ve dnech 10.-13.10.2012 v Dubrovníku.
 • Prof. Racek zašle členům výboru strategický plán EFLM k připomínkám.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Do konce března měli překladatelé prvých 97 vyšetření dodat Zuzaně Tesařové aktualizaci podle webových stránek US verze Lab Tests Online. Prof. Racek zjistí skutečnost a bude spolu se Z. Tesařovou urgovat zaslání revizí od těch, kteří tak neučinili do konce března.

Rada pro akreditaci – doc. Dastych

 • Doc. Dastych informoval o jednání Rady pro akreditaci, které se uskutečnilo dne 26.3.2012. Zápis z jednání příloha č. 1.
 • EHK u stanovení prováděných v režimu POCT.
  Výbor trvá na tom, aby EHK stanovení prováděných v režimu POCT bylo zajištěno dvěma kontrolními cykly za rok s požadavkem na úspěšné hodnocení a získání certifikátu s roční platností.
  Vstup komerčních subjektů do systému EHK a posuzování kvality.
  Výbor se domnívá, že nelze bránit vstupu jiných subjektům do systému EHK včetně zahraničních, pokud jsou k této činnosti akreditovány (podle normy ISO 17043) a jsou schopny zajistit odbornost, nezávislost, nestrannost, objektivnost a důvěrnost.

Organizace odborných akcí

Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium, Praha, 17.-19.3.2012

 • Prof. Zima informoval výbor o zdárném průběhu Sympozia. V průběhu Konference byl přijat společný konsensus v oblasti vzdělávání v našem oboru.
 • Veškeré prezentace konference jsou na http://www.education2012efcc.cz/

Setkání mladých biochemiků, Husova bouda- Krkonoše, 23.-24.2. 2012

 • Výbor obdržel Usnesení ze setkání „mladých“ klinických biochemiků. Příloha č. 2
 • Výbor pozve MUDr. Malinu na příští jednání výboru.

BIOLAB 2012 Písek – M. Šenderová

 • Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v Kulturním domě.
 • Přihlášeno 21 firem, hlavním sponzorem je firma Roche.
 • Odborný program je připraven a je vyvěšen na webových stránkách Biolabu. www.biolab2012.cz
 • Předpokládaný rozpočet akce je dle údajů k dnešnímu dni vyrovnaný.

Sjezd 2013 Olomouc

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Další jednání se uskuteční na jaře 2012.
 • www.sjezdcskb2013.cz
 • Na příští zasedání bude pozvána M. Šenderová z CBT a doc. Adam ohledně přípravy sjezdu.

24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Probíhá příprava programu. Prof. Zima se spojí s Ing. Holečkem ohledně možných edukačních grantů firmy RADIOMETR.

FONS 2012, 23.-25.9.2012, Pardubice

 • Společnost Stapro oslovuje koordinátory bloků ohledně přípravy programu.
 • Na příští jednání výboru bude pozván pan Adamec ze Stapra.

EuroMedlab 2017- diskuze k podání návrhu

 • Členové výboru budou zvažovat témata možného symposia na jaře 2013 – bude diskutováno na příštím výboru.

Satelitní sympozium WorldLab 2014

 • Členové výboru budou zvažovat témata možného symposia – bude diskutováno na příštím výboru.

Symposium EFLM, ČSKB a European Federation Internal medicine

 • Společnost byla oslovena uspořádat společné symposium v rámci 12. Kongresu EFIM (2.-5.10.2013, Praha)
 • EB EFLM a výbor ČSKB souhlasí s uspořádáním symposia s následujícími přednáškami – procesy v laboratoři, POCT, nádorové markery (T. Zima). Návrhy na oslovení řečníků budou řešeny na příštím výboru.

Web společnosti – doc. Schneiderka

 • Aktualizace webu – doc. Schneiderka informoval o aktualizaci webu.
 • Výbor diskutoval nový možný vzhled webu v roce 2013.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • V roce 2012 budou uhrazeny společností tyto časopisy:
  • Annals of Clinical Biochemistry
  • Clinica Chimica Acta
  • Scandinavian Journal
  • Biological Trace elements research
 • Ing. Šprongl připraví návrh pro přístupy do CCLM pro rok 2013.
 • Sponzory pro rok 2012 jsou:
  • SEKK – generální sponzor
  • BioVendor, Sysmex – hlavní sponzoři
  • Tecom, Dot, Dialab - sponzoři
   S dalšími sponzory je jednáno.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová informovala, že je připraven diplom pro paní Annu Skrovnou k ocenění čestným členstvím ČSKB na Biolabu, dále je prováděna běžná agenda aktualizace adresáře ČSKB. V uplynulém období nebylo požádáno o nové členství.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • KVVOPZ udělila kredity e-learningovému programu a videokonferenci, které jsou pod odbornnou garancí prof. MUDr. J. Racka, DrSc.. Pořádá je CEVA Abbott ve spolupráci s FN Plzeň.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovního dne, který se uskutečnil ve Vsetíně dne 15.3.2012 (Mozkomíšní mok),se zúčastnilo 105 účastníků z řad zdravotních laborantů, analytiků a lékařů a měl pozitivní ohlasy.
 • Pracovní den – Zlín, 4.10.2012 (Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků), program na webu ČSKB.
 • Návrh aktualizace/upřesnění pojmů „nepodkročitelných minim“ (v souladu s novými vyhláškami MZČR a pro srozumitelnost posuzovatelům).
 • Dubnové přípravné jednání ke komoře zdrav.pracovníků bylo zrušeno.

Sazebník výkonů – RNDr. Gotzmannová

 • Dokončují se práce na SV doplněním omezení frekvencí, změnou nositelů výkonů, aktualizací přístrojového vybavení. Aktualizace přístrojového vybavení vstoupí v platnost až se „ Seznamem výkonů“, takže nyní dochází k vyplňování podkladů pro pojišťovny, zejména VZP, dle ještě starého číselníku přístrojů. Upravený a doplněný SV s podanými novými výkony se musí podat ke komisi k SV. Ta rozhodne, zda v námi podané podobě výkony projdou .

Problematika akreditace a dotazy ČIA

Srovnání výsledků sérum/ plazma

 • Pokud laboratoř akredituje vyšetření analytu v séru a v plazmě, zda je nutné provádět srovnání výsledků v séru a v plazmě.
  • Pokud výrobce IVD podává např. v příbalovém letáku informace o typu vzorku plánovaného pro použití (jak to nařizuje Nařízení vlády 453/2004, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky) a uvádí plazmu a sérum- není nutné provádět verifikaci mezi sérem a plazmou.
  • Pokud je na výsledkovém listu vyšetřovaný materiál (sérum nebo plazma) uveden (požaduje ISO 15189) - je nutno odlišovat matrici - plazma nebo sérum. Vyžaduje to norma. Ale z klinického hlediska informace, že bylo použito sérum nebo plazma nemá význam, dále klinik pracuje s číselnou hodnotou.
  • Pokud je rozdílná koncentrace u analytů v séru a plazmě – některé proteiny. pak musí být prováděno v přesně definované matrici s odlišnými referenčními mezemi.

Uvolňování výsledků

 • Uvolňovat výsledek může lékař i VŠ nelékař, který absolvoval prokazatelným způsobem základní kmen v daném oboru a je zařazen do specializační přípravy v oboru klinická biochemie.

Různé

 • Výbor obdržel poděkování PhDr. Pelcové z MZČR k zaslaným připomínkách, týkající se přípravy paragrafovaného znění velké novely zákona č. 96/2004 Sb.
 • Výbor diskutoval problematiku k návrhu metodického postupu k provádění toxikologického vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi a moči. Dopis MUDr. Sajdlové z MZ ČR je přílohou č. 3.
 • 10.4. 2012 se uskuteční odborný seminář pořádaný ČIA a SLG.cz, kde budou uvedeny ze strany ČIA základní informace ohledně přípravy akreditace, validacích metod apod. Seminář se koná na děkanátě 1. LF UK.
 • X. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny se uskuteční ve dnech 13-14.4.2012 v Mikulově. ČSKB je partnerem této akce.
 • Výbor obdržel informaci společností praktických lékařů týkající se externího hodnocení kvality pro POCT metody v ordinacích všeobecných praktických lékařů s možností provádění EHK společnostmi Instand a Labqualita.
 • Výbor diskutoval otázku nepodkročitelných minim. Vzhledem k platnosti zákona 372/2011 Sb. a prováděcích předpisů bude výbor na příštím jednání diskutovat harmonizaci nepodkročitelných minim s platnou legislativou.
 • Výbor upozorňuje členy společnosti na vydání prováděcích vyhlášek k zákonu o zdravotních službách, které byly vydány ve Sbírce zákonů (O zdravotnické dokumentaci, personální minima, minimální technické požadavky).

Příští jednání se koná ve čtvrtek 17. května 2012 v 9,30 hod. v Praze

Zapsala Miroslava Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

 

Vloženo: 24.4.2012

Zpět


česky | english