ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2010 - zpráva č.35

Zpráva č.35 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 13. 1. 2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, Ing. L. Šprongl ,prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc. 
Omluveni: RNDr. P. Breinek, prof.MUDr. V.Palička, CSc.
Hosté: prof. MUDr. A. Jabor, CSc.


Kontrola zápisu č.34

 • Zápis č.34 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Výbor společnosti schválil definitivní verzi společného Doporučení České společnosti klinické biochemie a České společnosti pro aterosklerózu ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci. Příloha č. 1
 • Text Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie k vyšetřování proteinurie upravil prof. Racek. Prof. Zima zašle upravené doporučení RNDr. Friedeckému k doplnění analytických charakteristik parametrů a následně předá zpět představitelům nefrologické společnosti. 

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Prof. Racek upřesní na žádost sekretářky IFCC počet členů ČSKB – provedeno 18. 1. 2010: 1171 členů, z toho 231 lékařů, 559 analytiků a 381 laborantů).
 • Informace o projektu SPIDIA (prealalytická fáze u molekulárně biologických metod, týká se zejména lékařské genetiky).
 • Bylo uhrazeno 600 € za členství ČSKB v EFCC.
 • Prof. Racek poslal do sekretariátu IFCC zprávu o činnosti ČSKB v r. 2009.
 • Ing. Vávrová rozešle všem členům společnosti informaci o Abbot award. Návrhy je možné zasílat do 15.2.2010 na adresu sekretariat@cskb.cz  .
 • Členové ČSKB mohou zasílat návrhy na nominaci reprezentanta IFCC Clinical Laboratories and the Environment (Laboratorní medicína a životní prostředí) do 25.1.2010 na adresu sekretariat@cskb.cz  .
 • Člena do komise IFCC Task Force for Young Scientists (TF-YS) navrhne MUDr. Malina.
 • Ing. Šprongl byl nominován do Committee on Analytical Quality (C-AQ)
 • Member position within the Committee on Nomenclature Properties and Units (C-NPU)
 • Výbor souhlasí s nominací Lotyšska za člena IFFCC.
 • Výbor obdržel zprávu o historii a náplni činností EFCC (příloha č. 2) a výroční zprávu IFCC EB za rok 2009 (příloha č. 3) .

Rada pro akreditaci, NASKL – doc. Dastych

Doc. Dastych informoval výbor o jednání Rady pro akreditaci. Zápis z 33. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 14. prosince 2009 je přílohou č. 4.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Výbor provedl kontrolu stavu překladů zbylých testů a screeningových hesel, která budou dokončena do 31. 3. 2010.
 • Probíhá kontrola přeložených testů z oblasti mikrobiologie (Státní zdravotní ústav Ostrava).
 • Prof. Racek se zúčastní zasedání Evropské konference LTO, která se bude konat 18.2.2010 v Bruselu.
 • RNDr. Radina informoval výbor, že na webových stránkách České onkologické společnosti bude umístěn baner LTO. 

Web společnosti - Ing. Vávrová

 • Prof. Zima požádal členy výboru, aby provedli aktualizaci částí webu společnosti, za kterou zodpovídají. 

Příprava voleb – prof. Zima, Ing. Vávrová

 • Prof. Zima informoval o jednání s prim. Lerchem, který sdělil,že příprava voleb probíhá bez komplikací a v souladu se schváleným plánem.
 • Na příští zasedání výboru bude pozván prim. Lerch, aby informoval o průběhu voleb. 

Časopis KBM – Ing. Vávrová, prof. Zima

 • Byla uzavřena Smlouva o spolupráci při vydávání časopisu Klinická biochemie a metabolismus mezi ČSKB ČLS JEP a společností STAPRO ke dni 1.12. 2009.
 • Ke dni 31.12.2009 byla vypovězena smlouva o spolupráci se společností Novatrix.
 • Na další zasedání výboru bude pozván ředitel společnosti Novatrix, Mgr. Borecký, aby výboru předložil sumarizaci vydávání časopisu v roce 2009.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2010

 • Ing. Vávrová a pí Rychnovská informovaly o přípravě BIOLABu. Na příští výbor bude pozván zástupce agentury CBT, pí Šenderová.
 • Aktuální informace o akci jsou umístěny na http://www.biolab2010.cz
 • Připomínáme všem členům, že termín pro zaslání abstrakt je do 15. března 2010.
 • Abstrakta budou vytištěna v časopise Klinická biochemie a metabolismus č. 2/2010, výtisk tohoto čísla časopisu obdrží kromě předplatitelů všichni registrovaní účastníci.

FONS 2010

 • Výbor společnosti souhlasí s předloženým programem akce. Sympozium FONS 2010, se koná ve dnech 20.-21.9.2010 v Pardubicích. Příloha č. 5

Setkání mladých lékařů biochemiků – MUDr. Malina

 • Setkání mladých klinických biochemiků zaměřené na aktuální problémy mladých lékařů v oboru klinická biochemie, proběhne ve dnech 25-26. února 2010 v Písku. Příloha č. 6
 • Výbor se seznámil s programem setkání a odsouhlasil na tuto akci finanční podporu ve výši 25.000,- Kč, která bude hrazena z fondu IFCC.

Vzdělávání v oboru klinická biochemie – prof. Jabor

 • Prof. Jabor informoval členy výboru o posledních připomínkách ke vzdělávacímu programu pro lékaře. Vzdělávací program pro lékaře v oboru klinická biochemie byl zkrácen na 60 měsíců a z toho 2 roky trvá interní nebo pediatrický kmen. Definitivní verze vzdělávacího programu bude po schválení MZ ČR přiložena k zápisu a umístěna na webu společnosti.
 • Pro specializační vzdělávání nelékařů podle nařízení vlády 463/2004 Sb. platí vzdělávací program dostupný na www.ipvz.cz a výkladové materiály dostupné na www.cskb.cz .

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Ing. Šprongl informoval o stavu předplacení elektronického přístupu pro časopis CCLM.
 • Výbor společnosti odsouhlasil návrh čerpání podpory IFCC na rok 2010:
  • Odborné časopisy (nákup) 200 000,- Kč
  • Odborná publikace (vydání) 100 000,- Kč
  • Encyklopedie www 80 000,- Kč
  • LabTestOnline 150 000,- Kč
  • Granty BioLab 25 000,- Kč
  • Z rezervního fondu: Granty zahraniční kongresy 200 000,- Kč

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová informovala o aktualizaci adresáře členské základny společnosti.
 • Výbor odsouhlasil nové členy společnosti, kterými jsou: Mgr. Soňa Hubená (Hradec Králové), Mgr. Marcela Chmelařová (Čáslav), Mgr. Jana Spáčilová (Zábřeh), Mgr. Lenka Hebká (Pardubice), Mgr. Iva Glózová (Valašské Meziříčí), Mgr. Česlav Mencner (Třinec), Mgr. Monika Hedelová (Benátky nad Jizerou), Ing. Terezie Sedláčková (Přeštice), Ing. Zuzana Stiaková (Mikulovice).
 • Výbor v roce 2010 vypisuje cestovní granty pro podporu účasti členů ČSKB. Podmínky pro udělení jsou k dispozici na webu společnosti.
 • Výbor schvaluje částku ve výši 3000,- Kč pro každého zájemce o grant na BIOLAB 2010 splňujícího podmínky pro udělení (bude zveřejněno na webu).
 • V letošním roce bude vyhodnocena Cena ČSKB "Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2009 a Cena ČSKB "Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2009. Návrhy na udělení cen společně s prací zasílejte do 30. 4. 2010 na adresu vědeckého sekretáře společnosti . Bližší informace naleznete na webu ČSKB v sekci Systém ocenění.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Výbor podporuje, aby byl plně akreditován kvalifikační kurz a žádá RNDr.Gotzmannovou a prof. Jabora o návrh na aktualizaci a inovaci kurzu na další roky.
 • Výbor společnosti zašle IPVZ žádost o revizi „ Rámcového vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti v oboru klinické biochemie“, připraví podklady pro sjednocení délky tohoto programu s programem pro lékaře tedy na 5 let. Dále byl diskutován problém akreditací pracovišť pro praktickou výuku tohoto programu. Praktickou výuku lze akreditovat na MZČR a to i jen pro určitou část např. obecné absolvování praktické části. Tím by mohl absolvent zůstat na svém pracovišti a pod dohledem školitele by plnil požadavky logbooku. Praktickou část, kterou nebude moci zajistit toto pracoviště si může zajistit ve formě smlouvy s pracovištěm, které speciální metody provádí a je akreditováno. Teoretická část je zajištěna IPVZ Praha. Praktickou část zatím akreditovalo málo pracovišť. Apeluji na pracoviště laboratorních oborů, která mají školitele / odborné pracovníky s registrací pro práci bez odborného dohledu, přístrojové vybavení a prostor ke školení, aby podala žádost o akreditaci vzdělávacího programu nebo její části. Program se nemusí podávat pro velký počet školenců, ale dle kapacity a potřeb pracoviště. Vzdělávací program je na stránkách ČSKB a IPVZ nelékaři.
 • Při podání akreditace na MZČR /osobně/ nemusí být kopie dokladů školitelů ověřené.
  Ověření provede přímo při předložení žádosti o akreditaci MZČR bez poplatku.

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Vyšší odborná škola zdravotnická a střední škola zdravotnická Ústí nad Labem pořádala 24.11.2009 XIII.celostátní konferenci zdravotních laborantů a laboratorních asistentů „STUDENTLAB 2009“. Akce se konala v kinosálu Domu kultury a za výbor Sekce biochemických laborantů se jí zúčastnily Mgr. Martina Bunešová a Marie Vémolová, které byly zároveň členkami odborné poroty. Garantem akce byla Mgr. Hana Beránková, která vše bezchybně zorganizovala a patří jí za to velký dík. O slavnostní zahájení byla požádána nová ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková. Bylo předneseno 13 kvalitně připravených a dobře odpřednášených studentských sdělení od účastníků z celé republiky a také ze Slovenska. Tyto přednášky hodnotila nejen odborná porota z praxe, ale i sami studenti. Byly vybrány tři nejlepší práce a jejich autorům předal odměny předseda odborné komise Mgr. Milan Riedl a Ing. Jaroslav Voráček za firmu SCANLAB SYSTEMS
 • Výbor souhlasí s vyplacením záloh 5000,- pro ČAS na pořádání kreditních akcí pro laboranty.

Různé

 • Prof. Zima infomoval výbor o jednáních s představiteli VZP a v dokumentaci VZP jsou dohodnuté podmínky pro nasmlouvání klinických vyšetření klinickým biochemikem, které jsou uvedeny na str. 19 s názvem Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče:
  http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Lekari/smluvni_vztahy/postup_Diagn.pdf
 • Uvedený dokument VZP zahrnuje postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče – personální vybavení, požadavky na kvalitu a další informace. Dokument bude též uveřejněn na webu společnosti.
 • Výbor vyzývá členy společnosti k aktualizaci svých e-mailových adres.
 • Prof. Zima zaslal odpověď MZ ČR ve věci vyšetřování glykovaného hemoglobinu v ambulanci diabetologa. Příloha č. 7
 • Shrnutí studie o Bilirubinu bude zasláno a zveřejněno do 25.ledna 2010.
 • Na předsedu společnosti se obrátila Mgr. Krnáčová z FN Ostravy ohledně POCT stanovení v souvislosti s vykazováním vyšetření směrem k pojišťovnám. Odpověď na dotaz je přílohou č. 8.
 • Dr. Škrabálek z OKB Krajské nemocnice Liberec žádá výbor o stanovisko k praktikám VZP při vyúčtování dokladů laboratoře v souvislosti se stanovením některých parametrů. Odpověď prof. Zimy je přílohou č. 9.
 • Členové výboru provedou do příštího zasedání kontrolu k doporučenému sdílení jednotlivých kódů výkonů laboratorních odborností.
 • Prim. Hornych a dr. Holečková požádali výbor o stanovisko, případně společné doporučení ČSKB a představitelů klinických oborů (pediatrie a neonatologie) pro hodnocení rizik u novorozenců založených na laboratorních datech měření koncentrace bilirubinu při restandardizaci hodnot kalibrátorů a kontrol u analyzátorů firmy Roche. Toto vyjádření je od pediatrů v konkrétních zařízeních od laboratoří požadováno. Výsledeky studie budou uveřejněny do konce února 2010 a následně bude jednáno s představiteli pediatrické a neonatologické společnosti .
 • Výbor blahopřeje pracovníkům LF UP a FN V Olomouci k ocenění Cenou ministryně zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2009, projekt č.NR/9068-3 (hlavní řešitel prof.MUDr. Helena Vaverková, CSc. spoluřešitelé Ing, Dalibor Novotný, Ph.D. a MUDr. David Karásek, Ph.D.). Projekt byl vyhodnocen jako druhý z deseti nejúspěšnějších.

Příští jednání:
17. února 2009 9,30 - Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 9.2.2010

Zpět


česky | english