ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2004 - zpráva č.28

Zpráva č.28 ze schůze výboru ČSKB konané dne 2.12. 2004 v Karlově Studánce


PDF ke stažení Příloha [160.55 KB]

Přítomni: dr.Bilyk, dr.Gotzmannová, doc.Jabor, dr. Louženský, J.Sedláková, doc.Schneiderka, doc.Štern, ing.Šprongl
Omluveni: prim. Kalla, prof. Palička, prof. Racek, Z. Rychnovská, ing.Vávrová 

1. Zpráva pokladníka, konečné návrhy na plánované nákupy a fakturace do konce roku 2004 (ing. Šprongl)

Položky rozpočtu
• plán nákupu knih předložený ing. Špronglem 110 000,- Kč
• podpora symposia FESCC 100 000,- Kč
• připojení ADSL sekretariátu ČSKB (pracoviště Kladno) 35 000,- Kč
• podpora NASKL 50 000,- Kč
• záloha na sjezd BIOLAB 2005, Liberec 20 000,- Kč
• záloha na 7. sjezd ČSKB, Olomouc 20 000,- Kč
• ceny společnosti (2x 20 000,- Kč) 40 000,- Kč
• nákupy pro potřeby výboru, sekretariátu, vědeckého sekretáře 80 000,- Kč
celkem 455 000,- Kč
Překlady: překlad „Doporučení o validaci“ zajistí SEKK, zaplatí ČSKB; o překlad vybraných dokumentů z webu cskb bude požádána Mgr. Šternová

Právní rozbor dokumentů a výběr legislativy potřebné pro chod laboratoří – ing. Šprongl zjistí možnosti využití právního odboru MZ ČR a ČLK, pokud nebude cesta schůdná, objedná se u právní kanceláře (prostřednictvím Mgr. Tyla)

2. NASKL - Rada pro akreditaci - Registr laboratoří

Školení auditorů - dosud se přihlásilo 65 účastníků. Vzhledem k omezené kapacitě školicího střediska (cca 50 míst) výbor doporučil, aby bylo přihlédnuto k rovnoměrnému zastoupení auditorů z jednotlivých regionů a odborností.

Národní akreditační standardy – verzi se změnami z podzimních mezioborových jednání z Motola (ing. Šprongl) obdrželi všichni členové Rady pro akreditaci, po schválení Radou pro akreditaci budou standardy zveřejněny na webech SZÚ, ČSKB, NASKL a ve Věstníku MZ ČR.

3. Komentář k doporučení o diabetu od Dr. Buryšky (doc. Jabor)

- odloženo na lednové zasedání výboru, aktuální verze dokumentu rozeslána všem členům 8.12.2004

4. Doporučení o TAT


- ke zveřejněnému návrhu zatím nejsou připomínky, budou doplněny TAT pro hematologická vyšetření, další diskuse v lednu

5. KBM (doc. Jabor)

- smlouva, která byla podepsána s nakladatelstvím Lexis-Nexis s.r.o, obsahovala drobnou tiskovou chybu, sekretariát ČLS JEP upozorní doc. Jabor
- pokračuje příprava prvního čísla (celá redakce)
- pokračuje příprava webové služby pro redakci (dr. Kocna)

6. IFCC agenda

a. Standardizace mikroalbuminurie. Dotaz prof. McQueena o názor na řešení této problematiky předán s prosbou o vyřízení prim. Buryškovi
b. Do Committee on analytical quality IFCC jako kandidáti jmenováni ing. Bartoš a dr. Kubíček

7. VII. sjezd v Olomouci

• Předložena druhá verze rozpočtu (vyrovnané náklady a výnosy)
• Zrušit plánovanou Farewell party
• Firemni workshopy budou generálním a hlavním sponsorům nabídnuty jako bonus, jinak cena 100 tis. Kč (1,5 h) a 60 tis. Kč (1 h). Ing.Šprongl v tomto smyslu upraví dopis vystavovatelům – náhrada za větu o možnosti přednášky.
• Vytvořit časovou rezervu pro firemní zájemce o přednášku (budou-li nárokovat přednášku v rámci odborného programu ve smyslu smlouvy se sponsory ČSKB)
• Materiály sjezdu budou rozeslány v únoru 2005, stop termín bude konec května 2005
• Koordinátoři bloků odborného programu připraví zvací dopisy pro své zahraniční lektory
• Úvodní přednáška: dr. Kratochvíla osobně požádal prof. Siekmanna , název přednášky bude upřesněn. Doc. Jabor a doc. Schneiderka zaslali prof.Siekmannovi dopis s oficiálním pozváním

8. Biolab 2005

• Z. Rychnovská předložila definitivní složení vědeckého a organizačního výboru a harmonogram předběžného programu (viz Příloha 1)

9. Zpráva vědeckého sekretáře

Nově přijatí členové: Iva Adamová (Úpice), Marcela Mašlaňová (Olomouc), Ing. Petra Hoskovcová (Praha), Mgr. Alice Vránková (Praha)

10. Registrační listy

- seznam odeslaných registračních listů v roce 2004 zkontroluje dr. Gotzmannová
- BNP – zatím jako NT-proBNP, je nutné požádat o změnu názvu (Dr. Gotzmannová)

11. Různé

• Schůzka zástupců ČSKB (doc. Jabor, prof. Palička) a VZP (dr. Poláček, dr. Netočný, dr. Beránková, za ostatní zdravotní pojišťovny dr. Vágner):
o schůzka svolaná z podnětu VZP se týkala zajištění kvality a možností průkazu kvality činnosti klinických laboratoří, schůzka následovala po předchozím jednání ředitele ČIA s Dr. Pečenkou
o dr. Pečenka informoval o svém členství v Radě pro klinické laboratoře při ČIA
o zástupci ČSKB v diskusi popsali roli odborných společností, Rady pro akreditaci ČLS JEP, Registru klinických laboratoří a NASKL a vysvětlili prozatímní neschůdnost využívat akreditaci klinických laboratoří jako základ smluvních vztahů mezi laboratořemi a plátci
o z navržených možností se v diskusi považovalo za schůdné požadovat od laboratoří osvědčení vyšší úrovně než je dosud vyžadovaná účast v EHK za podmínky včasného zveřejnění tohoto požadavku
o alternativní úvahy se týkaly možností předkládat buď:
 osvědčení o akreditaci prostřednictvím ČIA (v budoucnosti NASKL) nebo
 certifikát systému jakosti podle ISO 9001 spolu s osvědčením o splnění specifických požadavků pro klinické laboratoře (určí Rada pro akreditaci ČLS JEP) nebo
 splnění specifických požadavků pro klinické laboratoře (Rady pro akreditaci ČLS JEP)
 specifické požadavky Rady mohou zahrnovat absolvování auditu prostřednictvím NASKLu
Vzhledem k vysokému celkovému počtu všech laboratoří (více než 1200) i vysokému počtu laboratoří v nemocnicích (více než 500) a relativně nízkému počtu registrovaných laboratoří (pro obor 801 tč. 175) zvažuje VZP o využití kapacity revizních lékařů ve spolupráci s Radou pro akreditaci ČLS JEP. VZP vyžaduje návrh schválený Radou pro akreditaci ČLS JEP nejdéle na počátku roku 2005 (leden) vzhledem k obnovování smluv v roce 2006.
• příprava společného kmene postgraduálního vzdělávání bioanalytiků (biochemie, imunologie, hematologie, mikrobiologie, nukleární medicína, genetika a event. další) je ve fázi připomínek k základnímu návrhu. trvá představa o modulárním uspořádání, trvá představa o flexibilitě systému s možností volby modulů podle výchozího pregraduálního vzdělání, bude vhodné zařadit na konci kmene test; dohody se zatím přiklánějí ke dvouletému společnému kmeni a navazující tříleté specializace
• výbor vyzývá všechny členy k prosazování vyšetření mikroalbuminurie, podobně bude připraven písemný materiál pro širokou lékařskou veřejnost (Dr. Buryška, Dr. Friedecký)
• 25.10.2004 proběhlo v Olomouci Pracovní odpoledne ve spolupráci s gastroenterologickou společností za účasti 62 účastníků
• odpověď na dotaz ing. Duškové (Nemocnice Ledeč) – úvazek lékařského garanta v laboratoři, která pracuje pro praktické a odborné lékaře a pro LDN je 0,5 resp. 0,8 pro lékaře ve vedoucí funkci; podle zákona 95 a 96 Sb. může být vedoucím laboratoře lékař nebo bioanalytik
• doc. Jabor požádá dr. Kubíčka o stručný životopis a přehled publikací 5 let zpět
• termín schůzí výboru:
o čtvrtek 13.1. 2005 od 10:00 hodin (ÚKBLD VFN a 1. LF UK, Praha);
o čtvrtek 24. 2. 2005 od 10:00 hodin (OKB FN Olomouc)

Zapsala J. Sedláková
Za správnost: doc. Jabor

Vloženo: 30.12.2004

Zpět


česky | english