ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2013 - zpráva č. 33

Zpráva ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 29.11.2013

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., prof. MUDr. J. Racek, Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, DrSc., MUDr. M. Verner
Hosté: M. Šenderová, MUDr. I. Lerch


Kontrola zápisu č. 32/2013: Zápis č. 32/2013 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu.
 • Připravuje se aktualizaci doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace a proteinurie na základě nového mezinárodního doporučení. Text doporučení s připomínkami členů výboru a autorského kolektivu zapracuje prof. Racek do 20. 12. 2013 a text bude následně zaslán výboru České nefrologické společnosti k připomínkám.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Prof. Racek vyplnil dotazník pro registrační komisi EC4, týkající se plnění nových kritérií pro uznávání vzdělání v zemích EU; lékaři i analytici v ČR kritéria splňují.
 • Výbor nabude navrhovat kandidáta na funkce člena IFCC Committee on Reference Systems of Enzymes (C-RSE) ani do Committee on Reference Intervals and Decision Limits (C-RIDL). Jako vhodného kandidáta na funkci člena IFCC Committee on Clinical Laboratory Management (C-CLM) navrhuje výbor dr. Vernera.
 • Výbor projednal postup při volbě kandidátů na funkci předsedy, pokladníka a sekretáře IFCC; volby proběhnou elektronicky od 15. 11. Do 15. 12. 2013.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Prof. Racek informovalo stavu stránek www.labtestsonline.cz. Do konce roku proběhne revize vložených a aktualizovaných testů. Teprve poté se budou překládat a vkládat nové kapitoly, které se objevily na US stránkách Lab Tests Online v r. 2013.
 • CZEDMA vyvíjí aktivitu směřující ke zvýšení propagace projektu. Byly vybrány oblasti, které jsou aktuální a ve spojení s příslušnými klinickými a laboratorními odborníky budou vytvářeny články a propagační plakáty, směrované na pacienty. Prvý z programů je Onemocnění štítné žlázy, materiály byly vypracovány ve spolupráci s ing. Springer. Na základě zkušeností se bude pokračovat, nejspíše s kardiologickou problematikou.

Web společnosti

 • Ing. Vávrová aktualizovala plán odborných akcí pro rok 2014 a provedla aktualizaci záložky Sekce biochemických laborantů podle předlohy schválené výborem sekce biochemických laborantů.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci, prof. Zima, doc. Dastych

Zápis z Rady pro akreditaci ze dne 14.10. Příloha č. 1
Probíhají jednání mezi ČLS JEP a ČIA o aktualizované smlouvě o spolupráci.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013, Olomouc

 • M. Šenderová z CBT předložila vyúčtování sjezdu.
 • Sjezd skončil s kladným hospodářským výsledkem.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční 25. – 27.5.2014 v Ostravě v hotelu Clarion.
 • V současné době probíhá příprava odborného programu
 • http://www.biolab2014.cz

Sjezd 2015 – září 2015 Brno

 • Sjezd se bude konat ve dnech 20. – 22. 9. 2015 v Brně.
 • doc. Dastych a M. Šenderová připraví a zarezervují vhodné prostory pro konání sjezdu

Karlova Studánka, 4.-6.12.2013

 • Přípravu setkání biochemiků v Karlově Studánce zajišťuje Ing. Šprongl.

Edukační konference EFLM – 2015

 • Konference se bude konat v Praze s možnou participací LTO přípravu je nutno započít v roce 2014 ve spolupráci s Education Committee EFLM .

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

Výbor souhlasí s rozpočtem pro rok 2014. Příloha č. 2
Byl zaplacen poplatek za členství v UEMS – sekce laboratorní medicína v letech 2013/2014.
Všechny platby za rok 2013 se musí uzavřít do 10. ledna 2014.
V případě zájmu o elektronický přístup k časopisu CCLM bude nutné zvýšit členství ve společnosti.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor schválil nová členství: Ing. Monika Malcová (Praha), Mgr. Alena Zdařilová (Přerov).
 • Byla provedena inventura majetku ČSKB za rok 2013. Dokumentace byla odeslána na ČLS JEP.
 • Členské poplatky pro rok 2014 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2013.
 • Výbor schválil roční výpis a návrh odměn recenzentům časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

Volby do společnosti – MUDr. Lerch

 • Volby se budou konat v období od 3. 1. 2014 – 25. 3. 2014.
 • Technické zabezpečení voleb (rozesílání kandidátních listin, množení materiálů) jako při minulých volbách provede CBT.
 • Výbor schválil korespondenční dvoukolový systém voleb v souladu s Volebním řádem ČLS JEP, kdy v 1. kole budou vybrání kandidáti pro 2. kolo a ve 2. kole se volí výbor.
 • Kandidátní listinu pro 1. kolo voleb tvoří seznam členů ČSKB aktualizovaný k 30. 11. 2013. Seznam připraví ing. Vávrová, stejně tak zajistí i výtisk adres pro rozeslání volebních materiálů.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovní den 6.11.2013, Lékařský dům – téma „Vrozené vývojové vady“, poděkování přednášejícím, počet posluchačů – 115.
 • Program na seminář v Lékařském domě, Praha "Monitorování léčiv" – připraven.
 • Probíhá spolupráce se zástupci FN Ostrava a CBT ohledně přípravy celostátního sjezdu BIOLOAB, webové stránky jsou aktivní.
 • Probíhají práce na přípravě voleb.
 • Na MZ ČR byla ustanovena funkce hlavní sestry (Mgr. A. Šmídová).
 • Transformační komise k „Zákonu č.96“ byla zrušena.

Sazebník výkonů

 • Výbor se seznámil se zápisy z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 19. 9. 2013, ze 17. 10. 2013 a ze 14. 11. 2013. Příloha č. 3, příloha č. 4 a příloha č. 5
 • Dle informací z neoficiálních jednání na VZP a MZ ČR by úhradová vyhláška z hlediska výše úhrad měla být obdobná jako v roce 2014.

Různé

 • Prof. Zima se obrátil na prof. Švihovce z Lékové komise ve věci preskripčního omezení v oblasti lipidových poraden společně s doc. Vrábíkem z ČSAT a s prof. Češkou z České internistické společnosti. Příloha č. 6, příloha č. 7, příloha č.8
 • Prof. Zima a RNDr. Benáková se zúčastnili jednání na VZP dne 22. 10. 2013. Zápis z jednání je přílohou č. 9


Příští jednání se koná dne 8. ledna 2014 v 9.00 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 18.12.2013

Zpět


česky | english