ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2018 - zpráva č. 29

Zpráva č. 29/2018 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 14.2.2018

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč , RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner
Omluveni: doc. MUDr. M. Dastych, CSc., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Hosté: p. Adamec, prof. Kalousová


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 28/2017 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Společné doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 – doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner - předpokládaný termín aktualizace v březnu 2018.
 • Prof. Palička inicioval aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu. Informace o stavu aktualizace.
 • Výbor řeší unifikaci jednotek při vyjadřování výsledků na žádost Ing. Budiny, SEKK.
 • Diagnostika a léčba tyreopatií – Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře (doc. Límanová, doc. Jiskra, MUDr. Moravčíková, MUDr. Karen). Novelizace 2015, budou umístěny i na webu ČSKB.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Doc. Springer se účastnila jednání zástupců skupiny EFLM Guidelines Working Group (WG-G) ve dnech 3.-4.2.2018 v Bruggách, Belgie.
 • Současně s tím byla doc. Springer výborem doporučena, aby se stala řádnou členkou skupiny. Prof. Průša zašle EFLM doporučení.
 • Prof. Průša informoval o novém složení výboru IFCC.
 • Prof. Průša vyplnil a odeslal dotazníky IFCC na téma „Clinical laboratory management and leadership“, dotazník na téma „Measure the level of interest in ethics-related issues“, dotazník EFLM na téma „MedTech Europe Code of ethical business practice“.
 • Prof. Průša vypracoval a odeslal Annual Report za ČSKB pro IFCC za rok 2017.

Lab Tests on Line – prof. Racek

Web společnosti – prof. Racek

 • Správcovství domény cskb.cz vyřešeno.

Organizace odborných akcí

 • XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Zlín

  Sjezd v roce 2019 se bude konat ve Zlíně. Garantem sjezdu je dr. Šálek.
 • FONS– 16.-18.9. 2018 – Pardubice,

  organizuje p. Adamec, Stapro
  Sympozium klinické biochemie FONS 2018
 • BIOLAB 2018 Jihlava

  http://www.biolab2018.cz/
  49. celostátní sjezd biochemických laborantů se bude konat ve dnech 27. – 29. 5. 2018.
  Deadline pro zaslání abstrakt do 15.3.2018.

Příprava voleb do výboru ČSKB v roce 2018 – prof. Racek

 • Přípravu voleb zajišťuje společnost CBT.
 • Výbor navrhuje, aby příští volební období proběhlo již elektronicky.
 • Proběhlo 1. kolo voleb.
 • 5.3. budou rozeslány lístky do 2. kola. Deadline 23.3. Ukončení voleb 3.4.2018
 • Výbor řešil problematickou agitaci Dr. Kubáče k volbám na návrh sekce biochemických laborantů.

Časopis KBM, FONS

 • Pan Adamec seznámil výbor s hospodářským výsledkem časopisů KBM a FONS v roce 2017.
 • Náklady se oproti minulému roku nezvýšily. Prospěla inzerce pro sjezd ČSKB.
 • V roce 2018 se počítá s dosavadními partnery časopisů.
 • Prof. Kalousová, šéfredaktorka KBM informovala o podání žádosti o zařazení časopisu do MedLine.
 • Do soutěže o nejlepší diplomovou a dizertační práci za rok 2017 se přihlásil pouze jeden uchazeč. Výbor navrhuje, aby byla cena pro nezájem zrušena.
 • „Katalog laboratorních metod“ od doc. Šterna je doposud placený za vlastní umístění na internetu. Výbor společně s p. Adamcem navrhuje doménu zrušit a „přenést“ katalog do archívu webu ČSKB.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • V lednu 2018 byly rozeslány sponzorské dopisy. Zatím se podařilo zajistit sponzorské příspěvky za 120 000 Kč, což je více než polovina z loňské sumy 210 000 Kč. Významní sponzoři z loňska se však jistě ještě ozvou.
 • ČSKB musela k poplatku za hostování svých WWW stránek přikoupit ještě služby poštovního (SMTP) serveru, což zvýší náklady na provoz stránek z 1100 na 1800 Kč ročně.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: Mgr. Lucie Křáková, FN Ostrava; Jaroslava Procházková, Nemocnice Jablonec nad Nisou; Mgr. Ester Lasotová, Nemocnice Frýdek Místek; Mgr. Nikola Říčková, Synlab, Praha; Mgr. Adéla Motyčková, Nemocnice Uherské Hradiště; Mgr. Barbora Kulichová, Nemocnice Uherské Hradiště; Mgr. Liudmila Vasine, Biocev, Vestec

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Návrh registračního listu nového výkonu Stanovení TIMP-I v séru byl z MZ ČR stažen k dopracování.
 • Výbor bude urgovat doc. Andrýse ze Společnosti klinické alergologie a imunologie ohledně změnového řízení názvu již existujícího výkonu „Stanovení volných lehkých řetězců FLC“.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Dne 4.4. se bude konat jarní seminář v Lékařském domě, program je na webových stránkách.
 • Výbor připomínkoval návrh novely vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
 • Výbor připravuje podzimní odborný seminář, který proběhne v Lékařském domě.
 • Výbor diskutoval průběh 1. kola voleb do výboru ČSKB, zpracoval a zaslal "Podnět k volební komisi". Příloha č. 1
 • Odpověď- projednání podnětu volební komisí. Příloha č. 2

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • KVVOPZ se bude muset přeregistrovat. Bude to představovat úpravu stanov a všech dokumentů, podle kterých nyní fungovala. Z dotazů na jednotlivé asociace odborných společností je velký zájem o to, aby se tato přeregistrace uskutečnila. Databáze členů je již velmi zastaralá a mnozí mají změnu jména, bydliště, telefonu apod. S tím bude také spojena aktualizace těchto údajů. Nyní pracujeme na postupu jednotlivých kroků k uskutečnění změn. Vše proběhne ve spolupráci s právníkem, který provede změny stanov, jednacího, volebního a dalších řádů. Provede zapsání a přeregistraci.
 • Od 1. 9. 2017 je novelizován zákon 96/2004 Sb. o nelékařských profesích. V této novelizaci dochází ke zrušení kreditního systému vydaného vyhláškou 423/2004 Sb. v platném znění. Profesní sdružení již nebude vydávat souhlasné stanovisko k akci s doporučením počtu kreditů. Celoživotní vzdělávání však zůstává zachováno a bude probíhat tak, že pořadatel vydá potvrzení o účasti na akci. Jelikož zatím není zcela jasné, co vše musí potvrzení obsahovat, doporučuji, aby potvrzení mělo název akce, termín konání a délku trvání odborné akce v hodinách. Na potvrzení musí být čitelný pořadatel s razítkem organizace, která akci pořádá a jménem osoby odpovídající za akci. Pořadatel je povinen uchovávat seznam přítomných a v případě vyžádání ministerstva, popřípadě pověřené organizace, je poskytnout.
  Nevím, zda vyjde nějaká prováděcí vyhláška, která bude specifikovat požadavky, ale zatím není nic.
  Na seznamu přítomných musí být podpisy zúčastněných s uvedením data narození, aby byla možnost dohledání.
  Nyní v souvislosti s ochranou osobních údajů bude vhodné mít na prezenční listině napsáno, že účastník souhlasí s uchováním osobních údajů pro potřebu archivace této prezenční listiny k případné kontrole účasti na uvedené akci.

Různé

 • Logbooky pro lékaře nebudou, jsou zrušeny.
 • AK MZ pro SV lékaři – finální verze pro interní a pediatrický kmen hotova, v obou případech obsahuje 6měsíční specializační průpravu v oboru klinická biochemie, vyhlášky se připravují, včetně druhé části vlastního specializovaného výcviku. Bude tedy možnost získat atestaci z klinické biochemie i v návaznosti na pediatrický kmen bez nutnosti prodloužení specializační přípravy.
 • Návrh závazného stanoviska VR ČLK, aby vedoucí lékař laboratorní mikrobiologie a klinické biochemie mohl po prokázání potřebné praxe získat primářskou licenci i jen při atestaci 1. stupně bez přezkoušení před oborovou komisí.
 • Navržený dr. Šálek byl schválen jako předseda oborové komise Vědecké rady ČLK pro klinickou biochemii.
 • Novela seznamu výkonů – zrušení zaškolení u výkonů POCT (CRP, glykovaný hemoglobin, INR).
 • Připravuje se vyhláška o převedení specializací lékařů podle dřívějších právních předpisů na základní kmeny; na lékaře s atestací z klinické biochemie 1. stupně bude pohlíženo jako na absolventa interního kmene.

Příští jednání se koná dne 14.3.2018 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha,
U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 2.3.2018

Zpět


česky | english