ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2007 - zpráva č.16

Zpráva č. 16 z jednání výboru ČSKB konaného dne 23.10. 2007 v Praze


PDF ke stažení Příloha [337.2 KB]

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: prof.MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. G. Louženský
Hosté: M. Šenderová, doc. MUDr. J. Čermák, CSc., doc. RNDr. M. Pecka, CSc., MUDr. M.Matýšková, CSc.

1. Kontrola zápisu č.15

 •  Zápis č.15 byl schválen bez připomínek.

2. Zhodnocení sjezdu 2007 – vyúčtování – pí Šenderová – 10.00

 • Sjezd ČSKB 2007 skončil s pozitivní bilancí. Zaregistrováno bylo 532 účastníků a 28 firem, kterým byl zaslán děkovný dopis. Definitivní vyúčtování akce bude provedeno do konce roku 2007.
 • Prof. Zima předložil zprávu o činnosti výboru. Příloha č. 1
 • Předložená Zpráva o hospodaření ČSKB v roce 2006 na plenární schůzi společnosti je shodná se zprávou, která byla projednána a schválená na zasedání výboru ČSKB dne 11.4.2007 jako příloha zápisu č. 12 a byla zveřejněna na webu společnosti. Výbor korigoval zprávu pokladníka: Uvedená položka – občerstvení se týkala nákladů spojených s výdaji na večeři výboru společnosti při příležitosti životního jubilea prof. Paličky. Tuto skutečnost projednal s prof. Paličkou předseda společnosti. Oprava bude provedena v příloze č. 3 zápisu č. 12.
 • Výbor děkuje prim. Vernerovi a jeho spolupracovníkům, dále děkuje koordinátorům bloků za přípravu programu a společnosti CBT za organizaci sjezdu.

3. Doporučení společnosti – kardiomarkery, IKK, CZEDMA, nové návrhy – prof. Zima

Prof. Zima informoval výbor o přípravě Doporučení:

 • Příručka o systému kontroly kvality – text příručky je dokončen a zaslán recenzentům k posouzení.
 • Doporučení - Kardiomarkery- text doporučení je před dokončením a bude schválen na listopadovém zasedání výboru.
 • Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2007 byly dány členům výboru k připomínkování. Připomínky budou zapracovány v rámci recenzního řízení a doporučení bude schváleno na listopadovém zasedání výboru.
 • Thyreopatie – doporučení připravuje prof. Palička.
 •   Společné stanovisko výboru ČSKB a CZEDMA k IVD: V minulosti se výbor ČSKB a CZEDMA vyjadřovaly k užívání IVD separátně. Vzhledem k některým nejasnostem výbor navrhl společné stanovisko, které bylo připraveno pracovní skupinou ČSKB a CZEDMOU. Připomínky prof. Paličky (Příloha č.2) byly diskutovány a jsou zohledněny.  Výbor se společným stanoviskem souhlasí pouze v případě, že bude vynechána poslední věta tohoto stanoviska. Ing. Šprongl bude informovat zástupce CZEDMY Ing. Stříže. CZEDMA s tímto návrhem souhlasí a schválené společné stanovisko je uvedeno v Příloze č.3.
 • Výbor požádá dr. Nekulovou a dr. Valíka, aby byli garanty doporučení o nádorových markerech.

4. IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Výbor schválil účast prof. MUDr. J.Racka, DrSc. na zasedání IFCC ve dnech 13-15.4.2008, Antalya.
 • Výbor navrhl nominovat MUDr. P. Kocnu, CSc. za člena komise pro vzdělávání a studijní rozvoj IFCC.
 • Členové výboru navrhli nominovat Ing. Šprongla do komise pro návaznost IFCC.
 • Do komise pro sledování dokumentů nebude výbor nikoho jmenovat.
 • Výbor navrhl nominovat prof. MUDr. T. Zimu, DrSc. za člena komise pro kongresy a konference IFCC.
 • Žádost Dr. Valíka o registraci jako EurClinChem v EC4 – chybí životopis a kopie bankovního převodu; dr. Valík byl vyzván k doplnění chybějících dokumentů, pak bude žádost doporučena Národní registrační komisí a postoupena Registrační komisi EC4.

5. Rada pro akreditaci – doc. Dastych

 • Zasedání rady pro akreditaci bylo odloženo na 19.11.2007.
 • Výbor žádá své zástupce, aby vyjasnili nomenklaturu pojmů Audit I a Edukační audit I. a též problematiku prokazování kvality práce v laboratoři s přihlédnutím k normám ISO 9001 a ISO 15189 a audity prováděných NASKL.

6. Web společnosti – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová informovala o stavu příprav převádění starého webu do nového formátu (např. nutno fixace horní lišty)
 • Ing. Vávrové cca do 10.11.2007 dokončí převod webových stránek
 • V období mezi 10.-20.11. 2007 členové výboru zkontrolují obsah webu a jeho aktuálnost dle následujícího rozdělení a vyberou části webu , které budou přeloženy do anglického webu:
  • RNDr. Radina – odkazy, akce
  • RNDr. Gotzmannová – legislativa
  • Ing. Šprongl – kvalita, ČSKB
  • Z. Rychnovská – laboranti
  • RNDr. Breinek – spolupráce
  • doc. Dastych – stanoviska
  • prof. Zima – doporučení, vzdělávání
  • Ing. Vávrová – časopisy

7. Publikace k výročí společnosti + přípravy oslavy – prof. Zima

 • Prof. Zima informoval členy výboru o přípravě publikace k výročí společnosti. 2/3 příspěvků jsou již odevzdány a ostatní navržení přispěvovatelé budou znovu osloveny.
 • Výbor si dovoluje požádat prim. K. Kallu, aby vedl dokumentaci o historii společnosti klinické biochemie.

8. Lab Tests on Line – prof. Zima

 • V průběhu sjezdu byla jednání s představiteli EDMA a CZEDMA týkající se smlouvy a v současné době očekáváme zaslání návrhu smlouvy se zapracovanými připomínkami.
 • Bylo rozděleno 98 hesel k překladu mezi redakční radu Lab Tests on Line. (Příloha č.4)

9. Organizace odborných akcí -přehled odborných akcí 2008,BIOLAB 2008, Sjezd 2009

 • BIOLAB 2008:
  • M. Šenderová a doc. Dastych předložili výboru k odsouhlasení návrh složení vědeckého a organizačního výboru BIOLABu.
  • Do vědeckého výboru byli nominováni: doc. Dastych (předseda), RNDr. Breinek, RNDr. Kubíček, prof. Tichý, prof. Zima, prof. Racek, doc. Štern, prof. Jabor, RNDr. Hložková.
  • Do organizačního výboru byli nominováni: Z. Rychnovská (předsedkyně), M. Bunešová, Z. Černá, M. Horáková, J. Chaloupka, MUDr. Kocna, M. Nejedlý, M. Šenderová, Ing. Šprongl, Z. Tesařová, Ing. Vávrová, M. Vémolová, M. Gregorovičová, RNDr. Beňovská
  • Informace o průběhu příprav programu a funkčních webových stránkách www.biolab08.cz bude odeslána členům společnosti e-mailem.
  • Přihlášky na BIOLAB budou přijímany pouze v elektronické podobě.
  • Abstrakta na BIOLAB musí být odevzdány do 15.3.2008 MUDr. Kocnovi. Abstrakta budou součástí č. 2/2008 KBM, ing. Vávrová se pokusí dohodnout s nakladatelem posunutí termínu expedice č. 2 z 30.6. na 20.5.2008. Program a organizační pokyny sjezdu bude třeba tisknout odděleně.
  • Koordinátoři bloků osloví řečníky a struktura návrhu programu bude předložena výboru do konce roku 2007.
 • Sjezd ČSKB 2009:
  • Prof. Zima a prof. Průša připraví dotaz členům společnosti na návrh odborných témat sjezdu
 • Výbor schválil plán odborných akcí pro rok 2008, který byl zaslán ČLS JEP. Přehled akcí je uveřejněn na webu společnosti

10. Systémy podpory společnosti – RNDr. Radina

 • RNDr. Radina zašle návrh podpory členům výboru k posouzení.

11. Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Výbor společnosti schválil rozpočet na pořádání vzdělávacích akcí a provádění ostatních ekonomických operací pro rok 2008. Rozpočet byl Ing. Špronglem zaslán na ekonomické oddělení ČLS JEP.
 • ČSKB obdrží v nejbližších dnech fakturu od MU IBA LF a PřF, Brno za nové webovské stránky.
 • NASKL převedl částku 50.000 na účet ČSKB ČLS JEP, která byla v minulosti zapůjčena v měsíci září 2007.

12. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Nově přijatí členové ČSKB: Andrea Hrbková (Rudolfov), MUDr. Jan Vodochodský (Broumov), PharmDr. Michal Vostrý (Plzeň), Mgr. Zlata Fejfárková (Kdyně).
 • Ing. Vávrová informovala o vyřízení agendy související s oceněními předanými na sjezdu ČSKB.
 • Výbor souhlasí s návrhem ponechat v roce 2008 všechny členské příspěvky ve stávající výši, rovněž ČLS JEP ponechává základní členský příspěvek na úrovni 250,- Kč.
 • Absolventi bakalářského studia budou zařazeni do ostatních VŠ s tím, že mohou zažádat o slevu členského příspěvku. Tato možnost bude uvedena v Návratce pro rok 2008, jejíž vyplnění zajišťuje ing. Vávrová. V rámci návratky bude rovněž hromadně uplatněna žádost výboru na slevu základního členského příspěvku pro seniory, kteří v r. 2007 dovršili věk 70 let.
 • Výbor odsouhlasil vyřazení členů, kteří dle posledního výpisu členské evidence nemají uhrazeny příspěvky za předchozí rok 2006.
 • Výbor odsouhlasil výplatu odměn recenzentům časopisu KBM za rok 2007 ve výši 500,- Kč za posudek. Podklady připravuje ing. Vávrová, výplatu provede nakladatel časopisu.
 • Připomínky k materiálu – konečná úprava členství v ČLS JEP, členové výboru zašlou Ing. Vávrové do 31.10.2007, která připomínky za společnost zašle na sekretariát ČLS JEP do 6.11.2007.
 • Granty na rok 2008 : Výbor odsouhlasil vypsání 5 grantů pro podporu účasti na mezinárodním zahraničním kongresu v částce 20.000,- na grant a 5 grantů pro účast na světovém kongresu (XX International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, ICCC, 28.9.-2.10.2008, Fortaleza, Brazílie) v částce 30.000,- na grant. Aktivní účast laborantů na Biolabu 2008 bude rovněž podpořena grantem výboru. Podmínky budou vypsány a zveřejněny obvyklým způsobem.

13. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová

 • Pravděpodobně do konce roku by mělo MZČR vydat vzdělávací program pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků. Pak se mohou přihlásit dle zákona č.96/2004 Sb. pracoviště pro výuku tohoto vzdělávacího programu. Akreditace se podává na MZČR k akreditační komisi a lze ji podat pro pracoviště teorie a praxe . Teorie a praxe nemusí být zajišťována jedním pracovištěm. Podklady pro podání jsou uvedeny v 96/2004 Sb.

14. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Z. Rychnovská informovala o dvou jednáních výboru sekce biochemických laborantů. Zápisy byly předány ke zveřejnění na webovou stránku ČSKB
 • listopadu 2007 se v Praze v Lékařském domě koná pracovní konference sekce biochemických laborantů na téma nutriční problematiky – za výbor se zahájení zúčastní předseda ČSKB prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
 • Výbor sekce předal své příspěvky do připravované publikace k 50. výročí založení ČSKB a potažmo sekce biochemických laborantů.
 • Probíhá příprava Regionálních pracovních dnů v Karlově Studánce ve dnech 12. – 13. prosince 2007. Program bude rozesílat pořadatel této vzdělávací akce, vedoucí laborant A. Dostál.

15. Jednání s předsedou České hematologické společnosti doc. Čermákem – 13.30

 • Bylo uskutečněno jednání s MUDr. Matýškovou, doc. Peckou, doc. Čermákem z České hematologické společnosti. Představitelé obou společností mají shodný názor na proces akreditace a certifikace v ČR s tím, že deklarují proces akreditace dle ISO a certifikace dle ISO je odlišný od systému Edukační Audit 1.
 • Byla diskutována možnost vytvoření kmene pro vzdělávání nelékařů, kdy v současné době společný kmen zahrnuje odbornost imunologickou, nukleární medicíny a klinické biochemie. Po diskusi bylo navrženo vytvoření pracovní skupiny, která posoudí vzdělávací programy s cílem nalézt alespoň část vzdělávacího programu společného. Za ČSKB do pracovní skupiny jsou navrženi doc.Štern, RNDr. Pollak, prof. Racek.

16. Různé

 • Prof. Zima předložil výboru výsledky zpracování vybraných statistických dat za rok 2006 o počtu a struktuře lékařů v oboru klinická biochemie, které zpracoval ÚZIS ČR. Materiál je k dispozici na sekretariátu společnosti
 • Prof. Racek zkontroluje seznam současných regionálních odborníků a jeho aktualizaci předloží na příštím zasedání výboru.

Příští jednání:
29.11. 2007 ve 14.00, Brno - FN Bohunice
15.1.2008 v 9,30 Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 11.11.2007

Zpět


česky | english