ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2002 - zpráva č.3

zpráva č.3 ze zasedání výboru ČSKB konaného dne 29. května 2002 v Hradci Králové


PDF ke stažení Příloha [123.62 KB]

Přítomni: doc. Jabor, Ing. Vávrová, Dr. Gotzmannová, prim. Kalla, prof. Palička, Dr. Friedecký, prof. Racek, Ing. Šprongl, doc. Štern, doc. Schneiderka, Z. Rychnovská, Dr. Bilyk, J. Dostálová
Hosté: Dr. Verner 

1. Revize doporučení ČSKB 

 •  
č.  Doporučení
1 k systému externího hodnocení kvality (dále jen EHK)
2 Zabezpečování jakosti měření glukometry při použití v režimu point-of-care testing
3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství
4 o správném zavádění a používání POCT
5 Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)
6 k vyšetřování mozkomíšního moku

Nová navrhovaná doporučení, kterými se v nejbližším období bude výbor zabývat: 

 • Kardiální markery – ve spolupráci s kardiologickou společností 
 •  Laboratorní diagnostika diabetu – ve spolupráci s diabetologickou společností 
 •  Validace – analytická témata, klinická oblast 
 •  Močová analýza (aplikace mezinárodního doporučení s doplněním o prvky vydávání výsledků) 

2. Základní principy registru laboratoří

 • Prof. Palička informoval výbor společnosti o základní představě tzv. registru klinických laboratoří a o proběhlých jednáních na úrovni odboru informatiky MZ ČR a ÚZIS. Výbor považuje registr za výchozí krok pro zahájení akreditačních procesů. Specifikace celého projektu, jednotlivých položek, spolupracujících subjektů a celkové strategie budou jedním z prioritních úkolů výboru ČSKB v následujícím období.

3. Návrh stanoviska k postgraduálnímu vzdělávání „laboratorní medicíny“

 • Výbor prodiskutoval návrh týkající se výuky elementárních znalostí v oblasti laboratorní medicíny v rámci postgraduálního vzdělávání. Cílem je zajistit komunikaci v integrovaných laboratořích při zachování svébytnosti jednotlivých laboratorních oborů. Výbor pověřil doc. Jabora koncipováním stanoviska a dalším jednáním se zástupci kateder v rámci IPVZ.

4. Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (dále ČSKB) k bakalářským studijním programům se vztahem ke klinické biochemii a laboratorní medicíně

 • Výbor ČSKB v souladu s požadavky Evropského sylabu EC4 pro postgraduální studium v klinické chemii podporuje takové typy bakalářských studijních programů, které trvají čtyři roky a umožňují přechod na magisterské programy v průběhu studia nebo po jeho dokončení.
 • Tříleté bakalářské programy zaměřené chemickým, resp. analytickým směrem bez možnosti přechodu na magisterské studium jsou z hlediska uplatnění uchazečů o práci vysokoškoláka - analytika v klinické biochemii a laboratorní medicíně nevhodné. 
 •  Výbor ČSKB nedoporučuje zařazování absolventů bakalářských studijních programů, které neodpovídají bodu 1, do systému postgraduálního vzdělávání v oboru klinické biochemie.

5. Návrh kalendáře odborných akcí ČSKB pro rok 2003 musí být uzavřen na jednání výboru 6. září. 

 • Sestavením byl pověřen Prof. Racek, jemu také směrujte své podněty k zařazení s uvedením termínu, odborné náplně, místa konání, kontaktní osoby s adresou. Návrhy zasílejte prof. Rackovi nejpozději do konce srpna (tel.: 019/71 04 233, e-mail: racek@fnplzen.cz).
 • Výbor vyzývá všechny pořadatele všech odborných akcí (včetně regionálních, nezařazených do kalendáře ČSKB), aby v dostatečném předstihu zasílali termíny konání těchto akcí ke zveřejnění do bulletinu FONS a na webu ČSKB vědeckému sekretáři. Dochází jinak ke kumulaci akcí.

6. výbor se v následujícím období zaměří přednostně na

a) vytvoření registru laboratorních pracovišť v oboru klinické biochemie
b) vzdělávání všech typů odborníků a všech forem
c) kontinuální zvyšování kvality v klinických laboratořích
d) standardizaci
e) přípravu odborných doporučení
f) přípravu laboratoří na akreditaci

7. Členská evidence, nově přihlášení

 • Výbor souhlasí s přijetím M. Hanauerové (Praha), MUDr. I. Hrabovské (Olomouc), M. Kvěchové (Krnov), RNDr. B. Illka (Bratislava), RNDr. S. Vaňkové (Zlín), Ing. F. Dvořáčka (Zlín)
výbor rozhodl stanovit pro každý dokument jednoho oponenta, který vyzve autory k aktuálním úpravám textu, současná doporučení zveřejněna na www.cskb.cz budou doplněna poznámkou a datem, kdy aktualizace proběhla 

Vloženo: 29.5.2002

Zpět


česky | english