ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2009 - zpráva č.31

Zpráva č.31 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 17. 6. 2009 

Přítomni:  RNDr. H. Benáková, pí M.Beranová, RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. P. Breinek, doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. G.Louženský, prof.MUDr. V.Palička, CSc., Ing. L. Šprongl

Hosté: Bc. Z. Tesařová, pí M. Šenderová


Kontrola zápisu č.30

 • Zápis č.30 byl schválen bez připomínek.
 • Trvající úkoly z minulosti:
  • Ing. Vávrová informovala o současné situaci v dostupnosti archivu abstrakt a fulltextů na webu ČLS JEP, prozatím se podařilo docílit návrat k propojení archivu minulého správce webu Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP (data k březnu 2008), možnost aktualizací a zařazování textů v novém režimu NTS je otázkou dalšího jednání s ČLS JEP.
  • Výbor společnosti bude jednat s MUDr. Jiřím Pešinou, spolupracovníkem Českého rozhlasu 2 a České televize ohledně přípravy pořadu o naší společnosti v květnu 2009.
  • Prof. Zima oslovil představitelé České nefrologické společnosti se žádostí o společnou přípravu Doporučení týkající se vyšetřování proteinurie a albuminurie v moči. První návrh textu bude zaslán do konce června 2009.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • U doporučení týkající se glomerulární filtrace bude vloženo upřesnění výpočtu eGFR u dětí do 18 let věku - provede prof. Zima.
 • Výbor se obrátí na vedoucího autorského kolektivu RNDr. Friedeckého ohledně jednotek u mikroalbuminurie v doporučení společnosti a komentáři kontrolního cyklu SEKK.

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • V příloze je nový „Code of Conduct“ verze 2 pro evropský registr specialistů v klinické chemii a laboratorní medicíně. Příloha č. 1
 • V rámci Evropského kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny (Innsbruck, 7. – 11. 6. 2009) se konaly dvě akce:
  • Zasedání registrační komise EC4; bylo konstatováno, že stále některé členské země EU nesplňují „equivalence of standards“. Je asi 2100 registrovaných z 19 zemí EU, jen 30 % opakovaných registrací. Nizozemí s výhodou užívá spojení národního a EC4 registru. Další zasedání EC4 RC bude 4. – 5. 10. 2009 v Supetaru (Chorvatsko), v r. 2010 pak ve dnech 16. – 19. 4. na Korfu (Řecko) v rámci IFCC General Conference a 14. – 17. 10. při společné konferenci EFCC a UEMS v Lisabonu (Portugalsko).
  • Valné shromáždění EFCC, která má 2 roky trvání. Kromě zprávy předsedy a vedoucích jednotlivých komisí byl volen výbor na další dvouleté období. Prezidentkou se stala prof. Rita Horvath za Maďarska; potvrzeni byli i další kandidáti, jmenovaní v zápisu z minulého zasedání výboru ČSKB. Ze čtyř kandidátů na člena výboru bez funkce byli do druhé funkčních období zvoleni Ital Pazzagli a Fin Pulkki; prof. Zima, který rovněž kandidoval, postoupil do druhého kola. Za místo konání kongresu Euromedlab v r. 2013 byl zvolen Milán; neuspěla Paříž ani Stockholm.
 • Ve dnech 13. – 16. 10. 2010 se bude konat první společná konference EFCC a UEMC
  v Lisabonu. Příští Euromedlab bude společně se světovým kongresem v r. 2011 v Berlíně.
 • Jsou funkční webové stránky EFCC; po kliknutí na příslušný stát na mapce Evropy se objeví link na webové stránky příslušné národní doborné společnosti.

Rada pro akreidtaci, NASKL – doc. Dastych, Ing. Šprongl

 • V rámci kongresu Euromedlab zasedal ve WG pro normy a akreditace Ing. Šprongl, který zaslal stručné informace z jednání:
  • Byly diskutovány výsledky dotazníku o akreditacích v Evropě.
  • Přes 50% akreditovaných má Švédsko, Holandsko a Velká Británie
  • Itálie přešla z certifikací na akreditace.
  • Akreditace povinná nově ve Francii, již dříve v SRN a Belgii pro molekulární biologii.
  • V Polsku se dosud nepoužívá 15189.
  • Většinou se stále akredituje podle testů, 6 zemí nabízí „flexible scope“.
  • Rozdíly v době akreditace, frekvence návštěv, době platnosti.
  • Problém v rozdílech v požadavcích.
  • Nový evropský zákon – v každé zemi jen jedna akreditační agentura.
  • Dále byla vedena diskuse na témata:Validace a verifikace, referenční rozmezí, POCT, národní doporučení.
  • Pracuje se na nové revizi 15189, hlavní cíl sjednocení terminologie (VIM3)
  • Předpoklad platnosti – 2011 – 2012, kde bude podrobnější část 5.1. – 5.6. Změny v organizaci divize a WG – v čele divize nové J.C.Libeer (místo Panteghiniho)
 • WG bude mít napříště 3-4 stálých členů a ostatní budou korespondující. Ing. Šprongl bude stálým členem.

Lab Tests on Line – prof. Racek, Z. Tesařová

 • 139 nových vložených přeložených hesel. Do konce června budou vloženy všechny testy, do konce července dodělány korektury a propagace dalšího kola bude v září. Překladatelé jiných odborností než klinická biochemie (mikrobiologie, imunologie, hematologie) budou požádání o dodání základní literatury v rámci těchto odborností.
 • Představen plán propagace českých stránek LTO (Medical Tribune, Brevíř, stránky SÚKL, časopis KBM – č. 2 a 3, připrava letáčku pro praktické lékaře aj.).
 • Prof. Racek připraví na příští schůzi výboru ČSKB (8. září 2009) přehled zbylých testů, které bude třeba přeložit ještě v tomto roce (je jich asi 10).
 • novým členem NCC za CZEDMA místo dr. B. Chmelíkové bude MUDr. J.Wolf
 • Prof. Racek informoval o 1. setkání evropských editorů Labtestsonline a Koordinační komise LTO pro Evropu (Varšava, 6. – 7. 5. 2009; účastníci: prof. Racek za ČSKB a dr. Jan Wolf za CZEDMA):
  • překlady nemusí být doslovné, musí odpovídat evropskými či národním podmínkám; musí je proto dělat odborníci;
  • navržena jiná struktura screeningu pro evropské varianty LTO;
  • v červnu t.r. bude v Bruselu jednání o možnosti získat pro LTO podporu z evropských fondů (za ČR se zúčastní dr. Wolf);
  • k propagaci LTO je třeba využít i organizací pacientů, ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny;
  • HON code membership (potvrzení, že projekt má význam pro zlepšení zdraví obyvatel prostřednictvím internetu, garantuje OSN) – zajistí pro českou verzi LTO prof. Racek;
  • je třeba upravit kontakty v české verzi LTO včetně kontaktů (již bylo provedeno);
  • diskutován problém statistických údajů o využívání stránek LTO;
  • v létě bude spuštěna nové US verze LTO (nový vzhled stránek, jednodušší orientace) – podle ní bude snad v budoucnu upravena i verze pro Evropu;
  • Engitel (firma starající se o webové stránky evropské verze LTO) přislíbila úpravy podle požadavků jednotlivých národních koordinátorů, zejména změny vedoucí ke snazší orientaci na webu LTO.
  • Příští setkání bude v dubnu 2010 na Korfu (Řecko) v návaznosti na IFCC General Conference. 

Organizace odborných akcí – Sjezd 2009, Biolab 2010 – M. Šenderová, prof. Zima, Ing. Vávrová

Sjezd 2009

 • M. Šenderová seznámila členy výboru s rozpočtem sjezdu, předložila seznam sponzorů a informovala o technickém zabezpečení Sjezdu, včetně společenských akcí.
 • CBT osloví firmy, které organizují firemní workshopy se žádostí o zaslání programu do 30.6.2009.
 • CBT zašle návrh programu prof. Průšovi a členům výboru do 15.7. 2009 ke korektuře.
 • Ing. Vávrová zpracovala podklady pro tisk abstrakt a textů do sborníku abstrakt sjezdu, který bude publikován v rámci č. 3/2009 časopisu KBM, přiřadila číslování posterů a pro CBT připravila seznamy přednášek a seznamy posterů.

Biolab 2010

 • Výbor se seznámil s termínem Biolabu 30.5.-1.6.2010 v Hradci Králové, který organizačně zajistí společnost CBT.
 • Biolab se bude konat v prostoru starého Adalbertina v Hradci Králové.
 • Organizátoři a sekce biochemických laborantů připraví na zasedání příštího výboru návrhy témat pro Biolab 2010.
 • První informace o Biolalabu bude rozdána účastníkům sjezdu společnosti v září 2009.

Příprava výroční schůze – prof. Zima

 • Členové výboru přípravují podklady pro plenární schůzi, která se uskuteční v rámci sjezdu ČSKB:
  • Zpráva o činnosti výboru - Zima
  • Zpráva vědeckého sekretáře a sekce laborantů - Vávrová, Rychnovská
  • Zpráva o hospodaření - Šprongl
  • Zpráva revizní komise - Louženský
  • Zpráva o KVVPZ – Gotzmannová
 • Čestná členství a ocenění:
  • Cena ČSKB za nejlepší publikaci v roce 2008 bude udělena práci Ing. Zelenky a spol.
  • Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2008“ bude udělena prof. Jaborovi.
  • Cena ČSKB a Olympus bude udělena MUDr. Cibíčkové a MUDr. Cibulkovi.
  • Příprava voleb do výboru ČSKB – volební komise bude navržena ke schválení na Sjezdu 2009.

Zpráva pokladníka - Ing. Šprongl, prof. Zima

 • Výbor projednal návrh ankety týkající se využití dotace IFCC. Informace o anketě bude členům společnosti rozeslána e-mailem 9.7. 2009. Ukončení hlasování bude 31.8.2009. Dotazník bude připraven v elektronické formě. Písemná forma průvodního dopisu je přílohou č. 2

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová předložila podklady pro vyhodnocení udělovaných cen ČSKB (posudky hodnotitelů, navrhovaná pořadí).
 • Výbor ČSKB schválil přijetí nových členů – Mgr. Petry Birtusové, MUDr. Jany Misoriny, MUDr. Margarety Beyerové, MUDr. Pavlíny Prokopové a Marie Myškové.
 • Výbor konstatuje, že ve vypsaném termínu nezaznamenal podání žádosti o grantovou podporu účasti SZP, DiS. a Bc. pracovníků v oboru na celostátním sjezdu ČSKB v září 2009. 

Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská

 • Informace o jednání přípravě Biolabu (viz. bod č. 6 zápisu)

Různé

 • Výbor ČSKB obdržel návrh vyhlášky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a k uvedenému návrhu nemá výbor připomínky.
 • 16.6.2009 zasedala akreditační komise MZ ČR pro lékaře, která navrhuje následující schéma atestací. Obor klinická biochemie je součástí interního kmene, který bude v 1. roce rozdělen následovně: 3 měsíce vnitřní lékařství, 3 měsíce chirurgie, 2 měsíce ARO, 2 měsíce pediatrie a 2 měsíce gynekologie a porodnictví. 
  2. rok bude rozdělen na 11 měsíců vnitřní nemoci a 1 měsíc neurologie. Takto bude ukončen kmen a následně bude probíhat výuka v daném oboru. Tento návrh bude dále projednán s ČLK a děkany lékařských fakult. Po schválení bude aktualizován vzdělávací program oboru klinická biochemie.
 • Výbor byl informován o činnosti CZEDMA a o její výroční zprávě za rok 2008.

Příští jednání: 8.9.2009 v 9.30, Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 10.7.2009

Zpět


česky | english