ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2010 - zpráva č.1

Zpráva č.1 ze schůze nově zvoleného výboru ČSKB konané v Praze dne 8.4. 2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl., Ing. J.Vávrová, Ph.D.,
MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc. 
Omluveni: doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., prof. MUDr. V.Palička, CSc.
Hosté: MUDr. I. Lerch, doc. RNDr. P Štern, CSc.


Volby 2010 – prim. Lerch

 • Na webu společnosti jsou zveřejněny výsledky 2. kola voleb do výboru ČSKB, výboru sekce biochemických laborantů a revizní komise
 • Předseda volební komise prim. Lerch předal zápisy a ostatní písemnosti vzešlé z volebního aktu nově zvolenému výboru k archivaci a zároveň byla odeslána kopie zápisu z jednání volební komise ČSKB předsedovi ČLS JEP. Příloha č.1 

Volba předsedy – prim. Lerch

Předsedou výboru ČSKB byl tajnou volbou nově zvolenými členy výboru zvolen prof. Zima s počtem 5 hlasů. Prof. Zima poděkoval členům výboru za jejich důvěru.

Volba do dalších funkcí ve výboru – prim. Lerch

Nový výbor zvolil do funkcí následující členy výboru:

 • Místopředseda a vědecký sekretář – Ing. Vávrová
 • Místopředseda – prof. Racek
 • Pokladník – Ing. Šprongl
 • Členové –doc. Dastych, RNDr. Gotzmannová, doc. Schneiderka 

Informace o volbách v sekci biochemických laborantů – M. Bunešová

V sekci biochemických laborantů výbor zvolil funkcionáře sekce následovně:

 • Předsedkyně: Mgr. Martina Bunešová
 • Vědecká sekretářka: Bc. Jana Blažková
 • Místopředseda: Jiří Kotrbatý, Dis
 • Členové: Milena Kapustová, Petr Coufal

Volba předsedy revizní komise – prim. Lerch

Předsedou revizní komise byl zvolen RNDr. Louženský. 

Volba reprezentanta EFCC a IFCC – prof. Zima

Nově zvolený výbor ČSKB pověřil prof. Racka vykonáváním funkce reprezentanta České společnosti klinické biochemie v mezinárodních organizacích EFCC a IFCC.

Prof. Zima poděkoval prim. Lerchovi a volební komisi za jejich více než půlroční práci při přípravě a průběhu voleb.

Doporučení společnosti – prof. Zima

Návrh Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie k vyšetřování proteinurie zkontrolují a opraví doc. Dastych, prof. Racek, prof. Zima do 20. dubna 2010 a po tomto datu zašlou opravený návrh představitelům nefrologické společnosti k diskusi a zároveň bude návrh zveřejněn na webu společnosti k připomínkám. 

IFCC, EFCC - prof. Racek

 • Přišla další výzva k příspěvkům do elektronického časopisu IFCC.
 • ČSKB obdržela výsledek dotazníku zabývajícího se sledováním.
 • Všechny členské organizace EFCC byly požádány o zveřejnění vyhlášení soutěže o cenu „Vital Avard for Excellence in Outcomes Research in Laboratory Medicine“; cenu vyhlašuje EFCC a Labs Are Vital a bude se poprvé udělovat na kongresu IFCC v Berlíně (2011).
 • Dotazník týkající se pozice laboratorní medicíny v jednotlivých členských zemích EFCC vyplní prof. Racek a prof. Zima. Výsledky této dotazníkové ankety budou zveřejněny na společné akci UEMS/EFCC v Lisabonu (říjen 2010).

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Články ze sekce „Screening“ jsou již přístupné na webu.
 • Nové testy a úprava mikrobiologických testů bude provedena do konce května 2010.
 • Překlady nemocí – osloví se odborníci příslušných odborností.

Organizace odborných akcí – prof. Zima, Ing. Vávrová, prof. Racek

 • Výbor souhlasí se záštitou naší společnosti a s poskytnutím loga - Second European Symposiun on Quality Management in Laboratory Medicine - Lisabon 16.10.2010 s telemostem s Prahou.
 • Výbor souhlasí se záštitou nad 10th International Nutrition and Diagnostics Conference, která se uskuteční v říjnu 2010 v Praze.

BIOLAB 2010

 • Ing. Vávrová informovala o průběhu příprav Biolabu.
 • Pro studenty středních škol, kteří se zúčastní pouze vědeckého programu bude vstup na BIOLAB za 50,- Kč.

FONS 2010

prof. Zima informoval o průběhu příprav symposia FONS 2010

Sjezd Plzeň 2011

Prof. Racek informoval o přípravách sjezdu 2011, který se uskuteční ve dnech 25 - 27.9. 2011 v Parkhotelu v Plzni.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

Na základě souhlasného stanoviska prof. Paličky je pro rok 2010 schváleno čerpání podpory IFCC v následující výši:

  • Odborné časopisy (nákup):  200 000,- Kč
  • Odborná publikace (vydání): 100 000,- Kč
  • Encyklopedie www:  80 000,- Kč
  • LabTestOnline: 150 000,- Kč
  • Granty Biolab: 25 000,- Kč
  • akce Setkání mladých biochemiků Písek:  25 000,- Kč 

Z rezervního fondu: Granty zahraniční kongresy -  200 000,- Kč

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor schválil členskou přihlášku PharmDr. V. Habrdové, Ph.D.
 • Ing. Vávrová požádala všechny členy výboru o aktualizaci a dodání podkladů pro prezentaci nově zvolených výborů a revizní komise na webu ČSKB.
 • Výbor schválil podporu aktivní účasti na Biolabu dvěma žadatelkám, definitivně bude agenda těchto grantů uzavřena na příštím jednání.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

RNDr. Gotzmannová iniciovala zaslání dopisu z MZČR, odbor vzdělávání, všem ředitelům zdravotnických zařízení, která jsou v přímém vedení MZČR . Tento dopis je výzvou pro podání a zabezpečení výuky specializované způsobilosti /atestace pro odborné prcovníky v laboratorních metodách/ v těchto zařízeních. Specializovaná výuka praktické části může proběhnout jen na technicky a personálně vybaveném akreditovaném pracovišti. Tyto podmínky splňují zejména FN. 

Sekce biochemických laborantů

 • Výsledek voleb viz. výše uvedená informace , Mgr. Bunešová poděkovala nově zvoleným členům výboru za důvěru při volbě do funkce předsedkyně a poděkovala za práci odstupujícím členům výboru - Z.Rychnovské, M. Vémolové, M. Nejedlému a J. Chaloupkovi. Práce nového výboru plynule naváže a bude pokračovat a rozvíjet nastavené trendy.
 • Biolab – akce je zařazena do kreditního vzdělávacího systému i pro farmaceutické asistenty a zároveň je zajištěna jednodenní registrace (bez předchozího přihlášení), úvodní slovo do sborníku Biolabu Mgr. Bunešová zašle Ing. Vávrové.
 • Konference, která se bude konat dne 6.5. 2010 v Jinřichově Hradci je zařazena do kreditních systémů pro zdravotní laboranty a VŠ – nelékaře, program zveřejněn na webu společnosti.
 • Aktualizace webu biochemických laborantů zveřejněna, kontakty na členy výboru BL budou doplněny a zaslány vědecké sekretářce Ing. J. Vávrové. 

Různé

 • Výbor České společnosti nukleární medicíny souhlasí se sdílením výkonu 93127 estriol. RNDr. Gotzmannová zajistí další postup předání souhlasu pracovní skupině k Seznamu výkonů.
 • prof. Jabor zaslal MZ ČR návrh a změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro získání specializované způsobilosti v oboru klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.
 • Dne 14.4.2010 zasedá akreditační komise pro specializační obor Klinická biochemie k posuzování žádostí dotačního programu MZ ČR o rezidenční místa dle Metodiky 2010.
 • Ministryně zdravotnictví jmenovala akreditační komisi pro obor klinická biochemie ve složení: prof. Racek, doc. Dastych, doc. Soška, prof. Průša, prof. Jabor, doc. Štern, prof. Zima, prof. Palička, MUDr. Verner.
 • V příloze č. 2 zápisu je uveden aktuální seznam akreditovaných pracovišť pro specializační vzdělávání lékařů v oboru klinická biochemie dle zákona 95/2004 Sb.
 • Ve Věstníku MZ ČR byl zveřejněn vzdělávací program oboru klinická biochemie pro lékaře. http://legislativa.mzcr.cz/Pages/232-vestnik-c-12010.html (strana 153-182).
 • Výbor považuje za vhodné aktualizovat koncepci oboru klinická biochemie a žádá členy společnosti, aby do konce května 2010 zasílali své připomínky a náměty ke koncepci oboru klinická biochemie Ing. Vávrové a na sekretariát společnosti. Informace bude rozeslána též e-mailovou korespondencí. 

Příští jednání se koná ve středu 19. května v 9.30 hod. v Praze.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 30.4.2010

Zpět


česky | english