ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 2008 - zpráva č. 22

Zpráva č. 22 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 26.6. 2008

Přítomni: RNDr. H. Benáková , pí M. Beranová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. P. Breinek , doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof.MUDr. V. Palička, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D.,
Hosté: Ing. M. Budina, RNDr. J. Kratochvíla, prof. MUDr. R. Průša, CSc. , RNDr. B. Friedecký, Ph.D.


Kontrola zápisu č.21

Zápis č.21 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – kardiomarkery, nádorové markery – prof. Zima

 • Výbor čeká na druhé stanovisko Doporučení vyšetření kardiomarkerů ČSKB k biochemických markerům strukturního a funkčního poškození myokardu. První stanoviso doporučeuje pouze jednu drobnou úpravu.
 • Česká onkologická společnost nemá připomínky k návrhu společného doporučení.
  Připomínky, které obdržel výbor společnosti od členů budou autory Doporučení zapracovány do textu a definitivní text bude projednán na schůzi výboru v září.

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Ukrajinská společnost klinické laboratorní diagnostiky se stala 79. členem IFCC.
 • Agenda z Generální konference (Antalya, 13. – 14. 4. 2008) je přístupná na webových stránkách IFCC.
 • Informace o klinických biochemicích, kteří dostanou na Mezinárodním kongresu klinické chemie ve Fortaleze (Brazilie) ocenění.
 • Žádost IFCC, aby jednotlivé členské organizace zvážily možnost uspořádat v r. 2010 další generální konferenci. Výbor ČSKB rozhodl, že se ČSKB bude o pořádání této akce ucházet, a to prostřednictvím společnosti CBT.
 • Informace o programu volebního shromáždění v rámci kongresu ve Fortaleze – bude se volit výbor IFCC na další období. Za ČSKB se zúčastní národní reprezentant prof. Racek. Ten podal výboru informaci o dosud došlých nominacích na místo prezidenta a viceprezidentů IFCC.
 • Výbor ČSKB bude volit Thomase Brinkmanna (Beckman) na funkci „corporate member“ v novém výboru IFCC.
 • Výbor navrhuje prof. Průšu na funkci ve výkonném výboru Scientific Division IFCC.

Rada pro akreditaci – Ing. Šprongl

Výbor projednal připomínky k verzi návrhu stanoviska Rady ze dne 24. 6. 2008 ve vztahu ke smluvním laboratořím. Výbor společnosti upozorňuje, že smluvní vztah může dát laboratoř ústně v souladu s Obchodním zákoníkem. Výbor zásadně nesouhlasí s odpovědností za výsledek odesílající („mateřské“) laboratoře. tato zodpovědnost je vždy na laboratoři, která provádí vlastní laboratorní vyšetření. Odesílající („mateřská“) laboratoř je odpovědná za výběr smluvní či spolupracující laboratoře. Příloha č. 1a, 1b

Externí hodnocení kvality – SEKK – Ing. Budina, RNDr. Kratochvíla

 • Byla podepsaná smlouva mezi ČLS JEP, ČSKB a SEKK týkající se organizace EHK.
 • Výbor schvaluje jako minimální účast v EHK 2x ročně u těchto kontrolních cyklů:
  • AM - Analyty moče
  • CC - Cystatin C
  • GLC - Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
  • MK - Močové konkrementy
  • RFA - Rizikové faktory aterosklerózy
  • TDM – Léky
 • Výbor souhlasí s novým supervizorem cyklu TM - Ing. D. Springer, Praha.
 • Výbor společnosti souhlasí se zavedením kontrolního cyklu kostní markery pro rok 2009 ve frekvenci jedenkrát ročně. Odborným garantem je ČSKB a Česká společnost nukleární medicíny, které společenosti garantující laboratorní část vyšetření.
 • Výbor doporučuje prof. Paličku a RNDr. Friedeckého jako supervizory tohoto cyklu.
 • O zapojení klinických odborných společností jako garantů klinické správnosti do systému EHK budou vedena další jednání se SEKK.

Lab Tests on line – prof. Zima, prof. Racek

 • Výbor obdržel zápis z 1. zasedání národní koordinační komise labtestonline. Příloha č.2
 • Prof. Racek informoval o proběhlém školení vkladatelů hesel se zástupci společnosti Engitel. Výbor soporučeuje pro překlady používat prograsivní pravopis. Problematika některých společných oddílů celého díla bude projednána na schůzce 9.7.

Publikace k výročí společnosti a příprava oslavy – prof. Zima, Prof. Průša

 • Pracovní den se uskuteční 10.10.2008 v posluchárně Ústavu lékařské chemie a biochemie (dříve 1. chemie) v Kateřinské 32, Praha 2 od 13.30 hodin. Program pracovního dne byl rozeslán členům společnosti a vyvěšen na web.
 • Prof. Zima informoval o potvrzení účasti předsedky Slovenské společnosti klinické biochemie MUDr.Daňové.
 • Prof. Průša již dříve zaslal členům výboru návrhy obálek jubilejní publikace.Členové výboru vybrali návrh obálky č. 5. Dále informoval o přípravě publikace společnostíStapro a předběžný termín vytištění je začátek září.

Organizace odborných akcí

 • BIOLAB 2008 - Biolab proběhl úspěšně ke spokojenosti všech zúčastněných. Vyúčtování BIOLABU bude předloženo v září na výboru společnosti (Ing. Šprongl).
 • Sympozium FONS (Pardubice) - prof. Zima připomněl členům výboru přípravu podkladů pro členskou schůzi. Příprava Sympozia probíhá dle plánu.
 • V rámci IFCC programu „Visiting Lectures“ byl pozván odborník v biochemickém vyšetření a posuzování infekčních chorob a chorobných stavů prof. Chris Lam z Hong Kongu. Prof. Lam přiletí do Prahy 2.11.2008, přednáška je plánovaná na 3. 11. v 15.00 v prostorách 1. LF a na 4.11. má naplánovaný volný program. Ubytování pro prof.Lama s manželkou bude zajištěno na Univerzitě Karlově. ve dnech 2.-5.11.2008.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

Ing. Šprongl informoval o dalším sponzorovi společnosti – firma Medista a o průběhu jednání s firmou Sysmex.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Nově přijatými členy společnosti se stávají: Ing. Kristýna Doubková (Horka u Čáslavi), Sylva Spurná, DiS. (Olomouc), Mgr. Klára Švejkovská (Třebechovice p.O.) 
 • Na základě obdržených návrhů na ocenění za nejlepší edukační materiál za rok 2007 rozhodli přítoní členové výboru společnosti o udělení cenu ČSKB za výuku a vzdělávání v oboru klinické biochemie a laboratorní medicína doc. MUDr. Milanu Dastychovi, CSc. za soubor učebních textů.
 • Výbor společnosti souhlasí, aby se MUDr. Jan Špička z pracoviště klinické biochemie s hematologií Litvínov ucházel o výkon posuzovatele NASKL ČLS JEP.
 • Výbor souhlasí, aby dle výpisu z účtu ČLS JEP byli vyřazeni z členské evidence dosavadní členové ČSKB, kteří neuhradili příspěvky za dva předchozí uzavřené kalendářní roky.
 • Výbor doporučuje pozastavení cestovního grantu na BIOLAB 2008 pro Jiřího Panáka, Olomouc z důvodu neuhrazení členských příspěvků.

Sekce biochemických laborantů

 • Výbor společnosti obdržel poděkování výboru Sekce biochemických laborantů za přípravu a zajištění konání 44. celostátní konference biochemických laborantů BIOLAB 2008 v Brně. Výbor společnosti děkuje organizačnímu výboru a zejména doc. Dastychovi, výboru sekce biochemických laborantů a organizaci CBT za výbornou přípravu a organizaci BIOLABU 2008.
 • Příští BIOLAB 2010 se bude konat v Hradci Králové pod záštitou ÚKBD LF a FN Hradec Králové.

Různé

 • Společnost lékařské genetiky ČLS JEP vyhověla žádosti České společnosti klinické biochemie ČLS JEP o souhlas s povolením sdílení kódů: 94119-Izolace a uchování lidské DNA (RNA) a 94123 – PCR analýza lidské DNA s vyjímkou jeho použití při diagnostice vybraných nemocí, kde je nutná interpretace klinickýcm genetikem..
 • Předseda společnosti zaslal členům výboru společnosti k připomínkování paragrafové znění zákona o zdravotní zachranné službě o zdravotních službách a specifických zdravotních službách . Připomínky je potřeba zaslat do 11.7.2008.
 • Rada pro výzkum a vývoj schválila dne 20. 6. 2008 seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis Klinická biochemie a metabolismus je v tomto seznamu uveden.
 • ČLS JEP požádala o zaslání jména kontaktní osoby v otázzce změn Sazebníku zdravotních výkonů. Kontaktní osobu navrhl výbor prof. Zimu.
 • Výbor společnosti projednal a souhlasí se žádostí MUDr. Schnitzera z urologické ambulance, Praha 4, týkající se vykazování výkonu 81347 ZP za splnění podnímky účasti v EHK SEKK.
 • Výbor společnosti souhlasí s návrhem registračního listu zdravotního výkonu - Kvantitativní stanovení krve ve stolici.
 • Ing. Dytrych, ředitel MěN Hořice požádal výbor společnosti o stanovisko, zda jeho pracovník splňuje předpoklady k vykonávání funkce vedoucího laboratoře. Výbor společnosti na svém jednání dne 26.6.2008 dospěl na základě předložených podkladů k názoru, že uvedený pracovník není dle platné legislativy ČR oprávněn vykonávat funkci vedoucího oddělení biochemie a hematologie z důvodu, že v současné době dle zaslaných dokladů má MZ ČR uznanou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní laborant. Vedoucí laboratoře musí být odborník, který dosáhl nejvyššího stupně specializačního vzdělávání v daném oboru tj. uznaná specializační způsobilost, atestace z vyšetřovacích metod nebo mít vydané osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v laboratorních metodách.
  Dále jsou podmínky pro vedoucí funkce uvedeny v koncepci oboru klinická biochemie, která je dostupná na www.cskb.cz, v dokumentech České lékařské komory a v další platné legislativě.
 • Prof. Racek se zúčastnil schůze předsedů akreditačních komisí a představitelů odborných společností ke specializačnímu vzdělávání. Zápis z jednání je přílohou č. 3
 • Výbor souhlasí s půlročním pilotním projektem - Screening funkčních thyreopatií u těhotných žen ve spolupráci vybraných laboratoří, endokrinologů a gynekologů za podmínky vyhodnocení pilotního projektu a nutné účasti laboratoří do systému EHK pro vyšetřované analyty.
 • Výbor společnosti diskutoval pracovní verzi návrhu vyhlášky o technickém, věcném a personálním zabezpečení zdravotních služeb - laboratoře. Připomínky k textu zašlou členové výboru prof. Zimovi do 4.7.2008, které prof. Zima následně předá MZ ČR.
 • Výbor společnosti na základě dopisu se žádostí doc.MUDr.F. Votavy z KDD FNKV doporučuje, aby se novorozenecký screening fenylketonurie a dalších chorob centralizoval a prováděl pouze metodou MS/MS.

Příští jednání: 9.9. 2008 v 9.30 Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru

Vloženo: 18.7.2008

Zpět


česky | english