ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2011 - zpráva č.11

Zpráva č. 11 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 19.4.2011

Přítomni: M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. H. Benáková, doc.MUDr. M. Dastych, prof. MUDr. V.Palička, CSc., Ing. L. Šprongl, MUDr. M. Verner


Kontrola zápisu č. 10/2011

Zápis č. 10/2011 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

Výbor schvaluje 5. verzi Doporučení ČSKB „Správné zavádění a používání POCT“ po doplnění poznámky RNDr. Kratochvíly a seznamu zkratek. Příloha č. 1

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • MUDr. Verner se za ČSKB zúčastnil SFBC Symposiuma on „Laboratory Management in Europe“ v Paříži dnech 8.-9.4.2011.
 • Prof. Palička byl navržen za člena EFCC Profession Committee.
 • 11. postgraduální kurz v Dubrovníku se bude opět konat pod záštitou EFCC, a to ve dnech 22. – 23. 10. 2011; téma: New trends in classification, Diagnostik and management of inflammation. Členové ČSKB budou seznámeni mailem.
 • Triennal Meeting of IFCC Council se bude konat rovněž v Berlíně 15. května 2011. Výbor ČSKB byl seznámen s programem včetně interaktivních workshopů a kandidátkou do výboru IFCC na období 2012 – 14. Výbor diskutoval, koho z kandidátů při volbě podpořit. Dále bude hlasováno o následujících navržených změnác stanov IFCC: a) místo funkce vic-president by měl fungovat past-president a president-elect; b) od dalšího funkčního období by volby měly probíhat elektronicky; c) navrhuje se zvýšit členský poplatek na 6,50 CHF na osobu (ze současných 6 CHF).
 • EFCC General Assemblly se bude konat před konferencí Euromedlab v Berlíně dne 15. 5. 2011. Přítomní byli seznámeni s programem návrhem kandidátky na funkce ve výboru EFCC. Kromě voleb se bude v Berlíně rozhodovat i o místě konání kongresu Euromedlab 2015; mezi kandidujícími městy je i Praha.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • 24.-25.3. 2011 proběhlo v Barceloně jednání národních editorů zemí Evropy za přítomnosti zástupců AACC. Za ČR se zúčastnili prof. Racek (ČSKB) a L. Novák (CZEDMA). Diskutovala se problematika nových stránek, budoucí rozvoj a propagace projektu.
 • Do října bude třeba provést revizi prvých 100 vyšetření, vložených na web v r. 2008 – budou vyzváni příslušní překladatelé, jejich jména připraví prof. Racek
 • Je třeba přeložit dalších 21 vyšetření a 8 nemocí – články přibyly na stránky US verze v minulém roce. Prof. Racek testy rozdělí podle odbornosti a budou vybráni vhodní překladatelé.
 • Průběžně protíhá jednání s firmou Engitel a jsou odstraňovány (i když dost pomalu) nedostatky nové verze.

Web společnosti – anglická verze – doc. Schneiderka a Ing. Vávrová

 • Doc. Schneiderka přeložil názvy aktuálních doporučení do anglické verze.
 • Na webu společnsoti byla aktualizována historie společnosti a události roku 2010.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2011 Plzeň – M. Šenderová

 • http://www.sjezdcskb2011.cz/
 • Deadline pro zaslání abstrakt je 20. květen 2011.
 • M. Šenderová z CBT seznámila výbor o organizaci příprav sjezdu a s rozpočtem akce.
 • Výbor schválil program sjezdu. Přednášející předají svým garantům abstrakta do 15.5.
 • Výbor se obrátí pro posouzení abstrakt na doc. Šterna, MUDr. Malinu a prim. Vernera.
 • Abstrakta k posterům výbor schválí 8.6.2011.

Evropská konference o vzdělávání

Prof. Zima projedná s představiteli EFCC 3 varianty termínů a místa konání kongresu v Berlíně .

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor projednal přihlášky a novými členy ČSKB se stávají: Alena Adamová (Votice); Mgr. Romana Bránová (Vrchlabí), Mgr. Magda Čechová (Strakonice), Ing. Lucie Jahodová (Praha), Mgr. Lucia Krouská (Praha), Mgr. Magdalena Polok Rajska (Český Těšín), Drahomíra Přibylová (Soběslav) a Ing. Kateřina Váňová (Praha).
 • Výbor schvaluje přidělení grantu MUDr. Cibíčkovi k aktivní účasti na Euromedlabu 2011 (předseda IFCC pracovní skupiny TFYS, které je za ČSKB dr. Cibiček členem, požádal o přednášku s diskusí na téma role lékaře v laboratorní medicíně).

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Dne 13.4.2011 proběhlo jednání o spolupráci nelékařských organizací s ČAS a MZ. Příloha č. 2
 • Tzv. „malá novela zákona č. 96/2004 Sb.", součástí které je prodloužení registračního období a snížení poplatku za podání žádosti nabyla účinnosti dnem 22. 4. 2011 pod číslem 105/2011 Sb. Příloha č. 3
 • Zájemci o zasílání časopisu Klinické biochemie a metabolismus z řad zdrav. laborantů po zaplacení ročního poplatku 100,- Kč (jako ostatní laboratorní pracovníci) budou dostávat časopis poštou na udanou adresu. Nutno zájem o časopis nahlásit Ing. J. Vávrové, Ph.D.

Vzdělávání v oboru klinická biochemie

Akreditační komise schválila vzdělávací program pro obor klinická biochemie pro lékaře, kdy je vyvážený vztah mezi ambulantní a laboratorní části vzdělávacího programu. Po schválení vzdělávacího programu MZ ČR bude tato informace zaslána členům společnosti.

Různé

 • Prof. Zima informoval o zasedání Vědecké rady SEKK v Pardubicích, kde hlavním tématem byla organizace EHK pro systémy POCT, příprava dokumentu Certifikace 2012 a informace o normě ISO 17043:2010. Příloha č. 4
 • Předsednictvo ČLS JEP nabízí pomoc a spolupráci při medializaci odborných společností.
 • Informace o řešení neshody SEKK v rámci cyklu TDM 1/11.
 • Ve dnech 30.5.-1.6.2011 se uskuteční XXIX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického regionu.
 • Výbor se seznámil se zápisem z jednání o pilotním projektu vykazování výkonů v odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky, které se uskutečnilo 16.3.2011.
 • Jednání pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání, skupiny laboratorních pracovníků na MZ ČR je přeloženo na 4. května 2011.
 • Závěrečné pracovní setkání kulatý stůl VZP – EZK – komplement proběhlo 29.3.2011. Zápis z tohoto jednání Příloha č. 5
 • Výbor společnosti zašle připomínky návrhu vyhlášky o preventivní péči a dispenzární péči na MZ ČR. Příloha č. 6
 • Otázka zajištění ústavních pohotovostních služeb klinickým biochemikem v rámci vyhlášky o personálním vybavení. Prof. Zima bude o této otázce jednat s Dr. Hřebíkovou z MZ ČR.
 • Výbor společnosti se obrátí dopisem na ministra zdravotnictví ČR doc. Hegera se žádostí, aby při úpravách mzdových tarifů neopomněl na problematiku vysokoškoláků nelékařů, kteří působí v interdisciplinárních oborech. Příloha č. 7
 • Zápis z jednání VZP o ambulancích klinické biochemie přílohou zápisu č. 8 a č. 9.
 • Výbor společnosti požádal Mgr. Bunešovou o přípravu stručného upozornění k preanalytice odběru moči na vyšetření drog do příštího zasedání.
 • Výbor pověřuje RNDr. Friedeckého, aby si vytvořil tým spolupracovníků k přípravě Stanoviska ke standardizaci kreatininu.
 • Na základě dotazů z laboratoří týkající se nepodkročitelných personálních minim výbor společnosti trvá na tom, že vedoucí pracovník musí být v laboratoři v úvazku minimálně 0,8. Úvazky dalších pracovníků se mohou sčítat.
 • Doc. Schneiderka a RNDr. Gotzmannová předložili návrhy nových registračních listů výkonů „Písemná interpretace souboru biochemických laboratorních vyšetření lékařem – specialistou v oboru klinická biochemie“ a „Telefonická konzultace k biochemickému laboratornímu vyšetření laboratorním pracovníkem – specialistou v oboru klinická biochemie“, které výbor schválil.

Trvající úkoly

 • Dr. Friedecký připravuje aktualizaci Doporučení diagnostika a sledování diabetes mellitus.
 • Výbor projedná nominace hodnotící komise pro ceny ČSKB v květnu 2011.


  Příští jednání se koná ve středu 8. června 2011 v 9,30 v Praze.

  Zapsala M. Beranová
  Za správnost: T. Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 12.5.2011

Zpět


česky | english