Sekce biochemických laborantů ČSKB Biolab 2003

Termín a místo konání
Program
Sborník abstrakt
Ohlédnutí

Fotogalerie (autor dr.P.Kocna):

Termín a místo konání

6.-8.4.2003, Praha

Program

PDF verze textu

Sborník abstrakt

PDF verze textu

Ohlédnutí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom se s Vámi podělili o zážitky z jubilejního 40. celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2003, který se konal ve dnech 6. – 8. dubna v Praze.

Tato významná akce pro Sekci biochemických laborantů České společnosti klinické biochemie ČLS JEP se po řadě let opět konala v Praze.

Jsme velmi rádi, že záštitu na sjezdem převzala ministryně zdravotnictví ČR MUDr. Marie Součková.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve staroslavné aule Karolina v předvečer 655. výročí založení Univerzity Karlovy českým králem a římským císařem Karlem IV., který 7. dubna 1348 založil vysoké učení v Praze, které patří mezi nejstarší univerzity na světě a ve své době to byla první univerzita na sever od Alp a na východ od Říma.

Zahájení se zúčastnil prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., děkan 1. LF UK v Praze, PhDr. Ivanka Kohoutová, ředitelka odboru ošetřovatelství MZ ČR, MUDr. Martin Holcát, ředitel VFN v Praze, doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., čestný předseda Společnosti, Jana Farkačová, vedoucí laborantka ÚKBLD 1. LF a VFN v Praze, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., přednosta ÚKBLD 1. LF UK a VFN v Praze a odborný garant sjezdu, Zdena Rychnovská, předsedkyně Sekce biochemických laborantů a členové výboru České společnosti klinické biochemie a její Sekce biochemických laborantů.

Výbor České společnosti klinické biochemie ČLS JEP na návrh Sekce biochemických laborantů se rozhodl udělit Čestné členství ČSKB paní Věře Kunové, za dlouholetou aktivní činnost na úseku klinické biochemie, které jí bylo předáno při slavnostním zahájení.

Pozvaní čestní hosté Sekce biochemických laborantů byli obdarováni malou pozorností.

Při slavnostním zahájení přednesl prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc., přednášku na téma „Jak se vyvíjela laboratorní medicína na dětských klinikách v Praze“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z posledních padesáti let oboru a mnozí z nás si mohli živě vybavovat své pracovní začátky v biochemických laboratořích.

Vlastní odborný program se uskutečnil v Národním domě na Smíchově, kde v pondělí 7. dubna se konal i společenský večer, na kterém hrál Dixilend 1. LF UK pod vedením prof. MUDr. J. Tichého, DrSc. a studio stepu.

Organizační výbor se snažil připravit atraktivní odborný program s vysokým důrazem na kontinuální vzdělávání laboratorních pracovníků z řady oblastí. V současné době významného rozvoje molekulární biologie jsme nemohli opomenout tento obor, který se stále více a častěji zapojuje do každodenní rutinní diagnostiky. Pozornost byla věnována také diabetes mellitus, který patří mezi civilizační onemocnění se stoupající incidencí.

Vzhledem ke každodennímu kontaktu s biologickým materiálem je třeba neustále připomínat také možné infekční riziko. Preventivní programy patří mezi priority zdravotních programů České republiky v souladu i s projektem Zdraví ve 21. století, kde laboratorní vyšetření hrají svoji nezastupitelnou roli. Vyšetření likvoru patří mezi statimová vyšetření, která rozhodují o lidském životě a proto je žádoucí se touto problematikou neustále zabývat a aktualizovat si poznatky z této oblasti. Pro komunikaci uvnitř laboratoře, ale též s lékaři a odbornou veřejností, potřebujeme kvalitní informační technologie.

Na sjezdu bylo registrováno 403 účastníků z celé ČR, vyslechli jsme 38 přednášek a bylo prezentováno 25 posterů a výstavy se účastnilo 22 společností. Přednášky a abstrakta byly uvedeny ve Sborníku BIOLABu 2003 a letos poprvé i na CD disku, který poštou obdrží všichni registrovaní účastníci. Doufáme, že naše interní média Vám pomohou při Vaší každodenní práci.

Závěrem nám dovolte poděkovat vedoucí laborantce Janě Farkačové a celému kolektivu ÚKBLD 1. LF UK a VFN v Praze za odbornou přípravu a organizaci společenské části sjezdu, as. MUDr. Petru Kocnovi, CSc., za přípravu Sborníku a CD, Davidovi a Martinovi Čermákovým za technické zajištění promítání a všem aktivním účastníkům za uvedené přednášky a postery. Velký dík patří pořádající agentuře CBT Travel Agency, paní Monice Šenderové a paní Zuzaně Tesařové a jejich spolupracovníkům za výborně zvládnutou organizaci sjezdu. Děkujeme také našim sponzorům a vystavovatelům bez jejichž podpory by se tato velká akce nemohla konat a v neposlední řadě poděkování patří společnosti DIALAB za výrobu CD s informacemi a odborným programem BIOLABu 2003.

Věříme, že připravený odborný program byl pro Vás přitažlivý a zajímavý. Strávili jste v naší stověžaté Praze několik hezkých dní, popovídali jste si s kolegy z celé ČR a třeba navázali i nová přátelství.

Zdena Rychnovská a Tomáš Zima
česky | english