ČSKB Historie ČSKB

Historie společnosti - volby, složení výborů

Slavnostní shromáždění při příležitosti jubilea Společnosti - 10.10.2008

  Brožura 50 let České společnosti klinické biochemie

1958 1959 1961 1969 1981-86 1990 1993 1994 1996
1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007
2008  2009  2010  2011 2012   2013  2014  2015  2016
2017 2018              

 Text: Historie 1958 - 2018 (vcelku)

 1958

12.6.1958 - vznik sekce klinické chemie

 • Předsednictvo Československé lékařské společnosti J.E. Purkyně schválilo vytvoření sekce klinické chemie.
  • pozn.: Podle organizačního řádu z roku 1961 byly všechny odborné složky lékařské společnosti nazývány sekcemi, později pak, po změně stanov, se změnil název na odborné společnosti.

9.9.1958 - přípravný  výbor

 • Sešel se přípravný výbor (bez titulů): J. Hořejší, T.R. Niederland, K. Kácl, J. Homolka, J.Opplt, K. Mašek, J. Šula, J. Hrabáně a rozhodl se svolat ustavující schůzi.

10.10.1958 (18 h) - ustavující schůze

 • Ustavující a plenární schůze se konala v posluchárně I. Ústavu pro lékařskou chemii LF UK v Praze.
 • Jednání se zúčastnilo 44 biochemiků z Čech, Moravy a Slovenska.
 • Hlavním bodem programu byla přednáška prof. MUDr. J. Hořejšího: Mezinárodní biochemický sjezd ve Vídni v r.1958

20.3.1959

Pracovní a volební plenární schůze se konala v posluchárně I. Ústavu lékařské chemie v Praze. V pracovní části odeznělo 6 přednášek hlavně pracovníků ústavu. Za přítomnosti 24 posluchačů proběhly volby:

 • Předsedou byl zvolen prof. Hořejší,
 • I. místopředsedou prof. Niederland,
 • II. místopředsedou prof. Kácl,
 • jednatelem doc. Homolka,
 • zapisovatelem prim. Podivínský,
 • pokladníkem prim. Mašek,
 • členy výboru prof. Šula, prof.Wagner,
 • revizory účtů prim. Hrabáně, Ing. Wagner,
 • náhradníky prim. Cicvárek, prim. Kulenda, prim. Nejedlý, prim. Opplt, doc. Štěpán, prim. Vyhnánek.

17.2.1961

Proběhly volby na pracovním dnu, nedošlo ke změnám ve složení výboru.

24.4.1969

 • Volební plenární schůze se konala v posluchárně I. Ústavu lékařské chemie v Praze.
 • Od stejného data vznikly na základě federálního uspořádání státu dvě společnosti - Česká a Slovenská společnost klinické biochemie.

Volilo se na plenární schůzi a ti členové, kteří nemohli přijet, volili korespondenčně.

 • Předsedou byl zvolen prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc,
 • vědeckým sekretářem prim. MUDr. R. Podivínský,
 • místopředsedou prim. MUDr. Jícha,
 • Členy výboru byli zvoleni prim. MUDr. B. Nejedlý, doc. MUDr. V. Kulhánek, Doc. MUDr. Večerek, prof. MUDr. K. Kácl, DrSc., prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc., prof. Hule, Dr. Lahn.

1981-1986

Výbor se sešel 13krát a pracoval v následujícím složení:

 • předseda prof. Homolka,
 • vědecký sekretář prim. Podivínský a od dubna 1984 prim. Kalla,
 • místopředsedové prim. Kosek, prof. Vodrážka, 
 • členové výboru: prof. Mašek, doc. Masopust, RNDr. Říhová, prim. Šebesta, prim. Vozníček.
 • Revizní komise: doc. Hyánek, prim. Rouchal,
 • náhradníci: doc. Adam, prim. Holeček.

Ve společnosti pracovaly sekce pojiva (doc. MUDr. Milan Adam, DrSc.) a toxikologické analytiky (prof. Dr. Ing. Zdeněk Vodrážka, DrSc.), která měla 4 semináře v r.1982 v Čeladné, 1984 Podolánky v Beskydách, X. jubilejní v r. 1985 v Pelhřimově a v r. 1986 v Poděbradech.

5.12. 1986

 • V Lékařském domě v Praze se konal pracovní den a volební plenární schůze. V pracovní části byla na programu lékařská genetika a v druhé části proběhla volební plenární schůze. 
 • Zprávu o činnosti Společnosti za období 1981-1986 přednesl prim. Kalla.
 • Společnost měla 862 členů, z toho 469 žen a 393 mužů.

Byl zvolen nový výbor do kterého již nekandidovali prim. Podivínský a prim. Rouchal. Výbor byl zvolen v následujícím složení:

 • Předseda prof. Homolka, 
 • vědecký sekretář prim. Kalla,
 • I. místopředseda prim. Kosek,
 • II. místopředseda prof. Vodrážka,
 • členové výboru: prof. Adam, prof. Hyánek, prof. Masopust, prof. Mašek, RNDr. Říhová.
 • Revizoři: prim. Vozníček, prim. Palička, prim. Holeček.
 • Náhradníci: prim. Zich, prim. Šebesta.

11.1.1990

V souvislosti s celospolečenskými změnami v naší republice výbor na své schůzi v Lékařském domě v Praze jednohlasně odstoupil s tím, že bude zajišťovat kontinuitu do nových voleb.

 • Volební komise se skládala z členů dosavadního výboru, krajských odborníků, MUDr. Kloudové, Ing. Kadaníkové, Ing. Juklové a RNDr. Bilyka.
 • Volební komise připravila kandidátku s dvojnásobným počtem kandidátů než je členů výboru. Volby byly provedeny korespondenčně, dvoukolově.
 • 20.2 1990 na základě výsledků prvního kola volební komise sestavila kandidátku.
 • 22.2.1990 se konala veřejná schůze výboru ČSKB na které sdělil prof. Homolka, prof. Mašek, prof. Vodrážka a prim. Kosek, že již nehodlají do nového výboru kandidovat. Zvolena byla čtyřčlenná volební komise, která měla volby řídit.

27.3.1990 se uskutečnila schůze výboru a volební komise. Na základě výsledků korespondenčního hlasování byl zvolen výbor v následujícím složení:

 • předseda prim. Palička,
 • vědecký sekretář prim. Kalla,
 • l. místopředseda RNDr. Votruba,
 • 2. místopředseda prim. Jabor, a RNDr. Friedecký,
 • pokladník RNDr. Louženský.
 • Členové výboru: prof. Hyánek, Prof. Masopust, prof. Engliš, prim. Buryška, RNDr. Kratochvíla, Ing. Špaček. 
 • Revizní komise: prim. Bartek, doc. Kazda, RNDr. Ondráček.

Dohodnuto bylo, že výbor v tomto složení bude pracovat do konce r. 1993, kdy dojde k dalším volbám.

Zachovány zůstaly pracovní sekce: imunochemická (prof. Engliš), lékařské chemie a biochemie (doc. Duchoň), pojiva (prof. Adam), vrozených metabolických chorob (prof. Hyánek), biochemické a toxikologické analytiky (Dr. Kratochvíla).

 • V listopadu 1990 byli kooptováni do výboru ČSKB Marta Šedinová, předsedkyně sekce biochemických laborantů a Miloš Nejedlý.
 • Federální výbor na svém zasedání v Olomouci 4.12.1990 rozhodl o svém rozšíření o zástupce Sekce biochemických laborantů (M. Šedinová a J. Šuráni)

1993

Na evropském kongresu v Nice byl doc. Palička zvolen členem výboru FESCC.

1994 

Na jaře byly uskutečněny dvoukolové, korespondenční volby.

25.3.1994 v Č Krumlově proběhla společná schůze starého a nového výboru. Bylo odesláno 987 volebních lístků, 411 se vrátilo, 1 byl neplatný.

Výbor v dalším období pracoval ve složení:

 • doc. Palička (předseda),
 • prim. Kalla (vědecký sekretář),
 • Dr. Gotzmannová (místopředsedkyně),
 • prim. Jabor (místopředseda), Dr. Breinek,
 • doc. Štern (pokladník).
 • Členové výboru: prim. Buryška, prof. Engliš, Dr. Friedecký, prof. Kazda, prof. Masopust, Dr. Skalický, doc. Schneiderka, Dr. Kratochvíla.
 • Revizní komise: Dr. Votruba (předseda), prim. Blažej, prim. Cheníčková.

Výbor sekce biochemických laborantů: M. Šedinová, J. Chaloupka, A. Dostál, J. Hlaváč, M. Nejedlý, Z. Rychnovská, M. Vémolová.

Jmenovány byly pracovní komise pro koncepci oborů, vzdělávání, odborné akce, tisk, akreditace, spolupráci s diabetology, vědecká komise, komise pro styk se zahraničím

1996

Doc. Palička byl zvolen presidentem FESCC.

1997

Připravovány volby , opět dvoukolové korespondenční. Výbor bude 7 členný, odstupující předseda bude automaticky přecházet do nového výboru k zachování kontinuity. Výborových schůzí se bude zúčastňovat 1 člen výboru sekce biochemických laborantů. Výbor stanoví rovněž 5 předsedů pro odborné komise: vědeckou, edukační, publikační, managementu a kongresovou. Ti si vyberou aktiv svých spolupracovníků.

18.4.1998

Vyhlášeny výsledky korespondenčních voleb. Počtem 442 platných hlasů byl zvolen sedmičlenný výbor společnosti , tříčlenná revizní komise a pětičlenný výbor sekce biochemických laborantů (viz zápis z jednání).

 • Doc. Palička se automaticky, jako odstupující předseda, stal členem výboru, když před tím odmítl další kandidaturu. Stal se čestným předsedou.
 • Výbor také odsouhlasil, že funkční období předsedy a místopředsedy bude dvouleté, po dvou letech se funkce vymění.

2000

Na dubnové schůzi prim. Kalla předává funkci předsedy společnosti Dr. Friedeckému. Ten ji ale z vážných důvodů nepřijal. V přítomnosti předsedy revizní komise proběhla tajná volba předsedy, do které byl na zbývající 2 leté období opět zvolen prim. Kalla (bod 17, zápis č.22, duben 2000) .

2001

Na říjnové zasedání v Brně byl přizván prim. Lerch k přípravě voleb do výboru v příštím roce (zápis č. 34, 2001).

 • Volby budou opět dvoukolové korespondenční.
 • Prim. Kalla sdělil, že již nebude kandidovat do příštího výboru, ve kterém bude působit jako odstupující předseda.
 • Uzávěrka 1. kola voleb byla v lednu 2002, uzávěrka 2.kola voleb v polovině března 2002.

2002

 • 12.4.2002 proběhla na Kladně “předávací“ schůze starého a nově zvoleného výboru (Zápis č.1, 2002).
 • Na kongresu v Kyoto byl prof. Palička zvolen členem výkonného výboru IFCC.

2003

V lednu byl prof. Palička zvolen druhým místopředsedou předsednictva ČLS JEP.

2004

Na schůzi 26.2.2004 v Pardubicích požádal Dr. Friedecký o uvolnění z výboru, výbor na základě výsledků voleb kooptoval doc. Schneiderku.

2006

13.2.2006 předseda volební komise, prim. Lerch, seznámil výbor se jmény kandidátů do 2. kola voleb. Volební komise zasedala pak 23.3.2006, kdy došlo ke sčítání hlasů.

2007

 • V dubnu 2007 prof. Jabor abdikoval na funkci člena výboru a současně požádal o uvolnění z funkce reprezentanta IFCC a zástupce v Radě pro akreditaci.
 • Do výboru byl kooptován Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.,
 • funkci representanta IFCC a EFCC vzniklé sloučením FESCC a EC4 převzal prof. Racek.

2008

 • Byla podepsána smlouva mezi EDMA-CZEDMA-ČSKB týkající se provozu webových stránek Labtestonline. Prof. Průša, prof. Palička, prof. Zima a prof. Racek byli nominováni do National Coordination Committee EDMA.
 • Slavnostní pracovní den u příležitosti 50. výročí vzniku ČSKB se uskutečnil 10.10. 2008, ve stejný den a ve stejné posluchárně jako se konala ustavující schůze v r. 1958, tedy v posluchárně Ústavu lékařské chemie a biochemie v Kateřinské ul. 32 v Praze od 13,30 hod

2009

 • Výbor společnosti obdržel velmi kladné hodnocení evropských představitelů o rozsahu a činnosti LabTest on Line v ČR, kde je nejvíce přeložených hesel.
 • Byl schválen způsob voleb do společnosti. Korespondenční dvoukolové a zvolena volební komise ( předseda prim. Lerch).

2010

 • Na dubnové schůzi předal prim. Lerch, předseda volební komise, výboru veškerou dokumentaci, týkající se voleb do výboru ČSKB. Předsedou byl opět zvolen prof. MUDr.T. Zima, místopředsedou a vědeckým sekretářem Ing. Jaroslava Vávrová, místopředsedou prof. MUDr. J. Racek, pokladníkem Ing.L. Šprongl, členové výboru:doc. MUDr. M. Dastych, RNDr. D. Gotzmannová, doc. MUDr. P. Schneiderka.
  Revizní komise: předseda RNDr. G. Louženský, členové: RNDr. H. Benáková, MUDr. M. Verner.
  Výbor sekce biochemických laborantů: předseda Mgr. M. Bunešová, vědecký sekretář Bc. Jana Blažková, místopředseda Jiří Kotrbatý DiS, členové M. Kapustová, Petr Coufal.

2011

 • Výbor schválil definitivní znění revidované Koncepce oboru KB
 • Byly vypracovány a odsouhlaseny nové registrační listy Písemná interpretace souboru biochemických laboratorních vyšetření lékařem-specialistou v oboru KB a Telefonická konzultace k biochemickému laboratornímu vyšetření laboratorním pracovníkem-specialistou v oboru KB.
 • Garanti specializačního vzdělávání v oboru KB sedmi lékařských fakult se sešli na jednání Specializační oborové rady v Praze 19.11.2011. Shodli se na tom, že budou vedení svých LF navrhovat teoretické části specializačního vzdělávání pro KB formou spolupráce všech sedmi LF v rámci akreditace 1.LF UK.

2012

23.7.2012 zemřel významný člen ČSKB prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Jeho odchod je velkou ztrátou nejen pro ČSKB, ale i pro celou českou medicínu

Doporučení:

 • ČSKB spolu s dalšími společnostmi schválila mezioborové konsenzuální stanovisko: Peripartální život ohrožující krvácení.
 • Výbor schválil doporučení Diabetes mellitus- laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, které kromě webu společnosti bude publikováno v časopisu KBM.

Byla schválena nová zkratka pro European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – EFLM

LabTestOnline

 • Nově bylo vloženo na webové stránky  24 nových vyšetření a 7 nových onemocnění. Byl dán rovněž pokyn k aktualizaci prvních 97 vyšetření z r. 2008 a byla schválena aktualizace textů z r. 2009.

Pokračovala činnost  pracovní skupiny pro kultivaci seznamu výkonů. Byly přepočteny přímé materiálové náklady za použití cen 4 hlavních dodavatelů pro biochemii a imunochemii. Ve výpočtu je nastaven počet měření na 25 pro biochemii a 10 pro imunochemii. Na každou sérii se počítají 2 kontrolní vzorky, na 10 sérií kalibrace. Následně byl spočítán přímý materiál pro 60 nejčastějších metod. Se společnostmi imunologie, nukleární medicíny a mikrobiologie došlo k dohodě na dalším společném postupu.

Prof. Jabor ukončil svoji činnost ve funkci vedoucího katedry klinické biochemie IPVZ. Novým vedoucím se stal Doc. RNDr. Petr Štern, CSc.

MUDr. Kocna byl jmenován členem IFCC Committee on Internet and elearning.

Výbor předložil návrh na uspořádání a organizaci Euromedlabu v Praze v r.2017, který však nebyl akceptován.

Časopis KBM byl v r. 2011 ziskový, výbor poděkoval redakčnímu týmu (Ing. Vávrová, RNDr. Friedecký) za odbornou část a společnosti Stapro za technické vedení časopisu. Na rok 2013 se plánuje nový design obálky časopisu.

2013

Výbor schválil společné stanovisko s CZEDMA - Stanovisko k vigilanci (poprodejním dozoru či dohledu) diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Žádoucí informací je poskytnutí zpětné vazby oznamovateli - výrobci nebo dodavateli, že byla informace přijata.
V řízené dokumentaci laboratoře je třeba vézt záznamy o přijetí oznámení, archivaci a prokazatelném seznámení personálu laboratoře.

 • Ing. Springer bude zvána na jednání mezirezortní a mezioborové pracovní skupiny pro vzácná onemocnění.
 • Prof. Zima byl zvolen předsedou Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařů pro obor KB na rok 2013. V roce 2012 atestovalo 5 lékařů. Prof. Zima byl nominován do International Scientific Advisory Board Euromedlab 2015.
 • Výbor společnosti ve spolupráci s CBT odeslal návrh na pořádání Euromedlabu 2017 v Praze. Na zasedání EFLM-EC4 General Assembly v Miláně 19.5.2013 bylo rozhodnuto, že Euromedlab 2017 se bude konat v Athénách. Praha byla na druhém místě.
 • Probíhala jednání s VZP o sjednocení názoru pojišťoven na prokazování systémů kvality v laboratořích.
 • Prof. Jabor byl jmenován řádným členem IFCC Committee on Nomenclature Properties and Units, funkční období březen 2013- prosinec 2015.
 • Ing. Šprongl byl ustanoven jako corresponding member v nově ustavené pracovní skupině EFLM.
 • Doporučení ČSKB, ČOS, ČSNM - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi.
 • Pokladník ČSKB, Ing. Šprongl, informoval o hospodaření v r. 2012.Náklady celkem 837 139 Kč, příjmy celkem 1 749 997 Kč, k převodu do fondu po zdanění 891 737 Kč.
 • Prof. Zima byl zvolen na další období do EB EFLM v prvním kole.
 • Byl změněn okruh zkušebních otázek a doporučené literatury pro specializační obor KB.
 • Proběhlo setkání předsedů odborných společností, kde se projednával společný postup pro definování požadavků na akreditaci laboratoří z hlediska úhrady péče.
 • Výbor definoval 50 % nejfrekventovanějších výkonů z hlediska vykazované péče.
 • Nové volby do výboru ČSKB na léta 2014-2018 proběhnou korespondenčně, dvoukolově v době od 3.1.2014 do 25.3.2014.
 • 12. Sjezd ČSKB, se bude konat v Brně ve dnech 20.-22.9.2015. Hlavním organizátorem bude doc. Dastych

2014

 • Na přelomu roku 2013 a 2014 proběhly dvoukolové korespondenční volby. 23.4.2014 seznámil odstupující výbor s výsledky voleb předseda volební komise, prim. Lerch. Nově zvolený výbor pak zvolil do čela ČSKB prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc. Nový výbor zvolil do funkcí následující členy výboru: místopředsedové- prof. MUDr. Richard Průša. CSc a Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., vědecký sekretář- doc. MUDr. Milan Dastych, CSc, pokladník- MUDr. Petr Kubáč, členové- RNDr. Dagmar Gotzmannová a
  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Do revizní komise byli zvolení: MUDr. Miroslav Verner-předseda, RNDr. Hana Benáková a RNDr. Gustav Louženský- členové.
 • V sekci biochemických laborantů zvolili výbor následovně: předsedkyně- Mgr. Martina Bunešová,
  vědecká sekretářka- Mgr. Miloslava Kapustová, místopředsedkyně- Bc. Jana Blažková, členové – Petr Coufal, Jana Sedláková.
 • V únoru 2014 postihla ČSKB ztráta dvou významných členů: zemřeli prof. MUDr. Miroslav Engliš,DrSc (em. vedoucí katedry klinické biochemie IDVZ a přednosta odd. klinické biochemie FTN) a Ing. Antonín Mrskoš, CSc ( em.asistent na Ústavu lékařské chemie LF MU v Brně a pracovník Dětské nemocnice v Černých Polích v Brně). (Oba se podíleli na mé pregraduální a postgraduální výchově – pozn. autora).
 • Prof. Zima byl pro období od 1.1.2014-31.12.2016 jmenován členem Commitee on Congesses and Conferences IFCC.
 • Časopis KBM byl zařazen do database Medline EBSCO.
 • Členové výboru BL vstoupili do jednání s představiteli ČAZL ohledně možnosti vzniku sekce biochemických laborantů pod ČAZL.
 • Na EuroLabFocus, 7.-10.10.2014 v Liverpoolu, UK bylo kromě jiného konstatováno, že ČSKB patří mezi 7 největších společností v rámci EFLM. Kladně byla též hodnocena příprava programu Educational Conference, která se uskuteční v dubnu 2015.
 • MUDr. Cibíček byl nominován na pozici coresponding member TF-YS EFLM a MUDr. Rajdl byl nominován do pracovní skupiny harmonizace laboratorního procesu EFLM. Ing. Kotaška pak nominován do pracovní skupiny e- learning EFLM.
 • Prvních 12 kolegů (lékaři a analytici) bylo EC 4 registrováno jako evropský specialista v laboratorní medicině (EurSpLM).

2015

 • XII. Sjezd ČSKB, který se opět po 26 letech konal v Brně perfektně připravil Doc.Dastych se svými spolupracovníky a společností CBT.
 • 23.4.2015 přednesl přednášku v Praze prof. Maurizio Ferrari: P 4 Medicine: Predictive, Preventive, Personalize and Participatory. A new trend in Laboratory Medicine.
 • 24.-26.4.2015 se v Praze konalo EFLM Symposium Education in Clincal Chemistry and Laboratory Madecine, které nastínilo další směr vzdělávání v klinické chemii a laboratorní medicině v Evropě a zejména v zemích Evropské unie.
 • Ve dnech 1.-2.10.2015 se konal v prostorách Karolina meeting Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME).
 • ČSKB se ucházela o uspořádání Euromedlabu 2019 v Praze, při hlasování v Paříži však neprošla.
 • Doporučení ČSKB: Ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou. Používání kardiálních troponinů v diagnostice akutního koronárního syndromu.
 • Výbor schválil text stanoviska k uvolňování laboratorních vyšetření.
 • Koncem roku výbor schválil společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP- Diabetes mellitus- laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů s přílohou teoretické podklady a analytické podmínky.
 • Prof. Palička byl přijat jako Corresponding member do WG Patient focused laboratory medicine (EFLM) a MUDr. Franeková byla přijata jako Corresponding member do WG Postanalytical phase.
 • Bylo vydáno „ Společné stanovisko ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře při klinické biochemii při ÚLBLD 1. LF UK VFN k rozsahu dokumentace dodavatele IVD a laboratorních přístrojů.
 • Celkem 21 klinických biochemiků z ČR je registrováno v registru EC4 jako European Specialist in Laboratory Medicine(EurSpLM).
 • Výbor odsouhlasil, aby cena RANK udílená za nejlepší prezentaci mladým autorům do 35 let se jmenovala „Cena Dalibora Novotného“.

 

2016

 

 • Nejvýznamnější akcí bylo Sympozium klinické biochemie Fons 2016 v Pardubicích, ve dnech 11. - 13. 9. 2016. 263 účastníků a 65 zástupců firem vyslechlo 34 přednášek.
 • Ve dnech 8.-10.5.2016 proběhl 48.celostátání sjezd biochemických laborantů ČSKB, tentokráte zajišťovaný OKB nemocnice ve Strakonicích; odborné akce probíhaly v hotelu Srní. Do Srní se sjelo 260 účastníků kongresu a 65 zástupců spolupracujících firem.
 • Novou šéfredaktorkou časopisu KBM se od 1. 1. 2016 stala Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
 • Výbor nominoval Ing. Springer regionálním odborníkem a konzultantem pro analytiku v Praze a RNDr. Beňovskou pro Jihomoravský kraj.
 • Sekce nukleární medicíny, zastoupená Dr. Louckým a doc. Šafarčíkem navrhuje, aby odbornost 815 přešla pod odbornost 801. Bylo jednáno s MZČR o dalším postupu.
 • Připravuje se reakreditace společného vzdělávacího kmene pro bioanalytiky.

 

2017

 

 • Nejvýznamnější odbornou akcí byl XIII. Celostátní sjezd ČSKB ve dnech 17. -19. 9. 2018 v Č. Budějovicích. Lokálním koordinátorem byl MUDr. Miroslav Verner.
 • Hořejšího přednášku přednesl Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.,Dr.h.c.: Možnosti a
 • limity klinické biochemie.
 • Nejvyšší ocenění České společnosti klinické biochemie, Hořejšího medaile, byla udělena prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi, CSc., Dr. h.c.
 • Prof. Zima byl zvolen do IFCC Executive Board jako člen na léta 2017 - 2019.
 • K 31.12.2017 se vzdal funkce předsedy oborové komise pro klinickou biochemii VR ČLK MUDr. Karel Kalla. Na doporučení výboru ČSKB VR ČLK novým předsedou této komise jmenovala MUDr. Tomáše Šálka, Ph.D.

2018

 • Sympozia vícedenní 7, Pracovní dny 4 ,Krajské a mezikrajské semináře 5, Webináře 9, Pracovní dny SZP 2.
 • Témata sympozia:e-Health, dopad na laboratoře, jak se domlouvá kost a srdce, přínos nových technologií v rutinní laboratoři- kam nás posunula hmotnostní spektrometrie v posledních deseti letech, klinická biochemie v extrémních situacích. Jak reagovat v praxi, jsou nové terapie výzvou pro klinické biochemiky, ovlivnění oboru způsobem financování, výsledky programů EHK jsou více než dokument pro akreditace a pojišťovny, jsou TAT a kvalita partneři nebo protivníci, méně akreditace nebo lépe pojatá akreditace.
 • Na sympoziu bylo uděleno čestné členství ČSKB doc.MUDr.Ivanovi Matoušovi Malbohanovi CSc.a prof.MUDr. Ondřeji Topolčanovi, CSc.
 • 49. celostátní sjezd biochemických laborantů se konal v Jihlavě 27.-29.5.2019.
  Témata: nové trendy v oboru, antibiotická politika, preeklampsie, laboratoř a diagnostika, varia. Lokálním organizátorem byla prim. MUDr. Skačáni., 210 účastníků, 15 firem vyhodnoceny 3 nejlepší postery. Biolab skončil ziskem 26 887 Kč.
 • Bylo novelizováno Doporučení z r. 2015 Diagnostika a léčba tyreopatií pro praktické lékaře ( doc. Límanová, doc. Jiskra, MUDr. Moravčíková, MUDr. Karen). Ve spolupráci s Diabetologickou společností bylo aktualizováno Doporučení o diagnostice diabetu s ohledem na nové světové doporučení o použití POCT stanovení glukozy v kritické péči o pacienta. Novelizováno doporučení o laboratorním screeningu vrozených v ývojových vad v 1 a2. trimestru těhotenství doplněné o kapitolu neinvazivní prenatální testování.
  Doporučení pro prevenci a časný výskyt tyreopatií v těhotenství 2018( doc.Jirka, doc.Límanová).
 • V r.2019 proběhne aktualizace všech Doporučení ČSKB od r. 2015 a starších.
 • Od 1.9. 2017 je novelizován zákon 96/2004 Sb. o nelékařských profesích. V této novele dochází ke zrušení kreditního systému vydaného vyhláškou 423/2004 Sb.
 • Hospodaření v r. 2017: příjmy ČSKB činily 597 949 Kč, výdaje 560 975,65 Kč. Zisk po zdanění byl 36 973,35. Podíl ČSKB na zisku bulletinu Fons činí 43 960 Kč.
 • Logbooky pro lékaře byly zrušeny. Finální verze pro interní a pediatrický kmen je hotova, v obou případech obsahuje šestiměsíční specializační průpravu v oboru klinické biochemie. Bude tedy možno získat atestaci z klinické biochemie i v návaznosti na pediatrický kmen bez nutnosti prodloužení specializační průpravy. Na atestaci z klinické biochemie je možné navázat nástavbovou atestací z osteologie, klinické výživy, intenzivní metabolické péče a veřejného zdravotnictví.
 • Počátkem roku proběhly dvoukolové korespondenční volby do výboru ČSKB. Ukončení voleb bylo 3.4.2018. Předsedkyní volební komise byla RNDr. Pavla Hložková. Předsedou výboru byl opět zvolen Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc,místopředsedkyní Doc. Ing, Drahomíra Springer, Ph.D., místopředsedou a representantem IFCC, EFLM MUDr.Pikner, Ph.D, vědeckým sekretářem MUDr. Pavel Malina, Ph.D., pokladníkem MUDr. Petr Kubáč, členy výboru RNDr. Dagmar Gotzmannová, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc, čestný předseda Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
  Volby sekce biochemických laborantů: předsedkyně Mgr.Martina Bunešová, MBA, místopředseda P. Coufal, vědecká sekretářka Mgr. M. Kapustová, členové výboru Mgr. V Hauerová, Bc.M Berdych.
  Revizní komise: MUDr. Miroslav Verner, členové: RNDr.Hana Benáková, MBA, MUDr. Gustav Louženský.
 • Ondřej Wieworka byl přijat jako korespondenční člen komise IFCC EDM Committee on POCT. Schválena nominace Doc. RNDr. Davida Friedeckého, Ph.D. na pozici Corresponding member IFCC Committee on Omics Translation. Schválena nominace MUDr. Piknera, Ph.D. do IFCC-C-BM- Committee on Bone Metabolism.
 • Na jednání supervizorů SEKK 23.5.2018 došlo ke sjednocení mezinárodní jednotky U/l (nikoliv IU/l).
 • Vzhledem k rekonstrukci auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se XIV. Sjezd ČSKB přesouvá do Plzně. Bude ve dnech 22.-24.9.2019. Záštitu převzal prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
 • Nově upraven vzdělávací program z KB pro lékaře:.specializační vzdělávání trvá 4,5 roku, navazuje na interní nebo pediatrický kmen, má redukovánu praxi na pracovištích ostatních oborů a akreditovaných pracovištích, splňuje podmínka EFLM pro vzdělávání evropského specialisty v laboratorní medicině.
 • Novým krajským konzultantem pro Moravskoslezský kraj byl výborem jmenován MUDr. Petr Kubáč.
 • Dne 17.10.2018 se ve Vlasteneckém sále pražského Karolina konala slavnostní konference, svolaná u příležitosti 10. výročí zahájení české verze webových stránek Lab Tests Online. Vznikl v USA, v současné době je provozován v 15 zemích po celém světě. Celkový počet návštěvníků od založení činí 286 milionů. Akci zahájil rektor Karlovy univerzity, prof. Zima, zúčastnili se též předsedové vybraných odborných společností, MZČR, Svaz zdravotních pojišťoven, VZP a členové výboru ČSKB.
 • Cenu ČSKB Za nejlepší publikaci z oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok
  2017 získala Doc.Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. za publikaci Thyroid in pregnancy: From physiology to screening . Springer D.,Jiskra J., Limanová Z., Zima T., Potluková E. Crit.Rev.Clin. Lab. Sci. 2017 Mar. 54(2), 102-116.
 • Cenu ČSKB Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok
  2017 obdrželi Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc, a prof. MUDr. Antonín Kazda, Dr.Sc. za dvě na sebe navazující kapitoly v monografii editorů Zadák a Havel. Jabor A., Kazda A,: Biochemie a metabolizmus vodní a minerálové rovnováhy. In: intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství,2. doplněné a přepracované vydání, s. 146-168. Eds Zdeněk Zadák, Eduard Havel, Grada Publishing, Praha 2017, ISBN 978-80-271-0282-2.
  Kazda A., Jabor A.,: Poruchy acidobazické rovnováhy, In: intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, 2. doplněné a přepracované vydání, s. 168-182. Eds. Zdeněk Zadák, Eduard Havel. Grada Publishing, Praha 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.
 • Nejvýznamnější akcí bylo Sympozium klinické biochemie Fons, konané ve dnech 16.9.-18.9.25018 v Pardubicích.

 Další odkazy

Podklady z dostupných zdrojů poskytl K. Kalla (v plném znění publikovány v brožuře věnované jubileu společnosti),
pro webovou prezentaci připravila J. Vávrová

česky | english