ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2017 - zpráva č. 28

Zpráva č. 28 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 14.12.2017

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. R. Průša, CSc.
Hosté: M. Šenderová, CBT


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 27/2017 byl schválen bez připomínek.

 Doporučení společnosti 

 • Společné doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 – doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner - předpokládaný termín aktualizace v březnu 2018.
 • Probíhá aktualizace společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu.
 • Požadavek SEKK (Ing. Budina) na stanovisko ČSKB ke standardizaci jednotek, používaných k vyjadřování koncentrace analytů v klinické biochemii.

 EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Prof. Racek vypracoval pro UEMS zprávu o postgraduálním vzdělávání lékařů v klinické biochemii.
 • ČSKB se bude podílet na přípravě společného sylabu pro specialisty v laboratorní medicíně v EU.
 • Zkontrolovat komise a pracovní skupiny EFLM – korespondující členy.

Lab Tests on Line – prof. Racek

Web společnosti – prof. Racek

 • Stále se řeší správce domény cskb.cz.

Organizace odborných akcí

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • M. Šenderová z CBT předložila výboru závěrečné hodnocení sjezdu.
 • Sjezdu se zúčastnilo 384 registrovaných osob a 25 firem.
 • Zisk ze sjezdu bude použit na náklady voleb ČSKB.

XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Zlín

 • Sjezd v roce 2019 se bude konat ve Zlíně. Garantem sjezdu je dr. Šálek.

FONS– 16.-18.9. 2018 – Pardubice, organizuje p. Adamec, Stapro

 • Výbor schválil na svém zasedání program Sympozia FONS 2018. Do budoucna počítá výbor i s návrhem témat pro program symposia.

BIOLAB 2018 Jihlava

 • http://www.biolab2018.cz/
 • 49. celostátní sjezd biochemických laborantů se bude konat ve dnech 27.-29.5.2018 v Jihlavě.
 • Sjezd pořádá kolektiv pracovníků OKBMI Nemocnice Jihlava pod vedením primářky MUDr. Skačáni a vrchní laborantky paní Francálkové. Probrán návrh odborných přednáškových bloků.

21. kongres o ateroskleróze, Olomouc

 • Ve dnech 7.-9.12. se konal kongres České společnosti pro aterosklerózu, kterého se zúčastnil prof. Zima, prof. Kalousová, prof. Jabor a dr. Friedecký - poděkování přednášejícím.

Příprava voleb do výboru ČSKB v roce 2018 – prof. Racek, M. Šenderová

 •  Společnost CBT zajišťuje přípravu voleb
 • Návrh na elektronické volby v příštím volebním období.

Časopis KBM, FONS

 • žádost o zasílání článků do časopisu KBM.
 • Na výbor dne 14.2.2018 bude pozván p. Adamec ohledně hospodářského výsledku časopisů KBM a FONS v roce 2017.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Výbor schválil rozpočet pro rok 2018. Rozpočet je mírně deficitní po dohodě s prim. Vernerem (k mobilizaci fondu ČSKB) Příloha č. 1.
 • Veškeré vzdělávací akce, kromě webinářů, jsou označeny jako „rozpočtované“, kvůli možnosti předávání peněz od sponzorů k organizátorům přes účet ČSKB/ČLS JEP.
 • V lednu 2018 budou rozeslány sponzorské dopisy.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášku nových členů: Mgr. Eva Kociánová, Přerov; Mgr. Pavel Musil, Zlín; Mgr. Veronika Mikešová, Nové Město na Moravě; Mgr. Michal Šídlo, Nové Město na Moravě.
 • Výbor souhlasí se snížením členských příspěvků z důvodu MD: Mgr. Romana Pospíšilová.
 • ČSKB měla v roce 2017 1077 členů. Příloha č. 2

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Prof. Průša se zúčastnil dne 7. 12. jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů MZ ČR, kde se znovu projednával návrh registračního listu nového výkonu Stanovení TIMP-I v séru. Pracovní skupině přišlo nedostačující stanovisko od předsedy České hepatologické společnosti, profesora Urbánka a požaduje nový registrační list; navrhuje stáhnout návrh registračního listu pro stanovení TIMP-I a vypracovat nový registrační list pro ELF skóre (= Enhanced Liver Fibrosis), které využívá k výpočtu TIMP-I, kyselinu hyaluronovou a propeptid kolagenu III. Bude nutné nejdříve zjistit, zda je možné vypuštění těchto dvou dalších markerů, které mají již své kódy VZP.
 • Ke změně názvu již existujícího výkonu „Stanovení volných lehkých řetězců FLC“ stačí změnové řízení. Společnost klinické alergologie a imunologie byla požádána o změnové řízení tohoto výkonu s úpravou názvu a omezení frekvence. Jednání probíhá s výborem této společnosti. Doc. Andrýs přislíbil řešení tohoto problému. Doc. Andrýsovi byly zaslány frekvence vyšetřování a nabídnuta pomoc při obhajování na prac. skupině k SV.
 • Problematika byla projednána na výboru ČSAKI laboratorní sekce a byl vysloven souhlas s naším návrhem frekvence.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Organizátoři akcí nemusí žádat výbor o souhlas se změnou termínu akcí. Stačí oslovit Ing. Vávrovou a výboru dát změnu pouze na vědomí.
 • Sjezd ČAZL konaný ve dnech 10.-11.11.2017, proběl s velmi kladnou odezvou účastníků. Prezentace jsou uveřejněny na www.cazl.cz
 • Informace z kongresu WorldLab (Durban, JAR, 10/2017) – plnohodnotný odborný program. Podrobná zpráva bude uveřejněna v bulletinu FONS.
 • Pracovní dny v Lékařském domě se budou konat ve dnech:
 • 4.4.2018 – téma: Zánětlivá onemocnění
 • 3.10.2018 – téma: Metabolický syndrom

Různé

 • Reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře – budou osloveni zástupci imunologie, genetika, sérologie, hematologie a mikrobiologie.
 • Inventury za rok 2017 byly odeslány na ČLS JEP.
 • Aktualizovaný seznam supervizoru SEKK platný od 1. 1. 2018 –
 • Stanovisko k činnosti kapka krve – prof. Racek poslal na MZ negativní stanovisko k metodě.
 • Jednání předsedů akreditačních komisí oboru, které navazují na interní kmen se 4.1. zúčastní se prof. Průša.
 • Prof. Racek zašle k úpravě členům výboru Logbook (změnit délky školení na jednotlivých pracovištích, zrušit pediatrický kmen, redukce výkonů…).
 • Výbor na příštím zasedání projedná dotazník od Ing. Budiny, týkající se jednotek u jednotlivých analytů.
 • Výbor vzal na vědomí oznámení paní Špačkové Chalupské z Klinické laboratoře Tábor. Výbor nemá náležité kompetence a doporučil, aby se paní Špačková Chalupská obrátila na kompetentní orgány.
 • Prof. Zima jednal s VZP (JUDr. L. Havlasová) ohledně vyšetření genetických kodů.
 • Proběhlo jednání na ČIA ohledně vzdělávání analytiků se specializací v nukleární medicíně.
 • Výběrového řízení pro obor klinická biochemie na Krajském úřadu Jihočeského kraje (přihlášena společnost STAFILA) se za ČSKB zúčastní dr. Verner.
 • Vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře byl odeslán na MZ a čeká na schválení.

  Příští jednání se koná dne 14.2.2018 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

  Zapsala: M. Beranová
  Za správnost: členové výboru

Vloženo: 29.12.2017

Zpět


česky | english