ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

leden 2017 - zpráva č. 22

Zpráva č. 22 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 24.1.2017

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:  RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. M. Verner


Kontrola zápisu 

 • Zápis č. 21/2016 byl schválen bez připomínek. 

Doporučení společnosti 

 • Stanovisko ČSKB a České společnosti pro aterosklerózu k vyšetřování lipidů v krevním séru bylo odesláno do redakce KBM, poté se objeví i na webových stránkách ČSKB.
 • Návrhy na nová doporučení. 

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima 

 • IFCC – elektronické volby na pozice sekretář a pokladník; výbor navrhl nominovat Tahira Pillaye z Jižní Afriky do funkce sekretář IFCC a Alexandera Haliassose z Řecka do funkce pokladníka IFCC.
 • Byl uhrazen příspěvek do EFLM na rok 2017.
 • Výbor nominoval prof. Průšu do International Scientific Advisory Board pro Euromedlab, který se bude konat v Barceloně v roce 2019.
 • Prof. Zima byl zvolen do IFCC Executive Board – Full Member of the C-CC pro funkční období 2017-2019.
 • Výbor odsouhlasil, aby společnost CBT připravila návrh na kandidaturu pro konání EUROMEDLAB 2021 v Praze.
 • Do 28.2. je potřeba nahlásit zástupce do registrační komise EC4 – návrh prof. Racek.
 • Doc. MUDr. Lahoda-Brodská byla navržena, aby se ucházela o pozici člena pracovní skupiny Referenční meze (RI-DL) IFCC. Nominaci odešle prof. Průša.
 • Nominaci prof. Slanaře do pracovní skupiny farmakogenetiky IFCC odešle prof. Průša.
 • Nominaci prof. Zimy do EB – EFLM na období 2018-2019 odešle prof. Průša.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Výbor souhlasí s účastí prof. Racka na jednání LTO v rámci EuroMedLabu v Aténách, 6/2017.
 • Schůzka koordinační rady LTO se bude konat 3.2.2017.

Web společnosti – prof. Racek

 • Průběžná kontrola webových stránek.
 • Výbor souhlasí s návrhem prof. Zimy, aby byl zrušen dokument týkající se Nepodkročitelných mezí pro odbornost 801 – klinická biochemie z roku 2007. Dokument byl nahrazen novým dokumentem Nepodkročitelná minima – personální vybavení laboratoře ze 17.5.2012.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Springer

Ing. Springer s doc. Dastychem informovali o jednání Rady pro akreditaci, kde se především jednalo o problematice detašovaných pracovišť. Výbor ČSKB již v roce 2012 upravil nepodkročitelná minima pro obor KB tak, aby byla v souladu s platnou legislativou dle vyhlášky 99/2012 Sb. – O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

Organizace odborných akcí

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 17. – 19.9.2017 v Českých Budějovicích.
 • Výbor odsouhlasil rozpočet a společenský večer sjezdu, který navrhli a prezentovali zástupci společnosti CBT.
 • V nejbližší době budou rozeslány pozvánky členům společnosti.
 • Byly spuštěny webové stránky sjezdu www.sjezdcskb2017.cz
 • Firmy obdrží nabídku s možností sponzorství sjezdu.

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • CELME 2017 5. – 6. října 2017 v Praze.
 • Schváleno MoU s EFLM a předběžný rozpočet.

Časopis KBM, FONS

 • Trvá požadavek na zasílání příspěvků do časopisu KBM.
 • Do soutěže o cenu za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci za rok 2016 nebyla přihlášena žádná bakalářská práce a pouze tři diplomové práce.
 • Vyúčtování časopisů KBM a FONS.
 • Na příští výbor bude pozván p. Adamec (Stapro) a prof. Kalousová (vedoucí redaktorka KBM); výbor projedná vyúčtování časopisů za rok 2016 a jejich další směrování v r. 2017.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • MUDr. Kubáč zatím neobdržel z ČLS JEP vyúčtování za III. a IV. čtvrtletí roku 2016.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., PřF MU Brno (29.11.2016); Mgr. Jana Janková, Aeskulab Brno; MUDr. Dana Bučková, Ph.D, FN Brno; prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., 1.LF UK a VFN Praha.
 • Výbor souhlasil s odpuštěním členského příspěvku Mgr. Petře Bukovské (2015-2017) z důvodu čerpání MD.
 • Výbor schválil udělení cestovních grantů:
  • MUDr. Pavel Brož, ÚKBH FN Plzeň; 4. EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase, Amsterdam.
  • Mgr. Ondřej Wiewiorka, OKB FN Brno; Euromedlab 2017, Athény.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • RNDr. Gotzmannová se 26.1. zúčastní jednání pracovní skupiny k Seznamu výkonů – odbornost 222 transfúzní služba – zrušení sdílení výkonů.
 • Dále se bude projednávat žádost o sdílení výkonu 81753 – Cytologie likvoru
 • V novém Seznamu výkonů 2017 je odbornost 802 uvedena tak, jak byla připravena pro kultivaci. Seznam obsahuje výkony, které budou bez navýšení úhrad, pokud je pojišťovny nenasmlouvají.
 • Výbor pozve na příští jednání výboru prof. Slanaře, aby se vyjádřil k problematice ohledně sdílení výkonů 99111 s 99113.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Mgr. Bunešová informovala o "Memorandu o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví" .
 • Informace o vyhodnocení druhého ročníku soutěže O nejlepší diplomovou a bakalářskou práci, schválení ceny. Do soutěže byly přihlášeny tři diplomové práce, do 10.2.2017 budou vyhodnoceny a výsledky, včetně vlastní práce budou zveřejněny v bulletinu FONS.
 • Pracovní den se bude konat 5.4.2017 v Lékařském domě.
 • Za výbor biochemických laborantů byl podán návrh na udělení čestného členství. Bude předáno na sjezdu ČSKB v Českých Budějovicích.

Různé

 • Prof. Racek se zúčastnil jednání na MZ ČR ohledně změn ve vzdělávacím programu pro analytiky. Návrh je zkrátit doby praxe na jiných odborných pracovištích; zkrácení doby praxe na akreditovaném pracovišti. Zákon č. 95 ještě nebyl schválen, PS bude o zákonu jednat 31.1
 • EDMA se stala součástí uskupení MedTech Europe. Ing. Stříž bude pozván na příští jednání výboru, aby informoval o stanovisku CZEDMA.

Příští jednání se koná dne 7.3.2017 v 9,00 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha,
U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová

Vloženo: 8.2.2017

Zpět


česky | english