ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2015 - zpráva č. 13

Zpráva č. 13/2015 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 9.12.2015

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni: RNDr. H. Benáková, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. R. Průša, CSc.


 

 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 12/2015 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Doporučení Diabetes mellitus – Prof. Škrha z České diabetologické společnosti se vyjádřil k využití glykovaného hemoglobinu v diagnostice diabetu. Prof. Škrha doporučuje studii v rámci ČR. Ve společném doporučení nebude užití stanovení glykovaného hemoglobinu k diagnostice, ale jen pro účely screening diabetu.
 • Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP - Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů s přílohou č. 5 - Teoretické podklady a analytické podmínky. Příloha č. 1 a příloha č. 2
 • Společné doporučení ČSKB a Imunoanalytické sekce SNM k vyšetřování vitamínu D termín do konce října. Prof. Topolčan zatím dodal jen osnovu.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Dva dotazníky EFLM („Interest in CPD crediting system“ a „Performance specifications for the extra-analytical phases“ vyplnil a odeslal prof. Průša.
 • Výzva EFLM k nominaci kandidáta na pozici místopředsedy EFLM pro období 2016 – 18, návrhy do 31.1.2016
 • Brožura „History of IFCC“, v níž je i historie ČSKB, je k dispozici na adrese http://www.ifcc.org/
 • Organizace „European Diagnostics Manufacturers Association“ (EDMA) a „European Medical Technology Industry“ (Eucomed) připravily nový etický kodex zvaný „MedTech Europe Code of Etjhical Business Practice“, upravující vztahy zdravotnického průmyslu s profesionály a organizacemi ve zdravotnictví; platit bude od r. 2017.
 • MUDr. Šebesta – nominace do EFLM WG on Congresses and Postgraduate Education
 • Do EFLM WG on Promotion and Publications nebude ČSKB nominovat žádného kandidáta.
 • IFCC připravuje síť laboratoří „Molecular Diagnostic Centres“ – do 12. 2. 2015 můžeme navrhnout vhodné ústavy z ČR.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Byla spuštěna nová stránka „Zeptejte se nás“ s možností poslat dotaz, odpovídá prof. Racek.
 • Datum poslední aktualizace se neobjeví na webových stránkách LTO – autoři (překladatelé) ho budou psát na konci textu. Na příští schůzi výboru ČSKB bude rozhodnut o aktualizaci další článků.

Web společnosti

 • Průběžná kontrola členy výboru a případná aktualizace webu včetně anglické verze.
 • Doplnit specializační vzdělávání: atestace, termíny, atestační komise, kurzy (1. LF, 3. LF) - zajistí prof. Racek, doc. Dastych.
 • Akreditace vzdělávání končí pro lékaře v roce 2016 a pro nelékaře v roce 2017.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Dastych, Ing. Springer

 • Ing. Springer informovala o průběhu jednání Rady pro akreditaci.

Organizace odborných akcí

Sjezd ČSKB - 20.-22.9.2015, Brno - zhodnocení hospodářského výsledku

 • M. Šenderová z CBT seznámila výbor s hospodářským výsledkem sjezdu, který skončil se ziskem. Výbor odsouhlasil vyplacení peněžní odměny ze zisku členům organizačního a vědeckého výboru sjezdu a pracovníkům OKB FN Brno, kteří se na organizaci sjezdu podíleli.

Setkání (nejen) mladých lékařů v oboru klinické biochemie – Písek, 5.-6.11.2015

 • O setkání referoval dr. Verner, který se ho zúčastnil.

Biolab 2016 – 8.-10.5. 2016, Šumava, Srní

 • Sjezd biochemických laborantů bude pořádat Nemocnice Strakonice.
 • Výbor odsouhlasil témata a složení organizačního výboru a vyslechl informaci Mgr. Bunešové o stavu příprav.
 • www.biolab2016.cz

RANK 2016 – Cena Dalibora Novotného

 • Výbor souhlasí s návrhem, aby se cena, která je udílená za nejlepší prezentaci mladým autorům do 35 let, jmenovala na počest tragicky zesnulého Ing. Dalibora Novotného.
 • Konference se bude konat v Pardubicích ve dnech 3. – 4.2.2016.
 • http://www.rank.cz/

Sjezd ČSKB 2017 – 17.-19.2017, České Budějovice

 • Sjezd společnosti se bude konat v Českých Budějovicích.

4th EFLM Symposium on Education a 2nd EFLM CELME

 • Symposium bude ČSKB organizovat v roce 2017 po dohodě s EFLM.

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • ČLS JEP byl odeslán schválený rozpočet ČSKB na rok 2016, který počítá s výdaji ve výši 630 000 Kč a s příjmy ve výši 650 000 Kč – což jsou sumy, které reflektují finanční bilanci ČSKB za několik posledních let.
 • Hospodaření ČSKB za 1.-3. čtvrtletí 2015 skončilo se ziskem ve výši 47 000 Kč. Vzhledem k obvyklému vývoji výdajů a příjmů tato suma nasvědčuje, že hospodaření za rok 2015 patrně skončí se ziskem ve výši asi 120 000 Kč.

Inventura, návrhy na odpis starých položek v inventáři majetku ČSKB – dr. Verner

 • Revizní komise předložila výboru zpracované inventurní seznamy se žádostí na vyřazení nefunkční PC techniky, nábytku a starších odborných knih.
 • Výbor souhlasí s vyřazením PC techniky a ostatních položek organizační složky ČLS JEP z centrální evidence majetku.
 • Dále výbor souhlasí s návrhem odborných knih určených k vyřazení z centrální evidence majetku.
 • Žádost na vyřazení bude zaslána na HTS ČLS JEP.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Mgr. Jitka Komorská, IKEM Praha; Otto Burián, KNL Liberec; Naděžda Buriánová, KNL Liberec; Markéta Vyhňáková, KNL Liberec; Pavlína Daňková, FNUSA Brno.
 • Výbor projednal přihlášku právnické osoby Goldman water s.r.o. Vyslovil souhlas s přidruženým členstvím v ČSKB a stanovil členský příspěvek ve výši 10 tis. Kč.
 • Členové výboru souhlasí s tím, aby do databáze členů ČLS JEP měli přístup doc. Dastych s prof. Rackem.
 • Členské příspěvky všech profesních i věkových kategorií zůstávají stejné i v roce 2016.

Informace z porady odborných zástupců v ČIA – dr. Gotzmannová

 • Informace ředitelky odboru laboratoří ČIA Ing. M. Bednářové – na jaře 2016 svolá ČIA společné setkání odborných posuzovatelů odbornosti 801 s cílem zajistit jednotné přístupy k požadavkům normy ISO 15189 (Příloha č. 3).

Žádost o sdílení výkonů, registrační listy – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Výbor České hematologické společnosti předal žádost výboru ČSKB o sdílení výkonu 96167 „Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem leukocytů“ své laboratorní sekci, která žádost kategoricky zamítla.
 • Táž sekce rovněž potvrdila nesouhlas podílet se na společném kmeni vzdělávacího programu bioanalytiků (v r. 2016 se budou připravovat materiály pro reakreditaci VP), Příloha č. 4.
 • Trvá úkol projednat sdílení výkonů se zástupci Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a České společnosti klinické farmakologie.
 • Nový Sazebník se schválenými novými výkony odbornosti 801 bude platit od 1.1.2016
 • RNDr. Gotzmannová připraví k připomínkování členům výboru kultivaci seznamu výkonů, omezení frekvencí. Seznam bude po schválení předložen pracovní komisi k seznamu výkonů s požadavkem zařazení těchto omezení frekvencí ještě pro rok 2016 do kontrolního systému pojišťoven.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Přednášky ze semináře v Lékařském domě ze dne 7.10.2015 byly zveřejněny v Archivu akcí na webových stránkách ČSKB.
 • Dne 24. 11. 2015 proběhl v Ústí nad Labem 19. ročník studentského klání Studentlab 2015.
 • Dne 13. 11. 2015 se zástupci sekce ZL zúčastnili v poslanecké sněmovně veřejného semináře Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání (viz zápis č. 9 BL ČSKB).
 • Výbor sekce BL dokončil informativní list s výzvou ke členské základně, uveřejněno v bulletinu FONS.
 • Semináře v roce 2016:
  • Lékařský dům, Praha - 13.4.2016 - Vnitřní prostředí, biochemické monitorování nemocných intenzivní a resuscitační péče
  • Lékařský dům, Praha – 5.10.2016 - Nádorová onemocnění prsu a prostaty

Různé

 • Reakreditace vzdělávacího programu pro analytiky bude v r. 2017, v příštím roce se bude připravovat. Prof. Racek zaslal dopisy předsedům společností, jejichž odbornosti se podílejí na společném kmeni (lékařská genetika, imunologie, nukleární medicína) s návrhem, aby jednoměsíční povinná praxe na pracovištích nukleární medicíny mohla být absolvována i na izotopovém oddělení v rámci pracovišť klinické biochemie či alergologie a klinické imunologie podvedením specialistů z oborů klinická biochemie a klinická alergologie a imunologie, kteří jsou držiteli příslušného oprávnění SÚJB. K dnešnímu dni zaslali souhlasné stanovisko – genetici, imunologové a nukleární medicína.
 • Výbor schválil dohodu pro sekretářku prof. Racka.

  Příští jednání se koná dne 13.1.2016 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

  Zapsala: M. Beranová
  Za správnost: členové výboru

Vloženo: 22.12.2015

Zpět


česky | english