ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

srpen 2011 - zpráva č.13

Zpráva z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 11.8.2011.

Přítomni: RNDr. H. Benáková, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: M.Beranová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. V.Palička, CSc
Hosté: M. Šenderová


Členové výboru společnosti uctili minutou ticha památku RNDr. Zdeňka Čecháčka.

Kontrola zápisu č. 12/2011

Zápis č. 12/2011 byl - doplněn bod různé 13.15. odrážka o větu „Není dostatečně garantována kvalita prováděných měření.“ Jinak schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • RNDr. Friedecký, předložil výboru k projednání návrh k doporučení o laboratorní diagnóze a sledování diabetu podle současných guidelines NACB z r.2011. Prof. Zima, prof. Racek a RNDr.Friedecký projednají v Plzni vztah tohoto návrhu k původnímu doporučení.
 • RNDr. Friedecký předložil výboru k projednání návrh stanoviska ČSKB k měření kreatininu a výpočtu eGFR. Návrh stanoviska ČSKB k měření kreatininu a výpočtu eGFR bude zaslán členům společnosti k připomínkování a doplnění do 15.9.2011. (Příloha č.1)

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Přílohou č. 2 děkovný dopis od prof. Rity Horvath.
 • Prof. Průša byl jmenován členem Working Group on Biological Variation EFCC.
 • General Conference IFCC se uskuteční ve dnech 16.-19.11.2011 v Kuala Lumpuru.
 • E-mailem přišla řada dokumentů z IFCC a EFCC (zápis z jednání v Berlíně, výroční zpráva EFCC za r. 2010 a Strategický plán EFCC pro r. 2011 aj.); k dispozici jsou na webových stránkách IFCC a EFCC.
 • Všechny národní společnosti byly znovu vyzvány k příspěvkům do elektronických časopisů IFCC a EFCC. Prof. Racek zajistí informaci o X. celostátním sjezdu ČSKB do elektronického časopisu EFCC.
 • Výbor schválil IFCC referenční metodu pro měření volného tyroxinu v séru.
 • Výbor souhlasí s přidruženým členstvím Asociace klinické chemie a laboratorní medicíny Ukrajiny v EFCC.
 • Výbor schválil podání návrhu na členství prof. Zimy v Congress & Conference Committee (CC-C); dosud je korespondujícím členem této komise.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Prof. Racek se zúčastnil akcí pořádaných u příležitosti 10. výročí vzniku projektu Lab Tests On Line, konaných v rámci kongresu AACC v Atlantě (24. – 28. 7. 2011); velmi kladně tam byla hodnocena aktivita českého týmu.
 • Probíhají překlady nových hesel, vložené na US stránky Lab Tests Online v r. 2010 a 2011, termín dokončení překladů je konec září 2011.
 • Autoři překladů prvníc 96 hesel, vložených na české stránky Lab Tests Online v říjnu 2008, budou vyzváni, aby provedli revizi a v případě potřeby text aktualizovali podle US stránek, s přihlédnutím na podmínky v ČR.

Rada pro akreditaci

 • Výbor obdržel nesouhlasné stanovisko Rady pro akreditaci klinických laboratoří k problému, zda může kvalifikovaný odborník, který má specializaci ve dvou odbornostech, garantovat obě odbornosti, má-li úvazek 1.0. Pouze na základě vyjádření výboru OS je možno udělit individuálně souhlasné stanovisko. Příloha č. 3
 • Zápis z 38. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP ze dne 20.6.2011. Příloha č. 4

Organizace odborných akcí

 • Sjezd 2011 Plzeň
  • Byl projednán program a zabezpečení sjedu.Výbor konstatuje, že sjezd je připraven, jak po odborné, tak i po technické stránce.
 • BIOLAB 2012 Písek
  • Biolab se uskuteční ve dnech 13.-15.5.2012 v Písku v Kulturním domě.
  • Informace o Biolabu 2012 bude v programu Sjezdu 2011.
  • Výbor schvaluje komisionářskou smlouvu mezi společností s firmou CBT.
  • Na příštím výboru budou předložena témata Biolabu.
 • Sjezd 2013 Olomouc
  • Sjezd se uskuteční ve dnech 22.-24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Na jaře 2012 bude diskutován odbor program sjezdu.
 • 24. International symposium AACC POCT, říjen 2012, Praha
  • Prof. Zima informoval o jednáních s AACC.
 • Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium Praha 17.-19.3.2012.
  • Příprava programu a rozpočet akce.
  • www.education2012efcc.cz
  • Coordination with CELME Cutting Edge of Laboratory Medicine in Europe – EFCC Conference bude probíhat ve dnech 20.-21.3.2012, Corinthia Hotel, Praha – http://celme.org
 • Karlova Studánka 7.-9.12.2011
  • Tradiční setkání se uskuteční ve dnech 7.-9.12.2011. Program připravuje Ing. Šprongl, který vyzval členy výboru k přípravě odborných sdělení.

Příprava výroční schůze – prof. Zima

Členové výboru přípravují podklady pro plenární schůzi, která se uskuteční v rámci sjezdu ČSKB.

Ceny společnosti – Vávrová, Zima

 • Výbor projednal stanovisko komise pro Cenu ČSKB za nejlepší publikaci v roce 2010, kterou obdrží prof. M.Kalousová a kol. 

Výbor ČSKB uděluje a na X. celostátním sjezdu ČSKB předá: 

 • Hořejšího medaili prof.MUDr. Josefu Hyánkovi, DrSc. za celoživotní mimořádný přínos k rozvoji české klinické biochemie a laboratorní medicíny. Výbor oceňuje publikaci: Hyánek J., Maťoška V., Dubská L., Pejznochová H., Vaingátová S., Pehal F., Martiníková V., Privarová J.: Tromboembolické příhody u dívek a mladých žen užívajících hormonální antikoncepci. Čes.-slov. Pediat., 2010, roč.65, č.6, s.369-383.
 • Cenu „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2010“Prof. MUDr. Martě Kalousové, Ph.D. a spolupracovníkům za práci publikovanou v Am. J. Kidney Dis. 2010 Sep;56(3):431-3: Kalousová M, Kuběna A, Koštířová M, Vinglerová M, Mestek O, Dusilová-Sulková S, Tesař V, Zima T: Lower retinol as an independent predictor of mortality in long-term hemodialysis patiens:
  a prospective observational cohort study.
 • Cenu „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2010“ Ing. Jiřímu Kukačkovi, Ph.D. a spolupracovníkům za výukové texty Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních (Karolinum, Praha, 2010, 230 s., ISBN 978-80-246-1853-1)

Zpráva pokladníka - ing. Šprongl

 • Stav k 31.3.2011:
  • Výdaje za 1.Q: 478 446,52 Kč
  • Příjmy za 1.Q: 1 264 560,60 Kč
 • Stav pokladny k 31.3.2011: 781 114,08 Kč
 • Stav FONDU JEP k 31.3.2011: 3 642 281,35 Kč

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Ing. Vávrová informovala o postupu při rekonstrukci hekrem napadené části webových stránek ČSKB, která nastala v průběhu července a v jejím důsledku došlo k několikadennímu výpadku dostupnosti webu. Výbor schválil odměnu za programátorské práce při odvirování a následně několikaměsíční profesionální dohled pro případ opakované situace. V kontextu s náklady a službami současného poskytovatele serveru výbor souhlasí se změnou směřující ke zlevnění provozu a zvýšení bezpečnosti, která bude konzultována.
 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Mgr. František Musil (Klatovy); MUDr. Tereza Plesková (Konice); MUDr., RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. (Praha); Mgr. Veronika Mikulová (Praha); Ing. Miroslava Nováková (Praha); Mgr. Šárka Byrtusová (Karpentná)
 • Výbor byl seznámen s výpisem dlužníků, kteří k 20.6.2011 neuhradili členské příspěvky. Ing. Vávrová vyzve ty, kteří mají registrovanou e-mailovou adresu, kontrola nedoplatků bude provedena v říjnu s následným vyřazením z evidence u trvajícího nedoplatku.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • výbor navrhuje Čestné členství paní Jitce Švecové, J. Hradec
 • 4.8.2011 ve FN Motol proběhlo mimořádné jednání výboru biochemických laborantů a předsedkyň odborných společností . Diskutována problematika vzdělávání ZL, kompetencí ZL, jednání na MZ ČR viz www.cskb.cz zápis č. 3 - 4.8.2011
 • 30.8.2011 proběhne na MZČR jednání k problematice pregraduálního vzdělávání v rámci připravované novely zákona č. 96/2004 Sb., účast – Mgr. Bunešová
 • 20.9.2011 proběhne Studentlab, za výbor se účastní J. Kotrbatý DiS. a Mgr. M. Bunešová – Příloha č. 5

Sazebník výkonů – prof. Zima, RNDr. Gotzmannová

 • Dr. Gottzmanová se účastnila na MZ ČR semináře k ukončení projektu: Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace.
 • Prof. Zima zaslal na MZ ČR MUDr. Jenšovské dopis shrnující naše zásadní připomínky. Příloha č. 6
 • Výbor konstatoval, že pokles v Pmat na 45% současné úrovně se pro obor likvidační. a je připraven jednat s představiteli MZ ČR o jeho úpravě.
 • Dne 29.8. se sejde Rada pro akreditaci s předsedy společností k problematice návrhu seznamu zdravotních výkonů. (viz zápis č.39 z jednání Rady)
 • Prof. Zima informoval o jednání s Ing. Jenšovskou, ředitelkou odboru MZ ČR a Ing. Janygou, autorem projektu. S Ing. Janygou se prof. Zima setká 16.8. k dalšímu jednání.
 • RNDr. Gottzmanová informovala o problémech software o opravě a vkládání výkonů.

Různé

 • Ministr MZ ČR L. Heger zaslal odborným společnostem k připomínkám připravovanou novelu přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kterou je Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
 • Připomínkové řízení k pracovním návrhům vyhlášek o minimálním technickém a věcném vybavení zdravotnických zařízení a personálním zabezpečení zdravotních služeb pro MZ ČR.
 • Přehled akreditovaných laboratoří v Evropě vypracovaný ENAC. Příloha č. 7
 • Výbor osloví členy společnosti se žádostí o zaslání podkladů pro plánované akce na rok 2012 – termín do 15.9.2012.
 • Dotazník finské labquality k vyšetřování HbA1c – odpověď připraví ing. Šprongl.
 • Informace o jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů
  • MPO
  • NGAL
  • Konzultace klinickým biochemikem
   Prof. Racek a dr. Gottzmanová upraví návrhy dle připomínek komise
 • Zápis z jednání poradní skupiny EHK SEKK pro oblast klinické biochemie a nukleární medicíny. Příloha č. 8
 • Zpráva o jednání SEKK s VZP dne 6.6.2011, Příloha č. 9
 • Výbor společnosti zaslal připomínky k transformaci nelékařských zdravotnických povolání na MZ ČR. Příloha č. 10
 • Informace o nabídce Asociace inovativního farmaceutického průmyslu o nabídce přednášek z oblasti etiky a sponzoringu.
 • Výbor se zabýval připomínkami MUDr. Temlíka týkající se problematiky akreditací a systému kvality v laboratořích a konstatoval, že dotazy byly zodpovězeny už v minulosti a nové skutečnosti nenastaly.
 • Výbor obdržel žádost Mgr. Dagmar Fibigarové se žádostí o udělení výjímky pro funkci vedoucí laboratoře, výbor po prostudování předložených materiálů konstatuje, že nemůže udělit výjimku pro funkci vedoucího laboratoře.
 • Dne 7.12. se sejde mimořádný sjezd ČLS JEP k projednání nových Stanov. Výbor nemá připomínky k předloženému návrhu stav. Za delegíáta navrhuje prof. Zimu pokud bude postačovat jeden delegát s právem 3 hlasů, které má naše společnost, pokud nikoliv výbor projedná další 2 delegáty.
 • Výbor se věnoval problematice standardů a nadstandardů v zdravotní péči. ČLS JEP se obrací na OS, aby posoudili možnost definice takových výkonů a postupů.
  Stanovisko. Příloha č. 11
 • Stanovisko k metodice pro nasmlouvání úseků provádějících akutní laboratorní vyšetření charakteru POCT zaslanou MUDr. Englišovou z VZP, podlady pro projednání připraví dr. Gottzmanová pro příští jednání výboru.

Příští jednání se koná 14.9.2011 od 9,30 v Praze

Zapsala Dr. H.Benáková
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 29.8.2011

Zpět


česky | english