ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2011 - zpráva č.10

Zpráva č. 10 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 16.3.2011 

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl,Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc. 
Omluveni: prof. MUDr. V.Palička, CSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc.
Hosté: M. Šenderová, prof. Průša


Členové výboru společnosti uctili minutou ticha památku zesnulé RNDr. Ludmily Nováčkové přednostky Ústavu klinické biochemie FN Ostrava, členky ČSKB.

Kontrola zápisu č. 9/2011

Zápis č. 9/2011 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Připravuje se 3. verze Doporučení o správném zavádění a používání POCT.
 • Po zapracování připomínek výbor schválil Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří. Doporučení bude umístěno na webu společnosti. Příloha č. 1

IFCC, EFCC – prof. Racek

 • Názvem naší profese v rámci Evropy bylo hlasováním většiny členů EFCC zvoleno: Specialist in Laboratory Medicine.
 • Členové ČSKB dostali informaci o novém čísle elektronického časopisu IFCC.
 • Do elektronického časopisu EFCC Newsletter odešleme informaci o projektu Lab Tests Online v ČR a po skončení X. Sjezdu ČSKB v Plzni i informaci o této akci (zajistí prof. Racek).
 • Prof. Zima byl nominován na funkci člena výboru EFCC (volby budou na sjezdu v Berlíně).
 • ČSKB podpoří kandidaturu dr. Mike Hallwortha (UK) na cenu EFCC-Roche za mimořádný přínos pro rozvoj klinické chemie v Evropě.
 • Mezi kandidáty na pořádání kongresu Euromedlab 2015 jsou kromě Prahy i města Paříž, Atény, Dublin, Sevilla a Stokholm.
 • Prof. Racek požádal EFCC o záštitu X. Sjezdu ČSKB; žádost byla kladně vyřízena.
 • ČSKB nebude navrhovat korespondenčního člena pracovní skupiny EFCC „Accreditation and ISO/CEN“; máme tam řádného člena Ing. Šprongla.
 • SFBC Symposiuma on „Laboratory Management in Europe“ v Paříži ve dnech 8.-9.4.2011 se za ČSKB zúčastní prim. MUDr. Verner.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • 3.3. 2011 se uskutečnila Tisková konference LTO s názvem „LabTestsOnline.cz – globální a ověřený online přítel ve zdraví a nemoci“ za mediální podpory Zdravotnických novin. Tisková zpráva z této tiskové konference je uveřejněna na webu společnosti.
 • Prof. Racek informoval členy výboru o připravovaných aktivitách v projektu Lab Tests Online v r. 2011; podrobněji bude bod probrán na příští schůzi výboru.

Časopis KBM – informace – Ing. Vávrová

 • P. Adamec ze společnosti Stapro zaslal vyúčtování časopisu Klinická biochemie a metabolismus za rok 2010.
 • Náklady časopisu byly v roce 2010 v celkové částce 336 tis. Kč. Tržby z inzerce tvořily 453 tis. Kč. Zisk časopisu za rok 2010 činí 116 tis. Kč. Tato částka bude použita pro vydávání časpisu v roce 2011. Od 1.7.2011budou náklady na redaktory časopisu součástí ekonomiky nakladatele.

Web společnosti – anglická verze – doc. Schneiderka

Výbor žádá doc. Schneiderku, aby doplnil resp. rozšířil názvy doporučení v anglické verzi.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2011 Plzeň – M. Šenderová

 • M. Šenderová z CBT seznámila výbor se stavem rozpočtu a sponzorské podpory a přípravou sjezdu.
  http://www.sjezdcskb2011.cz/
 • Deadline pro zaslání abstrakt je 20. květen 2011.

Evropská konference o vzdělávání

Prof. Zima projedná s představiteli EFCC 3 varianty termínů a místa konání kongresu.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

Sponzory ČSKB pro rok 2011 jsou:

Generální sponzor

SEKK s r.o.; Beckman Coulter Česká republika s.r.o.; ROCHE s.r.o.; Siemens s.r.o.; Synlab Czech s.r.o.

Hlavní sponzor

DiaSorin Czech s.r.o.; Erba Lachema s.r.o.; BioVendor – Laboratorní medicína a.s

Sponzor:

DOT diagnostics s.r.o; MEDIAL s r.o.; MEDESA s.r.o.; Dialab s r.o.; Medista s r.o.; TECOM ANALYTICAL SYSTEMS s r.o.

Výbor přijal návrh společnosti SEKK, která se napříště neúčastní sjezdů ČSKB jako vystavovatel a namísto toho by v roce konání sjezdu navýšila svůj sponzorský dar.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s udělením Čestného členství in memoriam paní doktorce Ludmile Nováčkové.
 • Novými členy ČSKB se po souhlasu výboru stávají Iva Křížková (Dobříš) a Tomáš Sedlák (Bruntál).
 • Výbor projednal a schválil žádosti o grant v souvislosti s aktivní účastí svých dvou členů na kongresu Euromedlab 2011.
  • Prezentovány budou práce:
   • Rajdl, D.; Hromádka, M.; Trefil, L.; Racek, J.; Pechman, V.; Čech, J. and Rokyta, R. DIAGNOSTIC SENSITIVITY OF HIGH SENSITIVITY TROPONIN T IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.
   • M. Vasatova, J.M. Horacek, M. Tichy, L. Jebavy, J. Maly.The use of cardiac biomarkers in detection of cardiotoxicity induced by conventional and high-dose chemotherapy for acute leukemia
   • J.M. Horacek, M. Vasatova, M. Tichy, L. Jebavy, P. Zak, J. Maly. Multiple biomarkers of cardiac injury in detection of cardiotoxicity associated with hematopoietic cell transplantation for hematological malignancies
   • J.M. Horacek, M. Vasatova, M. Tichy, P. Zak, L. Jebavy, J. Maly. Evaluation of plasma cytokine and growth factor levels by biochip array technology in acute myeloid leukemia patients

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Vzdělávání VŠ nelékařů - musí se upravit délka na 4,5 roků/ úprava dle délky vzdělávání lékařů/. Společný kmen s klinickou imunologií a nukleární medicínou bude projednán se zástupci daných odborných společností. Nutno revidovat logbook v počtech prováděných výkonů.
 • Projednání podmínek pro podávání registračních listů nových výkonů .

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor odsouhlasil provedení platby na zálohové předplatné na placení poplatku k „Žádostem o vydání souhlasného stanoviska“ profesní organizace k zařazení odborných vzdělávacích akcí biochemických laborantů do kreditního systému vzdělávání (Zákon č 96/2004 Sb.)
 • MZČR uzavřelo memorandum garantující zlepšení podmínek nelékařských pracovníků. Jedná se o spolupráci MZČR, ČLS JEP, Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou a ČAS. Příloha č. 2
 • Na 1st European Conference o Preanalytical Phase v Parmě byl přijat abstrakt posteru „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří“.

Závěry ze Setkání mladých klinických biochemiků – lékařů v Písku – výbor

 • Výbor zastává názor, že v interdisciplinárním oboru klinická biochemie působí specialisté s různým pregraduálním i postgraduálním či specializačním vzděláním, vzájemná součinnost a harmonická symbióza mezi lékaři a nelékaři je pro rozvoj oboru žádoucí. Z těchto důvodů výbor považoval za důležité, aby se setkání mladých biochemiků v Písku účastnili mladí pracovníci působící v oboru bez ohledu na jejich pregraduální vzdělávání.
 • Otázka vzdělávání lékařů v oboru klinická biochemie
  • Problematika byla diskutována s předsedou AK prof. Průšou viz. bod č. 13 tohoto zápisu.
  • Klinická činnost lékařů v oboru klinická biochemie je deklarována, jak ve schváleném, tak navrhovaném vzdělávacím programu v části 6.
  • Dále jsou tyto činnosti uvedeny v koncepci oboru.
 • Ambulance klinické biochemie 
  • Vyhodnocení využívání kódu 881 řeší prof. Zima s Dr. Švecovou z VZP, jakmile budou výsledky známy, budou tyto informace zveřejněny. Předchozí informace je uvedena v zápise z prosince 2010.
   • Prof. Zima jednal s MUDr. Švecovou z ÚP VZP, která přislíbila pokračování projektu ambulance klinické biochemie 881 pro lékaře – klinické biochemiky.
   • Výbor konstatuje, že až zásluhou tohoto a minulého výboru bylo přistoupeno k možnosti ambulantní činnosti lékařů v klinické biochemii.
   • Výbor vítá iniciativu pracovní skupiny pro řešení problematiky kódu 881 v ambulantní péče vedeného doc. Soškou. Výbor tímto doc. Sošku pověřuje a žádá jej, aby o této činnosti výbor průběžně informoval, a aby byl postup výborem schválen. 
 • Vyhodnocení využívání kódu 881 řeší prof. Zima s Dr. Švecovou z VZP, jakmile budou výsledky známy, budou tyto informace zveřejněny. Předchozí informace je uvedena v zápise z prosince 2010.
  • Prof. Zima jednal s MUDr. Švecovou z ÚP VZP, která přislíbila pokračování projektu ambulance klinické biochemie 881 pro lékaře – klinické biochemiky.
  • Výbor konstatuje, že až zásluhou tohoto a minulého výboru bylo přistoupeno k možnosti ambulantní činnosti lékařů v klinické biochemii.
  • Výbor vítá iniciativu pracovní skupiny pro řešení problematiky kódu 881 v ambulantní péče vedeného doc. Soškou. Výbor tímto doc. Sošku pověřuje a žádá jej, aby o této činnosti výbor průběžně informoval, a aby byl postup výborem schválen.
 • Výbor považuje za irelevantní, aby existovala pracovní skupina pro povinnost výuky KB na všech fakultách, neboť výuka Klinické biochemie je na lékařských fakultách v ČR zajištěna následovně:
  • Klinická biochemie jako povinný předmět: LF UK Plzeň; 1 LF UK; 2. LF UK; 3. LF UK
  • Klinická biochemie jako povinně volitelný předmět: LF MU Brno; LF Palackého univerzita Olomouc; LF UK Hradec Králové
   Pokud by taková skupina vznikla, bylo by žádoucí, aby jednala s představiteli oboru na těch fakultách, kde to součástí povinného curicula není. 
 • Pokud se týká návrhu vyhlášky o minimálním personálním vybavení pracovišť, jedná se o minimální požadavky, tudíž je zřejmé, že počet a výše úvazků lékařů a analytiků bude dána potřebami a velikostí daného zdravotnického zařízení.
  • Výbor opětovně žádá, aby Rada pro akreditaci klinických laboratoří projednala návrh ČSKB, aby v případě, že na pracovišti klinické biochemie pracuje lékař nebo analytik, který má specializaci ve dvou odbornostech, byla tato skutečnost považována za splnění personálních požadavků pro obě specializace, pokud dotyčný pracuje v laboratoři v úvazku 1.0.
 • Výbor vítá jakékoliv další aktivity pro rozvoj oboru, avšak s politováním konstatuje, že od minulého setkání mladých lékařů žádná konkrétní odborná aktivita k směrem ke společnosti nevzešla.
 • Prim. Verner výboru sdělil, že sic podepsán na prohlášení si neuvědomuje, že by se kdy za toto prohlášení podepsal. Příloha č. 3
 • Výbor žádá doc. Schneiderku, aby na příští zasedání předložil návrh registračního listu výkonu konzultace klinickým biochemikem

Vzdělávání v oboru klinická biochemie – výbor

 • Rozdíl mezi základním kmenem ve vzdělávacím programu v roce 2010 platném a současným návrhem pro obor vnitřní nemoci je pouze jeden měsíc.
 • Výbor konstatuje, že obor klinická biochemie je základním a rovnoceným oborem jako ostatní základní obory.
  • Prof. Průša informoval o připomínkách doc. Sošky, prof. Paličky a prof. Jabora, z nichž některé mají prodloužit vzdělávání na 5-5,5 let., což je v rozporu s některými návrhy (5-5,5 roku). Výbor se domnívá, že minimální délka 4,5 roku je pro vzdělávání oboru nezbytná i z hlediska uznávání specializace v zahraničí
 • Výbor je přesvědčen, že navrhovaná redukce přípravy na pracovištích klinické biochemie z 26 měsíců na 15 nemůže vést ke kvalitně připravenému pracovníku v laboratoři klinické biochemie.
 • Výbor doporučuje akreditační komisi, aby do článku 6 byly rozšířeny vzhledem k účasti v interním kmeni kompetence absolventa vzdělávacího programu v interním kmeni.
 • Výbor doporučuje, aby se akreditační komise sešla v co nejbližším termínu k projednání návrhů plynoucích z Prohlášení lékařů v oboru klinická biochemie (příloha ).

Různé

 • Výbor diskutoval připravovanou vyhlášku o personálním vybavení zdravotnických zařízení, která zatím nebyla oficiálně zaslána k připomínkovému řízení.
 • Byla odeslána zpráva o výsledcích pilotního projektu VZP – screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen, který probíhal v letech 2009-2010 v České republice za finanční podpory VZP. Pilotní projekt prokázal potřebnost aktivního vyhledávání tyreopatií v těhotenství. Při cíleném vyhledávání by nebylo odhaleno téměř 80% žen s nějakou formou funkční poruchy, jak ukazují následné studie pozitivně testovaných žen. Kombinace uvedených metod nejlépe diagnostikuje choroby štítné žlázy v graviditě. TSH umožní zhodnocení základní funkce štítné žlázy, případné snížení FT4 odhalí aktuální ohrožení plodu hypotyroxinemií a ženy se zvýšeným rizikem rozvoje funkční poruchy mají pozitivní anti TPO. Výskyt tyreopatií v ČR je relativně vysoký. Vzhledem k tomu, že činnost štítné žlázy ovlivňuje jak průběh těhotenství, tak vývoj plodu, a ovlivňuje i schopnost koncepce, je včasný záchyt poruch funkce štítné žlázy přínosný.
 • Prof. Zima informoval o Pracovním setkání kulatého stolu VZP ze dne 1.2.2011
 • ČLS JEP zaslala k připomínkování návrh jednacího řádu Stanov ČLS.
 • Výbor schvaluje odborníka lékaře pro Moravskoslezský kraj MUDr. Ivo Němečka. RNDr. Gotzmannová jej zkontaktuje a požádá o zaslání podkladů pro zveřejnění na stránkách ČSKB a zdrav. odboru Moravskoslezského kraje.

Trvající úkoly:

 • Dr. Friedecký připravuje aktualizaci Doporučení diagnostika a sledování diabetes mellitus.
 • Doc. Schneiderka ve spolupráci s Dr.Gotzmannovou připraví návrh registračního listu výkonu konzultace klinickým biochemikem.
 • Výbor projedná nominace hodnotící komise pro ceny ČSKB v květnu 2011.
Příští jednání se koná 19. dubna 2010 v 9,30 v Praze.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

 

Vloženo: 1.4.2011

Zpět


česky | english