ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2003 - zpráva č.18

Zpráva č.18. z jednání výboru ČSKB konaného dne 4.12.2003 v Karlově Studánce


PDF ke stažení Příloha [145.45 KB]

Přítomni: dr. Friedecký, dr. Gotzmanová, doc. Jabor, dr. Louženský, prof. Palička, pí. Sedláková, ing. Šprongl, doc. Štern, ing. Vávrová, doc. Schneiderka
Omluveni: dr. Bilyk, prof. Racek, pí. Rychnovská, dr. Kalla

1) Zpráva pokladníka

Vyúčtování 6. sjezdu ČSKB v Hradci Králové
• sjezd skončil se ziskem, 94575,- Kč bude převedeno na účet ČSKB
• rozesláno poděkování sponzorujícím firmám
• Stav účtu ČSKB - 1,3 milionu Kč
• Do konce roku bude zakoupena literatura v celkové částce cca 360000,- Kč, seznam literatury a pracovišť, kde je možno si ji vypůjčit, byl zveřejněn na webu (http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/knihy.htm ), po deseti letech by měl proběhnout odpis literatury, v evidenci majetku ČSKB zůstávají exempláře i po odpisu.
• Schválen nákup notebooku pro vědeckého sekretáře ing. Vávrovou
• Uvolněna částka 80000 Kč na nákup spotřebního materiálu (tonery do tiskáren, papír, CD) a částka 110000 Kč na nákup provozních a technických prostředků profesionálního sekretariátu ČSKB, jehož činnost bude zahájena v roce 2004 (telefon, fax, počítač, scanner, tiskárna)
• Vydání příručky preanalytické fáze bude podpořeno částkou do 150000,- Kč ve spolupráci ČSKB a SEKK, recenze prof. Zima, doc. Průša. Do příštího jednání výboru je nutno připravit návrh na způsob distribuce a evidence jednotlivých výtisků.
• Do Registru klinických laboratoří se přihlásilo 141 laboratoří. Výbor se rozhodl podpořit laboratoře, které se přihlásily k programu zvyšování kvality zakoupením Lékařského repetitoria a Lexiconu medicum (nakladatelství Galén, s.r.o.), 150, resp. 165 kusů, fakturováno bude během prosince, dodávky knih během ledna 2004.

2) Inventarizace majetku společnosti - zpráva dr. Bilyka

Zpráva vypracována a odeslána na sekretariát ČLS JEP.Dr. Bilyk, Ing. Vávrová a ing. Šprongl vypracovali databázi veškerého majetku ČSKB včetně knih, každá kniha uložená u členů společnosti je vydána proti podpisu.

3) VI. Celostátní pediatrický kongres v Ostravě 8.-11.9. 2004

Výbor rámcově navrhl odbornou náplň bloku přednášek věnovaného laboratorním metodám v klinické biochemii:
a) Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.: Naše zkušenosti s léčbou dětí s familiární hypercholesterolémií potvrzenou vyšetřením genových mutací. (15 min)
b) Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., Ing. Petr Chrastina: Tadnemová hmotnostní spektrometrie: revoluce v celopopulačním novorozeneckém screeningu dědičných poruch metabolismu? (15 min)
c) MUDr. Petr Kocna, CSc.: Neinvazivní laboratorní diagnostika v pediatrické gastroenterologii (15 min)
d) RNDr. Bedřich Friedecký, PhD., doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.: Obecné principy interpretace laboratorních výsledků. (15 min)
Blok Výživa a choroby GIT:
MUDr. Petr Kocna, CSc.: Céliakie - screening a monitorování diety.

4) KBM

Stanovisko genetické společnosti ohledně změny názvu časopisu na „Klinická biochemie a lékařská genetika“ není pro výbor akceptovatelné. Název časopisu se vzhledem k možnému přechodu k jinému nakladateli zatím měnit nebude, v tiráži časopisu může být uvedeno např. časopis ČSKB a Společnosti lékařské genetiky. Doc. Jabor osloví předsedu SLG prof. Goetze se žádostí o koordinaci další spolupráce.

Výbor bere na vědomí zápis z jednání redakční rady dne 7.10.2003 v Hradci Králové. Příprava přechodu pod jiné vydavatelství - nakladatelství, rozdíl mezi oběma pojmy může představovat i variantu vydávat časopis pod NTS ČLS JEP, ale s jiným nakladatelem!

5) IFCC

a) návrh prezentace CSKB v rámci IFCC formou publikace na stránkách IFCC NEWS, členové výboru poskytnou podklady, které doc. Schneiderka po editaci poskytne IFCC, publikace by měla být členěna na tři oblasti – popisné údaje, významné aktivity v uplynulém desetiletí a plán nejbližšího období, termín přípravy definitivního znění - konec ledna 2004
b) Doc. Schneiderka doc. Jabor odeslali odpověď profesoru Huberovi ohledně ALPS ADRIA 2004 (Luzern) s vyjádřením, že ČSKB nepředpokládá přípravu vlastního symposia za navržených podmínek, ale podpoří kongres vysláním mladých klinických biochemiků.V odpovědi bylo vyjádřeno rovněž překvapení výboru ČSKB, že dosud není definován program sjezdu, ačkoliv programové návrhy byly projednány již na kongresu v Kyotu 2002.
c) 29. Nordický kongres v Malmö se koná v dubnu 2004 ( http://193.15.252.170/ )
d) vypsání ceny IFCC ROCHE za významné pokroky v péči o nemocné v kritickém stavu, vyhlášení vítěze při příležitosti světového kongresu v Orlandu v r. 2005. Podrobnosti jsou uvedeny v bulletinu FONS (4/2003) a na adrese(http://www.ifcc.org/products/IFCCAwards/Congresses2002-2003.html )
e) nakladatelství Walter de Gruyter oznámilo zlevnění individuálního předplatného pro časopis Clinical Chemistry and Laboratory Medicine od r.2004, a to na 108 Euro. Další zlevnění lze získat, objedná-li národní společnost tento časopis pro všechny své členy: 78 Euro na 1 člena při rozesílání z Německa, 54 Euro při samostatném rozesílání ve své zemi. Za zpřístupnění samotné elektronické verze časopisu všem členům národních společností požaduje nakladatelství 27 Euro na 1 člena.
f) 19. světový kongres v Orlandu - výzva ke spolupráci ve smyslu zasílání námětů do programového složení kongresu (zasílat předsedovi vědeckého výboru C. Burtisovi), publicita. Organizátoři kongresu předpokládají 18 - 20 tisíc účastníků, 600 vystavovatelů, poskytnutí cestovních grantů, webové stránky sjezdu (http://www.aacc.org/2005am/ ), registrace bude k dispozici na konci roku 2004. Informace o sjezdu zveřejní doc. Schneiderka v časopisu FONS č. 1/2004.
g) generální konference IFCC v Tunisku se koná 14. -17. 5. 2004 (http://www.ifcc.org/products/IFCCAwards/General%20ConferenceSousse2004.pdf ), je nutné vybrat delegáta za ČSKB, předpokládá se účast předsedy a reprezentanta IFCC.

6) VII. sjezd ČSKB v roce 2006, Olomouc

• doc. Schneiderka osloví CBT písemně o rozvahu organizačního zajištění kongresu
• jako zahraniční hosté jsou uvažování předsedové sousedních zemí
• předpokládá se dvojjazyčné vydání sborníku
• výbor nedoporučuje modifikovat název sjezdu
• pro předání Hořejšího ceny je nutno navrhnout laureáta
• odborný program podle předložených materiálů bude předmětem jednání na další schůzi výboru v začátku roku 2004

7) Registr klinických laboratoří

K 1.12.2003 se přihlásilo 138 laboratoří, dodatečně ještě přihlášeny 3 laboratoře, celkový počet zaregistrovaných subjektů je 141. Certifikáty byly vytištěny a signovány za ČSKB a ČLS JEP, budou rozeslány jednotlivým laboratořím nejpozději na začátku roku 2004. Zaregistrované laboratoře obdrží během měsíce ledna od ČKSB Lékařské repetitorium a Lexicon medicum. Certifikát nebyl udělen Imunoanalytické laboratoři při Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové, protože provádí pouze některé sdílené výkony odbornosti 801, registr laboratoří nukleární medicíny musí být založen a veden Společností nukleární medicíny.
Úseku laboratorních metod IKEM Praha byl udělen certifikát pouze pro odbornost 801, přestože byl vzhledem k uspořádání pracoviště požadován společný certifikát ještě pro odbornosti 813, 802 a 822.
Společnost klinické biochemie bude registrovat pouze přihlášená pracoviště odbornosti 801.

8) Nedokončené úkoly

• doporučení o likvoru - dr. Friedecký předložil německé doporučení, které by bylo možno po přeložení aplikovat do českých poměrů, doc. Jabor požádá doc. Adama o spolupráci při překladu
• prof. Hyánek předložil výboru k posouzení „Praktické doporučení pro diagnostiku a léčbu hyperhomocysteinémií v prevenci kardiovaskulárních a tromboembolických chorob“. Jako oponenti tohoto doporučení byli výborem vybráni doc. Soška a dr. Kožich, osloví je doc. Jabor
• Vzhledem ke stále se množícím neodborným aktivitám různých spolků na ochranu pacientů apod. je nutné zahájit popularizaci oboru a veřejně ventilovat zdravotní problémy související s oborem a zajímající veřejnost, ale musí tak učinit odborníci v dostatečně velkém mediálním prostoru, který bude přístupný co největšímu množství čtenářů - laiků. Do příštího jednání výboru si rozmyslet způsob, prostředek a témata medializace.
• firma STAPRO opomněla zaslat členům výboru pdf. formát vycházejícího čísla k recenzi, bude urgováno doc. Jaborem
• v roce 2004 je nutné zahájit přípravu národního registru pracovníků (požadavek EC4), je nutné vyjasnit vztah k registru pro nelékaře při MZ (ve spolupráci s komorou pro VŠ)
• kreditní systém VŠ v přípravě (6 let, 40 bodů)
• NCO Brno - katedra klinické biochemie IPVZ bude po dohodě s náměstkyní NCO spolupracovat a připravovat kurzy pro zdravotní laboranty (netýká se PSS) v oboru klinické biochemie již v roce 2004,
• doporučení o HbA1C a změně hodnot: výbor konstatuje, že výrobci nedali dostatečné informace uživatelům, doc. Jabor znovu osloví CZEDMA a požádá o vyjádření k současné přípravě přechodu na změnu kalibrace metody, je třeba vytrvale upozorňovat též diabetology na změnu platnou od 1.1.2004
• léková komise - doc. Jabor osloví doc. Švihovce ohledně výměny zástupce ČSKB v komisi, od 1.7.2003 tuto komisi navštěvuje dr. Rokyta
• dokument „Diagnostika štítné žlázy“ vypracovaný dr. Novákem (imunologická společnost) předá prof. Palička dr. Čápovi k recenzi
• doporučení o validaci připravuje ing. Šprongl a dr. Friedecký
• doporučení o kardiálních markerech - nutno vypracovat, oslovení autorů po schůzi výboru v lednu
• samostatné doporučení pro močovou analýzu (Evropská direktiva pro analýzu moči) nebude vytvářeno, dr. Louženský připraví pro web krátké oznámení s odkazem na existující materiál
• výbor naváže v příštím roce na započatou spolupráci se společností nukleární medicíny
• Nemocnice Sokolov - nedostatečné personální zajištění v oboru klinické biochemie, odpoví doc. Jabor

9) Zpráva vědeckého sekretáře

• do lednové schůze je třeba připravit návrh cestovních grantů na rok 2004 (ing. Vávrová)
• noví členové: Mgr. Romana Široká (Plzeň), MUDr. Roman Cibulka (Plzeň), Ivana Čuříková (Broumov), Dagmar Fibigarová (Č. Třebová)
• webové stránky jsou doplňovány dle možností a dostupnosti publikovaných podkladů

Vloženo: 20.12.2003

Zpět


česky | english