ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 1998 - zápis č.2

Zápis č. 2 ze schůze výboru konané dne 6. května 1998


PDF ke stažení Příloha [170.19 KB]

Přítomni:
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. RNDr. D.Gotzmannová, pí. M. Šedinová, Doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. I.Bilyk, pí. Dostálová

Kontrola zápisu z jednání výboru konaného dne 18.4.1998

 • Informace o situaci s neúspěšnými laboratořemi v rámci SEKK. Výbor doporučuje supervizi, nikoli pozastavení činnosti těchto pracovišť. Koordinací pověřen Dr. Friedecký.
 • Otázkou limitace komplementu plynoucí z Věstníku MZ částky 4/1998 se bude zabývat schůzka pracovníků laboratorních oborů svolaná z podnětu ČLK na 9.6.1998. Podrobnou zprávu a návrh stanoviska Společnosti vypracuje komise pro managment a předloží výboru na nejbližším jednání. Zodpovídá prim. Verner. 
 •  Dr. Gotzmannová informovala o připravované schůzce zástupců ČLK, ČLS, VZP, ostatních pojišťoven a poskytovatelů služeb, která proběhne 19. a 20.5.1998. Výbor pověřil Dr. Gotzmannovou, aby s využitím kalkulace výkonů pro automatické analyzátory (pro 20 nejfrekventovanějších vyšetření) předložené Dr. Bilykem prosazovala na jednání tento, pro pojišťovny vstřícný, návrh úpravy registračních listů výkonů. 
 •  Dr. Friedecký informoval o reakci na pozvání na Duryňské pracovní dny. Vzhledem k pozdnímu termínu nebylo pozvání využito přítomností našich odborníků, ale prostřednictvím prim Hálové získala německá strana kontaktní adresy laboratoří příhraničních oblastí a pozvání zástupců Duryňské oblasti na jednání semináře klinických laboratoří Severních Čech.
 • Doc. Palička informoval o zakoupení a předání daru (kniha o Praze) prof. Wisserovi. 
 •  Zpráva o hospodaření za rok 1997 byla předána Dr. Votrubovi k vyjádření revizní komise bývalého výboru Společnosti. 
 • Doc. Schneiderka - informace o přípravě Alps-Adria kongresu - probíhá rozesílání závazných přihlášek, organizační výbor pracuje průběžně.

Kontrola zápisu č. 1 z jednání nově zvoleného výboru dne 18.4.1998 

 • Výbor navrhl a schválil kandidaturu Doc. MUDr. Richarda Průši, CSc. do orgánů ČLS JEP pro další období, volby proběhnou na sjezdu delegátů v lednu 1999.

Nové úkoly a projednávané body:

 • Výbor podpořil prohlášení České komise EMASH (European Medical Association Smoking or Health) navrhující zásadní zakonné změny v kontrole kouření tabáku v našem státě.
 • Diskutován byl dopis Holandské společnosti týkající se organizace „Holandských dnů 1999“. Téma molekulární biologie, předpoklad 50 účastníků, bude vhodné nabídnout účast rovněž zájemcům Slovenské a Maďarské společnosti klinické biochemie. Výbor požádá prof. Engliše, aby oslovil další odborné společnosti v republice, které by měly zájem o téma a účast na akci (vyřídí prim. Kalla).
  Doc. Schneiderka předložil návrh, aby se „Holandské dny“staly satelitním symposiem 4. sjezdu ČSKB, akci akci by bylo možno propagovat na kongresu Alps-Adria. Termín a způsob konání bude upřesněn po konzultaci s holandskou stranou.
 • Výbor zašle stanovisko Dr. Širůčkovi z Bílovce týkající se nutnosti odborného garanta na OKBH v Bílovci. (vyřídí prim. Kalla)
 • Nově přijatí členové do ČSKB: Z. Červenková (Plzeň), H. Jánská (Plzeň), P. Chmelová (Šternberk),
  Dr. I. Ohnútková (Brno), Mgr. B. Sosnová (Strakonice), Mgr. P. Lochman (Olomouc).
 • Pozvánky na odborné akce: Euroanalysis 10 (Basilej, 6.-11.9. 1998), The 1998 Antwerp Meeting on Medical Laboratory Accreditation (Antverpy, 29.-30. 10 1998).
 • Dr. Skalický pověřen informovat o složení nového výboru ČSKB Holandskou společnost, IFCC
  a aktualizovat adresář našeho výboru v seznamu evropských společností klinické chemie.
 • Byl předložen pracovní návrh konání kurzu managmentu velkých laboratoří. Výbor souhlasí s uskutečněním kurzu a pověřil pí. Dostálovou organizačním zajištěním.
 • Doc. dastych seznámil výbor se studijním plánem VOŠ pro ZL, jehož charakter hodnotí jako nevyhovující. Doc. Dastych byl pověřen vyžádat současné stanovisko MŠ a MZ ke stavu příprav organizace výuky na Vyšší odborné škole pro zdravotní laboranty.

  KOMISE:

  a) Vědecká
  Předsedou komise navržen a schválen prim. Jabor. Náplň činnosti komise bude specifikována písemným programovým prohlášením a bude projednána na příštím zasedání výboru.
  b) Publikační
  Dr. Skalický přednesl rámcovou představu činnosti komise, z navržených členů komise zvolil výbor předsedou publikační komise doc. Průšu. Rozbor programového prohlášení komise bude na programu příštího jednání.
  c) Edukační
  Doc. Dastych předložil náplň úvodní činnosti komise, oslovil členy přípravné skupiny komise.
  Vedením edukační komise pověřil výbor prof. Racka.
  d) Managment
  dr. Gotzmannová uvedla hlavní směry činnosti komise, která by měla pracovat ve třech sekcích - ekonomické a pojišťovenské, řízení jakosti a sekci koncepce a zákonů týkajících se oboru. Předsedou byl zvolen prim. Verner.
  e) Kongresová
  Vedením kongresové komise byl pověřen doc Schneiderka, který předložil pracovní verzi koncepce činnosti komise zaměřené na tuzemské a zahraniční aktivity. Výbor projednal návrh, vzal jej na vědomí jako pracovní verzi, která bude ještě diskutována na příštím jednání v přítomnosti předsedů ostatních komisí.

Vloženo: 6.5.1998

Zpět


česky | english